Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Účinnost od 24.10.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. března 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci


Dne 22. ledna 1986 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIV dnem 24. října 1986.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Argentinské republiky

vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví a sportu na základě dodržování zásad rovnoprávnosti, svrchovanosti a nevměšování do vnitřních záležitostí,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma zeměmi,

rozhodly se sjednat tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství, rozhlasu, televize, filmu, zdravotnictví a na úseku sportu.

Článek II

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměny informací a zkušeností mezi kulturními, uměleckými, vzdělávacími, vědeckými, sportovními a zdravotnickými oficiálními institucemi a organizacemi a to zejména:

a) umožňováním vzájemných výměn vysokoškolských profesorů a podporou výměn odborníků z oblasti kultury, umění, školství, vědy, sportu a zdravotnictví,

b) pořádáním výstav, koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých vystoupení,

c) umožňováním vydávání literárních a vědeckých děl, výměnou knih a jiných publikací z oblastí upravených touto dohodou,

d) výměnou objektivních informací prostřednictvím publikací a ostatních prostředků o životě v příslušných zemích,

e) podporou výměn a uvádění filmů na neobchodním základě.

Článek III

Smluvní strany umožní poskytnutím stipendií občanům země druhé smluvní strany řádné a postgraduální studium na svých vysokých školách a jiných vzdělávacích zařízeních v souladu s vnitrostátními předpisy obou zemí.

Článek IV

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy zkoumat podmínky pro uznávání studií absolvovaných na státním území druhé smluvní strany.

Článek V

Smluvní strany budou umožňovat v souladu se svými vnitrostátními předpisy přístup do svých archivů, knihoven, muzeí a uměleckých galerií občanům země druhé smluvní strany.

Článek VI

Smluvní strany budou usnadňovat účast představitelů z jedné i druhé země na sjezdech, konferencích, festivalech a jiných akcích s mezinárodní účastí pořádaných na svém státním území.

Článek VII

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi oficiálními institucemi a organizacemi, působícími na úseku rozhlasu, televize a filmu, a budou usnadňovat v souladu se svými vnitrostátními předpisy výměny osob a materiálů z těchto oblastí pro neobchodní účely.

Článek VIII

Smluvní strany budou napomáhat spolupráci sportovních institucí obou zemí prostřednictvím organizování soutěží a výměn družstev, sportovců, trenérů a odborníků z oblasti sportu.

Článek IX

Smluvní strany poskytnou v rámci svých vnitrostátních předpisů občanům země druhé smluvní strany, kteří budou vysláni podle této dohody, potřebné podmínky, aby mohli splnit své úkoly.

Občané země vysílající smluvní strany musí dodržovat platné vnitrostátní předpisy země přijímající smluvní strany.

Článek X

Smluvní strany při provádění této dohody zaručí navzájem ochranu autorských práv podle svých vnitrostátních předpisů a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou obě země vázány.

Článek XI

Každá smluvní strana v souladu s ustanoveními právních předpisů, platných na jejím státním území, poskytne druhé smluvní straně nezbytná usnadnění pro vstup, pobyt a výjezd osob, zabývajících se činností, související s prováděním této dohody, jakož i pro dovoz k neobchodním účelům materiálů a vybavení potřebných pro uskutečňování dohodnutých programů spolupráce, uvedených v článku XIII této dohody.

Článek XII

Příjmy získané osobami a skupinami, vyslanými jednou smluvní stranou, z provádění činností podle této dohody, včetně stipendií, budou osvobozeny od placení přímých daní a jiných dávek na státním území druhé smluvní strany.

Článek XIII

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat diplomatickou cestou na určitá období programy spolupráce, které budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož i finanční podmínky jejich provádění.

Článek XIV

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí, že byly splněny vnitrostátní právní podmínky pro její vstup v platnost.

Sjednává se na dobu pěti let a poté bude automaticky prodlužována o dalších 5 let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví diplomatickou cestou nejméně šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Buenos Aires dne 22. ledna 1986 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ján Jurišta v. r.

Za vládu Argentinské republiky:

Dante Caputo v. r.

Přesunout nahoru