Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 41/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 9/1987
Platnost od 25.05.1987
Účinnost od 22.10.1986
Zrušeno k 02.08.2007 (6/2008 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

41

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. března 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci


Dne 22. října 1986 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 dnem podpisu. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci ze dne 24. února 1961, vyhlášená č. 133/1961 Sb.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky

v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a MLR ze dne 14. června 1968,

vycházejíce z ideologické jednoty, semknutosti a bratrské spolupráce mezi Komunistickou stranou Československa a Maďarskou socialistickou dělnickou stranou založené na zásadách marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu,

přesvědčeny o tom, že prohlubování všestranné spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury a umění dále upevní nerozborné přátelství národů Československé socialistické republiky a Maďarské lidové republiky,

v zájmu toho, aby i zvyšováním kulturní úrovně lidu obou států přispěly k další výstavbě rozvinuté socialistické společnosti v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice,

vedeny snahou účinně přispívat rozvíjením a prohlubováním spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury a umění k upevňování trvalého a bratrského přátelství, ideologické jednoty a semknutosti států socialistického společenství a jejich národů, k boji proti nepřátelské ideologii,

opírajíce se o kladné výsledky a bohaté zkušenosti dosavadní kulturní spolupráce uskutečňované podle Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci podepsané v Budapešti dne 24. února 1961,

vedeny přáním přispívat svojí vědeckou a kulturní spoluprací k uskutečňování Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a dalších dokumentů přispívajících k upevňování míru, prohlubování procesu uvolňování mezinárodního napětí a bezpečnosti v Evropě a na celém světě,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou plánovitě rozvíjet a upevňovat všestrannou spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti vědy, školství, kultury a umění, hromadných sdělovacích prostředků, tělesné výchovy a sportu. Proto budou podporovat cílevědomou spolupráci mezi státními orgány a institucemi, společenskými organizacemi, rozvoj vztahů mezi vědci a pracovníky v oblasti kultury a umění, jakož i styky mezi občany obou států.

Článek 2

Smluvní strany budou kulturní a vědeckou spolupráci zaměřovat zejména na propagování marxisticko-leninského světového názoru, mírumilovné zahraniční politiky států socialistického společenství, jejich zkušeností a vymožeností získaných v průběhu socialistické výstavby, k dalšímu prohlubování a upevňování spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou ve všech oblastech společenského života, jakož i na péči o revoluční tradice národů obou států, zejména pokrokového dělnického hnutí, na rozvíjení a sbližování socialistické kultury a rozvoj socialistického způsobu života s cílem dále upevňovat bratrské přátelství lidu obou států a lépe uspokojovat jeho rostoucí kulturní potřeby při budování rozvinuté socialistické společnosti.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výchovu svých občanů v duchu marxismu-leninismu a přátelství mezi národy, socialistického internacionalismu a socialistického vlastenectví.

Budou podporovat zejména takové formy spolupráce, které budou sdružovat pracující a především mládež obou států při společné práci, studiu a aktivním využívání volného času.

Budou dbát, aby významné kulturní akce byly orientovány na celé území států smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou v souladu s leninskými principy národnostní politiky a svými zákony a v duchu socialistického internacionalismu podporovat spolupráci svých státních orgánů v oblasti zabezpečování kulturního a vzdělávacího rozvoje občanů maďarské národnosti žijících v Československé socialistické republice a občanů slovenské národnosti žijících v Maďarské lidové republice.

Článek 5

Smluvní strany budou na úseku vědecké spolupráce podporovat rozvoj přímých styků mezi akademiemi věd, vysokými školami a jinými vědeckými institucemi obou států v zájmu dalšího plánovitého propojení vědeckého a výzkumného potenciálu v oblasti společenských, přírodních a technických věd k urychlování vědeckotechnického pokroku a prohlubování socialistické ekonomické integrace.

