Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení

Částka 4/1987
Platnost od 10.03.1987
Účinnost od 01.04.1987
Zrušeno k 01.01.1995 (266/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 14. ledna 1987

o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:


§ 1

Vyhláška se vztahuje na dovážené lanové dráhy, jiná technická zařízení 1) a jejich části podléhající státnímu odbornému technickému dozoru na dráhách 2) včetně těch, která jsou součástí souboru strojů a zařízení (dále jen "určená technická zařízení").

§ 2

(1) Dovážené určené technické zařízení 3) podléhá prověření způsobilosti 4) k zajištění bezpečného a plynulého provozu.

(2) Orgán státního odborného technického dozoru na dráhách prověřuje způsobilost určeného technického zařízení k zajištění bezpečného a plynulého provozu, které

a) dosud nebylo dovezeno,

b) bylo již dříve dovezeno, ale došlo na něm ke změnám, které ovlivňují bezpečný a plynulý provoz,

c) bylo již dovezeno a prověřeno, ale je vyráběno kusově, nebo podstatně ovlivňuje dopravní systém, nebo při jeho provozování byly zjištěny technické vady a nedostatky,

d) bylo již dovezeno a prověřeno, ale zvláštní předpisy stanoví prověření každého určeného technického zařízení.

(3) Vznikne-li pochybnost o tom, zda jde o změnu, která ovlivňuje bezpečný a plynulý provoz určeného technického zařízení, je příslušný k posouzení věci orgán státního odborného technického dozoru na dráhách.

(4) Dovoz nového typu drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení podléhá schválení příslušného orgánu státní správy. 5)

§ 3

(1) Tuzemským odběratelem určeného technického zařízení se pro účely této vyhlášky rozumí

a) organizace, která uzavírá hospodářskou smlouvu a dovozu určeného technického zařízení s organizací zahraničního obchodu, 6) popřípadě s jinou organizací, která má povolení k zahraničně obchodní činnosti,

b) organizace, která má povolení k zahraničně obchodní činnosti, pokud dováží určená technická zařízení pro vlastní potřebu.

(2) Tuzemský odběratel určeného technického zařízení je povinen projednat s orgánem státního odborného technického dozoru na dráhách dovoz každého určeného technického zařízení s cílem vyloučení dovozu určeného technického zařízení, pokud by nevyhovovalo podmínkám bezpečného a plynulého provozu. 7) K tomu účelu mu předloží příslušné podklady, zejména zhodnocení technických požadavků podle poptávkového řízení vyhledaného určeného technického zařízení doplněné základními a dalšími technickými údaji z nabídkového řízení příslušné organizace zahraničního obchodu, se kterou má uzavřít hospodářskou smlouvu, popřípadě dalšími údaji, o které je požádá orgán státního odborného technického dozoru na dráhách.

(3) Orgán státního odborného technického dozoru na dráhách vydá na žádost tuzemského odběratele odborné stanovisko k zamýšlenému dovozu podle podkladů a doplňků uvedených v odstavci 2.

§ 4

Orgán státního odborného technického dozoru na dráhách po úspěšném prověření určeného technického zařízení osvědčí, že určené technické zařízení dovážené pro organizace řízené federálním ministerstvem dopravy splňuje požadavky na ně kladené.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 61/1982 Sb., o určených technických zařízeních.

2) § 20 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 105/1974 Sb.

3) § 244 hospodářského zákoníku.

4) § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 51/1964 Sb., ve znění zákona č. 104/1974 Sb.

5) § 1 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 18/1981 Sb.,, o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení.

6) § 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

7) § 241 a § 384a odst. 2 písm. a) bod 14 hospodářského zákoníku.

Přesunout nahoru