Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 88/1987 Sb.Zákon o státní energetické inspekci

Částka 21/1987
Platnost od 17.11.1987
Účinnost od 01.01.1988
Zrušeno k 01.01.1995 (222/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

88

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1987

o státní energetické inspekci

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Péče o efektivní energetické hospodářství je předním úkolem socialistického státu a podmínkou intenzivního rozvoje národního hospodářství. Všechny organizace a orgány musí při své činnosti snižovat energetickou náročnost a soustavně využívat poznatků vědy a techniky pro racionalizaci energetického hospodářství.

(2) Energetickým hospodářstvím se pro účely tohoto zákona rozumí získávání, zušlechťování, úprava, přeměna, přeprava, skladování a spotřeba všech druhů paliv a energie.

Úkoly státní energetické inspekce, postavení a organizace jejích orgánů

§ 2

(1) Státní energetická inspekce je specializovanou kontrolou hospodaření palivy a energií v energetickém hospodářství. Úkolem státní energetické inspekce je odhalovat nedostatky a jejich příčiny, prosazovat trvalou nápravu a dodržování zásad státní palivoenergetické politiky.

(2) Orgány státní energetické inspekce jsou Státní energetická inspekce pro Českou socialistickou republiku a Státní energetická inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku. Státní energetická inspekce pro Českou socialistickou republiku a Státní energetická inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku jsou orgány státní správy podřízené ministru paliv a energetiky Československé socialistické republiky.

(3) V čele Státní energetické inspekce pro Českou socialistickou republiku a Státní energetické inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku jsou hlavní inspektoři, které jmenuje a odvolává ministr paliv a energetiky Československé socialistické republiky.

(4) Státní energetická inspekce pro Českou socialistickou republiku a Státní energetická inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku mají v jednotlivých krajích své pobočky, jejichž sídla stanoví hlavní inspektoři. Hlavní inspektoři mohou zřídit pobočku s působností pro více krajů. V čele krajských poboček jsou krajští inspektoři, které ustanovuje, řídí a odvolává příslušný hlavní inspektor.

(5) Kontrolní úkoly orgánů státní energetické inspekce plní hlavní inspektoři, krajští inspektoři a inspektoři (dále jen "inspektoři"). Krajští inspektoři a inspektoři jsou pracovníci Státní energetické inspekce pro Českou socialistickou republiku a Státní energetické inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku, pověření hlavními inspektory.

§ 3

(1) Orgány státní energetické inspekce kontrolují v organizacích zejména

a) využívání všech druhů paliv a energie,

b) zabezpečování racionalizačních programů a uplatňování poznatků vědy a techniky směřující k úsporám ve spotřebě paliv a energie,

c) využívání provozních možností zařízení a systémů řízení a měření spotřeby paliv a energie, snižování a odstraňování energetických ztrát,

d) tvorbu a dodržování norem spotřeby paliv a energie,

e) efektivnost výroby, rozvodu, přepravy a spotřeby paliv a energie,

f) dodržování regulačních opatření ve spotřebě paliv a energie,

g) stav uložení a ošetření tuhých paliv na skládkách, kapalných paliv a topných plynů v zásobnících.

(2) Orgány státní energetické inspekce plní své úkoly plánovitě v součinnosti s příslušnými nadřízenými nebo ústředními orgány kontrolovaných organizací. Při provádění kontroly spolupracují s kontrolními útvary kontrolovaných organizací, popřípadě s orgány vnější kontroly, a využívají iniciativy pracujících i jejich společenských organizací.

§ 4

(1) Orgány státní energetické inspekce se vyjadřují

a) k hospodárnému využití paliv a energie a k návrhu energetického řešení v projektové dokumentaci 1) vybraných staveb,

b) k územně plánovací dokumentaci nebo územně plánovacím podkladům zahrnujícím rozvoj systémů zásobování palivy a energií. 2)

(2) Orgány státní energetické inspekce spolupracují

a) při tvorbě technických norem 3) ovlivňujících energetické hospodářství,

b) při posuzování vývoje, výroby a dovozu energeticky náročných výrobků a spotřebičů,

c) při tvorbě a zdokonalování nástrojů usměrňování racionální spotřeby a využívání paliv a energie.

§ 5

(1) Na základě zobecnění kontrolních poznatků a s cílem předcházet nedostatkům v energetickém hospodářství orgány státní energetické inspekce

a) poskytují odbornou pomoc a konzultace orgánům, organizacím a občanům,

b) rozšiřují vědeckotechnické a ekonomické informace,

c) zajišťují odborné specializované mimoškolní vzdělávání pracovníků.

(2) Odborná pomoc orgánům, organizacím a občanům se poskytuje za úplatu, konzultace se poskytují bezplatně.

