Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1987 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť

Částka 2/1987
Platnost od 11.02.1987
Účinnost od 01.03.1987
Zrušeno k 09.08.1991 (315/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 5. ledna 1987

o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť

Ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví po projednání se zúčastněnými ústředními orgány podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon):


Obecná ustanovení

§ 1

Touto vyhláškou se upravuje finanční a hmotné zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

§ 2

Kategorie oborů

(1) Pro účely finančního a hmotného zabezpečení žáků se učební a studijní obory (dále jen "obory") zařazují do kategorie A a do kategorie B.

(2) Zvýhodněné obory zařazené do kategorie A se člení na obory

a) v odvětvích národohospodářsky nejdůležitějších,

b) ve všech odvětvích národního hospodářství,

c) v nichž se žáci připravují pro vybrané organizace stanovené s ohledem na plánované mimořádné mezioblastní přesuny žáků

1. pro okresy Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a okres Sokolov,

2. pro hlavní město Prahu.

(3) Seznam zvýhodněných oborů zařazených do kategorie A je uveden v příloze. 1)

(4) Do kategorie B se zařazují ostatní obory.

Finanční zabezpečení žáků

§ 3

Odměňování žáků v přípravném období

(1) V přípravném období 2) se poskytují žákům odměny, 3) jejichž výše v rámci stanoveného rozpětí se určí za každý měsíc podle celkového zhodnocení prospěchu a chování žáka. V důsledku neomluvené absence nebo pro jiná závažná provinění může být žákům měsíční odměna snížena pod spodní mez rozpětí nebo měsíční odměna nepřiznána. Toto ustanovení se nevztahuje na žáky uvedené v odstavci 3 a v § 6 odst. 1, s výjimkou žáků 2. ročníku dvouletých oborů.

(2) Měsíční odměny se poskytují žákům v rozpětí:

Rozpětí měsíčních odměn
Obory 1. ročník 2. ročník 3. a 4. ročník
Kčs Kčs Kčs
v kategorii A
a) v odvětvích národohospodářsky nejdůležitějších, u kterých se uskutečňuje odborný výcvik v podzemí 30 - 200 30 - 500 30 - 600
b) v odvětvích národohospodářsky nejdůležitějších a ve všech odvětvích národního hospodářství 30 - 150 30 - 250 30 - 500
c) v nichž se žáci připravují pro vybrané organizace stanovené s ohledem na plánované mimořádné mezioblastní přesuny žáků
1. pro okresy Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a okres Sokolov30 - 150 30 - 250 30 - 350
2. pro hlavní město Prahu 30 - 80 30 - 150 30 - 350
v kategorii B 20 - 40 20 - 80 20 - 200

(3) Pokud žáci dvouletých oborů ve 2. ročníku a žáci ostatních oborů ve 3. a 4. ročníku vykonávají v souladu s učebními plány a učebními osnovami odborný výcvik na produktivních činnostech, poskytuje se jim odměna stanovená podle § 4 a 5. Pokud takto stanovená odměna je nižší než horní mez měsíční odměny, která by se žákům poskytla podle odstavce 2, poskytne se jim měsíční odměna podle odstavce 2.

(4) Měsíční odměna se žákům po dobu školních prázdnin, s výjimkou zimních a jarních prázdnin, neposkytuje.

Odměňování žáků v období odborného rozvoje

§ 4

(1) V období odborného rozvoje 2) se poskytuje žákům měsíční odměna 3) v rámci mzdových předpisů platných v příslušném odvětví, s dále stanovenými odchylkami, podle výsledků produktivní činnosti vykonané v odborném výcviku v souladu s učebními plány a učebními osnovami a podle celkového zhodnocení prospěchu a chování žáka.

(2) Vykonávají-li žáci v období odborného rozvoje odborný výcvik na produktivních činnostech zařazených do časové mzdy, poskytuje se jim odměna podle celkového zhodnocení prospěchu a chování v rozpětí 50 až 90 % časové mzdy, kterou by obdrželi kvalifikovaní pracovníci za stejný výkon a stejné výsledky.

(3) Vykonávají-li žáci v období odborného rozvoje odborný výcvik na produktivních činnostech zařazených do úkolové mzdy, poskytuje se jim odměna podle celkového zhodnocení prospěchu a chování v rozpětí 70 až 100 % úkolové mzdy, kterou by obdrželi kvalifikovaní pracovníci za stejný výkon a stejné výsledky.

(4) Vykonávají-li žáci v období odborného rozvoje odborný výcvik na produktivních činnostech zařazených do kolektivní úkolové mzdy, poskytuje se jim odměna podle odstavce 3, nejméně však odměna podle odstavce 2.

