Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Částka 22/1987
Platnost od 30.11.1987
Účinnost od 30.11.1987
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

96

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. listopadu 1987

o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 83 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů:


Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje zásady postupu při zavádění zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů na 36 hodin týdně bez ohledu na dosavadní délku týdenní pracovní doby 1) pracovníkům, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, 2) pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. 3)

(2) Tato vyhláška upravuje také zásady postupu při zavádění zkrácené pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů na 31 1/2 hodiny týdně pracovníkům státního podniku Slovenského národního povstání Žiar nad Hronom, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity ve výrobě hliníku v nepřetržitém čtyřsměnném provozu, pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení při

a) obsluze nebo údržbě elektrolyzérů,

b) pracích při řízení obsluhy nebo údržby elektrolyzérů.

§ 2

Technickohospodářským pracovníkům vznikne v předem určeném období nárok na zkrácenou pracovní dobu, jestliže z organizačních opatření výkonu prací (například harmonogramu) vyplývá, že budou pracovat s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity v takovém rozsahu a za takových podmínek, které odůvodňují zařazení do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Za podmínek uvedených v předchozí větě vznikne nárok na zkrácenou pracovní dobu i provozním údržbářům, kteří pracují též na jiných pracovištích. 4)

Povolování zkrácení pracovní doby

§ 3

Federální ústřední orgány a ústřední orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky (dále jen "ústřední orgány") podávají návrhy na zkrácení týdenní pracovní doby ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky nebo ministerstvu zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky příslušnému podle sídla organizace (dále jen "příslušné ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí"). Návrh musí obsahovat

a) označení organizací, druhů zaměstnání, orientační počet pracovníků, kterým má být pracovní doba zkrácena a jejich dosavadní délku týdenní pracovní doby,

b) prohlášení organizace, že látku obsahující chemické karcinogeny nelze nahradit jinou zdravotně nezávadnou látkou,

c) soubor opatření ochrany pracovníků v následujícím období s určením technických, 5) organizačních a jiných opatření včetně postupných termínů pro snižování škodlivých vlivů pracovního prostředí, pro které se navrhuje pracovní dobu zkrátit, při zabezpečení plnění plánovaných úkolů,

d) stanovisko příslušného odborového orgánu.

§ 4

(1) Příslušné ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí po prověření náležitostí návrhu ústředního orgánu povoluje v dohodě s příslušným odborovým orgánem zkrácenou pracovní dobu na určitou dobu, nejdéle však na pět let. Zkrácenou pracovní dobu podle § 1 odst. 2 lze povolit nejdéle na dobu do 31. prosince 1995.

(2) Povolení podle předchozího odstavce musí obsahovat zejména

a) označení organizací, druhů zaměstnání a orientační počet pracovníků, pro které se zkrácená pracovní doba povoluje,

b) délku zkrácené pracovní doby na 36 hodin nebo 31 1/2 hodiny,

c) určení data, od kterého se v jednotlivých organizacích zavádí zkrácená pracovní doba,

d) určení doby trvání zkrácené pracovní doby,

e) podmínku postupné realizace souboru opatření ochrany pracovníků v následujícím období při dodržení nejvyšší hospodárnosti a maximálního využití vlastních zdrojů organizací.

(3) Stejnopis povolení zkrácené pracovní doby zašle příslušné ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí federálnímu ministerstvu práce a sociálních věcí.

(4) Ústřední orgány 6) sledují dodržování podmínek, za kterých byla zkrácená pracovní doba povolena.

§ 5

(1) Od data určeného v povolení je organizace povinna zkrácenou pracovní dobu zavést; od tohoto data vzniká pracovníkům na zkrácenou pracovní dobu nárok.

(2) Organizace je povinna se zavedením zkrácené pracovní doby pracovníky seznámit a uvést podmínky povolené zkrácené pracovní doby v pracovním řádu. 7) Totéž platí i o uplynutí doby, na kterou byla zkrácená pracovní doba povolena [§ 4 odst. 2 písm. d)].

Mzda za odpadlou pracovní dobu

§ 6

(1) K úhradě mzdy za odpadlou pracovní dobu pracovníků odměňovaných hodinovými mzdovými tarify zvýší organizace tyto tarify podle stupnice mzdových tarifů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 nebo č. 2 této vyhlášky.

(2) Není-li zvýšení mzdových tarifů podle předchozího odstavce vhodné, poskytne organizace pracovníkům ke mzdě dosažené ve zkrácené pracovní době mzdové vyrovnání.

(3) Procentní výše mzdového vyrovnání činí při zkrácení pracovní doby ze

a) 42,5 hodiny na 36 hodin týdně 18,1 %

b) 41,25 hodiny na 36 hodin týdně 14,6 %

c) 40 hodin na 36 hodin týdně 11,1 %

d) 36 hodin na 31 1/2 hodiny týdně 14,3 %

základu pro výpočet mzdového vyrovnání.

(4) Do základu pro výpočet mzdového vyrovnání se nezahrnují

a) náhrada mzdy při překážkách v práci s výjimkou náhrady mzdy při prostojích, 8)

b) náhrada mzdy za dovolenou na zotavenou a svátky, 9)

c) příplatky ke mzdě, prémie a odměny, jejichž výše se nevypočítává ze mzdového tarifu (základní mzdy) pracovníka.

