Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1988 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

Částka 22/1988
Platnost od 16.06.1988
Účinnost od 01.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 20. května 1988

o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

Český báňský úřad stanoví podle § 30 odst. 7, § 32 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 2, § 10 odst. 8, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


Část první

Hospodárné využívání výhradních ložisek

§ 1zrušeno

§ 2

Výrubnost, znečištění a ztráty

(1) Při dobývání výhradního ložiska je nutno používat takové dobývací metody, které umožní vydobýt bilanční zásoby výhradního ložiska1) s co největší výrubností (u tuhých nerostů), popřípadě vytěžitelností (u kapalných a plynných nerostů, jakož i při loužení), s co nejmenšími ztrátami a co nejmenším znečištěním, které jsou technicky i ekonomicky zdůvodněny.

(2) Organizace je povinna v plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska nebo jeho části navrhnout a zdůvodnit dobývací metodu a z ní vyplývající výrubnost (vytěžitelnost), znečištění a ztráty.

§ 3

Výtěžnost

Při úpravě a zušlechťování nerostů, jestliže se provádějí v souvislosti s jejich dobýváním, je nutno používat takové postupy, které umožní co nejúplnější využití vydobytých nerostů s co největší výtěžností jejich užitkových složek. Postup úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů a z něho vyplývající výtěžnost je organizace povinna zahrnout do plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska.

§ 4

Zjišťování výsledků, jejich evidence a využití

(1) Organizace je povinna zjišťovat a evidovat množství hmot ukládaných na odvalech, výsypkách a odkalištích a dále

a) při dobývání výhradního ložiska výrubnost (vytěžitelnost), znečištění a ztráty,

b) při úpravě a zušlechťování vydobytých nerostů obsah jejich užitkových a škodlivých složek ve vsázce, v poloproduktech, v konečném produktu úpravy a zušlechťování a v odpadu.

(2) Organizace sleduje a eviduje u dobývaných nerostů a doprovodných hornin v potřebném rozsahu petrografické a mineralogické složení, způsob a formu výskytu a vzájemné vztahy, obsah a chemické vazby užitkových a škodlivých složek a fyzikálně-mechanické a chemicko-technologické vlastnosti.

(3) Organizace využívá výsledky podle odstavců 1 a 2 při plánování a řízení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů.

(4) Organizace eviduje údaje potřebné pro stanovení výše úhrad z vydobytých vyhrazených nerostů a z dobývacích prostorů.

Část druhá

Povolování hornické činnosti

§ 5

Druhy povolení hornické činnosti

Povolení obvodního báňského úřadu se vyžaduje pro tyto hornické činnosti:

a) pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly, a to svislými důlními díly o hloubce větší než 40 m, vodorovnými či úklonnými důlními díly o délce větší než 100 m, nebo i uvedenými důlními díly kratšími, jestliže z nich jsou ražena další důlní díla, jejichž délka spolu s uvedenými díly přesáhne 100 m; povolení se vyžaduje také pro zajištění a likvidaci těchto důlních děl,

b) pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska, jakož i pro zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů,

c) pro zvláštní zásahy do zemské kůry včetně vyhledávání a průzkumu provedeného důlními díly pro tyto účely, pokud tato díla svým rozsahem odpovídají podmínkám uvedeným v písmenu a),

d) pro zajištění a likvidaci starých důlních děl včetně jejich zjišťování, pokud zjišťování se provádí důlními díly v rozsahu uvedeném v písmenu a).

§ 6

Žádost o povolení hornické činnosti

(1) Žádost o povolení hornické činnosti (dále jen "žádost") obsahuje

a) název (obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,

b) druh hornické činnosti, pro kterou se žádá povolení,

c) název a identifikační číslo katastrálního území,3) název a kód okresu,4) bližší označení místa činnosti, parcelní čísla pozemků dotčených plánovanou hornickou činností,

d) při hornické činnosti podle § 5 písm. b) údaje o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru a jejich změnách,

e) při hornické činnosti podle § 5 písm. c) údaje o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry,

f) plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti,

g) název (obchodní jméno) a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a organizace, která bude provádět některé práce hornické činnosti pro organizaci uvedenou v písmenu a),

h) názvy (obchodní jména) a adresy účastníků řízení o povolení hornické činnosti.5)

(2) Organizace vyhotoví a předloží se žádostí pro

a) vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly dokumentaci podle přílohy č. 1,

b) zajištění a likvidaci důlních děl při vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska důlními díly dokumentaci podle přílohy č. 2,

c) otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska

1. hlubinným a povrchovým způsobem plán otvírky, přípravy a dobývání podle přílohy č. 3,

2. ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán těžební otvírky a těžby podle přílohy č. 4,

3. loužením pomocí vrtů z povrchu plán přípravy, otvírky a dobývání loužicího pole podle přílohy č. 5,

d) zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů

1. při hlubinném a povrchovém způsobu dobývání plán zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů podle přílohy č. 6,

2. při těžbě ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán zajištění a likvidace vrtů a sond podle přílohy č. 7,

3. při dobývání loužením pomocí vrtů z povrchu plán zajištění a likvidace loužicího pole podle přílohy č. 8,

e) zvláštní zásahy do zemské kůry dokumentaci podle příloh č. 9, 10 a 12,

f) zajištění a likvidace starých důlních děl plán zajištění a likvidace starých důlních děl podle přílohy č. 11.

