Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu

Částka 27/1988
Platnost od 16.08.1988
Účinnost od 11.04.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. června 1988

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu


Dne 11. dubna 1988 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12. dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky v Sovětském svazu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,

v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970,

vycházejíce z ustanovení Dohody o kulturní a vědecké spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 28. února 1972,

řídíce se snahou o další upevnění a rozvoj spolupráce mezi oběma státy v oblasti kultury, vědy, techniky, informací a rovněž v dalších oblastech,

dohodly se takto:

Článek 1

Vláda SSSR, vycházejíc vstříc přáním vlády ČSSR, souhlasí se založením a činností Kulturního a informačního střediska ČSSR v Moskvě (dále jen "KIS").

Článek 2

Cíle a úkoly KIS spočívají v napomáhání upevňování tradičního přátelství a všestranné spolupráce mezi ČSSR a SSSR, bratrské součinnosti KSČ a KSSS, rozsáhlému seznamování sovětské veřejnosti se zahraniční a vnitřní politikou ČSSR, se zkušenostmi ze socialistické výstavby, s úspěchy v rozvoji československé kultury a umění, školství, vědy a techniky, se životem československého lidu.

Článek 3

Z československé strany bude činnost KIS koordinována velvyslanectvím ČSSR v SSSR. Činnost sovětských resortů a organizací spolupracujících s KIS bude koordinována ministerstvem zahraničních věcí SSSR. V případě vzniku různých názorů v souvislosti s plněním závazků podle této dohody, budou tyto řešeny diplomatickou cestou.

Článek 4

Potřebnou pomoc činnosti KIS poskytují ministerstvo kultury SSSR, jiná zainteresovaná ministerstva a resorty v těsném kontaktu se Svazem sovětských společností přátelství a kulturních styků se zahraničím, Společností sovětsko-československého přátelství a jinými společenskými organizacemi a uměleckými svazy SSSR.

Ve své práci využívá KIS možnosti platných plánů o kulturní a vědecké spolupráci mezi ČSSR a SSSR, spolupráce Svazu sovětských společností přátelství a kulturních styků se zahraničím a Společnosti sovětsko-československého přátelství se Svazem československo-sovětského přátelství, jakož i jiných československých a sovětských státních institucí a společenských organizací.

KIS včas informuje zainteresované sovětské instituce a organizace o plánovaných akcích.

Článek 5

Do oblasti činnosti KIS patří:

- uskutečňování akcí věnovaných státním svátkům, významným dnům a výročím v životě československého a sovětského lidu a jiných společensko-politických, vědeckotechnických a kulturních akcí (přednášky, setkání, konference, semináře, soutěže atd.);

- realizace setkání a tiskových konferencí se zástupci československé a sovětské veřejnosti, představiteli vědy a kultury, pracovníky hromadných sdělovacích prostředků, věnovaných společensko-politické, vědeckotechnické a kulturní tematice;

- organizování činnosti knihovny a čítárny se společensko-politickou, uměleckou, vědeckotechnickou a informační literaturou a metodického kabinetu, poskytujícího pomoc sovětským pedagogům při výuce českého a slovenského jazyka a organizaci kursů;

- rozšiřování československých informačních publikací a materiálů o ČSSR, včetně vlastních publikací a informačních materiálů;

- půjčování filmů, magnetofonových kazet a videokazet, gramofonových desek, výstavních ilustračních materiálů, alb, knih, novin a časopisů k dočasnému a bezplatnému užívání sovětským organizacím a občanům;

- veřejné promítání uměleckých, dokumentárních, vědecko-populárních a amatérských filmů, uskutečňování koncertů a vystoupení československých a sovětských umělců, účastníků lidové umělecké tvořivosti;

- organizování výstav z různých oblastí života a činnosti Československé socialistické republiky, o přátelství a spolupráci mezi sovětským a československým lidem;

- organizování klubů přátel československé literatury, hudby, divadla, filmu, výtvarného a užitného umění a některých jiných možných oblastí;

- realizace kulturních a vědeckých programů, různých setkání a jiných akcí pro děti a mládež.

Článek 6

KIS může mít prodejní stánek lidových suvenýrů, výrobků výtvarného umění a kavárnu. Konkrétní otázky spojené s jejich provozem upravuje zvláštní protokol.

Článek 7

Činnost KIS, uvedená v článku 5, nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy SSSR.

KIS je právnickou osobou.

K financování činnosti KIS československá strana otvírá účet u Banky pro zahraničně-ekonomickou činnost SSSR (Vněšekonombanky). Informační a kulturní činnost KIS se uskutečňuje na neobchodním základě.

Článek 8

Počet československých pracovníků v KIS se určuje na základě vzájemné dohody.

Ředitel KIS je státním občanem ČSSR, o jehož jmenování československá strana informuje sovětskou stranu.

Českoslovenští státní občané pracující v KIS, jsou povinni dodržovat platné právní předpisy SSSR a příslušné dohody uzavřené mezi oběma státy.

KIS může přijímat do pracovního poměru sovětské státní občany prostřednictvím Správy služeb diplomatickému sboru ministerstva zahraničních věcí SSSR.

Článek 9

K vytvoření KIS v Moskvě sovětská strana poskytne československé straně potřebné prostory. Konkrétní podmínky stanoví zvláštní protokol.

Článek 10

Sovětská strana poskytne československým státním občanům pracujícím v KIS byty za stejných podmínek jako pracovníkům zahraničních diplomatických nebo konzulárních zastupitelství v SSSR.

Článek 11

Zařízení, materiály a předměty z ČSSR a jiných zemí, které jsou potřebné k zabezpečení KIS a nezbytné k jeho normálnímu provozu, jakož i dopravní prostředky, audio-vizuální aparatura, kopírovací a rozmnožovací technika, gramofonové desky, knihy, noviny, časopisy, díla lidového a užitného umění, malířská umělecká díla, grafika, kancelářské potřeby a jiné materiály na základě vzájemnosti nepodléhají clu, daním a jiným poplatkům.

Článek 12

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a pozbývá platnosti 12 měsíců poté, kdy jedna smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně své přání ukončit platnost této dohody.

Dáno v Moskvě dne 11. dubna 1988 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

Eduard Ševardnadze v. r.

Přesunout nahoru