(5) Odměna žákům podle odstavců 2 a 3 se určuje z tarifu třídy, která je stejná jako osobní třída, kterou žáci obdrží podle příslušných mzdových předpisů po ukončení přípravy v oboru.

(6) Žákům se poskytují také prémie, odměny a podíly na hospodářských výsledcích, které by obdrželi kvalifikovaní pracovníci za stejný výkon a výsledky práce.

(7) Žáci, kteří v období odborného rozvoje z důvodu organizace výuky stanovené učebním plánem a učební osnovou nevykonávali v příslušném měsíčním období odborný výcvik na produktivních činnostech, obdrží horní mez rozpětí odměny, která jim přísluší podle § 3 odst. 2 v oboru téže kategorie a ročníku. Pokud vykonávali produktivní činnosti pouze v omezeném rozsahu, obdrží nejméně horní mez rozpětí odměny podle § 3 odst. 2.

§ 5

(1) Žákům, kteří v období odborného rozvoje vykonávají za podmínek stanovených učební osnovou odborný výcvik ve ztíženém nebo zdraví škodlivém prostředí, se poskytne k odměně podle § 4 příplatek, který podle mzdových předpisů přísluší za stejných podmínek kvalifikovaným pracovníkům.

(2) Žákům, kteří z důvodu organizace výuky vykonávají v období odborného rozvoje odborný výcvik výjimečně v sobotu nebo v neděli, se poskytne k odměně podle § 4 příplatek, který za stejnou práci a výkon v těchto dnech přísluší podle mzdových předpisů kvalifikovaným pracovníkům.

§ 6

Odměňování žáků při odborné praxi

(1) Žáci, kteří po splnění povinné školní docházky vykonávají odbornou praxi, 4) obdrží ve druhém, popřípadě v prvním ročníku, pokud ročník opakují nebo pokud v něm splnili povinnou školní docházku, odměnu 3) stanovenou podle § 3 odst. 2. Žáci, kteří při výkonu odborné praxe trvale dosahují dobrých výsledků a jejichž omluvená absence nepřesáhne 20 %, obdrží horní mez rozpětí příslušné měsíční odměny.

(2) Žáci, kteří vykonávají odbornou praxi 4) ve třetím ročníku, obdrží odměnu 3) stanovenou podle § 4. Takto stanovenou odměnu obdrží i žáci, kteří vykonávají odbornou praxi ve druhém ročníku oborů, jejichž délka denního studia je 2 roky a 4 měsíce.

§ 7

Odměňování žáků zvláštních odborných učilišť

Žákům zvláštních odborných učilišť se po celou dobu přípravy poskytují měsíční odměny 3) podle § 3 odst. 1, 2 a 4 v rozpětí stanoveném pro obory zařazené do kategorie B.

§ 8

Odměňování žáků při kombinovaném studiu

(1) Žákům, kteří se připravují v kombinovaném studiu, 5) se poskytují po dobu denního studia měsíční odměny. Výše měsíční odměny se stanoví podle zhodnocení prospěchu v rozpětí 20 - 200 Kčs.

(2) Žákům po dobu denního studia může být vedle měsíční odměny poskytnuto oborové stipendium z prostředků státních hospodářských organizací, družstevních a společenských organizací ve výši 400 Kčs za podmínek stanovených zvláštními předpisy. 6)

§ 9

Odměňování žáků v době pracovní neschopnosti

(1) Při pracovní neschopnosti se žákům v přípravném období měsíční odměna stanovená podle § 3 odst. 2 z tohoto důvodu nekrátí; nekrátí se také měsíční odměna při pracovní neschopnosti žákům denního studia v kombinovaném studiu stanovená podle § 8 odst. 1 a měsíční odměna žákům zvláštních odborných učilišť stanovená podle § 7.

(2) Odměna stanovená podle § 3 odst. 2 se poskytne žákům i v období odborného rozvoje, pokud počátek pracovní neschopnosti žáka spadá do přípravného období, nejdéle však po dobu, po kterou by se jim jinak poskytovalo nemocenské.

(3) V období odborného rozvoje se za dobu pracovní neschopnosti poskytuje žákům nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. 7) V případech uvedených v § 4 odst. 7 se žákům při pracovní neschopnosti poskytne nezkrácená odměna.

(4) Při odborné praxi 4) se žákům odměna stanovená podle § 6 odst. 1 při pracovní neschopnosti nekrátí. Pokud je žákům při odborné praxi stanovena odměna podle § 6 odst. 2, poskytuje se jim za dobu pracovní neschopnosti nemocenské.

Hmotné zabezpečení žáků

§ 10

Stravování

(1) Žákům v oborech zařazených do kategorie A, žákům, u nichž byla zjištěna sociální potřebnost, a žákům středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči, kteří jsou ubytováni v domově mládeže, se poskytuje v přípravném období celodenní stravování bezplatně; bezplatné stravování se poskytuje v přípravném období také žákům v oborech zařazených do kategorie B, kteří musí být z důvodů umístění učiliště ubytováni v domově mládeže.