(3) Organizace přiloží k žádosti

a) doklady o vyřešení střetu zájmů, jestliže hornickou činností jsou ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů,6)

b) seznam výjimek, které byly pro plánovanou hornickou činnost organizaci povoleny příslušným orgánem,

c) zhodnocení vlivu hornické činnosti na povrch,

d) závěrečnou zprávu o výsledcích ložiskového průzkumu, nebo doklad o povolení prací v případě, že tento průzkum nebyl ukončen,9)

e) výsledek hospodaření se zásobami výhradního ložiska, jde-li o povolení k zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů,

f) stanovisko vydané podle zvláštního právního předpisu,9a) pokud podle tohoto předpisu má být zpracováno,

g) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,

h) vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků9b) dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,

i) výpis z obchodního rejstříku a kopii oprávnění k hornické činnosti.

(4) Vyčíslení předpokládaných nákladů podle odstavce 3 písm. g) a h) a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv nepředkládá organizace, pokud při splnění podmínek uvedených v zákoně9c) souhrnná výše finančních prostředků na sanaci a rekultivaci a souhrnná výše finančních prostředků na vypořádání důlních škod odpovídá měrným nákladům na sanaci a rekultivaci a nákladům na důlní škody vyplývající z předpokládané výše těžby a zahrnuje hornickou činnost, o jejíž povolení se žádá.

(5) Žádost se předkládá obvodnímu báňskému úřadu ve dvou vyhotoveních.

§ 7

Plány a dokumentace týkající se hornické činnosti

(1) Plán a dokumentace z hlediska podrobnosti musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Grafické přílohy se vyhotovují v tak velkém měřítku, aby byla zajištěna zřetelnost zobrazovaných údajů a skutečností; při zachování zřetelnosti je možné různé údaje a skutečnosti zobrazit v jedné grafické příloze.

(2) Jako plán, popřípadě dokumentace podle odstavce 1 může být předložena i dokumentace nebo její část, vyhotovená pro jiné účely podle zvláštních předpisů,10) a to v rozsahu požadovaném touto vyhláškou.

(3) Plán a dokumentaci schvaluje vedoucí pracovník, u dolu závodní dolu, u lomu závodní lomu (dále jen "závodní").10a) V plánu a dokumentaci a jejich jednotlivých částech musí být uveden den vyhotovení, jména, podpisy a funkce zpracovatelů, jakož i vedoucích pracovníků, kterým náleží kontrola správnosti a úplnosti jednotlivých částí plánu a dokumentace.

§ 8

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti a přípustnost změn v plánech a dokumentaci

(1) Obvodní báňský úřad v řízení o povolení hornické činnosti přezkoumá

a) úplnost žádosti,

b) vyřešení střetů zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů,6)

c) dodržení zásad báňské technologie při zajištění hospodárného využívání výhradního ložiska.

(2) V rozhodnutí o povolení hornické činnosti obvodní báňský úřad stanoví podle potřeby podmínky hornické činnosti a rozhodne o námitkách účastníka řízení.

(3) Obvodní báňský úřad zašle organizaci spolu s rozhodnutím o povolení hornické činnosti jedno ověřené vyhotovení plánu, popřípadě dokumentace.

(4) Změny v plánech a dokumentaci, kterými nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebudou dotčeny objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněné podle zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v rozhodnutí o povolení hornické činnosti, organizace ohlásí obvodnímu báňskému úřadu. V ohlášení uvede

a) název (obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,

b) popis a důvody změny s jejich vyznačením v plánu a dokumentaci.

§ 9zrušeno

Část třetí

Ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

§ 10

Předmět ohlašování

(1) Organizace ohlašuje zahájení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen "činnost"), jakož i její přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu.

(2) Organizace neohlašuje

a) průzkum důlními díly při dobývání výhradního ložiska,11) pokud je zahrnut do plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska,

b) vrty z důlních děl (podzemní vrty),

c) geologické práce mapovací, laboratorní a kamerální.

§ 11

Obsah ohlášení

(1) Ohlášení obsahuje

a) název, identifikační čísla a sídlo organizace, která bude činnost provádět,

b) druh činnosti,12)

c) účel a plánovaný rozsah činnosti,

d) okres, obec a katastrální území s bližším označením místa činnosti,

e) datum zahájení, plánovaného ukončení, popřípadě přerušení činnosti,

f) druh a typ používaného technického zařízení,

g) způsob a rozsah trhacích prací, údaje o jejich povolení,

h) opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,

i) způsob zahlazení následků činnosti.

j) doklady o oprávnění organizace provádět činnost, která je předmětem ohlašování,

k) rozhodnutí, kterým byla povolena činnost prováděná hornickým způsobem podle zvláštních právních předpisů.

(2) K ohlášení se připojí mapa s vyznačením místa a druhu činnosti.

