Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení

Částka 13/1987
Platnost od 01.07.1987
Účinnost od 07.03.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. května 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení


Dne 10. ledna 1986 byla v Lisabonu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval.


Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dnem 7. března 1987.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a podobných označení

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Portugalské republiky dále nazvané "Smluvními stranami",

vědomy si zájmu rozvíjet a upevnit přátelské vztahy mezi nimi a rozšířit vzájemné vztahy v oblasti průmyslového vlastnictví,

vedeny přáním účinně chránit proti nekalé soutěži přírodní, průmyslové a řemeslné výrobky a zvláště údaje o původu, označení původu a jiná zeměpisná a podobná označení, která se vyhrazují určitým výrobkům,

se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a shodly se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují učinit veškerá opatření nutná k tomu, aby účinným způsobem chránily:

1. přírodní, průmyslové a řemeslné výrobky pocházející z území druhé Smluvní strany proti nekalé soutěži v obchodní a průmyslové činnosti, jakož i spotřebitele proti jakémukoli klamání o původu výrobků;

2. jména, označení a vyobrazení uvedená v článcích 2, 3 a v článku 6 odstavec 2, jakož i označení uvedená v přílohách A a B této Dohody, podle ustanovení této Dohody a Protokolu k ní.

Článek 2

1. Jména "Československá socialistická republika", "Česká socialistická republika", "Slovenská socialistická republika", označení "Československo", historická jména jednotlivých zemí a názvy území a krajů ležících v Československé socialistické republice, jakož i označení uvedená v příloze A této Dohody se vyhrazují na území Portugalské republiky výhradně československým výrobkům nebo zboží a mohou se tam užívat jen za podmínek stanovených československými právními předpisy, pokud odstavce 2 a 3 tohoto článku nestanoví jinak.

2. Bude-li se některé z označení uvedených v příloze A této Dohody užívat pro jiné výrobky nebo zboží než je to, s nímž se spojuje ve zmíněné příloze A, použije se odstavec 1 jen tehdy,

a) jestliže užívání je s to přivodit v oblasti soutěže nevýhody podnikům, které užívají pro československé výrobky nebo zboží oprávněně označení uvedená v příloze A, nebo

b) jestliže užívání označení je s to způsobit újmu zvláštní pověsti nebo zvláštní přitažlivé síle označení.

3. Odstavec 1 nebrání oprávněnému uživateli, aby uváděl na svých výrobcích nebo zboží, jejich obalech, na obchodních papírech nebo v reklamě své jméno nebo své obchodní jméno, pokud obsahuje jméno fyzické osoby. Užívání jména nebo obchodního jména jako značky je přípustné pouze tehdy a takovým způsobem, který nedovoluje uvádění v omyl o původu výrobků nebo zboží.

Článek 3

1. Jméno "Portugalská republika", označení "Portugalsko", "Portugalia", "Lusitania" a "Iberia" a názvy území a krajů ležících v Portugalské republice, jakož i označení uvedená v příloze B této Dohody se vyhrazují na území Československé socialistické republiky výhradně portugalským výrobkům nebo zboží a mohou se tam užívat jen za podmínek stanovených portugalskými právními předpisy, pokud odstavce 2 a 3 tohoto článku nestanoví jinak.

2. Bude-li se některé z označení uvedených v příloze B této Dohody užívat pro jiné výrobky nebo zboží než je to, s nímž se spojuje ve zmíněné příloze B, použije se odstavec 1 jen tehdy,

a) jestliže užívání je s to přivodit v oblasti soutěže nevýhody podnikům, které užívají pro portugalské výrobky nebo zboží oprávněně označení uvedená v příloze B, nebo

b) jestliže užívání označení je s to způsobit újmu zvláštní pověsti nebo zvláštní přitažlivé síle označení.

3. Odstavec 1 nebrání oprávněnému uživateli, aby uváděl na svých výrobcích nebo zboží, jejich obalech, na obchodních papírech nebo v reklamě své jméno nebo své obchodní jméno, pokud obsahuje jméno fyzické osoby. Užívání jména nebo obchodního jména jako značky je přípustné pouze tehdy a takovým způsobem, který nedovoluje uvádění v omyl o původu výrobků nebo zboží.

