Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 114/1988 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Částka 24/1988
Platnost od 28.06.1988
Účinnost od 01.10.1988
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

ZÁKON

České národní rady

ze dne 27. června 1988

o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ORGÁNY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH ÚKOLY

§ 1

Orgány sociálního zabezpečení

(1) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zabezpečují:

a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,

b) krajský úřad,

c) obecní úřad obce s rozšířenou působností,

d) pověřený obecní úřad,

e) obecní úřad.

(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce a kraje.

(3) Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

c) sociální péči,4)

§ 2

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo")

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,

d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.

(2) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociální péče.

§ 3

Krajský úřad

řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení.

§ 4zrušeno

§ 4a

Obce a obecní úřady

Obecní úřad při poskytování dávek sociální péče poskytuje občanům odbornou pomoc.

Správní komisezrušeno

§ 5, § 6zrušeno

ČÁST DRUHÁ

PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

HLAVA PRVNÍzrušeno

Působnost správ sociálního zabezpečenízrušeno

§ 7, § 8zrušeno

Působnost okresních národních výborůzrušeno

§ 9 – § 11zrušeno

Působnost krajských národních výborůzrušeno

§ 12, § 13zrušeno

HLAVA DRUHÁ

PŮSOBNOST OBCÍ A OBECNÍCH ÚŘADŮ NA ÚSEKU SOCIÁLNÍ PÉČE

Díl první

§ 14

Obec organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Za tím účelem ve spolupráci se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči. Pokud poskytování služeb a dávek, které je třeba těmto občanům poskytnout, není v působnosti obce, upozorní na tyto občany obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě jim poskytnutí dávek a služeb zprostředkuje.

Díl druhý

Péče o rodinu a děti

Působnost obcí a obecních úřadůzrušeno

§ 15 – § 18zrušeno

Působnost okresních úřadůzrušeno

§ 19 – § 23zrušeno

Působnost krajských národních výborů

§ 24, § 25zrušeno

§ 26

Oprávnění občanů působících v péči o rodinu

Při plnění úkolů jsou pověření členové a zaměstnanci obcí oprávněni navštěvovat rodinu v bytě; mají též právo požadovat od všech zúčastněných orgánů, organizací a občanů potřebné informace a vysvětlení.

Díl třetízrušeno

§ 27zrušeno

Díl čtvrtýzrušeno

§ 28zrušeno

Působnost okresních národních výborůzrušeno

§ 29 – § 31zrušeno

Díl pátý

Péče o těžce zdravotně postižené občany

Působnost obcí a obecních úřadů

§ 32

Obec v samostatné působnosti

a) zabezpečuje účast těžce zdravotně postižených občanů na společném stravování,

b) napomáhá zapojení těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života,

c) podílí se na řešení otázek bydlení těžce zdravotně postižených občanů.

§ 33

Pověřený obecní úřad11) dále rozhoduje

o poskytování příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku úplně nebo prakticky nevidomým.

Působnost okresních národních výborůzrušeno

§ 34

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále rozhoduje

a) o poskytování jednorázových příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům tělesně, zrakově a sluchově postiženým,

b) o poskytování příspěvků na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,

c) o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla,

d) o poskytování příspěvků na úpravu bytu,

e) o přiznání mimořádných výhod těžce zdravotně postiženým občanům,

f) o poskytování bezúročných půjček těžce zdravotně postiženým občanům, jimž byl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla,

g) o poskytování příspěvku na individuální dopravu.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává průkazy mimořádných výhod, vede jejich evidenci a rozhoduje o jejich neplatnosti. Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterému byl odevzdán neplatný průkaz mimořádných výhod (§ 106a zákona o sociálním zabezpečení), předá tento průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal.

§ 35, § 36zrušeno

Díl šestý Péče o staré občany

Působnost obcí a obecních úřadůzrušeno

§ 37 – § 39zrušeno

Díl sedmýzrušeno

§ 40, § 41, § 40azrušeno

Díl osmýzrušeno

§ 42, § 43zrušeno

Díl devátýzrušeno

§ 44zrušeno

Díl desátýzrušeno

§ 45 – § 49, § 50, § 51zrušeno

Díl jedenáctý

Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému sociální péče

§ 51a

(1) Pověřený obecní úřad

a) posuzuje, zda se občan členského státu Evropské unie, který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu22a), nebo jeho rodinný příslušník22b), který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu22a), nestal neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče,

b) písemně sděluje Ministerstvu vnitra22c) zjištění, že osoba uvedená v písmenu a) se stala neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče.

