Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1988 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.

Částka 30/1988
Platnost od 21.09.1988
Účinnost od 01.10.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

147

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 6. září 1988

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.

Ústřední rada odborů stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 9, § 51 odst. 2 a § 63 odst. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., a podle § 36 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 57/1984 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

Přechodný pobyt dítěte v zahraničí z důvodu rekreace

(K § 20 odst. 2 a § 25 zákona)

Rekreací dítěte v zahraničí se rozumí jeho přechodný pobyt mimo území Československé socialistické republiky, který netrvá déle než tři po sobě jdoucí celé kalendářní měsíce; pobyt dítěte mimo území Československé socialistické republiky trvající nepřerušeně déle se nepovažuje za rekreaci počínaje čtvrtým celým kalendářním měsícem stráveným v zahraničí.".

2. § 12 zní:

"§ 12

K výplatě přídavků na děti

(K § 27 odst . 2 zákona)

(1) Dítě je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo o mládež tehdy, poskytuje-li mu tento ústav (zařízení) stravování, ubytování i ošacení.

(2) Za plné přímé zaopatření dítěte ve smyslu § 27 odst. 2 zákona se však nepovažuje denní nebo týdenní pobyt dítěte v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo o mládež.".

3. § 13 zní:

"§ 13

(1) Přídavky se přiznají , jsou-li jinak splněny stanovené podmínky, také na dítě, které pracovník převzal do své péče z ústavu nebo zařízení za účelem pozdějšího osvojení. *)

(2) Nejde-li o případ uvedený v odstavci 1, přiznají se přídavky, jsou-li jinak splněny stanovené podmínky, také na dítě, které má pracovník nebo jeho manžel v trvalé péči nahrazující péči rodičů za předpokladu, že na toto dítě nelze přídavky přiznat z pojištění (zabezpečení) nikoho jiného.".

4. V § 14 se vypouští ustanovení písmene b).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.


Předseda: Zavadil v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 69 zákona o rodině.

Přesunout nahoru