Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 28.04.1986
Zrušeno k 17.09.2004 (51/2006 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. června 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 12. května 1982 byla v Maputu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 28. dubna 1986.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mosambické lidové republiky vedeny přáním rozšířit a prohloubit spolupráci mezi svými zeměmi v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k upevnění styků, založených na zásadách rovnosti, vzájemné výhodnosti a nevměšování do vnitřních záležitosti, které již mezi oběma zeměmi i jejich lidem existují, rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti získané v organizaci a řízení zdravotnictví, zejména zkušenosti na úseku léčebně-preventivní péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotní výchovy a zkušenosti s používáním lékařských nástrojů, přístrojů a léků a budou zkoumat možnost spolupráce v oblasti farmaceutického průmyslu.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kongresech a symposiích s mezinárodní účastí, týkajících se otázek zdravotnictví a lékařských věd, které se budou konat na jejich území, a na žádost jedné smluvní strany zašle jí druhá smluvní strana příslušné materiály z těchto akcí.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a rozšiřovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými institucemi a zařízeními obou zemí.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury a filmů o zdravotní péči, jakož i informativní materiály z oblasti zdravotní výchovy.

Článek 6

Příslušné orgány a instituce smluvních stran si budou za účelem společného boje proti přenosným nemocem vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí a zasílat si přehledy o epidemiologické situaci ve svých zemích.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti odborné výchovy zdravotnických pracovníků tím, že:

1. na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat své odborníky ke školení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům druhé smluvní strany školení ve svých zařízeních;

2. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků ke studijním pobytům nebo jim umožní postgraduální studium v určitém speciálním oboru a studiu určitých druhů nemocí;

3. budou podporovat výměnu pedagogických zkušeností v oblasti zdravotnictví.

Článek 8

Smluvní strany budou spolupracovat při technické pomoci v oblasti zdravotnictví tím, že budou na žádost jedné smluvní strany umožňovat vysílání a přijímání zdravotnických pracovníků druhé smluvní strany. Rozsah a podmínky včetně formy odměňování budou dohodnuty ve zvláštních ujednáních mezi příslušnými organizacemi obou zemí.

Článek 9

1. Smluvní strany budou umožňovat na žádost druhé smluvní strany ústavní léčení ve svých zdravotnických zařízeních nemocných občanů druhé smluvní strany za podmínek stanovených v plánech spolupráce, sjednávaných podle Čl. 10 této dohody.

2. Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území.

Článek 10

Smluvní strany sjednají k provádění této dohody na určitá časová období plány spolupráce, které budou též obsahovat rozsah a finanční podmínky spolupráce.

Článek 11

Náklady spojené s prováděním této dohody budou hrazeny podle těchto zásad:

1. seznamy lékařské literatury a filmů o zdravotní péči a informativní materiály z oblasti zdravotní výchovy budou vyměňovány bezplatně;

2. náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařských a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany podle Čl. 7 odst. 1 a 2 budou stanoveny v plánech spolupráce sjednávaných podle Čl. 10, anebo ve zvláštních ujednáních sjednaných podle Čl. 8 této dohody;

3. nezbytné léčení při akutním onemocnění nebo úrazu občanů podle Čl. 9 odst. 2 této dohody bude poskytováno bezplatně.

Článek 12

Vzájemné vyúčtování nákladů podle Čl. 11 této dohody se bude provádět prostřednictvím státních bank zemí smluvních stran na základě platné obchodní a platební dohody mezi zeměmi smluvních stran.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů zemí smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení. Bude však prozatímně prováděna ode dne podpisu.

Článek 14

Tato dohoda se sjednává na období pěti let a bude se prodlužovat vždy o další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví ve lhůtě nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Tato dohoda může být doplněna nebo změněna na základě písemného souhlasu obou smluvních stran.

Dáno v Maputu dne 12.5. 1982 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a portugalském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Prof. MUDr. J. Prokopec v. r.

ministr zdravotnictví ČSR

Za vládu Mosambické lidové republiky:

MUDr. P. M. Mocumbi v. r.

Mosambické lidové republiky

Přesunout nahoru