(2) Žákům v oborech zařazených do kategorie A, žákům, u nichž byla zjištěna sociální potřebnost, a žákům středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči, kteří nejsou ubytováni v domově mládeže, se poskytuje v přípravném období bezplatně jedno hlavní jídlo (oběd nebo večeře) a jedno vedlejší jídlo (snídaně nebo přesnídávka nebo svačina) denně.

(3) Ostatním žákům ubytovaným v domově mládeže včetně žáků denního studia v kombinovaném studiu se poskytuje celodenní stravování za úhradu.

(4) Žákům v oborech kategorie B a žákům denního studia v kombinovaném studiu, kteří nejsou ubytováni v domově mládeže, se poskytuje stravování, pokud o to požádají, za úhradu.

(5) Žákům zvláštních odborných učilišť ubytovaným v domově mládeže se poskytuje bezplatně celodenní stravování po celou dobu přípravy; žákům, kteří nejsou ubytováni v domově mládeže se po celou dobu přípravy poskytuje bezplatně jedno hlavní a jedno vedlejší jídlo (odstavec 2) denně.

(6) Žákům se poskytuje celodenní stravování v hodnotě finančního stravovacího normativu takto:

a) obory, u kterých se uskutečňuje odborný výcvik v podzemí 22,10 Kčs

druh jídla hodnota v Kčs
snídaně 3,70
přesnídávka 2,40
oběd 7,70
svačina 1,90
večeře 6,40

b) obory v odvětvích národohospodářsky nejdůležitějších 20,10 Kčs

druh jídla hodnota v Kčs
snídaně 3,30
přesnídávka 2,00
oběd 7,20
svačina 1,80
večeře 5,80

c) obory ve všech odvětvích národního hospodářství, obory, v nichž se žáci připravují pro vybrané organizace stanovené s ohledem na plánované mimořádné mezioblastní přesuny žáků, a obory zařazené do kategorie B 17,80 Kčs

druh jídlahodnota v Kčs
snídaně 3,10
přesnídávka 1,20
oběd 6,70
svačina 1,30
večeře 5,50

(7) Náklady na nákup potravin do výše finančního stravovacího normativu 17,80 Kčs hradí organizace 3) z provozních nákladů. Rozdíl zvýšených nákladů uvedených v odstavci 6 písm. a) a b) proti hodnotě finančního stravovacího normativu 17,80 Kčs hradí organizace 3) ze zisku po splnění povinných odvodů, daní a přídělů. 8)

(8) Žáci, kterým se poskytuje stravování za úhradu, popřípadě osoby povinné jejich výživou, platí za celodenní stravování po celou dobu přípravy 12,50 Kčs

druh jídla výše úhrady v Kčs
snídaně 2,00
přesnídávka 1,20
oběd 4,50
svačina 1,20
večeře 3,60

Rozdíl proti finančnímu stravovacímu normativu včetně nákladů na přípravu stravy hradí organizace. 3)

(9) V období odborného rozvoje platí všichni žáci včetně žáků uvedených v odstavcích 1 a 2 za celodenní stravování, popřípadě za jednotlivá jídla výši úhrady podle odstavce 8.

(10) Pokud je odměna žáků v období odborného rozvoje bez zavinění žáka stanovena podle § 4 odst. 7, poskytuje se jim stravování za podmínek jako v přípravném období.

§ 11

Ubytování

(1) Žákům v oborech zařazených do kategorie A, žákům, u nichž byla zjištěna sociální potřebnost, a žákům středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči se poskytuje v přípravném období ubytování bezplatně; bezplatné ubytování se poskytuje v přípravném období také žákům v oborech zařazených do kategorie B, kteří musí být z důvodů umístění učiliště ubytováni v domově mládeže.

(2) Žákům zvláštních odborných učilišť se poskytuje po celou dobu přípravy ubytování bezplatně.

(3) Žákům, kterým nepřísluší zvýhodnění podle odstavce 1, a žákům denního studia v kombinovaném studiu se po celou dobu přípravy poskytuje ubytování, pokud o ně požádají a pokud to umožňuje kapacita domova mládeže, za úhradu ve výši:

a) 40 Kčs měsíčně, jestliže domov mládeže je vybaven ústředním topením, teplou vodou a ložnicemi s lůžkovou kapacitou nejvíce pro 3 žáky,

b) 30 Kčs měsíčně, jestliže domov mládeže vyhovuje pouze některým z požadavků pod písmenem a),

c) 20 Kčs měsíčně, jestliže domov mládeže nevyhovuje žádnému z požadavků pod písmenem a).

