Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 118/1988 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu

Částka 25/1988
Platnost od 30.06.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 21.03.1994 (39/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 30. června 1988

o mimořádném poskytování starobního důchodu

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 176 písm. c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení:


§ 1

Toto nařízení upravuje podmínky mimořádného poskytování starobního důchodu občanům, kteří byli za účinnosti tohoto nařízení uvolněni z dosavadního zaměstnání z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce.

§ 2

(1) Občan uvedený v § 1 má ode dne následujícího po dni uvolnění nárok na starobní důchod, jestliže

a) byl zaměstnán nejméně 25 roků,

b) do dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení mu chybějí ke dni uvolnění nejvýše dva roky a

c) příslušný státní orgán mu nemůže zajistit vhodné zaměstnání.2)

(3) Pro výši starobního důchodu a pro nárok na starobní důchod se přičítá k době zaměstnání i doba ode dne následujícího po dni uvolnění do dne dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení.

§ 3

Poživateli starobního důchodu přiznaného podle § 2 se do dovršení věku potřebného pro nárok na starobní důchod podle zákona o sociálním zabezpečení starobní důchod při dalším zaměstnání nezvyšuje.

§ 4

(1) Žádost o starobní důchod musí být doložena potvrzením příslušného státního orgánu o tom, že občanu nemůže zajistit zaměstnání uvedené v § 2 odst. 1 písm. c) a bylo-li tomuto občanu poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, též o tom, kterým dnem zanikl nárok na hmotné zabezpečení.

(2) Starobní důchod přiznaný podle § 2 se nevyplácí po dobu, po kterou se občanu poskytovalo hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 a násl. vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 1 odst. 2 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

Přesunout nahoru