Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 138/1988 Sb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě

Částka 28/1988
Platnost od 01.09.1988
Účinnost od 01.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

138

VYHLÁŠKA

Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky

ze dne 27. července 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky stanoví v dohodě s ústředními orgány podle § 56 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě (dále jen "zákon"), a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1:

písmeno b) se vypouští,

písmeno f) zní: "provádění výzkumu vnitřního trhu a spotřebitelské poptávky,",

dosavadní písmena c), d), e), f), g), h), i) se označují písmeny b), c), d), e), f), g), h).

2. § 2 zní:

"§ 2

Vyhláška se vztahuje na organizace, které provozují obchodní činnost, na orgány oprávněné k udělování povolení k provozování obchodní činnosti a na občany při prodeji vlastních po domácku vyráběných nebo zpracovaných výrobků.".

3. V § 3 se slova "oprávněné k provozování obchodní činnosti" nahrazují slovy "které provozují obchodní činnost.".

4. V § 4 se v odstavci 3 na konci připojuje věta, která zní: "Tento zákaz se nevztahuje na občany, kteří prodávají zboží nebo připravují pokrmy a nápoje podle zvláštních předpisů. 1)".

5. § 8 zní:

"§ 8

V prodejně nebo provozovně se prodává zboží nebo poskytují služby občanům za hotové, na šeky vystavené peněžním ústavem nebo občany, kteří mají vklady na účtech u státních peněžních ústavů.".

6. § 23 zní:

"§ 23

(1) Nepotravinářské zboží v ceně převyšující 500 Kčs se rezervuje nejdéle do konce prodejní doby následujícího dne.

(2) V prodejnách, které určí organizace, lze prodávat zboží na půjčku 2) poskytnutou státní spořitelnou nebo jejím prostřednictvím. Při prodeji zboží na půjčku se občanovi zboží rezervuje nanejvýš pět pracovních dní.

(3) Rezervované zboží se označí jménem, příjmením, adresou občana a dobou rezervace.".

7. V § 24 v odstavci 1 se slovo "určí" nahrazuje slovy "může určit".

8. V § 25 v odstavci 1 se slovo "určí" nahrazuje slovy "může určit".

9. § 31 zní:

"§ 31

(1) Organizace zařadí odbytové středisko veřejného stravování (dále jen "odbytové středisko") do kategorie a skupiny v souladu s příslušnou technickou normou. 3)

(2) Změní-li se podmínky, na jejichž základě bylo odbytové středisko zařazeno do kategorie a skupiny, je organizace povinna bez zbytečného odkladu provést změnu jeho zařazení.".

10. § 40 zní:

"§ 40

(1) Zařazení provozovny do kategorie a třídy provede organizace v souladu s příslušnou technickou normou. 4)

(2) Změní-li se podmínky, na jejichž základě byla provozovna zařazena do kategorie a třídy, je organizace povinna bez zbytečného odkladu provést změnu jejího zařazení.".

11. Část třetí Zásady pro plánování a výstavbu prodejen nebo provozoven se vypouští.

12. § 50 se vypouští.

13. Část pátá včetně nadpisu zní:

"ČÁST PÁTÁ

PROVÁDĚNÍ VÝZKUMU VNITŘNÍHO TRHU A SPOTŘEBITELSKÉ

POPTÁVKY

§ 54

Výzkum vnitřního trhu a spotřebitelské poptávky (dále jen "výzkum trhu") provádějí organizace, které provozují obchodní činnost.

§ 55

Organizace při výzkumu trhu zejména:

a) sledují, shromažďují a vyhodnocují údaje o vývoji spotřebitelské poptávky po zboží a službách, o změnách poptávky a stupni jejího uspokojování,

b) zabezpečují spolupráci při výzkumu trhu s dodavatelskými, servisními a opravárenskými organizacemi a vzájemnou výměnu informací,

c) spolupracují s vědeckovýzkumnou základnou a ministerstvem obchodu a cestovního ruchu při koncepčních a prognostických výzkumech trhu.".

14. § 56 se vypouští.

15. § 57 zní:

"§ 57

Orgány státního obchodního dozoru při výkonu státního obchodního dozoru se zaměřují na řádné a plynulé zásobování občanů, uspokojování potřeb a ochranu jejich oprávněných zájmů na vnitřním trhu.".

16. V § 58 se vypouštějí slova "nebo orgán, který ji řídí".

17. V § 62 se vypouští první věta.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ráb v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

2) § 33 vyhlášky předsedy Státní banky československé č. 10/1978 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.

3) ON 7354 13.

4) ON 7354 12.

Přesunout nahoru