(4) V období odborného rozvoje platí všichni žáci včetně žáků uvedených v odstavci 1 za ubytování v domově mládeže částky uvedené v odstavci 3. Pokud je odměna žáků uvedených v odstavci 1 v období odborného rozvoje bez zavinění žáka stanovena podle § 4 odst. 7, poskytuje se jim ubytování za podmínek jako v přípravném období.

(5) Měsíční úhrada za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud je žák ubytován jen část měsíce z důvodu organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován.

§ 12

Další hmotné zabezpečení

Organizace 3) jsou povinny poskytovat žákům, kromě žáků denního studia v kombinovaném studiu, pracovní oděv a obuv; v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy 9) obdrží tito žáci osobní ochranné pracovní prostředky, popřípadě osobní vybavení.

§ 13

Úhrada jízdného

(1) Organizace 3) hradí žákům prokázané jízdné veřejnými hromadnými dopravními prostředky:

a) jednorázově při nástupu do přípravy na povolání z místa trvalého pobytu do místa nástupu,

b) z místa trvalého pobytu, popřípadě z místa domova mládeže a zpět, pokud bude některá složka výchovně vzdělávacího procesu uskutečňována mimo sídlo učiliště, popřípadě mimo sídla střediska praktického vyučování,

c) do místa trvalého pobytu a zpět dvakrát měsíčně žákům ubytovaným v domově mládeže, kteří se připravují v oborech zařazených do kategorie A, žákům, u nichž byla zjištěna sociální potřebnost, žákům středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a žákům zvláštních odborných učilišť, po celou dobu ubytování,

d) do místa trvalého pobytu a zpět jedenkrát měsíčně žákům ubytovaným v domově mládeže, kteří se připravují v oborech kategorie B po dobu plnění povinné školní docházky. Po splnění povinné školní docházky čtyřikrát ročně po celou dobu ubytování,

e) do místa trvalého pobytu a zpět všem žákům ubytovaným v domově mládeže ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, pokud není zajištěn provoz domova mládeže včetně stravování.

(2) Žákům denního studia v kombinovaném studiu může být hrazeno jízdné z místa trvalého pobytu a zpět podle zvláštních předpisů. 10)

(3) Organizace 3) hradí žákům prokázané jízdné autobusem nebo vlakem za 2. vozovou třídu osobního vlaku, při vzdálenosti nad 100 km včetně příplatku za rychlík. Žáci jsou povinni obstarat si průkazy na slevu jízdného a zvolit nejkratší směr jízdy. Výdaje za místní dopravní prostředky a městskou hromadnou dopravu organizace 3) nehradí.

Závěrečná ustanovení

§ 14

Sociální potřebnost

(1) Žák se považuje za sociálně potřebného, jestliže v uplynulém kalendářním roce průměrný čistý měsíční příjem na jednoho člena domácnosti, ve které žák žije, nepřesáhl 750 Kčs.

(2) Průměrným měsíčním příjmem pro zjištění sociální potřebnosti se rozumí průměr peněžních nebo penězi ocenitelných příjmů snížených o daň ze mzdy, popřípadě o jinou daň, jíž jsou tyto příjmy podrobeny, a které dosáhli

a) oba rodiče a žák nebo

b) jeden z rodičů a žák nebo

c) žák a jeho manžel nebo

d) žák v péči opatrovníka, pěstouna či jiného občana.

(3) Průměrný čistý měsíční příjem se vypočítává podle příjmu za předcházející kalendářní rok za podmínky, že od té doby nedošlo ke změně základní mzdy nebo základní pracovní odměny nebo že pracovní poměr některého z rodičů nebo manžela žáka nebo žáka nevznikl. V případě, že došlo ke změně základní mzdy nebo základní pracovní odměny, bere se za základ průměrná čistá měsíční mzda (odměna) ode dne změny základní mzdy (odměny), ke které se připočítá průměrný čistý měsíční příjem dosažený z ostatních složek mzdy (odměny) v předcházejícím kalendářním roce. V případě, že v předcházejícím nebo běžném kalendářním roce vstoupil některý z rodičů nebo manžel žáka do zaměstnání, vypočítává se průměrný čistý měsíční příjem ode dne vstupu do zaměstnání.

