Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

Částka 28/1988
Platnost od 01.09.1988
Účinnost od 11.04.1988
Zrušeno k 28.02.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. června 1988

o Protokolu o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik


Dne 11. dubna 1988 byl v Moskvě podepsán Protokol o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik. Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 8 dnem podpisu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Protokol

o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce ze zásad Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. 5. 1970,

řídíce se usneseními sjezdů Komunistické strany Československa a Komunistické strany Sovětského svazu,

opírajíce se o dosažené úspěchy a zkušenosti z rozvoje spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy mezi oběma státy,

přikládajíce velký význam dalšímu sbližování a vzájemnému obohacování kultur národů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik,

usilujíce o další zvyšování efektivnosti kulturních, vědeckých a školských styků a soustavné zdokonalování spolupráce mezi státními orgány a institucemi, společenskými organizacemi a tvůrčími svazy, rozšiřování vzájemné výměny zkušeností v kulturní výstavbě a též o zavádění nových a rozvíjení existujících forem kulturních, školských a vědeckých výměn,

v souladu s Dohodou mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 28. 2. 1972

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany zřizují Mezivládní komisi pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik (dále jen "komise").

Článek 2

Komise:

1. Pravidelně si vyměňuje informace o rozvoji kultury, školství a vědy v obou státech v souladu s usneseními sjezdů Komunistické strany Československa a Komunistické strany Sovětského svazu a o úlohách, které z nich vyplývají, v zájmu dalšího zdokonalování vztahů mezi oběma státy v oblasti kulturní, školské a vědecké spolupráce.

2. Zkoumá stav a perspektivy rozvoje vztahů mezi oběma státy v oblasti kultury, školství a vědy, styků a spolupráce mezi státními orgány a institucemi, společenskými organizacemi a tvůrčími svazy, které se podílejí na realizaci plánů kulturních, školských a vědeckých výměn mezi oběma státy. Vypracovává doporučení a návrhy opatření za účelem plnění dohod mezi oběma státy v příslušných oblastech a předkládá příslušným státním orgánům a institucím, společenským organizacím a tvůrčím svazům návrhy na další zdokonalování kulturních, školských a vědeckých výměn s cílem zvýšit jejich efektivnost.

3. Poskytuje nezbytnou pomoc při přípravě a realizaci nejdůležitějších akcí, napomáhá k rozvoji přímých styků mezi kulturními, školskými a vědeckými institucemi obou států, ke sjednocení úsilí při společném rozpracování současných vědecko-teoretických a praktických problémů kulturní výstavby, přispívá k rozšiřování kontaktů mezi pracovníky kultury a umění, školství a vědy a k dalšímu rozvoji spolupráce při přípravě a zvyšování kvalifikace vědeckých kádrů a odborníků, tvůrčích pracovníků, zejména tvůrčí a vědecké mládeže.

4. Přispívá k širokému využívání hromadných sdělovacích prostředků k propagaci úspěchů dosažených oběma státy při výstavbě socialismu, zejména v oblasti kultury, školství a vědy, s cílem dále upevňovat bratrské přátelství mezi oběma státy a jejich lidem a internacionální výchovu občanů obou států.

5. Pomáhá příslušným státním orgánům a institucím, společenským organizacím a tvůrčím svazům obou států v jejich práci, zaměřené na další zdokonalování forem a metod spolupráce se socialistickými státy v oblasti kulturních, školských a vědeckých výměn.

6. Vyměňuje si zkušenosti z kulturní, školské a vědecké spolupráce s třetími státy a vypracovává doporučení týkající se pořádání společných akcí v těchto státech.

7. Pravidelně kontroluje plnění přijatých doporučení, týkajících se rozvoje a zdokonalování kulturních, školských a vědeckých výměn.

Článek 3

Komise se skládá z československé a sovětské části. Každá smluvní strana jmenuje předsedu, místopředsedu, členy a odpovědného tajemníka své části komise.

Předsedové se budou diplomatickou cestou informovat o složení svých částí komise, jakož i o změnách v jejím složení.

Článek 4

Komise zasedá minimálně jednou za dva roky.

Zasedání komise se konají střídavě na území obou států. Program řádného zasedání komise je stanovený na jejím předcházejícím zasedání. Změny v dohodnutém programu mohou být provedeny po vzájemné dohodě předsedů obou částí komise.

Přípravy zasedání komise nebo jeho průběhu se mohou účastnit zástupci zainteresovaných státních orgánů a institucí, společenských organizací a tvůrčích svazů, kteří nejsou členy komise.

Článek 5

Doporučení komise se přijímají se souhlasem obou jejích částí a zapisují se do protokolu vyhotoveném v českém nebo slovenském a ruském jazyce, který podepisují předsedové obou částí komise. Kopie protokolu bude zasílána příslušným státním orgánům a institucím, společenským organizacím a tvůrčím svazům obou států.

Článek 6

Výdaje související s přípravou a uskutečněním zasedání komise, včetně ubytování, stravy a dopravy, hradí přijímající strana. Výdaje související s cestou účastníků do místa konání zasedání a zpět hradí vysílající strana.

Článek 7

Ustanovení tohoto protokolu mohou být změněna nebo doplněna na základě vzájemného písemného souhlasu smluvních stran.

Článek 8

Tento protokol se uzavírá na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu. Jeho platnost bude ukončena uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy jedna ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit jeho platnost.

Dáno v Moskvě dne 11. dubna 1988 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

Eduard Ševardnadze v. r.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 17/2002 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 2. prosince 1997 na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997 pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

67. Protokol o zřízení Mezivládní komise pro spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaný v Moskvě dne 11. dubna 1988, vyhlášený pod č. 135/1988 Sb.;

Přesunout nahoru