Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou

Částka 27/1988
Platnost od 16.08.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 30. června 1988

o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví podle § 391 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s federálním ministerstvem financí a podle § 82 odst. 2 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví, po projednání s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ústředním výborem Svazu družstevních rolníků a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství:


§ 1

(1) Jednotná zemědělská družstva, společné podniky a státní organizace se zemědělskou výrobou (dále jen "zemědělský podnik") mohou podle zásad stanovených touto vyhláškou prodávat svým členům a pracovníkům včetně důchodců - bývalých pracovníků (dále jen "pracovníci") zemědělské výrobky pro vlastní potřebu a potřebu členů jejich domácnosti. 1)

(2) Zemědělský podnik může svým pracovníkům prodat zemědělské výrobky, jestliže splní jmenovité úkoly státního plánu a závazky z hospodářských smluv.

§ 2

(1) Zemědělské výrobky musejí pocházet z vlastní zemědělské výroby zemědělského podniku nebo ze zemědělské výroby, na níž se zemědělský podnik podílí na základě smlouvy o spolupráci. 2)

(2) Předmětem prodeje mohou být

a) obiloviny, s výjimkou obilovin pro potravinářské účely,

b) jatečná prasata,

c) další zemědělské výrobky, např. brambory, ovoce, zelenina, mléko, drůbež, vejce, selata, ovce, ryby sladkovodní, včelí med, sláma.

(3) Zemědělský podnik stanoví každoročně ve svém hospodářském plánu konkrétní množství zemědělských výrobků určené pro prodej pracovníkům v příslušném roce; toto množství stanoví se zřetelem na dosavadní úroveň prodeje v předcházejícím období, přičemž nesmí docházet k oslabení potřebné krmivové základny nezbytné pro zajištění plánované živočišné výroby zemědělského podniku a nesmí překročit 1 tunu obilovin na pracovníka.

(4) V případě, že se v příslušném roce nedosáhne plánované produkce zemědělských výrobků, množství určené pro prodej pracovníkům podle odstavce 3 se sníží nejméně ve stejném poměru, v němž nebylo dosaženo plánované produkce; pokud v předcházejících třech letech nebylo odprodáno celé množství, může se snížení zmírnit o toto nečerpání.

(5) Ročně může zemědělský podnik prodat pracovníkovi jatečné prase o živé hmotnosti do 150 kg; při souběžném prodeji obilovin se množství obilovin sníží o 0,6 tuny.

§ 3

(1) Zemědělský podnik prodává svým pracovníkům zemědělské výrobky za tyto úplaty:


obiloviny krmné a ostatní (mimo kukuřice)1 250 Kčs/1 t
kukuřice1 350 Kčs/1 t
brambory netříděné800 Kčs/1 t
brambory krmné270 Kčs/1 t
jatečná prasata do 150 kg živé hmot.13 Kčs/1 kg
selata24 Kčs/1 kg.

(2) Zemědělské výrobky neuvedené v odstavci 1 se poskytují za úplaty, jejichž výši stanoví zemědělský podnik s přihlédnutím k jakosti výrobků a nákupním cenám.

(3) Zemědělský podnik může svým důchodcům poskytnout příspěvek na částečnou nebo celou úhradu prodávaných zemědělských výrobků. 3)

§ 4

(1) Bližší podmínky prodeje zemědělských výrobků svým pracovníkům určí zemědělský podnik podle zásad stanovených touto vyhláškou ve svých stanovách nebo kolektivní smlouvě.

(2) Zakladatelé společných podniků se mohou ve smlouvě o založení společného podniku dohodnout, jak budou poskytovat zemědělské výrobky pro účely jejich prodeje pracovníkům společného podniku v souladu s touto vyhláškou.


§ 5

Zrušuje se výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 17. 12. 1984 čj. FM 01-2110/1984 o prodeji zemědělských výrobků pracovníkům státních organizací a společných zemědělských podniků se zemědělskou výrobou, reg. v částce 7/1985 Sb.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Domácnost tvoří občané, kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (§ 115 občanského zákoníku).

2) § 67 až 77 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.

3) § 15 odst. 3 a 4 nařízení vlády ČSSR č. 127/1988 Sb., o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků.

Přesunout nahoru