Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

Částka 19/1987
Platnost od 15.10.1987
Účinnost od 25.06.1987
Zrušeno k 30.11.2004 (31/2005 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

82

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. srpna 1987

o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou


Dne 9. října 1985 byla v Praze podepsána Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Damašku dne 25. června 1987.


Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem 25. června 1987.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou

Československá socialistická republika a Syrská arabská republika

opírajíce se o tradiční vztahy spočívající na pevném přátelství, solidaritě, všestranné a vzájemně výhodné spolupráci,

přejíce si posílit a rozvíjet tyto vztahy v souladu s národními zájmy lidu obou zemí a v zájmu upevnění a obrany jejich pokrokových vymožeností,

vycházejíce z jejich odhodlání usilovat o upevnění míru a bezpečnosti na celém světě v zájmu rozvoje vztahů a plodné spolupráce mezi státy,

potvrzujíce své odhodlání podporovat frontu protiimperialistických sil, klást tvrdý odpor politice agrese, kterou provádí imperialismus a jeho přisluhovači a pokračovat v boji proti kolonialismu a neokolonialismu, proti rasismu ve všech jeho formách a projevech, včetně sionismu,

vyjadřujíce své odhodlání posilovat součinnost a semknutost všech sil ve světě bojujících za mír, národní nezávislost, demokracii a společenský pokrok,

věříce, že spolupráce mezi oběma zeměmi přispěje k posílení společného boje za nastolení trvalého a spravedlivého míru na Blízkém východě,

potvrzujíce svou věrnost cílům a zásadám Charty OSN, včetně zásady respektování svrchovanosti, národní nezávislosti, územní celistvosti a nevměšování do vnitřních záležitostí,

rozhodly se uzavřít tuto smlouvu a dohodly se na tomto:

Článek 1

Vysoké smluvní strany vyhlašují své odhodlání upevňovat a rozvíjet tradiční přátelství, plodnou spolupráci a solidaritu mezi oběma státy a lidem obou zemí v politické, hospodářské, vědeckotechnické, kulturní a v dalších oblastech na základě zásad rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti, respektování svrchovanosti, národní nezávislosti, územní celistvosti a vzájemného nevměšování do vnitřních záležitostí.

Článek 2

Vysoké smluvní strany budou rozvíjet spolupráci směřující k obraně a rozvoji společenských a hospodářských vymožeností lidu obou zemí a respektovat svrchovanost každé z nich nad svými přírodními zdroji.

Článek 3

Vysoké smluvní strany budou nadále podporovat a rozšiřovat hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a výměnu zkušeností na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti, rovněž budou rozšiřovat vzájemnou spolupráci v oblasti obchodu a dopravy na základě zásad rovnosti, vzájemné výhodnosti a doložky nejvyšších výhod.

Článek 4

Vysoké smluvní strany budou pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně zkušeností v oblasti vědy, kultury, umění, literatury, výchovy, školství, zdravotnictví, rozhlasu, televize, filmu, cestovního ruchu, sportu a v dalších oblastech.

Článek 5

Vysoké smluvní strany budou napomáhat rozšiřování styků a spolupráce mezi státními orgány, masovými organizacemi, včetně odborových organizací a dalších společenských organizací, výrobními podniky, kulturními a vědeckými institucemi za účelem hlubšího poznání života, práce, zkušeností a vymožeností lidu obou zemí.

Článek 6

Vysoké smluvní strany budou všemi prostředky napomáhat k upevňování míru a bezpečnosti ve světě, dosažení mezinárodního uvolnění, řešení sporných otázek mírovými prostředky a odstranění všech projevů politiky hegemonismu a agrese v mezinárodních vztazích.

Budou aktivně spolupracovat při řešení otázek, týkajících se zastavení závodů ve zbrojení a dosažení všeobecného a úplného odzbrojení, včetně jaderného, pod účinnou mezinárodní kontrolou.

Článek 7

Vysoké smluvní strany potvrzují svou podporu boji proti silám agrese a světového imperialismu za úplnou likvidaci kolonialismu a za odstranění sionismu a rasismu ve všech jeho formách a projevech.

Budou spolupracovat se všemi mírumilovnými státy v zájmu podpory boje národů za svobodu a nezávislost, za nastolení nových mezinárodních ekonomických vztahů založených na spravedlivém a rovnoprávném základě.

Článek 8

Vysoké smluvní strany budou spolupracovat v zájmu nastolení úplného, spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě.

Článek 9

Československá socialistická republika si váží politiky nezúčastněnosti, kterou provádí Syrská arabská republika, jako významného faktoru rozvoje spolupráce mezi státy, zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a snížení napětí ve světě.

Syrská arabská republika si váží mírové konstruktivní zahraniční politiky, kterou provádí Československá socialistická republika, jejímž cílem je prohloubení přátelství se všemi státy a národy, rozvoj spolupráce a upevnění bezpečnosti v Evropě a ve světě.

Článek 10

Vysoké smluvní strany budou rozvíjet a rozšiřovat výměnu informací a stanovisek a budou se pravidelně radit o otázkách, dotýkajících se dvoustranných vztahů a mezinárodních otázek společného zájmu.

Článek 11

V případě vzniku situace ohrožující mír nebo bezpečnost jedné ze stran nebo představující hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti nebo jejich porušení Vysoké smluvní strany ihned naváží kontakt s cílem koordinace svých postojů a spolupráce za účelem odstranění vzniknuvšího nebezpečí a znovunastolení míru a bezpečnosti.

Článek 12

Vysoké smluvní strany prohlašují, že nevstoupí do svazků a nezúčastní se žádného mezinárodního seskupení, ani akcí nebo opatření namířených proti druhé Vysoké smluvní straně.

Článek 13

Vysoké smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není namířena proti žádné třetí zemi a nedotýká se jejich práv a závazků vyplývajících z platných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv a že závazky vyplývající z těchto smluv nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

Zavazují se, že v budoucnu nesjednají žádné mezinárodní smlouvy, které by byly v rozporu s touto smlouvou.

Článek 14

Vzniknou-li mezi Vysokými smluvními stranami jakékoliv rozpory ve výkladu nebo provádění jednotlivých ustanovení této smlouvy, budou řešeny na dvoustranném základě a v duchu přátelství, porozumění a vzájemné úcty.

Článek 15

Tato smlouva zůstává v platnosti po dobu patnácti let ode dne vstupu v platnost. Neprohlásí-li jedna z Vysokých smluvních stran rok před uplynutím uvedené lhůty svůj úmysl ukončit platnost smlouvy, zůstává tato v platnosti vždy po dobu dalších pěti let, pokud jedna z Vysokých smluvních stran neoznámí písemně druhé Vysoké smluvní straně ve lhůtě jednoho roku před uplynutím právě probíhající období pěti let svůj úmysl ukončit její platnost.

Článek 16

Tato smlouva podléhá ratifikaci v souladu s ústavními předpisy každé z Vysokých smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Damašku.

Dáno v Praze dne 9. října 1985 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a arabském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:
Gustáv Husák v. r.

Za Syrskou arabskou republiku:
Háfiz Asad v. r.

Přesunout nahoru