Článek 4

1. Shoduje-li se některé z označení chráněných podle této Dohody pro výrobky nebo zboží jedné Smluvní strany s označením území nebo místa ležícího na území druhé Smluvní strany, je možno takové označení užívat jen tehdy, je-li země původu uvedena výrazným způsobem a takovým způsobem, který vylučuje jakékoliv klamání o původu a povaze výrobků nebo zboží.

2. Zeměpisné názvy třetích zemí, které se shodují s označeními uvedenými v přílohách A a B nebo s jinými údaji o původu jedné ze Smluvních stran, mohou třetí země užívat výhradně tehdy, bude-li údaj o zemi původu uveden způsobem vylučujícím nebezpečí záměny původu a povahy dovážených výrobků.

Článek 5

1. Budou-li se jména a označení chráněná podle této Dohody užívat v obchodní nebo průmyslové činnosti v rozporu s těmito ustanoveními pro výrobky nebo zboží nebo jejich úpravu nebo jejich balení nebo na účtech, přepravních dokladech nebo na jiných obchodních papírech nebo v reklamě, bude toto užívání potlačeno podle Dohody samé všemi soudními nebo správními prostředky, které podle právních předpisů Smluvní strany, v níž se uplatňuje ochrana, přicházejí v úvahu pro potírání nekalé soutěže nebo pro potlačování nepřípustných označení.

2. Ustanovení tohoto článku se použijí též tehdy, jestliže se tato jména nebo tato označení užijí buď v překladu nebo v transkripci nebo s údajem o skutečném původu nebo s dovětky jako "druh", "typ", "forma", "způsob", "napodobení", "jakost" nebo v odlišné formě, pokud přes odlišnost trvá od uvedení zboží do oběhu nebezpečí záměny.

3. Je dosaženo shody v tom, že použití těchto jmen a označení jako označení druhu se musí ve smyslu tohoto článku považovat za zakázané užívání.

4. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na zboží v průvozu.

Článek 6

1. Ustanovení článku 5 odstavce 1 se použijí též, jestliže se na výrobcích nebo zboží, jejich úpravě nebo jejich vnějším obalu, jakož i na účtech, přepravních dokladech nebo jiných obchodních papírech nebo v reklamě užívají značky, známky, jména, nápisy nebo vyobrazení, které obsahují přímo nebo nepřímo nepravé nebo klamavé údaje o původu, povaze, odrůdě nebo podstatných vlastnostech výrobků nebo zboží.

2. Užívají-li se jména nebo vyobrazení míst, budov, památníků, řek, hor, historických nebo literárních osobností, národních krojů, folkloristických motivů atd. jedné Smluvní strany, která tam požívají zvláštní pověsti nebo mají zvláštní přitažlivou sílu, na území druhé Smluvní strany v obchodní nebo průmyslové činnosti pro výrobky nebo zboží, které nepocházejí z této Smluvní strany, považují se za nepravé nebo klamavé údaje o původu, ledaže se, za daných okolností, může jménu nebo vyobrazení rozumově přisuzovat jen popisný nebo fantasijní význam.

Článek 7

Žaloby pro porušení této Dohody mohou před soudy Smluvních stran podat nejen fyzické a právnické osoby, které jsou oprávněné podle právních předpisů Smluvních stran je vést, ale i sdružení a seskupení, která přímo nebo nepřímo zastupují zúčastněné výrobce, zhotovitele, obchodníky nebo spotřebitele a která mají své sídlo v jedné ze Smluvních stran, pokud právní předpisy Smluvní strany, v níž mají své sídlo, je opravňují jednat v občanskoprávních věcech. Za stejných podmínek mohou uplatňovat práva nebo právní prostředky v trestním řízení v rozsahu stanoveném právními předpisy Smluvní strany, v níž se řízení koná.

Článek 8

Výrobky nebo zboží, obaly, účty, přepravní doklady a jiné obchodní papíry, jakož i reklamní prostředky, které jsou při vstupu této Dohody v platnost na území jedné ze Smluvních stran a byly oprávněně opatřeny údaji, jež se podle této Dohody nesmějí užívat, mohou se prodávat nebo spotřebovat do jednoho roku po vstupu této Dohody v platnost.