§ 12zrušeno

§ 13

Ohlašovací lhůty

(1) Organizace je povinna ohlásit zahájení, přerušení na dobu delší než 30 dnů a ukončení činnosti nejméně 8 dní předem; v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v plánech a dokumentaci podle § 8 odst. 4. Při přerušení činnosti na dobu delší než šest měsíců předložit plán zajištění, který musí být zpracován obdobně podle § 6 odst. 2 písm. d) a e).

(2) Změny v obsahu ohlášení je organizace povinna oznámit neprodleně.


Část čtvrtá

Závěrečná ustanovení

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška Ústředního báňského úřadu č. 261/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o vypracování a schvalování plánů otvírky, přípravy a dobývání, jakož i plánů zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomu;

2. vyhláška Ústředního báňského úřadu č. 264/1957 Ú. l., kterou se upravuje oznamování vyhledávacích a průzkumných prací státní báňské správě;

3. výnos Ústředního báňského úřadu ze dne 10. července 1961 čj. 5026/1961 o sestavování a schvalování plánů otvírky, přípravy a dobývání ložisek a plánů zajištění a likvidace hlavních důlních děl pro kamenouhelné doly Ostravsko-karvinského revíru (reg. v částce č. 43/1961 Sb.);

4. směrnice Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu ze dne 5. dubna 1963 čj. 2531/1963, kterými se doplňují směrnice a pokyny Ústředního geologického úřadu ze dne 1. července 1962 čj. 9/1962 pro výzkum a průzkum ložisek nerostných surovin (reg. v částce č. 22/1963 Sb.);

5. výnos Ústředního báňského úřadu čj. 800/1963 z 28. ledna 1963 o vypracování a schvalování plánů těžební otvírky a těžby ložisek ropy a zemního plynu, jakož i plánů likvidace nebo konzervace vrtů a sond (reg. v částce č. 11/1963 Sb.);

6. směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 19. července 1960 čj. 1017-Z/1960 pro sestavování a schvalování plánů otvírky, přípravy a dobývání ložisek a plánů likvidace hlavních důlních děl v resortu Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Předseda: Ing. Zíka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

DOKUMENTACE VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU VÝHRADNÍHO LOŽISKA DŮLNÍMI DÍLY

1. Cíl vyhledávání a průzkumu: popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl.

2. Zabezpečení provozu energií, vodou, mechanizačními prostředky a materiálem; způsob a systém důlní dopravy.

3. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

4. Nakládání s důlními vodami.

5. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

6. Opatření k zajištění podmínek stanovených rozhodnutími o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech.

7. Seznam důlních děl, která budou ústit na povrch nebo do takové blízkosti povrchu, že by se mohly projevit nepříznivé účinky na povrch, včetně způsobu jejich kontroly.

8. Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného využití pro jiné účely.

9. Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečností potřebných pro posouzení údajů bodů 1, 2, 3, 4 a 7.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE DŮLNÍCH DĚL PŘI VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU VÝHRADNÍHO LOŽISKA DŮLNÍMI DÍLY

1. Důvody zajištění nebo likvidace; v případě zajištění termín plánovaného obnovení činnosti.

2. Zásoby výhradního ložiska, způsob jejich ochrany nebo vydobytí, popřípadě doklad o jejich odpisu v případě, že zásoby byly zjištěny.

3. Způsob zajištění, likvidace a jiného využití důlních děl, časový postup prací.

4. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

5. Nakládání s důlními vodami.

6. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

7. Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečností potřebných k posouzení údajů bodů 2, 3, 4 a 6.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA HLUBINNÝM A POVRCHOVÝM ZPŮSOBEM

1. Textová část

1.1 Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska.

1.1.1 Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika výhradního ložiska.

1.1.2 Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části, vykázané v evidenci zásob podle posledního stavu prozkoumanosti.

1.1.3 Plánované změny zásob výhradního ložiska:

a) přírůstky, úbytky, převody zásob a jejich odpisy,

b) výrubnost a znečištění,

c) konečný stav zásob.

1.1.4 Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání.

1.1.5 Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných v ochranných pilířích, důvody vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu vydobytí.

1.1.6 Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou, přípravou a dobýváním ztíženo nebo ohroženo, a opatření na jejich ochranu nebo vydobytí.

1.1.7 Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství vytěžitelných zásob v plánem dotčené části ložiska.

1.2 Otvírka, příprava a dobývání.

1.2.1 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.

1.2.2 Plánovaný další průzkum.

1.2.3 Způsob otvírky, přípravy a dobývání, jejich členění, časová i věcná návaznost prací; zajištění předstihu průzkumu, otvírky a přípravy před dobýváním, u lomů předstihu skrývky, postup dobývání zásob.

1.2.4 Dobývací metody, údaje o jejich schválení, zdůvodnění jejich použití; zvláštní opatření při zavádění nových dobývacích metod.

1.2.5 Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezů; umístění a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektované kapacity a životnosti; generální svahy výsypek, parametry výsypkových stupňů; opatření proti sesuvům.

1.2.6 Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru; údaje o důlních dílech nebo plánovaných pracích v sousedním dobývacím prostoru, pokud by se práce mohly vzájemně ovlivňovat, a potřebná opatření.

