Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 137/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací

Částka 28/1988
Platnost od 01.09.1988
Účinnost od 01.09.1988
Zrušeno k 21.07.1998 (57/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

137

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. srpna 1988

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací


Dne 6. července 1988 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací. Dohoda vstoupí v platnost na základě svého článku 10 dnem 1. září 1988.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: JUDr. Johanes v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky (dále jen "smluvní strany") s cílem napomoci rozvoji progresivních forem hospodářské a vědeckotechnické spolupráce a úspěšné realizaci úkolů vyplývajících z "Dlouhodobého programu hospodářské a vědeckotechnické spolupráce mezi ČSSR a BLR do roku 2000" a "Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000"

dohodly se takto:

Článek 1

Způsob zúčtování mezi sdruženími, podniky a organizacemi (dále jen "organizace") ČSSR a BLR při provádění přímých vztahů a činnosti mezinárodních sdružení, společných podniků a organizací, který je založený na používání převoditelného rublu v souladu s Dohodou o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení MBHS z 22. října 1963, protokoly k ní z 18. prosince 1970 a z 23. listopadu 1977, se touto dohodou doplňuje o možnost zúčtování v národních měnách států smluvních stran na základě jejich vzájemné směnitelnosti a směnitelnosti za převoditelné ruble.

Článek 2

Zúčtování a platby v národní měně států smluvních stran mohou uskutečňovat organizace ČSSR a BLR, které uzavřely mezi sebou dohodu o přímých vztazích, či provádějí dohodu o zřízení československo-bulharských společných podniků, mezinárodních sdružení, nebo organizací.

Článek 3

Rozhodnutí o používání při zúčtování mezi spolupracujícími organizacemi ČSSR a BLR národních měn států smluvních stran při provádění dohod, uvedených v článku 2 Dohody, přijímají uvedené organizace na základě vzájemné dohody.

Článek 4

Zúčtování za dodávky zboží a poskytnuté služby v rámci přímých vztahů se uskutečňuje v národní měně té smluvní strany, jejíž organizace zboží dodává nebo službu poskytuje. Převody finančních prostředků u společných podniků, mezinárodních sdružení a organizací, které nejsou spojeny s dodávkami zboží a služeb, se provádějí v dohodnuté národní měně států smluvních stran.

Článek 5

Zúčtování operací podle této dohody se uskutečňuje prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. a Bulharské banky zahraničního obchodu. Uvedené banky uzavřou do 90 dnů ode dne podpisu dohody bankovně-technické ujednání o způsobu zúčtování a vedení účtů v národních měnách a také o podmínkách plateb a způsobu úročení. V případě nutnosti si mohou banky vzájemně poskytovat technický úvěr.

Článek 6

Smluvní strany zaručují organizacím ČSSR a BLR, uskutečňujícím platby v národní měně podle této dohody, volný prodej příslušné měny na základě přepočítacích poměrů, uvedených v článku 7 této dohody.

Článek 7

Pro vzájemné přepočty mezi československou korunou a bulharským leva, jakož i při přepočtech těchto měn na převoditelné ruble, se používají přepočítací poměry, vyplývající z Dohody o zavedení vzájemně dohodnutých kursů nebo koeficientů národních měn ve vztahu ke kolektivní měně (převoditelnému rublu) a mezi nimi navzájem z 19. října 1973 a doplňujících ji smluvních dokumentů.

V případě nutnosti se příslušné orgány ČSSR a BLR mohou dohodnout na používání jiných vzájemně odsouhlasených kursů (koeficientů).

Výše platného kursu bude zveřejňována příslušnými orgány států smluvních stran.

Článek 8

V případě vzniku výrazného aktivního salda jedné ze smluvních stran dohodnou příslušné orgány způsob jeho vypořádání.

Článek 9

Touto dohodou nejsou dotčena ustanovení mezinárodních smluvních dokumentů platných mezi smluvními stranami, která upravují oblast neobchodních platů.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. září 1988. Zůstane v platnosti do 31. prosince 1990 a bude se prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví nejméně jeden rok před uplynutím příslušné doby její platnosti.

Dáno v Praze 6. července 1988 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a bulharském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Jaromír Žák v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

Stojan Ovčarov v. r.

Přesunout nahoru