V souvislosti s tím budou podporovat zejména:

- společné zpracování aktuálních otázek společenských věd, především otázek teorie a praxe socialistické výstavby v obou státech a boje proti nepřátelské ideologii,

- koordinaci, společné plánování a vypracovávání dlouhodobých programů a předpovídání výzkumu ve vybraných oborech,

- oboustranné účinné využívání výzkumných kapacit a nejúčelnější využití unikátních zařízení,

- společné využívání poznatků, zkušeností a výsledků dosažených při řešení vědeckých a vědeckotechnických úkolů, jakož i optimální využívání dosažených vědeckých poznatků, zejména v rámci Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000,

- rozvoj výzkumu v nejvýznamnějších oblastech společného zájmu cestou progresívních forem vědecké spolupráce včetně dělby práce a společných výzkumů, vytváření společných výzkumných kolektivů,

- vzájemnou výměnu vědců, vědeckých pracovníků a jiných odborníků ke studijním pobytům, přednáškám a na vědecká zasedání v druhém státu, jakož i společná opatření pro zvyšování kvalifikace vědců a mladých pracovníků v oblasti vědy.

Článek 6

Smluvní strany budou vzájemně podporovat výuku českého, slovenského a maďarského jazyka v zájmu prohlubování bratrského přátelství a spolupráce obou států.

Smluvní strany budou podporovat vyučování v jazyku slovenském a maďarském na školách zřízených pro děti a mládež maďarské národnosti v Československé socialistické republice a slovenské národnosti v Maďarské lidové republice s ohledem na jejich plné uplatnění v procesu socialistické výstavby svých států.

Smluvní strany budou napomáhat činnosti lektorátů českého, slovenského a maďarského jazyka na svých vysokých školách s cílem připravit odborné pracovníky s dobrou znalostí jazyka a kultury národů obou států.

Smluvní strany budou podporovat výměnu studentů, učitelů, lektorů a vědeckých anebo jiných odborníků působících v oblasti studia, výzkumu a šíření českého, slovenského a maďarského jazyka.

Smluvní strany budou podporovat výměnu a přípravu překladatelů.

Smluvní strany budou podporovat společný vývoj učebních pomůcek, organizování jazykových kursů a seminářů, společný výzkum bohemistiky, slovakistiky a hungaristiky, jakož i vydávání vědeckých prací z této oblasti.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat všestrannou spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti školství, a to zejména:

- výměnu zkušeností na poli komunistické výchovy a vzdělávání mladé generace,

- rozšiřování znalostí o druhém státu na svých školách a jiných vzdělávacích zařízeních,

- výměnu zkušeností z výchovné a pedagogické činnosti na různých stupních vzdělávání, jakož i z rozvoje materiálně technické základny vzdělávání,

- vypracovávání, zavádění a zdokonalování nových učebních plánů, programů a metod, jakož i učebních pomůcek včetně učebnic,

- přímou spolupráci mezi státními orgány, školami různých stupňů, dalšími institucemi z oblasti školství, jakož i pedagogickými ústavy,

- přípravu a další vzdělávání učitelů všech druhů a stupňů škol,

- výměnu učitelů a pedagogických odborníků,

- přijímání a vysílání studentů k vysokoškolskému a postgraduálnímu studiu,

- výměnu studentů, učňů, skupin žáků a mládeže na výrobní praxi, letní tábory a exkurze.

Smluvní strany budou zvláštní pozornost věnovat rozvoji přímé spolupráce mezi partnerskými vysokými školami obou států, zdokonalování polytechnické výchovy a vzdělávání, jakož i dalšímu rozvoji poradenské služby pro volbu povolání.

Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními předpisy umožní občanům státu druhé smluvní strany, kteří mají trvalý pobyt na jejich státním území, studium na školách všech stupňů za podmínek platných pro jejich státní občany.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat studium a popularizaci pokrokových tradic českého, slovenského a maďarského lidu v boji za národní a sociální osvobození a při výstavbě socialistické společnosti.

Smluvní strany budou podporovat činnost smíšené československo-maďarské komise historiků.

Budou spolupracovat při uskutečňování kulturních akcí při oslavách státních svátků a významných výročí, jakož i při oslavách společných pokrokových historických tradic.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat všestrannou spolupráci v oblasti kultury a umění s cílem vzájemného obohacování kultury národů obou států a posilňování jejich socialistických rysů, jakož i zvyšování politické a ideologické účinnosti socialistické kultury.

