Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/1988 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o certifikaci výrobků

Částka 21/1988
Platnost od 16.06.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.09.1997 (22/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

VYHLÁŠKA

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ze dne 6. června 1988

o certifikaci výrobků

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví stanoví podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, v úplném znění vyhlášeném pod č. 84/1987 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Stanovení výrobků pro certifikaci

(1) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") stanoví pro certifikaci výrobky, u nichž je společenský zájem na trvalém dodržování jejich vlastností, včetně těch výrobků, u nichž to vyplývá z mezinárodní dohody o certifikaci výrobků, kterou je Československá socialistická republika vázána (dále jen "mezinárodní dohoda").

(2) Zúčastněnými ústředními orgány, s nimiž se stanovení výrobků podléhajících certifikaci projednává, jsou zejména federální ministerstvo zahraničního obchodu, federální ministerstvo zemědělství a výživy, ministerstvo obchodu a cestovního ruchu a ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo obchodu a cestovního ruchu a ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky.

§ 2

Přihlašování výrobků k povinné certifikaci

(1) Výrobce je povinen přihlásit výrobek k povinné certifikaci u příslušného orgánu státního zkušebnictví 1) (dále jen "státní zkušebna") do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti jeho stanovení pro certifikaci ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "věstník").

(2) Výrobek, který po dni nabytí účinnosti jeho stanovení pro certifikaci není ještě uváděn do oběhu, je výrobce povinen přihlásit u státní zkušebny do 30 dnů před jeho uvedením do oběhu.

(3) Jestliže je platnost certifikátu omezena, je výrobce povinen, pokud výrobek hodlá nadále uvádět do oběhu, přihlásit jej k nové certifikaci ve lhůtě stanovené v certifikátu.

(4) Certifikovaný výrobek, jehož výroba byla převzata, je přejímající výrobce povinen přihlásit k certifikaci do 30 dnů ode dne převzetí výroby.

(5) Výrobce je povinen na výzvu státní zkušebny doplnit přihlášku k certifikaci o dokumentaci a o podklady pro prověření předpokladů trvalého dodržování jakosti certifikovaných výrobků ve výrobě v rozsahu stanoveném státní zkušebnou.

§ 3

Oznamování dovozu certifikovaných výrobků

(1) Organizace oprávněná k dovozu je povinna oznámit státní zkušebně, a není-li určena, Úřadu dovoz výrobku podléhajícího certifikaci podle mezinárodní dohody, 2) a to před uskutečněním prvního dovozu do Československé socialistické republiky.

(2) Se zahájením dovozu výrobku předkládá organizace oprávněná k dovozu státní zkušebně kopii certifikátu nebo sděluje, že certifikát neobdržela.

§ 4

Nepovinná certifikace výrobků

(1) Nepovinnou certifikaci výrobku provádí státní zkušebna pouze v rozsahu svého oprávnění k certifikaci.

(2) Výrobce nebo jiná organizace, která prokáže právní zájem na provedení certifikace, musí se žádostí o nepovinnou certifikaci výrobku označit československé a předložit zahraniční technické normy, technické dokumenty a právní předpisy, podle kterých požaduje výrobek certifikovat.

§ 5

Postup při certifikaci výrobků

(1) Shoda vlastností certifikovaného typu výrobku se zjišťuje srovnáním hodnot vlastností zjištěných stanovenými metodami na vzorku výrobku s hodnotami vlastností stanovenými technickými normami, technickými dokumenty a právními předpisy.

(2) Předpoklady výrobce pro trvalé dodržování jakosti certifikovaných výrobků ve výrobě se zjišťují prověrkou systému zajišťování jakosti výrobků, zejména prověrkou:

a) stavu výrobního zařízení a úrovně používané technologie;

b) úrovně technické kontroly;

c) stavu výrobně technické dokumentace potřebné k výrobě certifikovaných výrobků;

d) stavu zkušebního zařízení a jeho metrologického zabezpečení.

(3) O výsledcích zjištění na vzorku výrobku a prověrky předpokladů výrobce pro trvalé dodržování jakosti certifikovaných výrobků ve výrobě vystavuje státní zkušebna protokol.

(4) Státní zkušebna je povinna vydat certifikát nebo rozhodnutí o odmítnutí certifikovat výrobek neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne vydání protokolu.

(5) Certifikát, rozhodnutí o odmítnutí certifikovat výrobek nebo rozhodnutí o odejmutí certifikátu zasílá státní zkušebna výrobci a Úřadu. Při odmítnutí certifikovat výrobek nebo odejmutí certifikátu z důvodu nedodržení požadavků hygienických nebo bezpečnostních předpisů zasílá státní zkušebna rozhodnutí též dotčeným orgánům státní správy. Orgánu mezinárodního certifikačního systému se zasílá certifikát, pouze pokud tak vyplývá z mezinárodní dohody.

(6) Výsledky certifikace výrobků a jejich změny jsou uveřejňovány a evidovány způsobem určeným Úřadem.

§ 6

Odběr vzorku výrobku

(1) Odběr vzorku výrobku se provádí podle technických norem nebo jiným obvyklým způsobem, popřípadě v souladu s mezinárodní dohodou.

(2) Odebírá-li státní zkušebna vzorek výrobku u jiné organizace než u výrobce, je povinna oznámit výrobci odběr vzorku výrobku do 3 dnů po jeho odebrání. Výrobce je povinen do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odběru vzorku výrobku tyto výrobky nahradit nebo uhradit, pokud se s organizací, u které byl odběr proveden, nedohodne jinak.

§ 7

Kontrola

(1) Státní zkušebna kontroluje certifikovaný výrobek namátkově; zjistí-li se však, že výrobek neodpovídá certifikátu nebo jsou-li ohlášeny změny v jeho výrobě, 3) je povinna provést kontrolu neprodleně.

(2) Kontrola dováženého výrobku podléhajícího oznamovací povinnosti podle § 3 se provádí v souladu s mezinárodní dohodou, podle které byl výrobek certifikován.

§ 8

Označování certifikovaných výrobků

(1) Česká certifikační značka (dále jen "značka") je uvedena v příloze této vyhlášky. Vedle této značky může být umístěn kód státní zkušebny, která provedla certifikaci.

(2) Úřad oznamuje ve věstníku certifikační značky, jejichž vzájemné uznávání vyplývá pro Československou socialistickou republiku z mezinárodní dohody.

§ 9

Výše úhrady

(1) Výše úhrady za certifikaci výrobku nebo za kontrolu certifikovaného výrobku se stanoví ve výši ceny za provedenou certifikaci nebo kontrolu určené podle příslušného cenového předpisu.

(2) Výše úhrady za odvolací řízení nebo řízení o rozkladu se stanoví ve výši nákladů, které Úřadu v tomto řízení vznikly; je-li odvolání nebo rozkladu vyhověno, úhrada se neúčtuje.


§ 9a

Přechodné ustanovení

Dosavadní certifikační značku lze používat i nadále, pokud příslušné rozhodnutí státní zkušebny o certifikaci nabylo právní moci před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Předseda: Ing. Hill CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 24c odst. 1 zákona.

2) Seznam dovážených výrobků podléhajících certifikaci podle mezinárodní dohody uveřejňuje Úřad ve věstníku s určením státní zkušebny.

3) § 28 odst. 3 zákona.

4) ČSN 01 0810 Značky jakosti, schvalovací a shody s ČSN.


Příloha k vyhlášce č.101/1988 Sb.

Značka podle § 8 odst. 1

Česká certifikační značka

Přesunout nahoru