1.2.7 Způsob rozpojování hornin.

1.2.8 Umístění důlních staveb pod povrchem a důlních staveb sloužících otvírce, přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomu a skrývkách v hranicích vymezených čarou skutečně provedené skrývky nebo prováděné těžby, popřípadě na území vystaveném přímým účinkům těžby, pokud nebyla provedena rekultivace pozemku.

1.2.9 Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a zajištění provozu materiálem.

1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů.

1.3.1 Základní opatření proti nebezpečí

a) výbuchu plynů a prachů,

b) samovznícení požárů v podzemí,

c) průvalů vod a bahnin,

d) průtrží hornin, uhlí a plynů,

e) důlních otřesů,

f) ionizujícího záření,

g) sesuvů v lomech, na odvalech a výsypkách,

h) jiných nebezpečných jevů.

1.3.2 Základní systém větrání dolu nebo jeho částí, popř. jednotlivých samostatných větrních oddělení, klimatizace a degazace, opatření proti prašnosti; větrání hlubokých lomů. Na dolech ostravsko-karvinského revíru výpočet objemového průtoku množství větrů vedeného porubem, provedený na základě prognózy plynodajnosti, a to při rozvíjení porubu, provozování porubu a jeho likvidaci.

1.3.3 Odvodňování:

a) jímání a odvádění důlních vod,

b) nakládání s důlními vodami.

1.3.4 Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů dotčených plánovanou činností, způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohody s orgány a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana; údaje o intenzitě přetvoření povrchového terénu, na němž jsou příslušné objekty a zájmy situovány, včetně předpokládaného pohybu hladiny podzemních vod.

1.4 Úprava a zušlechťování:

a) způsob dopravy k úpravě a zušlechťování,

b) které složky vydobytých nerostů budou při úpravě a zušlechťování využity,

c) množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského procesu,

d) technologie úpravy a zušlechťování,

e) výtěžnost,

f) množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování, způsob jejich ukládání,

g) množství a kvalita odpadu a jeho uložení, rozhodnutí o zřízení, změně nebo likvidaci odvalu, odkaliště a podmínky těchto rozhodnutí,

h) základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií).

1.5 Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného využití pro jiné účely.

1.6 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace a důlní situace a řezy v rozsahu plánované hornické činnosti ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností potřebných pro posouzení údajů podle bodů 1.2 a 1.3.

2.2 Mapa bloků zásob dotčené oblasti s vyznačením hlavních tektonických poruch, předpokládaných úbytků odpisů zásob a vytěžitelných zásob.

2.3 Mapa větrání ve vhodném měřítku, popřípadě ve zvláštní projekci (například isometrické, axonometrické) s vyznačením bezpečnostních objektů a zařízení pro klimatizaci; kanonické schéma větrání.

2.4 Plán rozvodu energií, odvodňovacích a degazačních zařízení.

2.5 Charakteristické geologické řezy a řezy s určením pracovních horizontů (řezů, etáží).

2.6 Zvláštní přílohy pro doly a lomy se složitými geologickými, hydrogeologickými a báňsko-technickými poměry (například doly s nebezpečím důlních otřesů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN TĚŽEBNÍ OTVÍRKY A TĚŽBY ROPY, HOŘLAVÉHO ZEMNÍHO PLYNU A TECHNICKY VYUŽITELNÉHO PŘÍRODNÍHO PLYNU

1. Textová část

1.1 Geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho uložení a charakteristika okolních hornin.

1.2 Evidovaný stav zásob ložiska s plánem dotčené části, podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet včetně vytěžitelných zásob.

1.3 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.

1.4 Předpokládaný počet vrtů a sond, jejich umístění, hloubka a účel, technická charakteristika (konstrukce a izolace vrtů a sond; izolace jednotlivých obzorů, dovolené úchylky vrtů a sond, zajištění jejich ústí, popřípadě opatření na ochranu jiného výhradního ložiska v dobývacím prostoru).

1.5 Projektovaná výše těžby, časový sled těžební otvírky a těžby.

1.6 Zabezpečení provozu energií, vodou a technologickými prostředky.

1.7 Režim těžby ložiska a využívání ložiskové energie.

1.8 Technická a technologická charakteristika způsobu těžby. Způsob kontrolních měření technického stavu těžebních sond a povrchových těžebních zařízení.

1.9 Charakteristika sběrného systému a úpravy ropy a zemního plynu. Způsob měření a evidence vytěženého množství vyhrazených nerostů.

1.10 Uplatnění druhotných a dalších těžebních metod.

1.11 Základní opatření proti nebezpečí

a) vzniku a následků erupcí ropy a plynů,

b) výbuchu a požáru,

c) jiných nebezpečných jevů.

1.12 Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů, dotčených plánovanou činností; způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana.

1.13 Posouzení v plánu navržených děl se zřetelem jejich alternativního využití pro nehornické účely.

1.14 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Strukturní mapy produktivních obzorů s vyznačením hranic ropoplynových horizontů a jejich změn v důsledku těžby.

2.2 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením hranic chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, mapa zásob dotčených plánem s vyznačením stávajících a projektovaných vrtů, sond a povrchových zařízení.

2.3 Charakteristické řezy ložiskem.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN PŘÍPRAVY, OTVÍRKY A DOBÝVÁNÍ LOUŽICÍHO POLE

1. Textová část

1.1 Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho úložní poměry a charakteristika okolních hornin.

