Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 57/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 12/1987
Platnost od 29.06.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. června 1987

o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 172 odst. 1 a 4 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., zákona č. 116/1983 Sb. a zákona č. 56/1984 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb., č. 144/1983 Sb., č. 73/1984 Sb. a č. 131/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 3 se doplňuje písmenem i), které zní:

"i) po které se muži poskytoval příspěvek podle zákona o mateřském příspěvku.".

2. § 15 odst. 1 se doplňuje písmenem e), které zní:

"e) doba, po kterou se muži poskytoval příspěvek podle zákona o mateřském příspěvku.".

3. V § 28 odst. 2 písm. a) se částka "950 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 Kčs" a částka "1 600 Kčs" částkou "1 700 Kčs".

4. § 80 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci umělci platí předchozí odstavce obdobně.".

5. V § 97 odst. 2 písm. e) se na konci připojuje slovo "nebo".

6. § 97 odst. 2 se doplňuje písmenem f), které zní:

"f) jde-li o muže, také proto, že pečoval o dítě, na které mu náležela peněžitá pomoc (§ 97e odst. 3) nebo příspěvek podle zákona o mateřském příspěvku.".

7. V § 97 odst. 3 se slova "písmeny b) až e)" nahrazují slovy "písmeny b) až f)".

8. V § 97d odst. 2 se slova "v § 97 odst. 2 písm. b) až e)" nahrazují slovy "v § 97 odst. 2 písm. b) až f)".

9. V § 97d odst. 3 se slova "v § 97 odst. 2 písm. b) až e)" nahrazují slovy "v § 97 odst. 2 písm. b) až f)".

10. V § 97e odst. 1 se slova "čtvrtého týdne" nahrazují slovy "šestého týdne".

11. § 97e se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci muži poskytujícímu služby na základě povolení národního výboru platí předchozí odstavce obdobně.".

12. V § 97h odst. 2 se za větu první vkládá věta: "Obdobnou oznamovací povinnost má i muž, který pečuje o dítě, na které mu náleží peněžitá pomoc (§ 97e odst. 3) nebo příspěvek podle zákona o mateřském příspěvku, a přerušil z tohoto důvodu výkon povolené činnosti.".

13. V § 115 se částka "950 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 Kčs" a částka "1 600 Kčs" částkou "1 700 Kčs".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Důchody vyplácené ke dni účinnosti této vyhlášky, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší podle čl. I č. 13 bez žádosti od splátky důchodu splatné po dni účinnosti této vyhlášky. Důchody, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují uvedené výše, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987 s výjimkou ustanovení čl. I č. 3 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. října 1987.

Ministr:


M. Boďa v. r.

Přesunout nahoru