(2) Pověřený obecní úřad je oprávněn provést posouzení a oznámení podle odstavce 1 v odůvodněných případech též opětovně.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 52zrušeno

§ 53

Zvláštní příjemce

Obecní úřad, který vyplácí dávku sociální péče

a) rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky sociální péče v případech stanovených zákonem o sociálním zabezpečení46) a o jeho uvolnění,

b) dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti.

Ustanovení o řízení

§ 54

(1) Ustanovení správního řádu o správním řízení26) se nevztahují na řízení

d) o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek podle § 32 odst. 2 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b), jde-li o poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla 40a písm. a) a b), § 43 písm. a) č. 1§ 44 odst. 1 písm. b) č. 2, pokud řízení o těchto dávkách bylo zahájeno orgánem sociálního zabezpečení z moci úřední, nebo jestliže řízení zahájené na návrh skončí přiznáním dávky v požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

f) o odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2.

(2) Zjistí-li orgán sociálního zabezpečení v řízení podle odstavce 1 písm. d) zahájeném na návrh, že dávku nemůže přiznat vůbec nebo v požadovaném rozsahu, nebo že by přiznáním dávky mohly vzniknout právní povinnosti občanu, kterému má být dávka přiznána, nebo jinému občanu, postupuje se podle obecných předpisů o správním řízení.

(4) V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) se místní příslušnost obcí a obecních úřadů řídí místem trvalého pobytu občana.

(5) V řízení podle odstavce 1 písm. d) se použijí ustanovení správního řádu o lhůtách pro vydání rozhodnutí.

§ 54a

Místní příslušnost pověřeného obecního úřadu při postupu podle § 51a se řídí místem pobytu22a) osoby uvedené v § 51a odst. 1 písm. a).

§ 55

Odkladný účinek nemá odvolání proti rozhodnutí

jímž byla dávka sociální péče odňata nebo snížena nebo jímž byla zastavena její výplata a nebo jímž byla dávka přiznána v menším než požadovaném nebo v právním předpise vymezeném rozsahu,

§ 55azrušeno

§ 56

(1) Odchylně od správního řádu se místní příslušnost obcí, obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajů a krajských úřadů ve věcech sociální péče řídí

místem trvalého pobytu občana, jde-li o vydání průkazu mimořádných výhod.

(2) Ve věcech, ve kterých podle tohoto zákona rozhoduje nebo činí opatření obec, se žádost o dávku podává obecnímu úřadu. V ostatních případech, ve kterých rozhoduje nebo činí opatření pověřený obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností anebo krajský úřad, se žádost podává tomuto orgánu.

§ 56azrušeno

§ 56b

Součinnost orgánů a organizací

Orgány a organizace jsou povinny vyhovět v mezích své působnosti žádostem orgánů sociálního zabezpečení ve věcech sociálního zabezpečení a podávat jim bezplatně sdělení pro jeho provádění a správu.

§ 56c

Soudní přezkum

Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o

a) dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e),

b) odstranění tvrdostí podle § 2 odst. 2.

§ 56d

Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 57

(2) Tímto zákonem není dotčena působnost místních národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení, jestliže ji podle předpisů dříve platných okresní národní výbor51) přenesl na místní národní výbor.

§ 58

Ministerstvo stanoví vyhláškou

podrobnosti o poskytování dávek sociální péče a výši dávek sociální péče.

§ 59

Zrušuje se zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 10/1982 Sb., zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., zákona České národní rady č. 138/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 119/1983 Sb.