Článek 9

1. Známky zapsané a platné před 1. lednem 1980, které jsou v rozporu

a) s označeními původu "Porto", "Oporto", "Port", "Portwine" a jinými překlady a "Pilsen", "Pilsner", "Pilsener", "Pils" a jinými překlady, chráněnými podle této Dohody, se mohou nadále užívat nejpozději do uplynutí 2 let od vstupu této Dohody v platnost;

b) s označeními uváděnými v článcích 2 a 3 nebo zapsanými do seznamů připojených k této Dohodě, se mohou nadále užívat nejpozději do uplynutí 4 let od vstupu této Dohody v platnost.

2. Známky zapsané a platné před datem 1. ledna 1980, a které jsou v rozporu s označeními nebo vyobrazeními uváděnými v odstavci 2 článku 6 se mohou nadále užívat nejpozději do uplynutí 4 let od vstupu této Dohody v platnost.

3. Lhůty stanovené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se použijí též na označení, na která se tato Dohoda bude vztahovat na podkladě změny nebo doplnění seznamů připojených k této Dohodě, a počínají běžet dnem, kdy změna nebo doplnění vstoupí v platnost.

Článek 10

1. Smluvní strany se shodují v tom, že k dosažení cílů této Dohody zřizují Smíšenou komisi složenou ze zástupců obou Smluvních stran, která se sejde pokaždé, kdy o to jedna nebo druhá Smluvní strana požádá. Bude zasedat střídavě v Portugalsku a v Československu.

2. Smíšená komise bude pověřena posuzovat návrh na změnu nebo rozšíření seznamů uvedených v přílohách A a B této Dohody, jakož i usnášet se o otázkách vztahujících se k provádění Dohody a o revizi Protokolu.

Usnesení Smíšené komise musí být potvrzena výměnou nót mezi Smluvními stranami. Dané změny nebo doplnění nabudou účinnosti datem oznámení druhé Smluvní strany.

3. Každá smluvní strana může omezit seznam označení vztahujících se na výrobky nebo zboží pocházející z jejího území oznámením druhé Smluvní straně, aniž by potřebovala souhlas druhé Smluvní strany.

4. Bude-li se seznam označení vztahujících se na výrobky nebo zboží pocházející z území jedné Smluvní strany měnit nebo rozšiřovat, použije se ustanovení článku 8 s tím, že lhůta jednoho roku počíná běžet od data, kdy druhá Smluvní strana oznámí změnu nebo doplnění.

Článek 11

1. Tato Dohoda nevylučuje širší ochranu, která se ve Smluvních stranách poskytuje nebo v budoucnu poskytne podle vnitrostátních právních předpisů nebo jiných mezinárodních dohod označením chráněným podle této Dohody.

2. Ustanovení této Dohody nezpůsobují žádnou změnu ochrany vztahující se na označení původu, která k datu vstupu této Dohody v platnost, již požívají ochrany na územích obou Smluvních stran pro výrobky nebo zboží příslušné Smluvní strany podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu.

Článek 12

Úřad pro vynálezy a objevy Československa a Národní institut průmyslového vlastnictví Portugalska budou v pravidelném styku, pokud jde o návrhy předkládané Smíšené komisi, jakož i o všechny problémy vztahující se na provádění této Dohody.

Článek 13

Smluvní strany se vynasnaží urovnat diplomatickou cestou všechny případy porušení této Dohody, o nichž se dovědí.

Článek 14

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost 30 dní od data výměny nót potvrzujících, že ústavní předpisy byly splněny oběma Smluvními stranami.

2. Dohoda zůstane v platnosti po neomezenou dobu, může však být vypovězena písemně, kdykoli kteroukoli ze Smluvních stran ve výpovědní lhůtě nejméně jednoho roku.

Dáno v Lisabonu dne 10. ledna 1986 ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce francouzském.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Milan Mlčoušek v. r.

Za vládu

Portugalské republiky:

Pedro José Rodrigues Pires de Miranda v. r.

