Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 95/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Částka 22/1987
Platnost od 30.11.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. listopadu 1987

o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 105 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 20/1975 Sb., v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů:


Úvodní ustanovení

§ 1

Pro účely dodatkové dovolené podle této vyhlášky se za pracovníky, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé, 1) považují pracovníci, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity. 2)

§ 2

Dodatková dovolená přísluší pracovníkům, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. 3)


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 3

O dodatkové dovolené podle této vyhlášky platí obecné předpisy o dovolené na zotavenou. 4)

§ 4

Dodatková dovolená pracovníků organizací v působnosti ministerstva průmyslu České socialistické republiky a ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterým vznikl nárok na tuto dovolenou podle vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 23/1986 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, přísluší za podmínek v ní stanovených do 31. prosince 1989; po tomto dni přísluší nárok na dodatkovou dovolenou těmto pracovníkům, pokud splňují podmínky uvedené v § 1 a 2.

§ 5

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 23/1986 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, se zrušuje.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Ministr:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 písm. g) nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

2) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny z 11.12.1984 čj. HEM-300-28.11.1984 (registrovaná v částce 1/1985 Sb.).
Úprava ministerstva zdravotnictví SSR ze dne 7. 12. 1984 čj. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách při práci s chemickými karcinogeny (registrovaná v částce 24/1985 Sb.).

3) § 12 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb.
Nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

4) Zejména § 106 odst. 1 a § 109 odst. 5 zákoníku práce, § 14 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb.

Přesunout nahoru