(4) Do příjmů, které jsou základem pro zjišťování průměrného čistého měsíčního příjmu, se zahrnují

a) příjmy z pracovního poměru nebo jiné příjmy, kterými jsou

1. mzda,

2. stabilizační odměny za odpracovaná léta a stabilizační náborové odměny a příspěvky,

3. podíly na hospodářských výsledcích,

4. roční odměny vedoucích pracovníků,

5. naturální požitky a jiná obdobná plnění, která pracovníku náležejí i za dobu nepřítomnosti v práci,

6. doplňkové odměny členů výrobních družstev,

7. náhrada mzdy poskytovaná pracovníkům za dobu, v níž nepracovali, a náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou,

8. stipendia vědeckých aspirantů a stipendia účastníků studijního pobytu, 11)

9. příjmy určené pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení pracovníků pověřených vykonáváním činnosti mimo území Československé socialistické republiky, 12)

b) příjmy z pracovní činnosti člena jednotného zemědělského družstva, kterými jsou

1. základní pracovní odměna včetně příplatků a doplatků,

2. prémie,

3. výkonnostní a mimořádné odměny vyplácené za výsledky pracovní činnosti členovi družstva a zahrnované do nákladů družstva,

4. prémie a odměny, na něž byly družstvu poskytnuty účelové dotace,

5. naturální požitky a jiná plnění, jestliže uvedené příjmy náležejí členu družstva i v době pracovní neschopnosti,

6. podíly na hospodářských výsledcích,

7. roční odměny vedoucích pracovníků,

8. stabilizační odměny za odpracovaná léta a stabilizační náborové odměny,

9. náhrada pracovní odměny poskytovaná členům družstva za dobu, ve které nepracovali, a náhrada pracovní odměny za nevyčerpanou dovolenou,

c) odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

d) příjmy z dalších činností

1. odměny za znalecké a tlumočnické výkony vyplácené znalcům a tlumočníkům, které ustanovil v řízení příslušný orgán,

2. odměny vyplácené osobám v souvislosti s řešením úkolů rozvoje vědy a techniky, tématických úkolů, odměny za vynálezy, objevy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, za nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí, 13) zvířat a za nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům,

3. mimořádné jednorázové odměny vyplácené pracovníkům při příležitosti udělení vyznamenání v částce, která podléhá zdanění,

4. mimořádné jednorázové odměny vyplácené pracovníkům za konkrétní výsledky při vyhodnocení socialistické soutěže,

5. příjmy z provozování hudby v souborech lidových hudebníků,

6. odměny za práci konanou v souvislosti s členstvím v organizacích nebo kolektivních orgánech, a to bez ohledu, zda jsou vypláceny v hotovosti nebo připisovány ve prospěch členských podílů,

e) příjmy podléhající dani z příjmů obyvatelstva, 14)

f) všechny příjmy z poskytování služeb na základě povolení národního výboru po odpočtu částky na věcné výdaje potřebné na dosažení těchto příjmů, 14)

g) příjmy občanů podléhající dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, 15)

h) všechny příjmy občanů ze zemědělské výroby, 16)

i) nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, 17) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, peněžitá pomoc v mateřství, 18), 19)

j) dávky sociálního zabezpečení, 18) kromě dávek uvedených v odstavci 5,

k) zaopatřovací příspěvek, 18)

l) výživné (příspěvek na výživu) od jiných osob určené rozhodnutím soudu nebo poskytované na základě dohody schválené soudem,

m) srážky k úhradě výživného ve prospěch dětí prováděné z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, 20)

n) příjmy žáka z činností uvedených pod písmeny a) až h) a dávky sociálního zabezpečení, pokud přesahují v souhrnu částku 800 Kčs měsíčně,

o) mateřský příspěvek.

(5) Do příjmů, které jsou základem pro zjišťování průměrného měsíčního příjmu, se nezahrnují

a) přídavky na děti a příplatek k nim,

b) výchovné a příplatek k výchovnému,

c) zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost,

d) sirotčí důchod,

e) zvýšení důchodu podle příslušných předpisů, 21)

f) peněžité příspěvky a věcná pomoc sociální péče,

g) odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, 22)

h) podpora při narození dítěte,

i) pohřebné,

j) peněžitá odměna dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby,

k) peněžitá odměna poskytovaná při životních a pracovních výročích, 23)

l) peněžní plnění ze smluvního pojištění,

m) odměny vyplývající z pracovního poměru na základě rámcové pracovní smlouvy nebo z dohod o občanské výpomoci,

n) stipendia poskytovaná studujícím v řádném denním studiu na středních a vysokých školách,

o) příjmy žáka z pracovního poměru, z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dávky sociálního zabezpečení do úhrnné výše 800 Kčs měsíčně.

(6) Od průměrného čistého měsíčního příjmu se odečte částka výživného určená soudem některému z rodičů žáka nebo žákovi, popřípadě jeho manželovi, nebo poskytovaná na základě dohody schválené soudem, popřípadě poskytovaná dobrovolně.

(7) Čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti se zjistí tak, že se čistý průměrný měsíční příjem rodičů a žáka nebo manžela žáka a žáka dělí počtem členů domácnosti.