1.2 Stav a prozkoumanost zásob, jejich připravenost k dobývání, rozložení podle jakosti, rozčlenění ložiska na loužicí pole.

1.3 Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.

1.4 Použitá dobývací metoda.

1.4.1 Technická a technologická charakteristika dobývacího procesu včetně zpracování výluhů a způsob vytváření ochranné oddělovací zóny před postupem vlastního loužicího roztoku.

1.4.2 Uspořádání sítě vtlačných a čerpacích vrtů, jejich průměr a hloubka, pracovní režim, rozvod loužicích roztoků, odvádění výluhu, uspořádání a postup zpracování výluhu.

1.4.3 Způsob vrtání vrtů, a to technologie vrtání, konstrukce vrtů, včetně pažení a izolace, izolace jednotlivých zvodněných obzorů, uzávěry ústí vrtů, způsob kontroly vrtů i navazujícího povrchového vtláčecího těžebního zařízení.

1.5 Opatření na ochranu povrchových a podzemních vod proti ovlivnění loužicími pochody s návrhem sítě kontrolních pozorovacích vrtů včetně monitorovacího systému celého procesu loužení a jeho vlivu na okolní prostředí.

1.6 Posloupnost prací a projektovaný objem výluhů.

1.7 Zabezpečení provozu energií, vodou, technologickými prostředky a materiály.

1.8 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména při práci s chemikáliemi, proti výbuchu plynů a par, při obsluze tlakovzdušných zařízení, pracovních strojů, elektrických zařízení a na ochranu proti ionizujícímu záření.

1.9 Kontrolní opatření ke sledování vlivů hornické činnosti na zemský povrch.

1.10 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.11 Plán sanace i rekultivace území dotčeného loužením:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem loužení,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru, jednotlivých loužicích polí a chráněných objektů a zájmů (chráněných území, ochranných pásem), popřípadě pozorovacích bodů pro sledování vlivu dobývání na povrch.

2.2 Mapa zásob s vyznačením vrtů.

2.3 Mapa hydrogeologických poměrů s vyznačením kontrolních pozorovacích vrtů a čerpacích center s předpokládaným průběhem izolinií hladin v jednotlivých obzorech, popřípadě izopiez artézských vod.

2.4 Charakteristické geologické, popřípadě hydrogeologické řezy ložiskem s vyznačením průběhu hladin v jednotlivých obzorech.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ DŮLNÍCH DĚL A LOMŮ A LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL A LOMŮ

1. Textová část

1.1 Důvody zajištění nebo likvidace.

1.2 V plánu likvidace shrnutí výsledků geologicko-průzkumných prací, otvírky, přípravy a dobývání v dotčené části ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů.

1.3 V plánu likvidace stručné shrnutí výsledků hospodaření se zásobami v plánem dotčené části ložiska (odpadá, je-li schválen výpočet zásob výhradního ložiska s končící těžbou).

1.3.1 Stav zásob výhradního ložiska a vytěžitelných zásob v plánem dotčené oblasti.

1.3.2 Změny stavu zásob vydobytím, ztrátami, odpisy, přehodnocením podle nových podmínek využitelnosti zásob, jiné změny a konečný stav zásob.

1.3.3 Způsob předpisového vyřešení zbytkových zásob v hranicích dobývacího prostoru a v případě, že dobývací prostor pokrýval jen část ložiska i za hranicemi dobývacího prostoru.

1.3.4 Ochrana, případně využití zbytkových zásob.

1.3.5 Vymezení plochy dotčené dobýváním (poklesová kotlina) s uvedením hodnot poklesů spolu s údaji o hladině podzemní vody a případném zvodnění či zatížení povrchu, hodnot parametrů přetvoření terénu (vodorovné poměrné přetvoření, poloměr zakřivení, naklonění) včetně údajů o podmínkách chráněného ložiskového území.

1.4 Způsob zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů.

1.4.1 Opatření k zamezení nepříznivých vlivů na povrch a vyznačení ochranných pásem.

1.4.2 Úprava svahů a dna lomů, úprava výsypek a odvalů.

1.4.3 Způsob kontroly zajištěných nebo likvidovaných důlních děl nebo lomů a povrchových zařízení.

1.5 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly a okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů, prachu, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

1.6 Časový sled zajišťovacích nebo likvidačních prací, náklady na technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při ukončení těžby.

1.7 Způsob sanace a rekultivace pozemků po dobývání a způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů a doklady o vyřešení střetů zájmů.

1.8 Alternativní využití důlních děl, lomů, zařízení a staveb pro jiné účely a způsob využití pozemků po provedení sanací a rekultivací.

1.9 Nakládání s důlními vodami, ovlivnění důlních vod škodlivinami vzniklými též z ponechaného strojního a elektro zařízení v dole včetně stanovisek vodohospodářského orgánu a orgánu hygienické služby (§ 40 zákona č. 439/1992 Sb.).

1.10 Doklady o vyřešení prací u hranic dobývacího prostoru.

1.11 Seznam povolení případných odchylek nebo výjimek z platných předpisů.

1.12 Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, zařízení a staveb na povrchu a území, kde se projeví nepříznivé vlivy.