Budou podporovat zejména rozvoj a prohlubování bezprostředních styků

- mezi příslušnými orgány v oblasti kultury, mezi kulturními institucemi a organizacemi, tvůrčími uměleckými svazy, jakož i prohlubování spolupráce mezi představiteli kultury a umění,

- všechny účelné formy spolupráce v kulturní oblasti včetně organizování festivalů umění, dnů kultury a podobných akcí, setkání a diskusí o aktuálních ideových a tvůrčích problémech,

- spolupráci při přípravě, výchově a zvyšování kvalifikace tvůrčích uměleckých pracovníků,

- uvádění a propagaci hudebních a filmových děl, divadelních her a organizování uměleckých výstav, jakož i výměny uměleckých publikací, filmů, hudebních záznamů, notových materiálů a výtvarných děl,

- vzájemné vysílání uměleckých souborů, souborů zájmové umělecké činnosti i jednotlivých umělců,

- systematické zpřístupňování a uchovávání kulturních a uměleckých hodnot druhého státu a jejich uvádění do kulturního života,

- výměnu zkušeností z oblasti kulturně výchovné a umělecké činnosti obyvatelstva,

- prohlubování spolupráce a výměnu zkušeností z uskutečňování socialistické kulturní politiky, řízení, plánování a rozvíjení kulturního života v obou státech, jakož i prohlubování spolupráce při popularizaci výsledků socialistické kultury,

- výměnu zkušeností z oblasti památkové péče a ochrany přírody.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti nakladatelské činnosti a knižního obchodu s cílem přispívat k účinnému upevňování socialistického zřízení a k šíření marxisticko-leninských ideí v obou státech.

V této souvislosti budou zejména podporovat:

- spolupráci příslušných orgánů knižní kultury a knižního obchodu,

- spolupráci mezi nakladatelstvími,

- vydávání překladů významných publikací z oblasti politické a společensko-vědní literatury, krásné literatury, literatury pro děti a mládež, vědecké a vědecko-popularizační literatury a jiné odborné literatury,

- společné vydávání knih věnovaných pokrokovým a revolučním tradicím, zejména dělnickému hnutí, v zájmu dalšího rozšiřování literatury národů obou států,

- vydávání společných děl o aktuálních otázkách současnosti, dějin, kultury a života lidu druhého státu,

- rozšiřování a propagování literatury druhého státu včetně organizování knižních výstav.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat všestranný rozvoj spolupráce mezi uměleckými tvůrčími svazy zaměřený zejména na:

- naplňování ideových záměrů socialistické umělecké tvorby,

- společné rozpracování aktuálních otázek socialistické kultury a umění, jakož i dalších otázek, které mají teoretický a praktický význam pro rozvoj socialistických kultur obou států,

- zefektivňování vzájemných styků,

- rozvoj společné tvůrčí iniciativy včetně společné umělecké tvorby,

- intenzifikaci kontaktů a tvůrčí spolupráce mladých umělců a spolupráci při jejich výchově,

- vzájemné poznávání, šíření a propagaci výsledků angažované umělecké tvorby umělců obou států.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi obchodními organizacemi a uměleckými agenturami na úseku jejich činnosti týkající se oblastí upravených touto dohodou.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat další rozšiřování styků mezi tiskovými agenturami, rozhlasem a televizí na základě dohod o přímé spolupráci těchto organizací. Budou taktéž podporovat spolupráci mezi příslušnými tiskovými orgány a svazy novinářů obou států.

V této souvislosti budou podporovat zejména:

- propagování výsledků socialistické výstavby, revolučních tradic, kultury a socialistického způsobu života národů obou států ve svých hromadných sdělovacích prostředcích,

- širší spolupráci při tvorbě rozhlasových a televizních programů o druhém státu, jakož i filmů se zaměřením na podporu rozvoje socialistického společenského vědomí sloužícího sbližování národů.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi orgány kinematografií obou států ke zvyšování ideologické a umělecké účinnosti socialistického filmového umění a propagace marxisticko-leninského světového názoru. Spolupráce se bude uskutečňovat na základě přímých dohod.

Spolupráce bude zahrnovat zejména:

- organizování slavnostních filmových představení u příležitosti státních svátků a jiných významných událostí, vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech a přehlídkách,

- spolupráci filmových studií v oblasti filmové tvorby a výroby včetně koprodukcí a poskytování výrobně tvůrčích služeb,

- výměnu zkušeností v oblasti řízení, ekonomiky, techniky, výroby, distribuce filmu a výchovy kádrů,

- výměnu informací o zahraničních obchodních i neobchodních filmových stycích,

- spolupráci filmových ústavů a archivů.

Článek 15

Smluvní strany budou v souladu s platnými předpisy obou států napomáhat rozšiřování a prohlubování spolupráce mezi archivními institucemi, uskutečňování výměny archivních informací a údajů, jakož i kopií archivních materiálů pro vědecké účely a podporovat výměnu odborníků z oblasti archivnictví.