(8) Za členy domácnosti se považují:

a) rodiče a jejich vlastní nebo osvojené nezaopatřené děti (dále jen "nezaopatřené děti"), a to v případě, kdy se průměrný čistý měsíční příjem zjišťuje u rodiče žáka,

b) žák, jeho manžel a jejich nezaopatřené děti v případě, kdy se průměrný čistý měsíční příjem zjišťuje u manžela žáka,

c) žák se počítá za dva členy domácnosti v případě, kdy se o rodinu stará svobodný, rozvedený, ovdovělý nebo z jiných důvodů osamělý rodič, nebo oba rodiče jsou důchodci a kromě důchodu nemají příjem z pracovní činnosti, nebo je ženatý (žákyně vdaná).

(9) Pokud se jedná o souběh případů uvedených v odstavci 8, započítává se žadatel za dva členy domácnosti pouze jednou.

(10) Žák nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni neprodleně po nástupu do učiliště a v průběhu přípravy oznámit všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na zjišťování sociální potřebnosti.

(11) Žáci, u nichž byla zjištěna sociální potřebnost, obdrží 3) v 1. a 2. ročníku na počátku každého pololetí 500 Kčs za účelem osobního vybavení.

(12) Pokud se poskytne zvýhodnění podle § 10 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1, § 13 odst. 1 písm. c) z důvodů sociální potřebnosti na základě nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených žákem nebo jeho zákonným zástupcem nebo neoznámí-li žák nebo jeho zákonný zástupce změnu okolností rozhodných pro zjištění sociální potřebnosti, je povinen vrátit neoprávněně přijaté částky a uhradit částky odpovídající hodnotě dosud poskytnutého stravování a ubytování.

(13) Ustanovení odstavců 1 až 10 se vztahují i na žáky denního studia v kombinovaném studiu.

§ 15

(1) Žákyním matkám a osamělým žákyním a žákům s nezaopatřeným dítětem se poskytuje každý měsíc, po celou dobu přípravy v oboru, nebo po dobu denního studia v kombinovaném studiu, včetně opakování ročníku, školních prázdnin a pracovní neschopnosti 350 Kčs na jedno dítě a na každé další dítě 200 Kčs.

(2) Částky uvedené v odstavci 1 se poskytují vedle odměn podle § 3, 4, 5, 7 a 8.

(3) Žákyni, které se narodí dítě v době stanovené v odstavci 1, se poskytuje příslušná částka zpětně, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, do kterého spadá počátek čtvrtého týdne před porodem.

(4) Žákyni, které se narodí mrtvé dítě nebo jejíž dítě zemře do šesti týdnů po porodu, se poskytne příslušná částka ještě za kalendářní měsíc, do něhož spadá konec šestého týdne ode dne porodu.

(5) Žákyni matce nebo osamělým žákyním a žákům s nezaopatřeným dítětem, kteří se přestali starat o dítě a toto dítě bylo opatřením příslušného orgánu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, nebo žákyni, jejíž dítě je v ústavní péči z jiných než zdravotních důvodů, se zastaví výplaty příslušné částky od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po provedení tohoto opatření.

§ 16

Zvýhodnění podle § 10 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1 a § 13 odst. 1 písm. c) se poskytuje také žákům, u nichž je to odůvodněno podle lékařského posudku zdravotním stavem. 24)

§ 17

Při zrušení zvýhodnění oboru se žákovi až do konce přípravy zachovává původní zvýhodnění ve hmotném zabezpečení.


§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí ČSR a ministerstva školství ČSR č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášek č. 166/1979 Sb., č. 45/1981 Sb., č. 42/1982 Sb., č. 86/1982 Sb. a č. 88/1983 Sb.,

2. § 10 až 13 vyhlášky ministerstva školství ČSR, ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č. 94/1979 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, ve znění vyhlášky č. 56/1983 Sb. zrušené vyhláškou ministerstva školství ČSR, ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol.


§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1987.


Ministryně práce a sociálních věcí ČSR: Baumruková v. r.

Ministr školství ČSR: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Seznam zvýhodněných oborů schválila vláda ČSSR usnesením č. 274/1986. Změny v seznamu zvýhodněných oborů kategorie A se schvalují společně s ročním plánem potřeby kvalifikovaných pracovníků.
Vybrané organizace stanoví podle usnesení vlády ČSSR č. 241/1976 Sb. a č. 273/1978 Sb. příslušný krajský národní výbor v dohodě s Českou plánovací komisí a ministerstvem práce a sociálních věcí

2) § 9 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

3) § 13 odst. 2 písm. c) školského zákona.

4) § 22 odst. 2 a § 63 školského zákona.

5) § 21 odst. 2 školského zákona.
§ 28 odst. 5 vyhlášky ministerstva školství ČSR č. 124/1984 Sb., o středních školách.