PROTOKOL

Smluvní strany

přejíce si upřesnit použití některých ustanovení Dohody o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a podobných označení, dohodly se na těchto ustanoveních, jež tvoří nedílnou součást Dohody:

1. Touto Dohodou nejsou dotčena ustanovení upravující v každé ze Smluvních stran dovoz výrobků nebo zboží.

2. Ochrana přiznaná označením chráněným podle článku 2 a 3 odstavec 1 se vztahuje rovněž na gramatické odvozeniny těchto označení, zejména, jsou-li přídavnými nebo podstatnými jmény.

3. Odpovídající latinské výrazy se považují za překlady označení chráněných podle článků 2 a 3 Dohody.

4. Zařazení označení "Portugal" do článku 3 odstavec 1 Dohody nevylučuje, aby se na území Československé socialistické republiky užívalo označení vinné odrůdy "Modrý Portugal" (Portugieser Blau) vždy jako označení odrůdy pro identifikaci tohoto vína a se zmínkou o původu výrobku. Rovněž zařazení označení "Vinho Verde" do přílohy B k této Dohodě nevylučuje, aby se na území Československé socialistické republiky užívala v českém jazyce označení vinné odrůdy "Veltlínské zelené" (Grüner Weltliner) a "Sylvánské zelené" (Grüner Sylvaner).

5. Historické názvy každé ze zemí v Československé socialistické republice uvedené v článku 2 odstavec 1 Dohody, jsou Čechy, Morava, Slovensko.

6. Názvy území a krajů uvedené v článku 2 odstavec 1 Dohody jsou:

Středočeský

Jihočeský

Západočeský

Severočeský

Východočeský

Jihomoravský

Severomoravský

Praha

Bratislava

Západoslovenský

Středoslovenský

Východoslovenský

7. Názvy území a krajů uvedené v článku 3 odstavec 1 Dohody jsou tyto:

Území:

Açores

Algarve

Alto Alentejo

Alto Douro

Baixo Alentejo

Beira Alta

Beira Litoral

Douro Litoral

Estremadura (Portugal)

Madeira

Minho

Ribatejo

Tràs-os-Montes

Kraje:

Angra-do-Heroismo

Aveiro

Beja

Braga

Braganca

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Guarda

Horta

Leiria

Lisboa

Ponta Delgada

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Příloha A

SEZNAM

československých údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení

1. Vína

Blatnický roháč

Bohemia

Bzenecká lipka

Chateau Bzenec

Chateau Radyně

Jihomoravský hrozen

Mělnické víno

Mikulovská romance

Pálavské bílé

Pavlovické ohnivé

Pražský výběr

Slovácký rubín

Valtické zámecké víno

Znojemský Bacchus

Žernosecké víno

Bratislavské hradné

Bratislavské hrozno

Cassovia

Čaro Zemplína

Čermanské červené

Ipeľské tajomstvo

Južnoslovenský výber

Košický poklad

Limbašský silván

Malokarpatské zlato

Modranská harmónia

Modranská zlatá perla

Modranské královské

Modrokamenský krištál

Nitrianske hradné

Nitrianske knieža

Nitria

Orešanské červené

Pezinocké kláštorné

Račianska frankovka

Skalický rubín

Slovenské hrozno

Svätojurský muškatel

Šírava

Tokajské z československej tokajskej oblasti

Tokajské výbery z československej tokajskej oblasti

Zoborské zlato

Vinianský strapec

Posonium

Račiansky výber

2. Pekárenské a cukrářské výrobky

Františko-lázeňské oplatky

Karlovarské oplatky

Karlovarský suchar

Mariánsko-lázeňské oplatky

Pardubický perník

3. Pivo

Benešov

Branické pivo

Českobudějovické pivo

Českobudějovický Budvar

České pivo

Flekovské pivo

Chebské pivo

Karlovarský Karel IV.