Článek 16

Činnost kulturních a informačních středisek smluvních stran působících na území druhého státu upravuje zvláštní dohoda. Smluvní strany budou podporovat činnosti těchto kulturních a informačních středisek, jakož i spolupráci mezi státními orgány, které se zúčastňují na plnění této dohody.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat všestrannou spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportu na základě přímých dohod mezi příslušnými organizacemi. Budou napomáhat zejména výměně sportovních družstev k přátelskému utkání, mezinárodním soutěžím a turnajům, jakož i výměně zkušeností mezi funkcionáři a trenéry a organizování společných tréninkových táborů.

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat úzkou spolupráci mezi odborovými organizacemi, organizacemi mládeže a dětí, žen, společnostmi pro šíření vědeckých poznatků a jinými společenskými organizacemi, aby v rámci kulturních a vědeckých styků podstatnou měrou přispívaly k všestrannému prohlubování přátelství mezi národy obou států a zdokonalování bratrské spolupráce.

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat plánovitý rozvoj spolupráce v oblasti kultury a vědy v rámci přímých družebních styků mezi kraji a městy, která napomáhá prohlubování přátelství a sbližování národů obou států, jakož i obohacování socialistických národních kultur.

Článek 20

Smluvní strany budou napomáhat ochraně autorských práv s cílem ulehčit šíření a popularizaci kulturních hodnot druhého státu, jakož i rozvoji spolupráce organizací obou států na ochranu autorských práv a práv výkonných umělců.

Článek 21

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o sjezdech, konferencích, festivalech, výstavách, soutěžích a jiných akcích uskutečňovaných v každém z obou států a týkajících se oblastí spolupráce upravených touto dohodou.

Smluvní strany budou zvát představitele orgánů a organizací druhého státu zabezpečujících provádění této dohody při uvedených akcích.

Článek 22

Smluvní strany budou podporovat další rozvoj a koordinaci mnohostranné spolupráce socialistických států ve všech oblastech, které zahrnuje tato dohoda.

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o svých kulturních a vědeckých vztazích s třetími státy, budou úzce spolupracovat a koordinovat svoji činnost v mezinárodních organizacích a na mezinárodních vědeckých a kulturních sjezdech a konferencích, jakož i na jiných akcích a vyměňovat si o tom zkušenosti.

Článek 23

K provádění této dohody budou smluvní strany vždy na období pěti let vypracovávat plány spolupráce, ve kterých budou určeny i finanční podmínky.

Článek 24

Československo-maďarská smíšená mezivládní komise pro kulturní, školskou a vědeckou spolupráci bude koordinovat spolupráci, kontrolovat plnění plánů uvedených v článku 23. Tato komise bude pravidelně a souhrnně vypracovávat rozbory vzájemných vztahů v oblasti kultury, školství a vědy a v zájmu rozvoje spolupráce navrhovat příslušná doporučení zodpovědným orgánům obou států.

Činnost Československo-maďarské smíšené mezivládní komise pro kulturní, školskou a vědeckou spolupráci se bude řídit statutem, který je uveden v příloze této dohody a tvoří její neoddělitelnou součást.

Článek 25

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Dnem, kterým vstoupí v platnost tato dohoda, ztrácí platnost Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci uzavřená v Budapešti dne 24. února 1961.

Nadále zůstávají v platnosti dohody o přímé spolupráci mezi kulturními a vědeckými institucemi a organizacemi smluvních stran uzavřené na základě dohody ze dne 24. února 1961, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této dohody.

Článek 26

Tato dohoda se uzavírá na 10 roků a její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších 5 roků, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím období její platnosti.

Dáno v Budapešti dne 22. října 1986 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku slovenském a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
Československé socialistické republiky:
Matěj Lúčan v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky:
Judit Csehák v. r.