2.2 Mapa důlní situace dotčené části ložiska ve vhodném měřítku s vyznačením časového sledu a způsobu zajištění nebo likvidace.

2.3 Charakteristické řezy dotčenou oblastí.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE VRTŮ A SOND

1. Textová část

1.1 Zdůvodnění zajištění nebo likvidace skupiny vrtů nebo sond v dotčené části ložiska, způsob zajištění nebo likvidace, jejich bezpečné provedení.

1.2 Rozmístění a technické parametry vrtů a sond.

1.3 Zhodnocení využití zásob ložiska v plánem dotčené části, technologických ztrát, nevydobytých zásob, včetně uplatněných intenzifikačních metod, popřípadě možnost použití druhotných těžebních metod.

1.4 Jiná výhradní ložiska zjištěná vrty v dotčené části dobývacího prostoru a způsob jejich ochrany.

1.5 Tlakové a hydrodynamické poměry dotčené části ložiska.

1.6 Technický stav vrtů a sond určených k zajištění nebo likvidaci, zejména z hlediska izolace jednotlivých obzorů, metodika a technika zjišťování technického stavu vrtů.

1.7 Zhodnocení výsledků čerpacích pokusů těžební otvírky a těžby.

1.8 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.9 V plánu zajištění opatření k obnovení těžby.

1.10 Využití vrtů a sond, zařízení a staveb pro jiné účely.

1.11 Způsob následných kontrol zajištěných nebo likvidovaných vrtů a sond. Návrh geofyzikální a geomechanické kontroly způsobu likvidace vrtů a sond, případně účinnosti opravných prací ve vrtech.

1.12 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

1.13 Zásady likvidace vrtů, složení tamponážních a cementačních směsí, použití oddělovacích kapalin. Technika a technologie dodatečných oprav technického stavu vrtů a porušených zapažnicových cementací.

1.14 Náklady na technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při ukončení těžby.

1.15 Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení nákladů na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby,

c) vytvoření potřebných finančních rezerv na zajišťovací a likvidační práce a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou.

2. Grafická část

2.1 Strukturní mapy s vyznačením skutečností potřebných k posouzení údajů bodů 1.2, 1.3 a údajů o jiných výhradních ložiskách.

2.2 Geologické a technické profily vrtů a sond v částech dotčených zajištěním nebo likvidací a vyznačením způsobu provedení jejich zajištění nebo likvidace.

2.3 Charakteristické řezy ložiskem s vyznačením skutečností uvedených v bodě 2.1.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE LOUŽICÍHO POLE

1. Textová část

1.1 Zdůvodnění zajištění nebo likvidace loužicího pole; v případě likvidace zhodnocení výsledků dobývání a hospodaření se zásobami v loužicím poli (odpadá, je-li schválen výpočet zásob výhradního ložiska s končící těžbou).

1.2 Zhodnocení vlivu zajištění nebo likvidace na sousední a další loužící pole.

1.3 Způsob zajištění nebo likvidace loužicího pole (způsob neutralizace zbytkových loužicích roztoků v dobývaném obzoru, izolace jednotlivých obzorů, zamezení výtoků tlakové vody, popřípadě vod se zbytkovými roztoky do podzemních a povrchových vod, tamponáž vrtů a zajiště-ní jejich ústí).

1.4 Časový sled jednotlivých zajišťovacích nebo likvidačních prací; náklady na technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při ukončení těžby.

1.5 Jiná výhradní ložiska v loužicím poli, opatření k jejich využití a způsob jejich ochrany.

1.6 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.7 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při zajišťovacích nebo likvidačních pracích.

1.8 Případné využití vrtů, zařízení a staveb pro jiné účely.

1.9 V plánu zajištění opatření k obnovení dobývání.

1.10 Způsob a lhůty kontrol v případě dalšího nezbytného sledování vývoje hydrogeologických poměrů v ložisku a v průvodních horninách.

1.11 Způsob zjišťování dutin vzniklých vyluhováním nebo v souvislosti s ním a zaměření jejich tvaru a objemu s návrhem případných opatření k ochraně povrchových objektů a zájmů.

1.12 Plán sanace a rekultivace území dotčeného loužením:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení nákladů na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem loužení,

c) vytvoření potřebných finančních rezerv na zajišťovací a likvidační práce a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem loužení.

2. Grafická část

2.1 Mapa ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností potřebných k posouzení údajů bodů 1.1, 1.2 a 1.11.

2.2 Mapa současných a výsledných hydrogeologických a hydrochemických poměrů ve vyluhovaných polích.

2.3 Charakteristické řezy ložiskem s vyznačením skutečností uvedených v bodech 2.1 a 2.2.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

DOKUMENTACE ZVLÁŠTNÍCH ZÁSAHŮ DO ZEMSKÉ KŮRY

1. Textová část

1.1 Účel zvláštního zásahu do zemské kůry.