Litovelské pivo

Lounské pivo

Mostecké pivo

Ostravar

Ostravské pivo

Plzeň, Pilsen

Plzeňské, Pilsner, Pilsener

Plzeňské pivo, Pilsener Bier

Plzeňský Prazdroj, Pilsener Urquell, Pilsen Urquell

Pils

Pivo Pražan

Protivínské pivo

Přerovské pivo

Radhost

Rakovnický Bakalář

Smíchovské pivo

Smíchovský staropramen

Starobrno

Třeboňský regent

Velkopopovický kozel

Velkopopovický světlý ležák

Nošovické pivo

Bratislavské pivo

Gemerské pivo

Gemer

Hurbanovské pivo

Košické pivo

Martinské pivo

Martinský zdroj

Michalovské pivo

Hurbanovský zlatý bažant

Nitrianské pivo

Nitrianský ležák

Šarišské pivo

Topoľčianské pivo

Topvar

Urpín

4. Ryby a rybí výrobky

Třeboňský kapr

5. Maso a masné výrobky

Česká vepřová plec

Kostelecké párky

Moravská klobása

Nitran

Pražská husa

Pražská masitá kachna

Pražská šunka

6. Zemědělské výrobky (včetně tabáku)

Český chmel

Český slad

Klatovský karafiát

Hanácký ječmen

Tršický chmel - moravský

Úštěcký chmel - český

Žatecký chmel - český

Slovenský chmel

Slovenský slad

Československý cukr

Československý slad

Československý sladovnický ječmen

Československý včelí med

7. Ovoce a zelenina

Český heřmánek, Chamomilla Bohemica

Malínský křen

Všetatská cibule

Znojemské okurky

8. Mléčné výrobky a sýry

Krkonošský pivní sýr

Moravská cihla

Moravský bochník

Olomoucké tyčinky

Olomoucké tvarůžky

Sázavský sýr

Liptovská bryndza

Polianka

Slovenská parenica

Slovenský oštiepok

9. Vody a přírodní minerální vody

Bílinská kyselka

Františko-lázeňská přírodní minerální voda

Karlovarská minerální voda

Karlovarská přírodní minerální voda

Karlovarská voda

Karlovarský mlýnský pramen

Kyselská (Kysibelská) Mattoniho kyselka

Luhačovická Vincentka

Luhačovická přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská Rudolfka

Poděbradská minerální voda

Šaratica

Baldovská minerálna voda

Budišská minerálna voda

Cígeľská minerálna voda

Martinská minerálna voda

Korytnická minerálna voda

Lipovská minerálna voda Salvátor

Santovská minerálna voda

Slatinská minerálna voda

10. Minerální soli

Darkovská jódová sůl

Karlovarská přírodní vřídelní sůl

Karlovarská sůl

Karlovarská vřídelní sůl

Piešťanské bahno

Prešovská soľ

11. Lihoviny

Karlovarská hořká

Karlovarská Becherovka

Praděd

Prostějovská starorežná

Slovácká borovička

Vizovická slivovice

Karpatská hořká

Karpatské Brandy

Trenčianska borovička

12. Výrobky ze skla a porcelánu

České sklo

Československé vánoční ozdoby

Český křišťál

Český porcelán

Duchcovský porcelán

Jablonecká krystalerie

Jablonecké sklo

Karlovarské sklo

Karlovarský křišťál

Karlovarský porcelán

Sázavské sklo

Škrdlovické sklo

Teplické sklo

Železnobrodské figurky

Železnobrodské sklo

Sklo z Lednického Rovného

13. Uměleckoprůmyslové výrobky, výšivky, krajky

Česká keramika

Česká krajka

Chodská keramika

Jindřichohradecký gobelín

Kraslické krajky

Kunštátská keramika

Tupesská keramika

Slovácké kraslice

Valašskomeziříčský gobelín

Valašskomeziříčský ručně vázaný koberec

Vamberecká krajka

Znojemská keramika

Čičmianska výšivka

Ľubietovská keramika

Ľubietovská majolika

Modranská keramika

Modranská majolika

Pozdišovská keramika

Pozdišovská majolika

Važecké tkaniny a výšivky

14. Klenotnické výrobky a bižuterie

Bijoux de Bohême

