Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu

Částka 11/1987
Platnost od 26.06.1987
Účinnost od 28.10.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. dubna 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu


Dne 26. května 1986 byla ve Štětíně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10. dnem 28. října 1986.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky,

ve snaze uchránit města Český Těšín a Cieszyn před škodlivými následky automobilové dopravy a zlepšit podmínky silničního provozu a pohraniční kontroly

dohodly se na následujícím:

Článek 1

1. Smluvní strany vybudují na svém území silniční obchvat měst Českého Těšína a Cieszyna a v letech 1986 - 1990 na tomto obchvatu zřídí nový silniční hraniční přechod pro všechny druhy mezinárodní silniční dopravy.

2. Smluvní strany se zavazují, že výstavbou obchvatu nebude dotčen stávající průběh československo-polské státní hranice.

Článek 2

1. Obě smluvní strany vybudují každá na svém území objekty sloužící ke společné pohraniční kontrole umístěné na výjezdu a navazující příjezdové komunikace.

2. Polská lidová republika vybuduje společný hraniční most přes řeku Olši a část komunikačního předmostí na území Československé socialistické republiky.

Článek 3

Příslušné podniky zahraničního obchodu smluvních stran uzavřou kontrakt o výstavbě objektů uvedených v článku 2.

Článek 4

Náklady na stavbu společného mostu přes řeku Olši budou rozděleny přiměřeně podle délky mostu na území každé smluvní strany. Náklady na výstavbu ostatních staveb uvedených v čl. 2 hradí každá ze smluvních stran na svém území.

Článek 5

1. Stavba mostu bude pokládána za ukončenou na základě protokolu o převzetí prací.

2. Za účelem přípravy protokolu o převzetí prací bude zřízena komise složená ze čtyř zástupců každé smluvní strany.

3. Most bude ve vlastnictví každé smluvní strany v části nacházející se na jejím území. Most bude udržován Polskou lidovou republikou.
Příslušné orgány smluvních stran stanoví zvláštní dohodou podmínky údržby mostu.

Článek 6

Zabezpečení realizace výstavby silničního obchvatu a objektů pro pohraniční kontrolu bude příslušnými orgány smluvních stran zohledněno v národohospodářských plánech pro léta 1986 - 1990.

Článek 7

1. Smluvní strany určí a v den podpisu této Dohody si vzájemně sdělí, které organizační a investorské jednotky odpovídají za plnění úkolů vyplývajících z realizace Dohody, a současně sdělí složení komise podle čl. 5 odst. 2.

2. Organizační a investorské jednotky, o kterých pojednává odst. 1, zkoordinují a vypracují harmonogram výstavby, navrhnou termín otevření nového silničního hraničního přechodu pro provoz a v průběhu výstavby budou vzájemně konzultovat a koordinovat všechny otázky, spojené s plněním Dohody.

3. Za účelem plnění této Dohody budou smluvní strany využívat formy spolupráce v rámci Stálé československo-polské dopravní komise.

Článek 8

Dnem otevření nového silničního hraničního přechodu bude uzavřen přechod na mostě Svobody a omezen provoz na přechodu na mostě Družby v Českém Těšíně - Cieszyně v zásadě na malý pohraniční styk. Stanovení počtu a charakteru dalších silničních hraničních přechodů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou v dotčené oblasti s cílem jejich možného snížení bude projednáno příslušnými orgány smluvních stran nejpozději do jednoho roku před plánovaným otevřením nového silničního hraničního přechodu v Českém Těšíně - Cieszyně.

Článek 9

Veškeré platby, vyplývající z ustanovení této Dohody, budou prováděny v souladu s platebními dohodami mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou.

Článek 10

Tato Dohoda podléhá schválení podle právního řádu každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících toto schválení. Smluvní strany se dohodly na předběžném provádění ustanovení této Dohody ode dne jejího podpisu.

Článek 11

Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu.

Tato Dohoda byla sepsána ve Štětíně dne 26. května 1986 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Ladislav Blažek CSc. v. r.

Za vládu

Polské lidové republiky:

Dr. Adam Wieladek v. r.

Přesunout nahoru