1.2 Vyhodnocení průzkumných prací a posouzení vhodnosti daného území a jeho geologické stavby k využití pro uvažovaný účel a integrované hodnocení úložiště13) jako souhrn dílčích hodnocení místa úložiště podle přílohy č. 12 pro posouzení bezpečného uložení odpadu a bezpečné izolace okolního prostředí z pohledu případných rizikových vlivů na zdraví lidí a složky životního prostředí v lokalitě, ve které je úložiště umístěno, provedené odborně způsobilou osobou s osvědčením vydaným podle zvláštního právního předpisu14).

1.3 Zajištění podmínek a omezení vyplývajících z rozhodnutí o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

1.4 Popis, rozsah, členění a časový sled plánovaných prací.

1.5 Kapacita přírodní horninové struktury, popřípadě podzemních prostorů určených k využití.

1.6 Předpoklad nepříznivých vlivů zvláštních zásahů do zemské kůry na povrchové a podzemní objekty a zařízení, zejména vlivu na ztížení nebo znemožnění vydobytí výhradních ložisek, a opatření k jejich ochraně.

1.7 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména

a) opatření proti úniku a výronu plynů a kapalin,

b) protipožární a protivýbuchová opatření,

c) způsob uzavření důlních děl při uskladnění radioaktivních a jiných průmyslových odpadů,

d) určení míst a intervalů měření možného úniku škodlivých látek z místa uskladnění.

1.8 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.9 Plán sanace a rekultivace území dotčeného zvláštními zásahy do zemské kůry:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem zvláštních zásahů do zemské kůry,

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, povrchových zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kůry a skutečností podle bodů 1.6 a 1.8.

2.2 Mapa důlní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením důlních děl a skutečností potřebných pro posouzení údajů podle bodů 1.4 a 1.5.

2.3 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením skutečností podle bodů 2.1 a 2.2.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE ZVLÁŠTNÍCH ZÁSAHŮ DO ZEMSKÉ KŮRY

1. Textová část

1.1 Zdůvodnění zajištění nebo likvidace důlních děl.

1.2 Posouzení možnosti využití důlních děl a zařízení pro jiné účely.

1.3 Popis, členění, rozsah a časový sled plánovaných prací, náklady na technickou likvidaci, způsob jejího zabezpečení se zohledněním finančních výnosů z likvidovaných hmotných investic a zásob při ukončení těžby.

1.4 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

1.5 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

1.6 Plán sanace a rekultivace území dotčeného zvláštními zásahy do zemské kůry:

a) technický plán a harmonogram prací,

b) vyčíslení nákladů na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem zvláštních zásahů do zemské kůry,

c) vytvoření potřebných finančních rezerv na zajišťovací a likvidační práce a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených zásahy do zemské kůry.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, povrchových zařízení pro zvláštní zásahy do zemské kůry a skutečností podle bodu 1.5.

2.2 Mapa důlní situace, popřípadě strukturní mapy s vyznačením důlních děl a skutečností podle bodu 1.3.

2.3 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením údajů podle bodů 2.1 a 2.2.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 242/1993 Sb.

PLÁN ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

1. Textová část

1.1 Popis starých důlních děl a vyhodnocení jejich nepříznivých vlivů na povrchu; zařízení a stavby na povrchu.

1.2 Způsob zajištění nebo likvidace starých důlních děl; druh, rozsah a časový sled plánovaných prací.

1.3 Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti s jinými starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

1.4 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.

2. Grafická část

2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností a údajů uvedených v bodech 1.1 a 1.2.

2.2 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením skutečností a údajů podle bodu 2.1.

2.3 Výkresová dokumentace způsobu zajištění nebo likvidace starých důlních děl.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.

Hodnocení rizik lokality, ve které je úložiště umístěno

Provozovatel zařízení předloží integrované hodnocení úložiště, obsahující tyto části:

1. geologické hodnocení,

2. geomechanické hodnocení,

3. hydrogeologické hodnocení,

4. geochemické hodnocení,

5. hodnocení vlivu na zdraví lidí a složky životního prostředí,

6. hodnocení provozní fáze,

7. hodnocení z dlouhodobého hlediska,

8. hodnocení vlivu přijímacích povrchových zařízení,

1. Geologické hodnocení

Na základě průzkumu a analýzy druhů hornin, zemin a topografie prokazuje komplexní znalost geologických podmínek úložiště. Je třeba zahrnout i umístění, frekvenci a strukturu puklin nebo zlomů okolní geologické vrstvy a případný možný vliv seismické aktivity na tyto struktury. Geologické hodnocení musí prokázat vhodnost lokality pro podzemní skladování.

2. Geomechanické hodnocení

Vhodnými průzkumy musí být doložena stabilita důlního díla. Vlastnosti uloženého odpadu musí být součástí tohoto hodnocení. Postupy musí být systematicky analyzovány a zdokumentovány.

Z analýzy musí být zřejmé, že

a) v průběhu tvorby úložiště odpadů a ani potom se neočekávají žádné větší deformace podzemních prostor ani samotných úložišť odpadů, ani zemského povrchu ve stanoveném chráněném území dané lokality, které by poškodily provozuschopnost úložiště nebo vytvořily cestu úniku do biosféry,

b) stabilita geologických struktur podzemních prostor v místě úložiště odpadů je dostatečná, aby se zabránilo jejich zhroucení během provozu úložiště,

c) uložený materiál bude mít dostatečnou stabilitu slučitelnou s geomechanickými vlastnostmi horninového prostředí.

