Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1987 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o České vodohospodářské inspekci

Částka 14/1987
Platnost od 24.07.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 20.01.1992 (23/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 1. července 1987

o České vodohospodářské inspekci

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví podle § 12 odst. 1 zákona České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Zřizuje se Česká vodohospodářská inspekce (dále jen "inspekce") jako odborný kontrolní orgán ve věcech ochrany jakosti vod a hospodaření s vodou.

(2) Inspekce řídí a za její činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

(3) Inspekce je státní rozpočtovou organizací. Inspekce se člení na ústředí a inspektoráty; podrobnosti o organizaci inspekce upravuje organizační řád.

§ 2

Úkoly inspekce

(1) Inspekce v rámci vrchního vodohospodářského dozoru 1) vykonává dozor u organizací nad:

a) vypouštěním odpadních a zvláštních vod do vod povrchových, podzemních a do veřejných kanalizací,

b) provozem a údržbou čistíren odpadních vod a jiných vodohospodářských děl sloužících k zneškodňování, snížení nebo odstranění znečistění vod, sleduje i postup výstavby těchto zařízení,

c) ochranou povrchových a podzemních vod před jejich znečisťováním a znehodnocováním jinými látkami než odpadními vodami,

d) obecným užíváním povrchových vod a užíváním povrchových vod k plavbě, aby toto užívání neohrožovalo čistotu vod,

e) ovlivňováním vodohospodářských poměrů a ochranou přirozené akumulace vod a vodních zdrojů před znečistěním,

f) plněním povinností uložených rozhodnutím vodohospodářských orgánů těmi, kteří s vodami nakládají, popř. spravují vodohospodářská díla, jde-li o

1. sledování množství a jakosti povrchových, podzemních, zvláštních a odpadních vod,

2. sledování jiných látek než odpadních vod včetně radioaktivity,

3. přípravu preventivních opatření na ochranu vod před znečistěním,

g) hospodárným a národohospodářsky účelným nakládáním s vodami,

h) dodržováním ustanovení o úplatách za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 2) zejména z hlediska výše úplat ve vztahu ke skutečnému znečisťování vod.

(2) Inspekce plní další úkoly vyplývající ze zvláštních předpisů, 3) jakož i úkoly odborného kontrolního orgánu ve věcech jakosti vod a hospodaření s vodou, uložené jí ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

§ 3

Výkon kontrolní činnosti inspekce a spolupráce s kontrolními orgány

(1) Inspekce zjišťuje v kontrolovaných organizacích nedostatky, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání; podle povahy věci zjišťuje příčiny nedostatků i u orgánů, které řídí kontrolované organizace (dále jen "nadřízené orgány"). Při zjištění hrubých nedostatků nebo nedostatků, jejichž odstranění není možné v rámci působnosti kontrolované organizace, vyžaduje zásah nadřízeného orgánu. 4)

(2) Inspekce projednává výsledky kontroly s kontrolovanou organizací a doporučuje jí své návrhy na úseku ochrany jakosti vod a racionálního hospodaření s vodou. Na základě kontrolních poznatků seznamuje inspekce nadřízené orgány kontrolovaných organizací se závěry svých zjištění a navrhuje jim opatření ke zkvalitnění řízení a kontroly, k uplatňování ekonomických nástrojů a k celkovému zlepšení práce na úseku ochrany jakosti vod, racionálního hospodaření s vodou a k zabezpečování systematické kontroly jejich plnění. Za účelem prevence zevšeobecňuje a zveřejňuje výsledky svých kontrol.

(3) Inspekce je povinna spolupracovat při výkonu kontroly s kontrolními útvary v kontrolovaných organizacích a v jejich nadřízených orgánech, jakož i s jinými kontrolními orgány.

§ 4

Spolupráce inspekce s národními výbory

(1) Inspekce navrhuje národním výborům jako vodohospodářským orgánům opatření k odstranění zjištěných nedostatků a uložení pokut organizacím a pracovníkům organizací; 5) přitom národním výborům poskytuje potřebné podklady.

(2) Inspekce při plnění úkolů spolupracuje s národními výbory, při sestavování plánů kontrolní činnosti přihlíží k jejich požadavkům a předává jim poznatky získané při výkonu této činnosti k využití pro výkon vodohospodářského dozoru.

(3) Inspekce poskytuje národním výborům a jimi řízeným, popř. spravovaným organizacím, zejména podnikům vodovodů a kanalizací, k jejich žádosti odbornou pomoc, zejména stanovisky k investiční činnosti, k přípravě změn ve výrobním procesu nebo v rozsahu výroby organizací a ke změně a úpravě vodohospodářských děl závažné z hlediska ochrany čistoty vod; poskytuje jim odbornou pomoc též pro preventivní působení, zejména při vypracování, uskutečňování a hodnocení opatření týkajících se zamezování znečisťování vod a nehospodárného nakládání s nimi. 5)

§ 5

Spolupráce inspekce s ostatními orgány a součinnost s institucemi a pracujícími

(1) Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s kontrolními, inspekčními a jinými odbornými orgány, zejména s orgány hygienické služby, státní báňské správy, dozoru nad jadernou bezpečností, ochrany přírody a orgány prokuratury.

(2) Inspekce se při své činnosti opírá o zkušenosti a iniciativu pracujících a využívá jejich stížností, podnětů a oznámení. Využívá iniciativu společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže, českého svazu ochránců přírody a Českého rybářského svazu a poskytuje jim metodickou a poradenskou pomoc.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci, ve znění vyhlášky Ústřední správy vodního hospodářství č. 55/1966 Sb.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1987.


Ministr:

Ing. Kalina v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství.

2) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství.

3) § 17 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod.
Čl. 6 bod 37 a 39 směrnice č. 2/1980 Ústředního věstníku ČSR o hospodaření s prostředky Státního fondu vodního hospodářství.
§ 7 odst. 1 zákona ČNR č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona č. 175/1982 Sb.

4) Část VI. Zásad kontroly v národním hospodářství a ve státní správě č. 66/1982 Sb.

5) Nařízení vlády ČSR č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušování povinnosti stanovených na úseku vodního hospodářství.

Přesunout nahoru