STATUT

Československo-maďarské smíšené mezivládní komise pro kulturní, školskou a vědeckou spolupráci

Článek 1

Československo-maďarská smíšená mezivládní komise pro kulturní, školskou a vědeckou spolupráci (dále jen "Komise") vykonává zejména tuto činnost:

a) pravidelně vypracovává rozbory vzájemných vztahů v oblasti kultury, školství, vědy, hromadných sdělovacích prostředků, sportu a tělesné výchovy, možností jejich dalšího rozvoje, jakož i účinnost uskutečňované spolupráce,

b) posuzuje návrhy pětiletých plánů spolupráce a prováděcích programů k nim, jakož i smluvních dokumentů o přímé spolupráci mezi příslušnými orgány, organizacemi a institucemi obou států a pravidelně sleduje a hodnotí plnění těchto dokumentů,

c) navrhuje a podporuje vytváření takových nových forem spolupráce, které přispívají k zabezpečování nejvyšší účinnosti spolupráce,

d) zabezpečuje vzájemné pravidelné poskytování informací o aktuálních otázkách kulturní politiky obou států, jakož i o ostatních otázkách zajímajících obě strany,

e) napomáhá rozvoji přímé spolupráce mezi příslušnými orgány, organizacemi a institucemi uskutečňujícími spolupráci podle platné dohody mezi vládami obou států o kulturní a vědecké spolupráci, jakož i rozvoji pracovních styků mezi osobami zabezpečujícími tuto spolupráci,

f) koordinuje nejvýznamnější akce podle pětiletých plánů spolupráce a poskytuje podporu příslušným orgánům, organizacím a institucím zabezpečujícím jejich realizaci,

g) v souladu s platnou československo-maďarskou dohodou o činnosti kulturních a informačních středisek obou států posuzuje a podporuje práci těchto středisek s cílem využít je při zabezpečování vzájemné kulturní spolupráce,

h) podle potřeby se zabývá otázkami mnohostranné spolupráce států socialistického společenství a napomáhá koordinaci vzájemné spolupráce v rámci příslušných mezinárodních vládních i nevládních organizací, na sjezdech, konferencích, sympóziích, jakož i na jiných mezinárodních akcích.

Článek 2

Komise se skládá z československé a maďarské části: jména osob, které zastávají funkci předsedy a sekretáře každé z obou částí si smluvní strany oznámí diplomatickou cestou. Ostatní členy částí, v počtu nejvíce 5, mohou obě dvě strany určovat ad hoc.

Článek 3

Komise se schází zpravidla jednou ročně, a to střídavě na území obou států.

Komise se může sejít na mimořádném zasedání po předcházejícím souhlasu předsedů obou částí.

Jednání Komise vede předseda té části, na jejímž státním území se zasedání koná.

Článek 4

Komise jedná na základě předem schváleného programu. Tento program se určuje na předcházejícím zasedání Komise.

Předsedové obou částí se mohou písemně dohodnout o změně programu zasedání Komise nejpozději dva měsíce před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí, jejichž projednání může být dohodnuto i jiným způsobem.

Článek 5

Na základě rozhodnutí Komise mohou být v jejím rámci zřízeny i pracovní skupiny, které jsou složené z členů Komise, případně z přizvaných odborníků. O složení pracovních skupin se předsedové vzájemně informují.

Pracovní skupiny připravují a posuzují potřebné materiály a dokumenty a o své práci podávají zprávu na plenárních zasedáních Komise.

Článek 6

K posuzování odborných otázek vyplývajících z programu Komise může každá strana v případě potřeby přizvat na zasedání příslušné odborníky.

Článek 7

Podkladové materiály pro program zasedání Komise, na jejichž zpracování se Komise dohodla, si předsedové částí zašlou nejpozději 6 týdnů před zasedáním Komise.

Připomínky, případně zvláštní stanoviska k zaslaným materiálům je nutné zaslat nejpozději dva týdny před zasedáním Komise.

Článek 8

Plnění organizačních úkolů, spojených s přípravou a průběhem zasedání Komise, zabezpečuje strana, na jejímž státním území se zasedání koná.

Článek 9

Náklady spojené se zasedáním Komise hradí strana, na jejímž území se zasedání koná.

Vysílající strana hradí cestovní náklady své delegace na místo zasedání Komise, jakož i náklady spojené s jejím ubytováním a stravováním.

Článek 10

Jednacím jazykem Komise je jazyk český nebo slovenský a maďarský.

Protokoly ze zasedání Komise se vyhotovují v českém nebo slovenském a maďarském jazyku, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Článek 11

Komise přijímá na svých zasedáních doporučení a závěry odsouhlasené oběma částěmi a zformulované v protokolu, který podepisují předsedové obou částí.

Komise na svém dalším zasedání kontroluje uskutečňování přijatých doporučení a závěrů.

Přesunout nahoru