3. Hydrogeologické hodnocení

Musí být proveden průzkum hydraulických vlastností, který stanoví strukturu toku podzemní vody v okolním horninovém prostředí, na základě informací o hydraulické vodivosti horniny, zlomů a hydraulických gradientů s cílem zamezit zhoršování kvality podzemních vod.15)

4. Geochemické hodnocení

Musí být proveden průzkum složení horninového prostředí a podzemní vody, který posoudí současné složení důlní vody a jeho možný budoucí vývoj, povahu a hojnost minerálů vyplňujících zlomy, jakož i kvantitativní mineralogický popis horninového prostředí včetně posouzení vlivu úložiště (vyluhování) na geochemický systém.

5. Hodnocení vlivu na zdraví lidí a složky životního prostředí

Posoudí se vlivy úložiště odpadů na zdraví lidí a složky životního prostředí. Musí být provedena základní studie povrchového přírodního pozadí v dané lokalitě úložiště a zjištěn možný vliv jeho výstavby a provozu na rostlinstvo, živočišstvo a další chráněné přírodní objekty.

6. Hodnocení provozní fáze

Z analýzy musí být zřejmé, že

a) úložiště je stabilní,

b) riziko případného kontaktu mezi odpady a složkami životním prostředím včetně ohrožení zdraví lidí je řešeno v havarijním plánu úložiště,

c) rizika týkající se bezpečnosti provozu zařízení jsou nedílnou součástí zpracovaného a schváleného havarijního plánu úložiště,

d) z důvodů ochrany pracovníků jsou odpady ukládány na úložiště odpadů bezpečně oddělené od hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

e) riziko, že by došlo ke ztrátě propustnosti při provozu je přijatelné z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

Při hodnocení bezpečnosti provozu se vychází z pravidelných analýz provozu úložiště na základě všech údajů o způsobu nakládání s odpady. Musí být prokázáno, že odpad nebude s horninou reagovat chemicky ani fyzikálně. Dále je nezbytné identifikovat konkrétní případy, které by mohly vést k vytvoření komunikace v horninovém prostředí mezi odpady a životním prostředím během provozu úložiště. Jednotlivé druhy případných provozních rizik je třeba shrnout do konkrétních kategorií a vyhodnotit jejich možný účinek.

Opatření k omezení těchto účinků musí být součástí havarijního plánu.

7. Hodnocení z dlouhodobého hlediska

Hodnocení rizik ukládání odpadů musí pokrývat delší časový úsek. Musí být doloženo a garantováno, zda z dlouhodobého hlediska po dočasném nebo trvalém zastavení provozu úložiště nedojde k vytvoření komunikace v horninovém prostředí mezi odpady a složkami životního prostředí včetně vlivů na zdraví lidí.

Musí být kvantitativně posouzeny z dlouhodobého hlediska omezující faktory lokality úložiště jako jsou např. kvalita odpadů, stav průvodní horniny, zakládky, plnění vrtů, skrývky, provedení důlních děl apod. a vyhodnoceny na základě konkrétních údajů o lokalitě nebo na základě dostatečně kvalifikovaného odhadu při zohlednění geochemických a hydrogeologických podmínek a přirozené ředění a vyluhování uložených odpadů.

Dlouhodobou bezpečnost úložiště odpadů musí být prokázána prostřednictvím hodnocení bezpečnosti, obsahujícím popis výchozího stavu v určité době (např. v okamžiku uzavření), včetně varianty, ve kterém se nastíní důležité změny, které lze v geologickém čase očekávat. Především musí být posouzeny důsledky uvolňování příslušných látek z úložiště odpadů, a to v různých variantách, které zobrazí možný dlouhodobý vývoj ovlivňující úložiště a složky životního prostředí a zdraví lidí.

Použité obaly a konstrukce důlních děl se při hodnocení dlouhodobých rizik úložiště odpadu neberou v úvahu vzhledem k jejich omezené životnosti.

8. Hodnocení vlivu přijímacích povrchových zařízení

Předtím, než se dostanou odpady do podzemí, tj. na konečné místo určení, musí být vykládány, testovány a případně i přechodně skladovány na povrchu. Přijímající zařízení musí vyhovovat požadavkům na skládky a musí být navržena a provozována tak, aby zabránila poškozování lidského zdraví a životního prostředí.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Nařízení vlády ČSSR č. 80/1988 Sb., o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů.

2) § 20 horního zákona.

3) § 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.

4) Čl. 1 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 1793/78-032-918 ze dne 9. června 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).

5) § 18 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

6) Například zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pro ČSR č. 31/1983 Sb.), zákon č. 51/1964 Sb., o drahách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

7) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

8) § 23 odst. 3 a 4 horního zákona.

9) § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb.

9a) Např. zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

9b) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, ve znění zákona č. 229/1991 Sb.

9c) § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.

10) Například vyhláška č. 5/1987 Sb.

10a) § 6 odst. 1 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) § 31 odst. 3 horního zákona.

12) § 2 a 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb.

13) Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. 4. 1999 o skládkách.
Rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. 12. 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES.

14) Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.

15) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Přesunout nahoru