6) § 14 a 16 vyhlášky ministerstva školství ČSR, ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům středních škol.

7) Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.

8) Nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a dalších socialistických organizací.

9) § 133 odst. 2 zákoníku práce a směrnice příslušných ústředních orgánů.

10) § 15 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 84/1984 Sb.

11) Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.

12) Vyhláška č. 165/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb.

13) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 115/1975 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí.

14) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

20) Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, ve znění vyhlášky č. 113/1983 Sb.

21) Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, ve znění zákonného opatření Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb.

22) Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.

23) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.

24) § 24 odst. 1 školského zákona.


Příloha k vyhlášce č 3/1987 Sb.

Seznam zvýhodněných učebních a studijních oborů zařazených do kategorie A

a) Učební a studijní obory v odvětvích národohospodářsky nejdůležitějších

Důlní obory, u kterých se uskutečňuje odborný výcvik v podzemí v organizacích řízených federálním ministerstvem paliv a energetiky a v organizacích rudného a nerudného hornictví řízených federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství

kódoborzaměření oboru pro:
01-11-4horník mechanizátor
01-54-2(11)důlní provoz
03-83-2mechanik důlních provozů
04-42-4důlní elektromontér
04-62-2elektromechanikdůlní stroje a zařízení
V odvětví hornictví a energetiky a v odvětví rudného a nerudného hornictví v organizacích
řízených federálním ministerstvem paliv a energetiky a federálním ministerstvem hutnictví a
těžkého strojírenství
01-12-4mechanik důlních strojů a velkostrojů
01-56-2povrchové dobývání
01-56-2(12)povrchové dobývání
01-63-2strojníkvrtné soupravy
03-13-2mechanik opravářstroje a zařízení
V organizacích řízených federálním ministerstvem paliv a energetiky, federálním ministerstvem
hutnictví a těžkého strojírenství a federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu
04-63-2elektromechanikrozvodná zařízení

b) Ve všech odvětvích národního hospodářství

kódoborzaměření oboru pro:
01-65-2strojníkhutní tváření kovů
01-78-2strojníkhutní druhovýrobu kovů
02-51-2hutníkvýrobu železných kovů
02-52-2hutníkvýrobu neželezných kovů
02-72-2klempířstavební výrobu
02-84-2strojní mechanikocelové konstrukce
02-85-2strojní mechanikvýrobu a montáž potrubí
02-86-2strojní mechanikvýrobu a montáž kotlů
02-87-2strojní mechaniktraťové montáže
03-12-2mechanik-opravářvážící zařízení
03-16-2mechanik-opravářplynárenská zařízení
03-18-2mechanik-opravářzdvihací zařízení
03-19-2mechanik-opravářkolejová vozidla
03-21-2mechanik-opravářchladící zařízení
03-41-2úpravář kovůtepelné zpracování
03-42-2úpravář kovůpokovování
03-61-2obráběč kovůsoustružení
03-62-2obráběč kovůfrézování
03-63-2obráběč kovůbroušení
03-64-2obráběč kovůuniverzální obrábění
03-71-2slévač
03-72-2strojní kovář
03-74-2nástrojař
03-85-2/01strojírenská výrobaobrábění kovů
03-85-2(22)strojírenská výrobaobrábění kovů
03-85-2/04strojírenská výrobaslévárny
03-85-2(25)strojírenská výrobaslévárny
04-71-2spojový mechaniksdělovací sítě
04-86-2železničář
04-91-2/01dopravadopravu a přepravu
04-91-2(32)dopravadopravu a přepravu
05-32-2keramikstavební keramiku
05-51-2sklářduté sklo
05-53-2sklářtechnické sklo
05-89-2výroba stavebních hmot
05-89-2(41)výroba stavebních hmot
06-41-2provozní chemikprůmyslovou chemii
06-43-2provozní chemikvýrobu koksu a zpracování vedlejších produktů
06-47-2provozní chemikprádelny a čistírny
06-61-2koželužský chemikzpracování kůže
06-62-2koželužský chemikzpracování kožešnických kožek
06-81-2gumař-plastikář
06-92-2pekař
06-97-2/05potravinářská výrobapekárny
06-97-2(64)potravinářská výrobapekárny
07-32-2přadlákzpracování vláken v textilní polotovary
07-41-2tkadlecplošné textilie
08-22-2truhlářstavební výrobu
08-31-2zpracovatel přírodních pletivvýrobu košíků a nábytku
08-32-2zpracovatel přírodních pletivpletenou galanterii
08-52-2kožešníkšití a opravy kožešinových výrobků
08-61-2rukavičkářstřih rukavičkářských výrobků
08-62-2rukavičkářšití rukavičkářských výrobků
08-71-2obuvníkvýrobu obuvi z usní a plastů
08-72-2obuvníkvýrobu obuvnických polotovarů
08-83-2čalouník
08-85-2brašnář-sedlář
08-88-2košíkářská výroba
08-89-2/01kožedělná výrobaobuv
08-89-2(77)kožedělná výrobaobuv
09-31-2železobetonářvýrobu stavebních dílců
09-32-2železobetonářvýrobu a montáž stavebních konstrukcí
09-41-2kameníktěžbu a zpracování kamene
09-51-2sklenářzasklívání a rámování
09-71-2zedník
09-72-2tesař
09-73-2vodař
09-75-2dlaždič
09-76-2izolatér
09-77-2pokrývač
09-81-2kominík
09-82-2stavební výroba
09-82-2(83)stavební výroba
45-72-2zemědělská výroba
45-72-2(84)zemědělská výroba
45-75-2mechanizátor lesní výroby
45-79-2lesní výroba
45-79-2(85)lesní výroba
45-81-2chovatelchov skotu, prasat a ovcí
55-61-2protetikmechaniku
55-62-2protetikbandáže
55-63-2protetikobuv
64-57-2/02technické službyprádelny a čistírny
64-57-2(90)technické službyprádelny a čistírny
85-61-2pozlacovačobrazové rámy
Všechny učební a studijní obory, v nichž se žáci připravují pro organizace stanovené s ohledem na
potřeby stabilizace pracovníků1) ve vybraných územích při západní hranici Československé socialistické
republiky vymezených vládou Československé socialistické republiky.2)