§ 7

Výše příplatků, které jsou stanoveny mzdovými předpisy podle skutečně odpracované doby, se nemění.

§ 8

Měsíční mzda pracovníka, který pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, se z důvodu jejího zkrácení podle této vyhlášky nemění.

§ 9

U pracovníků s kratší pracovní dobou (§ 86 zákoníku práce ) se postupuje obdobně podle bodu 25 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, s výjimkou jeho poslední věty.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Pracovní doba rozvržená vedoucím organizace 10) při nerovnoměrném rozvržení u pracovníků uvedených v

a) § 1 odst. 1 může výjimečně dosáhnout v jednotlivých dnech v týdnu 12 hodin; při rozvržení pracovní doby mohou být v týdnu stanoveny nejvýše dvě dvanáctihodinové směny,

b) § 1 odst. 2 musí být v jednotlivých týdnech rozvržena nejméně na pět dnů.

(2) Při rozvržení pracovní doby podle předchozího odstavce nesmí být nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu zkrácen pod hranice uvedené v § 90 odst. 1 a 2 a § 92 odst. 1 zákoníku práce.

§ 11

(1) Pracovník, kterému byla zkrácena pracovní doba podle této vyhlášky, nesmí vykonávat práce uvedené v § 1 v souběžných pracovních poměrech přesahujících v úhrnu 36 hodin nebo 31 1/2 hodiny týdně.

(2) Na pracích, které jsou pracovníky vykonávány za podmínek uvedených v § 1, je zakázána práce přesčas, s výjimkou mimořádných případů odstraňování důsledků havárií, při nichž hrozí nebezpečí životu a zdraví ostatních pracovníků organizace nebo obyvatelstva, kdy výkon potřebných prací nemohou provést jiní pracovníci.

§ 12

Přestane-li pracovník vykonávat práce s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity 2) odůvodňující zařazení zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, 3) je organizace povinna uplatnit pracovní dobu podle obecných předpisů. 1)

§ 13

(1) Tam, kde je pracovní doba při pracích s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity 2) zkrácena na základě jiných opatření než podle této vyhlášky, je organizace povinna požádat příslušný ústřední orgán do 31. března 1988, aby navrhl zkrácení pracovní doby podle této vyhlášky; do doby vyřízení tohoto návrhu platí v organizaci pracovní doba zkrácená na základě jiných opatření.

(2) Jestliže organizace nepožádá o zkrácení pracovní doby ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, je povinna po jejím uplynutí uplatnit pracovní dobu podle obecných předpisů. 1)

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro organizace v působnosti ministerstva průmyslu České socialistické republiky a ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky.


§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 83 odst. 3 zákoníku práce .
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb. , o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem.

2) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny ze dne 11. 12. 1984 čj. HEM-300-28.11.1984 (registrovaná v částce 1/1985 Sb.).
Úprava ministerstva zdravotnictví SSR ze dne 7. 12. 1984 čj. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách při práci s chemickými karcinogeny (registrovaná v částce 24/1985 Sb.).

3) § 12 zákona č. 121/1975 Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb.
Nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb. , o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Rezortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

4) § 4 odst. 4 věta druhá nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb. , ve znění nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb. a č. 48/1985 Sb.

5) § 133 odst. 1 zákoníku práce.
§ 35 písm. b) a c) nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb. , kterým se provádí zákoník práce.

6) § 26 odst. 2 zákoníku práce.

7) § 82 zákoníku práce.

8) § 129 zákoníku práce.

9) Zákon č. 93/1951 Sb. , o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění zákona č. 65/1965 Sb. a zákona č. 56/1975 Sb.

10) § 85 a 87 zákoníku práce.

11) § 96 a 97 zákoníku práce.


Příloha č. 1

Stupnice mzdových tarifů při 36 hodinové týdenní pracovní době

Stupnice mzdových tarifů Mzdový tarif v Kčs/hod.
Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6,30 7,10 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10
2 6,60 7,40 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00
3 7,10 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10
4 7,40 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20
5 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40
6 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60
7 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90
8 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60 24,30
9 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90 25,80
10 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60 24,30 27,40
11 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90 25,80 29,00

Příloha 2

Stupnice mzdových tarifů při 31 1/2 hodinové týdenní pracovní době

Stupnice mzdových tarifůMzdový tarif v Kčs/hod.
Třída
123456789
17,108,009,0010,2011,5012,9014,5016,3018,40
27,608,509,6010,8012,1013,6015,3017,2019,40
38,009,0010,2011,5012,9014,5016,3018,4020,70
48,509,6010,8012,1013,6015,3017,2019,4021,80
59,0010,2011,5012,9014,5016,3018,4020,7023,20
69,6010,8012,1013,6015,3017,2019,4021,8024,50
710,2011,5012,9014,5016.3018,4020,7023,2026,10
810,8012,1013,0015,3017,2019,4021,8024,5027,60
911,5012,9014,5016,3018,4020,7023,2026,1029,40
1012.1013,6015,3017,2019,4021,8024,5027,6031,10
1112,9014,5016,3018,4020,7023,2026,1029,4033,10
Přesunout nahoru