Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 125/1988 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.

Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Účinnost od 01.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

VYHLÁŠKA

Československé akademie věd

ze dne 1. července 1988,

kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.

Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 zní:

"§ 3

(1) Internímu aspirantu náleží po dobu interní aspirantury stipendium, které se posuzuje jako mzda.

(2) Internímu aspirantu při jeho přijetí přizná vedoucí školícího pracoviště stipendium v rozpětí 1700 až 3000 Kčs měsíčně; přitom přihlédne zejména k dosaženým studijním výsledkům, umístění v soutěžích studentské vědecké a odborné činnosti, využitelnosti předchozí praxe (včetně studijního pobytu), výsledkům přijímací zkoušky a k odborné a společenské angažovanosti.

(3) Výši stipendia v průběhu interní aspirantury v rozpětí uvedeném v odstavci 2 přizná vedoucí školícího pracoviště na návrh školitele podle výsledků dosažených interním aspirantem; přitom přihlédne zejména k plnění studijního plánu, výsledkům zapojení do vědeckovýzkumné práce, publikační činnosti a jejímu ohlasu, odborné a společenské angažovanosti.

(4) Internímu aspirantu může vedoucí školícího pracoviště na návrh školitele přiznat odměnu, popřípadě prémii za úspěšné řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky jako ostatním řešitelům v pracovním poměru podle vnitřních předpisů školícího pracoviště pro poskytování pobídkové složky mzdy.

(5) Internímu aspirantu, který plní úkoly studijního plánu ve vědecké výchově ve zdraví škodlivém prostředí, se stipendium zvýší o částku odpovídající příplatku, který náleží pracovníkům v pracovním poměru, pokud interní aspirant plní své úkoly za stejných podmínek. 13)

(6) Internímu aspirantu, kterému jsou po dobu vyslání do zahraničí poskytovány československou organizací náhrady výdajů podle příslušných předpisů, 14) popřípadě zahraniční organizací ekvivalent těchto náhrad na základě dohody o bezdevizovém styku, náleží stipendium určené v nezměněné výši.

(7) Internímu aspirantu vyslanému do zahraničí ke studijnímu pobytu se upraví stipendium vyplácené v Československé socialistické republice podle zásad platných pro pracovníky v pracovním poměru, kteří si v zahraničí zvyšují kvalifikaci. V případech, kdy se internímu aspirantu poskytuje v Československé socialistické republice vyrovnání stipendia, a v případech, kdy se mu poskytuje v Československé socialistické republice průměrná část stipendia vzhledem k jeho osobním a rodinným poměrům, tvoří základ pro výpočet vyrovnání a pro výpočet poměrné části stipendium, vyplacené bezprostředně před vysláním do zahraničí, bez zvýšení podle odstavce 5. V jednotlivých odůvodněných případech, v nichž by vznikly nebo vzniknou tvrdosti při realizaci ustanovení tohoto odstavce, může orgán uvedený v § 44 odst. 1 a 2 zákona na návrh příslušného vedoucího školícího pracoviště a po projednání s federálním ministerstvem financí nebo ministerstvem financí, cen a mezd republiky povolit výjimku z ustanovení tohoto odstavce.".

2. V § 8 odstavce 2 až 5 zní:

"(2) Vedoucí školícího pracoviště přizná účastníkům studijních pobytů v rámci přípravy k vědecké výchově (§ 32 odst. 1 zákona) po dobu tohoto studijního pobytu stipendium v rozpětí 1 700 až 2 700 Kčs měsíčně.

(3) Absolventům vysokých škol přijatým ke studijním pobytům v rámci přípravy k vědecké výchově bezprostředně po ukončení studia přizná vedoucí školícího pracoviště stipendium po dobu prvních šesti měsíců tohoto studijního pobytu v rámci rozpětí nástupních platů absolventů vysokých škol; přitom přihlédne k dosaženým studijním výsledkům, umístění v soutěžích studentské vědecké a odborné činnosti, využitelnosti předchozí praxe, výsledkům přijímacího řízení a k odborné a společenské angažovanosti.

(4) Pokud byl účastník studijního pobytu v rámci přípravy k vědecké výchově v době přijetí k tomuto studijnímu pobytu v pracovním poměru k jiné organizaci, poskytuje mu školící pracoviště po dobu studijního pobytu stipendium ve výši stanovené v odstavci 2, nejvýše však 2 700 Kčs měsíčně.

(5) Úpravy stipendia v průběhu studijního pobytu v rámci přípravy k vědecké výchově v rozpětí stanoveném v odstavci 2 přizná vedoucí školícího pracoviště podle dosažených výsledků účastníka studijního pobytu; přitom se přihlíží zejména k plnění studijního plánu, výsledkům zapojení do vědeckovýzkumné práce, publikační činnosti a jejímu ohlasu a k odborné a společenské angažovanosti.".

Čl. II

Zrušuje se článek II vyhlášky č. 40/1979 Sb., jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1988.


Předseda: Akademik Říman v. r.

Poznámky pod čarou

13) Směrnice FMPSV ze dne 29. 12. 1984 č.j. 51-13824-3115, 281284 pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích (reg. v částce 7/1985 Sb.).

14) Například vyhláška FMPSV č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.

Přesunout nahoru