§ 60

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 125/1990 Sb. Čl. II

Do zahájení činnosti posudkových komisí podle tohoto zákona zajišťují jejich úkoly lékaři a tajemníci, kteří jsou členy dosavadních posudkových komisí sociálního zabezpečení, za předsednictví posudkového lékaře sociálního zabezpečení.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 210/1990 Sb. Čl. III

V řízení ve věcech sociálního zabezpečení, která nebyla ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončena, pokračují orgány, jejichž příslušnost stanoví tento zákon.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 459/1990 Sb. Čl. II

Působnost orgánů sociálního zabezpečení v řízení o mateřském příspěvku se řídí právními předpisy platnými před účinností tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 144/1991 Sb. Čl. II

1. V řízení o poskytování dávek, které se podle předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců poskytují uchazečům o zaměstnání a v řízení o poskytování dávek nemocenského pojištění občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění, které není ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, pokračují orgány, jejichž příslušnost stanoví tento zákon. Tyto orgány rovněž zařizují výplatu dávek nemocenského pojištění přiznaných před dnem účinnosti tohoto zákona.

2. Působnost národních výborů při rozhodování o přerušení zaměstnání (pojištění) z vážných důvodů a o skončení zaměstnání I. nebo II. pracovní kategorie ze zdravotních a jiných vážných důvodů pro posuzování nároků podle předpisů platných před 1. říjnem 1988 přechází na okresní správy sociálního zabezpečení.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 289/1997 Sb. Čl. V

(6) V řízení se podle čl. IV postupuje u nároků na příspěvek na provoz motorového vozidla a příspěvek na úhradu pojistného vznikajících po 31. prosinci 1997.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 135/2006 Sb. Čl. V

Novela č. 135/2006 Sb. nezohlednila předpisy č. 109/2006 Sb. a č. 112/2006 Sb. a mění a doplňuje ustanovení zákona, které jsou už zrušeny.


Kempný v. r. Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 142 až 145 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb. a zákona 180/1990 Sb.

2) § 2 odst. 1 písm. c) zákona o sociálním zabezpečení.
Zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 240/1988 Sb.,).
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb. a zákona 180/1990 Sb.
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.

3) Část druhá zákona o sociálním zabezpečení.

4) Část třetí zákona o sociálním zabezpečení.

5) Zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 110/1984 Sb., zákona č. 50/1987 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.

7) § 73a zákona o sociálním zabezpečení.

9a) § 63b zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 140/1988 Sb.).

9b) Např. ústavů národního zdraví, zdravotnické služby Sboru nápravné výchovy ČR, krajských správ SNB, krajských vojenských správ.

11) § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

12) § 5 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

21) § 86 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení.

22a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22b) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 217/2002 Sb.

22c) § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

23) § 67 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.

24) § 22 odst. 1 zákona České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.

26) Část druhá a třetí správního řádu.

27) § 10 odst. 4 zákona o národních výborech, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb.

28) § 46 zákona o rodině.

29) § 100 zákona o rodině.

30) Zákon č. 107/1971 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 50/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády ČSSR č. 112/1984 Sb.

31) § 79 odst. 2 a § 83 odst. 2 zákona o rodině.

32) § 43 odst. 2 písm. b) zákona o rodině.

33) § 45 odst. 3 zákona o rodině.

34) § 44 zákona o rodině.

35) § 291 až 301 trestního řádu.

36) § 8 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb.

37) § 14 zákona č. 107/1971 Sb., ve znění zákona č. 110/1984 Sb.

38) § 76 až 78 zákona o sociálním zabezpečení.

39) § 79 zákona o sociálním zabezpečení.

40) § 85 zákona o sociálním zabezpečení.

41) § 50 zákoníku práce.

42) § 84 zákona o sociálním zabezpečení.

43) § 106 odst. 4 zákona o sociálním zabezpečení.

44) § 86 odst. 2 zákona o sociálním zabezpečení.

45) § 112 zákona o sociálním zabezpečení.

46) § 102 odst. 2 písm. a) zákona o sociálním zabezpečení.

47) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

48) § 7 odst. 2 správního řádu.

49) § 144 odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení.

50) § 144 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení.

51) § 84 správního řádu.
§ 9 odst. 1 a § 10 odst. 2 vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 108/1964 Sb., o působnosti národních výborů ve věcech sociálního zabezpečení.
§ 10 odst. 2 a § 12 odst. 2 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti.

Přesunout nahoru