§ 6

Odborní pracovníci

(1) Hlavní inspektoři jsou při plnění tohoto zákona oprávněni přibrat k účasti na kontrole odborné pracovníky jiných orgánů a organizací, je-li to odůvodněno zvláštní povahou kontrolované činnosti, a požadovat jejich uvolnění nejdéle na dobu deseti pracovních dnů v roce. Účast těchto pracovníků se považuje za činnost v obecném zájmu. 4)

(2) Podmínky účasti odborného pracovníka projedná hlavní inspektor s příslušným orgánem nebo organizací předem. Pokud odborný pracovník vysloví s účastí na kontrole souhlas a nebude-li to na újmu plnění závažných úkolů orgánu nebo organizace, jsou orgán nebo organizace povinny odborného pracovníka uvolnit. Uvolňující orgán nebo organizace jsou povinny poskytnout odbornému pracovníku náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, přičemž nesmí být zkrácen ve svých právech vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.

(3) Odborní pracovníci přibraní ke kontrole mají práva a povinnosti podle tohoto zákona v rozsahu pověření daného jim hlavním inspektorem. Tímto pověřením se prokazují při plnění úkolů.

Práva a povinnosti inspektorů

§ 7

(1) Inspektoři v kontrolovaných organizacích a podle povahy věci i u jejich nadřízených orgánů zjišťují:

a) rozhodující skutečnosti ovlivňující energetické hospodářství,

b) základní příčiny nedostatků, jejich škodlivé důsledky i osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání, přičemž ukládají opatření k trvalému odstranění nedostatků, případně navrhují jejich uložení a kontrolují jejich provedení.

(2) V případě zjištění nedostatků vypracuje inspektor protokol, který projedná s vedoucím kontrolované organizace nebo jí nadřízeného orgánu.

(3) Při plnění úkolů podle tohoto zákona se inspektoři prokazují průkazy Státní energetické inspekce pro Českou socialistickou republiku nebo Státní energetické inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku.

§ 8

(1) Inspektor je při kontrole oprávněn

a) uložit kontrolované organizaci, aby ve stanovené lhůtě odstranila zjištěné nedostatky nebo vypracovala opatření s časovým postupem odstraňování příčin zjištěných nedostatků,

b) požadovat od příslušných pracovníků kontrolovaných organizací a jejich nadřízených orgánů potřebné doklady, údaje a informace,

c) vstupovat do prostorů kontrolovaných organizací a jejich nadřízených orgánů.

(2) Zjistí-li inspektor při kontrole nedostatky značné závažnosti, nebo takové, jejichž odstranění není v působnosti nebo možnostech kontrolované organizace, projedná podle povahy věci hlavní inspektor nebo krajský inspektor s příslušným nadřízeným nebo ústředním orgánem požadavek na jejich odstranění.

(3) Jestliže byla zjištěna kontrolou nehospodárnost spotřeby paliv a energie takového rozsahu, že není úměrná výsledku, který se provozem nebo výrobou dosahuje, a nelze ji jinými opatřeními odstranit, navrhne příslušný hlavní inspektor nadřízenému nebo ústřednímu orgánu kontrolované organizace zastavení provozu zařízení, výroby nebo dovozu.

(4) Při provádění kontrolní činnosti postupují inspektoři podle obecných předpisů a zásad upravujících kontrolní činnost, 5) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Zjistí-li inspektor při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.

§ 9

Povinnosti orgánů a organizací

(1) Orgány a organizace a jejich pracovníci jsou povinni spolupracovat s inspektory a odbornými pracovníky a umožnit jim plnit úkoly spojené s výkonem kontrolní činnosti, zejména poskytovat jim podklady, údaje a jiné informace, i když jde o skutečnosti tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství. Jde-li o předmět státního tajemství, prokáže se inspektor a odborný pracovník zvláštním pověřením. 6)

(2) Kontrolované organizace a jejich pracovníci jsou povinni vytvářet podmínky umožňující inspektorům a odborným pracovníkům úplné zjištění a zhodnocení všech skutečností, týkajících se energetického hospodářství, zejména umožnit okamžitý přístup do všech prostorů a ke všem zařízením ovlivňujícím hospodaření palivy a energií.

(3) Vedoucí kontrolovaných organizací jsou povinni spolupracovat při zjišťování příčin nedostatků s inspektory a odbornými pracovníky, zaujmout stanovisko k zjištěným nedostatkům a jejich příčinám a provést bez zbytečného odkladu nezbytná opatření k jejich odstranění.

(4) Vedoucí kontrolovaných organizací jsou povinni v určené lhůtě podat příslušnému krajskému inspektoru nebo hlavnímu inspektoru písemnou zprávu o opatřeních provedených k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin.

(5) Nadřízený nebo ústřední orgán kontrolované organizace je povinen do 30ti dnů po projednání požadavku na odstranění nedostatků podle § 8 odst. 2, nebo po podání návrhu podle § 8 odst. 3 sdělit příslušnému hlavnímu inspektoru nebo krajskému inspektoru, jaká opatření byla učiněna.

