Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 30/1988
Platnost od 21.09.1988
Účinnost od 30.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. srpna 1988

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu


Dne 8. dubna 1988 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 30. července 1988.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky (dále jen "smluvní strany") přejíce si navázat užší spolupráci na poli cestovního ruchu a uznávajíce důležitost cestovního ruchu nejen pro rozvoj hospodářství obou států, ale též pro další rozvoj přátelských vztahů, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany podniknou všechny potřebné kroky k podpoře a rozvoji turistické výměny mezi oběma státy, za tímto účelem smluvní strany:

a) budou podporovat vzájemný cestovní ruch všemi dopravními prostředky,

b) budou poskytovat potřebnou podporu všem uznaným a přijatelným dopravním společnostem (národním leteckým společnostem, pozemním dopravním společnostem atd.), turistickým společnostem a cestovním kancelářím, společenským orgánům v obou státech,

c) budou podporovat cesty organizované cestovními kancelářemi a jinými organizacemi při příležitosti kulturních a sportovních událostí, veletrhů a tematické profesní cesty, věnujíce zvláštní pozornost cestování mládeže,

d) poskytnou všemožnou podporu příslušníkům státu smluvní strany přejícím si navštívit druhý stát,

e) budou podporovat výměnu publikací, filmů a výstav a všech ostatních prostředků k rozvoji cestování mezi oběma státy.

Článek 2

Za účelem výměny zkušeností a metod rozvíjení cestovního ruchu smluvní strany:

a) budou spolupracovat při výměně odborníků na poli cestovního ruchu,

b) budou si vyměňovat výzkumné materiály, statistiky a ostatní základní informace o příslušných aspektech domácího a mezinárodního cestovního ruchu v obou státech.

Článek 3

V oblasti výchovy odborníků cestovního ruchu bude každá strana podporovat výměnu instruktorů a frekventantů ze svých příslušných organizací.

Článek 4

Přímé i nepřímé služby poskytnuté československým turistům, včetně ostatních poplatků, budou hrazeny z nezaplacených československých pohledávek vyplývajících z úvěrů poskytnutých syrským organizacím organizacemi zahraničního obchodu ČSSR.

a) Federální ministerstvo zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvo cestovního ruchu Syrské arabské republiky budou specifikovat tyto služby na základě zvláštních dohod mezi příslušnými organizacemi cestovního ruchu obou států.

b) Federální ministerstvo zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvo cestovního ruchu Syrské arabské republiky budou kontrolovat plnění těchto dohod.

c) Technické podmínky převodu pohledávek k financování služeb poskytovaných československým turistům budou sjednány mezi Československou obchodní bankou a.s. a Syrskou centrální bankou.

Článek 5

Zástupci obou smluvních stran se budou scházet za účelem posouzení kroků, jež by měly být učiněny pro realizaci cílů této dohody a k organizování turistické výměny a za účelem předložení doporučení příslušným orgánům.

Zástupci se budou scházet střídavě v obou státech v termínu, který bude oběma smluvními stranami odsouhlasen. Bude-li to zapotřebí, sejdou se na dalších jednáních, o nichž se smluvní strany dohodnou.

Článek 6

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost 30 dní po výměně nót potvrzujících její schválení.

Článek 7

Dohoda se uzavírá na období pěti let. Poté bude její platnost mlčky prodlužována vždy o jeden rok, pokud nebude písemně vypovězena diplomatickou cestou některou ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Podepsáno v Praze dne 8. dubna 1988 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a arabském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Ľudovít Priecel v. r.

náměstek ministra zahraničního obchodu

Za vládu

Syrské arabské republiky:

Diab Sahyoun v. r.

náměstek ministra turistiky pro technické záležitosti

Přesunout nahoru