c) Učební a studijní obory, v nichž se žáci připravují pro vybrané organizace stanovené s ohledem na plánované mimořádné mezioblastní přesuny žáků

kódoborzaměření oboru pro:
Pro okresy Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a okres Sokolov
01-77-2strojníkstavební a traťové stroje
02-71-2klempířstrojírenskou výrobu
02-72-2klempířstavební výrobu
02-84-2strojní mechanikocelové konstrukce
02-85-2strojní mechanikvýrobu a montáž potrubí
03-11-2mechanik opravář2)zemědělské a lesnické stroje a zařízení
03-13-2mechanik opravářstroje a zařízení
03-19-2mechanik opravářkolejová vozidla
04-63-2elektromechanikrozvodná zařízení
04-86-2železničář
06-41-2provozní chemikprůmyslovou chemii
06-81-2gumař-plastikář
09-32-2železobetonářvýrobu a montáž stavebních konstrukcí
09-71-2zedník
09-72-2tesař
45-75-2mechanizátor lesní výroby
Pro hlavní město Prahu
01-63-2strojníkvrtné soupravy
01-77-2strojníkstavební a traťové stroje
02-52-2hutníkvýrobu neželezných kovů
02-71-2klempířstrojírenskou výrobu
02-72-2klempířstavební výrobu
02-81-2strojní mechanikstroje a zařízení
02-84-2strojní mechanikocelové konstrukce
02-85-2strojní mechanikvýrobu a montáž potrubí
03-13-2mechanik opravářstroje a zařízení
03-19-2mechanik opravářkolejová vozidla
03-41-2úpravář kovůtepelné zpracování
03-42-2úpravář kovůpokovování
03-61-2obráběč kovůsoustružení
03-62-2obráběč kovůfrézování
03-63-2obráběč kovůbroušení
03-64-2obráběč kovůuniverzální obrábění
03-71-2slévač
03-72-2strojní kovář
03-79-2lakýrník
04-63-2elektromechanikrozvodná zařízení
04-71-2spojový mechaniksdělovací sítě
04-85-2manipulant poštovního provozu a přepravy
04-86-2železničář
06-47-2provozní chemikprádelny a čistírny
06-81-2gumař-plastikář
06-95-2řezník-uzenář
06-96-2konzervář
08-71-2obuvníkvýrobu obuvi z usní a plastů
08-85-2brašnář-sedlář
09-32-2železobetonářvýrobu a montáž stavebních konstrukcí
09-51-2sklenářzasklívání a rámování
09-61-2malířstavební výrobu
09-62-2malířinteriéry
09-71-2zedník
09-72-2tesař
09-75-2dlaždič
09-76-2izolatér
09-77-2pokrývač
09-81-2kominík
64-61-2prodavačpotravinářské zboží
64-63-2prodavačelektrotechnické zboží
64-64-2prodavačdrogistické zboží
64-67-2prodavačtextil a odívání

1) Ústřední věstník ČSR částka 4/1986.

2) Jen v organizacích řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR.

1) Organizace stanovené příslušným krajským národním výborem v dohodě s Českou plánovací komisí a ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR podle usnesení vlády ČSR č. 84/1986.

2) Ústřední věstník ČSR částka 4/1986.

Přesunout nahoru