Český granát

Český granátový šperk

Jablonecká bižuterie

Jablonecké zboží

Kozákovské drahé kameny

15. Stroje, výrobky z oceli a železa a jiné průmyslové výrobky

České boty

Ledenický nábytek

Lišovský nábytek

Ostravský koks

Rousínovský nábytek

Vítkovice

Vítkovická ocel

16. Hry, hračky, hudební nástroje

Kraslické hudební nástroje

Příbramské hračky

17. Kamenné a keramické výrobky, kámen, stavební materiály, zeminy (minerály)

Český lupek

Hornobřízský kaolin

Mrákotínská žula

Sedlecký kaolin

Banskobelianský dinas

Drevnický travertin

Slovenský haloyzit

Slovenský magnezit

Příloha B

I - Vína

A. Označení vín vyráběných v právně vymezených oblastech

1. Ušlechtilá vína

Regionální označení původu Subregionální označení
Vinho do Porto (Porto), Oporto, Port, Portwine, Port, Porwine, Portwein, Portwijn e outras traduções Cima Corgo
Baixo Corgo
Douro Superior
Vinho da Madeira (Madeira, Madère, Madeira, Wine, Madeira Wein, Madeira Vin) Belém
Câmara de Lobos
Campanário Preces
Preces
Santo António
Santa Luzia
São João
São Martinho
São Pedro
Torre
Torrinha
Vargem
Moscatel de Setúbal ou Setúbal
Carcavelos

2. Ostatní vína

Regionální označení původu Subregionální označení Ostatní označení
Douro Alijó Armamar
Lamego Favaios
Meda Freixo de Espada a Cinta
Murça Mesão Frio
Sabrosa Moncorvo
Vila Real Pegarinhos
Penajoia
Régua (Peso da Régua)
Sanfis do Douro
São João da Pesqueira
Santa Marta de Penaguião
Vila Flor
Vila Nova de Foscoa
Vinho Verde Amarante Amares
Basto Arco de Val-de-Vez
Braga Baião
Lima (Portugal) Barcelos
Monção Castelo de Paiva
Penafiel Cinfães
Fafe
Famalicão
Felgueiras
Guimaraes
Lousada
Marco de Canavezes
Paredes
Ponte de Barca
Ponte de Lima
Póvoa de Lanhoso
Santo Tirso
Vale de Cambra
Viana do Castelo ou simplesmente Viana
Dão Ervedal da Beira
Mangualde
Nelas
Nogueira do Cravo
Penalva do Castelo
Santa Comba Dão
São Paio
Silgueiras
Tondela
Vila Nova de Tázem
Bucelas
Colares

B. Označení vín vyráběných v ostatních vymezených oblastech

1. Likérová vína

Estremadura (Portugal)

Lagoa (Algarve)

Moscatel de Pavaios (Douro)

Pico (Açores)

2. Ostatní vína

Alcobaça

Bairrada

Torres (ou Torres Vedras)

Cartaxo (Ribatejo)

Borba (Alentejo)

Estremadura (Portugal - incluindo a região de Palmela)

Lafões

Pinhel

Tarouca (Vale de Varosa)

Reguengos (ou Reguengos de Monsarás)

Vidigueira

Algarve

C. Ostatní zeměpisná označení

Águeda

Alcanhões (Ribatejo)

Almeirim (Ribatejo)

Arruda dos Vinhos (Torres Vedras)

Azueira (Torres Vedras)

Batalha (Alcobaça)

Vila Franca das Naves (Pinhel)

Benfica do Ribatejo (Ribatejo)

Bombarral (Torres Vedras)

Cadaval (Torres Vedras)

Cantanhede (Bairrada)

Carvoeiro (Torres Vedras)

Chamusca (Ribatejo)

Chaves (Tràs-os-Montes)

Cortes (Alcobaça)

Covilhã (Pinhel)

Dois Portos (Torres Vedras)

Figueira de Castelo Rodrigo (Pinhel)

Fundão (Pinhel)

Gouxa-Alpiarça (Ribatejo)

Graciosa (Açores)

Granja Mourão (Reguengos)

Labrujeira (Torres Vedras)

Lagoa (Algarve)

Lagos (Algarve- Portugal)

Lourinhã (Torres Vedras)

Macedo de Cavaleiros (Tràs-os-Montes)

Martim-Rei-Sabugal (Tràs-os-Montes)

Mealhada (Bairrada)

Mogofores (Bairrada)

Montijo (Palmela)

Olhalve (Torres Vedras)

Portalegre (Alentejo)

Portimão (Algarve)

Redondo (Reguengos)

Rio Maior (Ribatejo)

Riba Tua - Cachăo (Tràs-os-Montes)

