Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1987 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Částka 10/1987
Platnost od 15.06.1987
Účinnost od 01.09.1987
Zrušeno k 15.09.1991 (362/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 18. května 1987

o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Ministerstvo školství České socialistické republiky po projednání s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon):


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška upravuje organizaci školního roku v základních školách, ve středních odborných učilištích, v gymnáziích, ve středních odborných školách a ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči (dále jen "školy").

§ 2

Období školního vyučování

(1) Období školního vyučování začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku a člení se na první a druhé pololetí. První pololetí školního vyučování začíná 1. září a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku; druhé pololetí začíná 1. února a končí 30. června.

(2) Připadne-li začátek prvního pololetí školního vyučování na pátek nebo pracovní sobotu, začíná vyučování až následujícím pondělím, připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování již předcházejícím pátkem nebo pracovní sobotou.

(3) Ve středních odborných školách, kde je v učebních plánech zařazena odborná praxe v měsících červenci a srpnu, končí druhé pololetí školního vyučování v pátek druhého úplného týdne června.

(4) Ve třetím ročníku středních zdravotnických škol a v prvním ročníku pomaturitního kvalifikačního studia ve středních zdravotnických školách končí druhé pololetí školního vyučování v pátek před nástupem na povinnou čtyřtýdenní odbornou praxi. Tato praxe začíná vždy v pondělí, které připadá na 31. května až 5. června.

(5) V posledním vyučovacím dnu každého pololetí se předává žákům vysvědčení, s výjimkou posledních ročníků studia v gymnáziích a středních odborných školách, kdy se vysvědčení předává žákům společně s vysvědčením o maturitní, závěrečné pomaturitní nebo absolventské zkoušce. V roce ukončení studia v učebních oborech obdrží žáci středních odborných učilišť a zvláštních odborných učilišť vysvědčení v posledním týdnu vyučování před zahájením závěrečné zkoušky. Pro vysvědčení o maturitní zkoušce a vysvědčení o závěrečné zkoušce platí zvláštní předpis. 1)

(6) Dojde-li v období školního vyučování k přesunu pracovní doby, 2) vztahuje se tento přesun i na školy.

§ 3

Období školních prázdnin

(1) Zimní prázdniny trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají zimní prázdniny již předcházejícím pondělím; v roce, kdy 3. leden připadne na pátek, končí až tímto dnem.

(2) Jarní prázdniny trvají týden a jejich termín stanoví nejpozději v posledním srpnovém týdnu národní výbor pro školy, které odborně vede, v rozmezí od prvého úplného týdne v únoru do posledního úplného týdne v březnu. 3) Ke stanovení termínu si vyžádá stanovisko místně příslušného orgánu hygienika a odborové rady.

(3) Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce. Ve školách, jejichž učební plány stanoví pro žáky odbornou praxi, 4) vykonávají žáci tuto praxi v období školních prázdnin, a to zejména hlavních prázdnin.

§ 4

Úprava vyučovací doby

Na školách uvedených v § 1 se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 94/1978 Sb., o organizaci školního roku na základních a středních školách.


§ 6

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1987.


Ministr:

Juliš v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva školství ČR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia na středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích.

2) § 94 zákona č. 65/1965 Sb. (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 55/1975 Sb.).

3) § 3 odst. 5 zákona č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona č. 31/1984 Sb. (úplné znění č. 48/1984 Sb.).

4) § 22 odst. 2 a § 63 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

Přesunout nahoru