Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo

Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Účinnost od 24.02.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. března 1987

o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo


Dne 31. srpna 1984 byla v Lomé podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 24. února 1986.

České znění dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


KULTURNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo

Vláda Československé socialistické republiky a

vláda Republiky Togo

vedeny přáním rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, vědy, školství a zdravotnictví mezi oběma státy,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma státy,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství, hromadných sdělovacích prostředků, filmu, zdravotnictví a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností v oblasti kultury, vědy, školství, zdravotnictví a umění, a to zejména:

a) uskutečňováním kulturních, vědeckých, literárních, uměleckých, filmových a zdravotnických výměn;

b) krátkodobými výměnami odborníků z oblasti školství, kultury, vědy a zdravotnictví;

c) pořádáním výstav, koncertů a jiných vystoupení umělců druhého státu;

d) překládáním a vydáváním literárních a vědeckých děl, výměnou knih a jiných publikací v oblasti kultury, umění, vědy, školství a zdravotnictví;

e) výměnou a uváděním filmů na obchodním i neobchodním základě.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a mezi mládežnickými organizacemi svých států.

Článek 4

Smluvní strany budou v souladu se svými možnostmi poskytovat stipendia ke studiu na vysokých školách.

Článek 5

Smluvní strany prozkoumají v souladu s předpisy platnými ve svém státě otázku vzájemného uznávání a rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech. Budou-li to považovat za žádoucí, uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 6

Obě smluvní strany budou usnadňovat v souladu s předpisy platnými ve svých státech přístup do archivů, knihoven, muzeí a galerií.

Článek 7

Smluvní strany budou vzájemně usnadňovat účast představitelů druhého státu na kongresech, konferencích a mezinárodních festivalech pořádaných ve svých státech.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi rozhlasovými a televizními organizacemi svých států, jakož i výměnu novinářů a reportérů.

Článek 9

Smluvní strany vytvoří v souladu se svými platnými předpisy delegacím a občanům druhého státu, vyslaným dle této dohody, potřebné podmínky ke splnění jejich úkolů.

Článek 10

Smluvní strany se dohodly, že budou za účelem plnění této dohody sjednávat zvláštní prováděcí protokoly spolupráce, jež budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož i jejich finanční podmínky.

Článek 11

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení podle vnitrostátních právních předpisů obou smluvních stran.

Tato dohoda se sjednává na období pěti let, mlčky prodlužované vždy na další období pěti let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Lomé dne 31. srpna 1984 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

J. E. p. František Lundák v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Československé socialistické republiky

Za vládu

Republiky Togo:

J.E.p. Anani Kuma Akakpo-Ahianyo v. r.

ministr zahraničních věcí a spolupráce

Republiky Togo

Přesunout nahoru