Ribadouro-Mogadouro (Tràs-os-Montes)

Ribeira de Cura - Vidago (Tràs-os-Montes)

Santo Isidro de Pegões - Pegões Velhos (Palmela)

S. Mamede da Ventosa (Torres Vedras)

S. Romão - Armamar (Zona do Vale de Varosa)

Sobral de Monte Agraço (Torres Vedras)

Souselas (Bairrada)

Tavira (Algarve)

Tavora - Moimenta da Beira (Vale de Varosa)

Terra Fria - Bragança (Tràs-os-Montes)

Tomar (Ribatejo)

Vale do Sorraia - Coruche (Ribatejo)

Valpaços (Tràs-os-Montes)

Vermelha (Torres Vedras)

Vidigueira - Alvito

Vilarinho do Bairro - Poutena (Bairrada)

II - Výživa a zemědělství

1. Cukrářské výrobky

Doçaria regional do Algarve

Ovos Moles de Aveiro

Arrufadas e biscoitos de Coimbra

Cavacas das Caldas

Bolos de Mel da Madeira

Queijos doces de Tomar

Queijadas de Sintra

2. Rybí konzervy

Conservas de peixe do Algarve

Conservas de Atum dos Açores

Conservas da Madeira

3. Sýry a výrobky živočišného původu

Queijo da Serra

Queijo de Serpa

Queijo de Evora

Queijo do Rabaçal

Queijo de Castelo Branco

Presuntos de Chaves

Alheiras de Mirandela

Carnes Fumadas de Castelo Branco

Mel de Castelo Branco

4. Ovoce a květiny

Ameixas de Elvas

Amendoas do Algarve

Amendoas do Alto Douro

Ananas dos Açores

Azeitonas de conserva do Alto Douro

Azeitonas de conserva de Elvas

Frutos de Alcobaça

Figos secos de Algarve

Laranjas de Setúbal

Laranjas do Douro

Melao de Almeirim

Morangos de Sintra

Morangos do Algarve

Pero Bravo esmolfo da Beira

Flores da Madeira

5. Minerální a termální vody

Água do Arieiro

Água da Bela Vista de Setúbal

Água do Castelo do Pisões-Moura

Água do Castelo de Vide

Água de Caldas do Monchique

Água da Curia

Água de Carvalhelhos

Água do Ceres

Água de Melgaço

Água do Luso

Água de Pedras Salgadas

Água de Vidago

Água do Vimeiro

6. Lihové nápoje

Ginginha Portuguesa

Licor de Singeverga

Ponche da Madeira

Aguardente de Medronho do Algarve

Rum da Madeira

III - Předměty umělecké a průmyslové výroby

1. Výrobky z porcelánu, fajanse, kameniny a skla

Cerãmica do Alcobaça

Cerãmica dos Açores

Cerãamica de Barcelos

Loiça de Coimbra

Cerãmica das Caldas da Rainha

Barros de Redondo

Cerãmica de Viana do Castelo

Faianças e Porcelanas Vista Alegre

Vidros da Marinha Grande

2. Výrobky z mědi a kovaného železa

Cobres de Evora

Cobres de Loulé

Cobres de Reguengo

Ferro forjado de Evora

3. Proutěné výrobky, korek a nábytek

Cestaria do Algarve

Cestaria da Madeira

Cortiças de Evora

Cortiças de Portalegre

Móveis do Funchal

Móveis Alentejanos

Móveis de Viseu

4. Výšivky, tapiserie, krajky a jiné textilie

Bordados de Castelo Branco

Bordados da Madeira

Bordados de Viana do Castelo

Tapetes de Beiriz

Tapeçarias da Madeira

Tapeçarias de Portalegre

Rendas de Peniche

Mantas de Reguengo

Tapetes de Arraiolos

5. Zlatnické, klenotnické a jemné práce

Ourivesaria, Joalharia e Filigrama de Gondomar

Ourivesaria do Porto

6. Mramory

Mármores de Borba

Mármores de Estremoz

Mármores de Escoural

Mármores de Pero Pinheiro

Mármores de Vila Viçosa

Mármores de Viana do Alentejo

7. Žuly

Granitos de Monforte

Granitos de Santa Eulália

Přesunout nahoru