§ 10

Pokuty

(1) Hlavní inspektor nebo krajský inspektor může uložit kontrolovaným organizacím pokuty do výše 200 000 Kčs za nedostatky v energetickém hospodářství, jestliže jejich vznik nebo trvání byly způsobeny

a) plýtváním nebo znehodnocením paliv a energie,

b) neodůvodněným nedodržením norem spotřeby paliv a energie,

c) nedodržením vyhlášených regulačních opatření ve spotřebě paliv a energie,

d) neodůvodněným nesplněním operativních příkazů 7) energetického nebo plynárenského dispečinku,

e) pozdním nebo nedůsledným odstraněním zjištěných nedostatků a jejich příčin.

(2) Hlavní inspektor nebo krajský inspektor může kontrolované organizaci uložit pokutu až do výše 400 000 Kčs, pokud zjistí, že za tytéž nedostatky v hospodaření s palivy a energií byla již pokuta uložena a od uložení pokuty neuplynuly tři roky.

(3) Hlavní inspektor nebo krajský inspektor může uložit pracovníku kontrolované organizace pokutu až do výše 10 000 Kčs, jestliže zavinil nedostatky v energetickém hospodářství v případech uvedených v odstavci 1, pokud nejde o trestný čin nebo přečin.

(4) Odpovědným pracovníkům orgánů a organizací mohou hlavní inspektor nebo krajský inspektor uložit pořádkovou pokutu až do výše 500 Kčs za nesplnění povinností uvedených v § 9.

(5) Při ukládání pokut se přihlíží k rozsahu a době trvání nedostatků, k jejich významu a závažnosti vzhledem k celkové palivoenergetické situaci a u pracovníků i k míře jejich zavinění. Pokuta se uloží tak, aby její výše účinně působila k odstranění nedostatků.

(6) Pokutu nebo pořádkovou pokutu nelze uložit osobám podléhajícím vojenské kázeňské pravomoci podle zvláštních předpisů. 8)

§ 11

Lhůty pro ukládání pokut

(1) Pokuty podle § 10 odst. 1, 2 a 3 lze uložit do jednoho roku ode dne zjištění porušení povinnosti, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(2) Pořádkové pokuty stanovené podle § 10 odst. 4 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 12

Výnosy pokut

Pokuty a pořádkové pokuty jsou příjmem státního rozpočtu federace. Jejich správu vykonává Státní energetická inspekce pro Českou socialistickou republiku a Státní energetická inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 13

(1) Inspektoři i odborní pracovníci jsou povinni zachovávat státní, hospodářská a služební tajemství, o nichž se dozvědí při výkonu své činnosti. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti pověření k provedení kontroly. O zproštění povinnosti mlčenlivosti rozhoduje na návrh příslušného hlavního inspektora ministr paliv a energetiky Československé socialistické republiky.

(2) V objektech a zařízeních v působnosti federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České socialistické republiky a ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, které určí příslušní ministři, plní úkoly státní energetické inspekce tato ministerstva.

§ 14

Na řízení podle tohoto zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení 9) s výjimkou řízení o ukládání pokut a pořádkových pokut s tím, že o odvolání proti jejich uložení krajským inspektorem rozhoduje hlavní inspektor a o odvolání proti jejich uložení hlavním inspektorem rozhoduje ministr paliv a energetiky Československé socialistické republiky.

§ 15

Zmocňovací ustanovení

(1) Federální ministerstvo paliv a energetiky vydá obecně závazný právní předpis, v němž podrobněji upraví úkoly orgánů státní energetické inspekce a podmínky vytváření aktivu odborných pracovníků a jejich účasti na kontrolách.

(2) Federální ministerstvo paliv a energetiky vydá v dohodě s federálním ministerstvem spojů, ministerstvem spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstvem spravedlnosti Slovenské socialistické republiky obecně závazný právní předpis, v němž podrobněji upraví provádění kontrol v objektech a zařízeních v jejich působnosti.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

1. zákon č. 64/1962 Sb., kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce;

2. § 59 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev;

3. vyhláška ministerstva paliv a energetiky č. 314/1952 Ú. l. (č. 366/1952 Ú. v.), o kontrole hospodaření s pevnými uhelnými palivy.

§ 17

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

2) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Vyhláška Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách.

3) Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 97/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.

4) § 124 odst. 1 zákoníku práce.

5) Vyhláška ministra státní kontroly č. 75/1959 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vydávají metodické pokyny pro kontrolní činnost.
Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě vyhlášené pod č. 66/1982 Sb.

6) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.

7) Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon).
Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon).

8) Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 122/1978 Sb.).
Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983 Sb.

9) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
 

Přesunout nahoru