Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 15.04.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 22. prosince 1986

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech


Dne 15. dubna 1986 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku III odst. 5 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojených států amerických,

berouce v úvahu historické svazky mezi svými národy,

vedeny přáním usnadňovat a podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, techniky a v dalších oblastech na zásadách rovnosti, vzájemné výhodnosti a respektování státní svrchovanosti,

věříce, že spolupráce a výměny v oblasti kultury, školství, vědy, techniky a v dalších oblastech budou přispívat k prohloubení porozumění mezi československým a americkým lidem a k dalšímu rozvoji vzájemně výhodných a přátelských vztahů mezi oběma státy,

znovu potvrzujíce své odhodlání plně uskutečňovat ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách 1. srpna 1975,

dohodly se na následujícím:

Článek I.

Kultura, školství a jiné oblasti

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, napomáhat ke vzájemnému poznávání kultur národů druhého státu a za tím účelem podporovat zejména výměnu umělců, uměleckých skupin a souborů, odborníků v oblasti kultury, spolupráci kulturních institucí, pořádání kulturních a jiných specializovaných výstav odpovídajících zájmům obou stran, výměnu knih a publikací a překládání a vydávání významných uměleckých, literárních a vědeckých děl druhého státu. Smluvní strany budou usnadňovat přístup do knihoven, čítáren, kulturních a vzdělávacích institucí a středisek, jakož i do muzeí a archivů.

2. Smluvní strany, vedeny cílem rozšiřovat spolupráci v oblasti školství, budou podporovat, mimo jiné činnosti, studium a výuku jazyků národů druhého státu, výměnu odborníků v oblasti školství a studentů, spolupráci mezi vysokými školami, poskytování stipendií a výměnu učebnic, pedagogické a další literatury všeobecného zájmu.

3. Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kinematografie, rozhlasu, televize a tisku, při promítání dokumentárních a hraných celovečerních filmů, organizování a účast na filmových a televizních festivalech a týdnů filmu na komerčním a nekomerčním základě, jakož i výměnu programů, tiskových a publikovaných materiálů mezi rozhlasovými, televizními a tiskovými organizacemi, zaměřených na lepší poznávání národů a kultur obou zemí.

4. Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměny mezi sportovními organizacemi obou států formou vystoupení a soutěží družstev i jednotlivců a výměny odborníků z oblasti tělesné výchovy a sportu.

5. Smluvní strany budou podporovat styky a spolupráci mezi organizacemi žen obou států.

6. Smluvní strany budou podporovat turistiku mezi oběma státy, jak jednotlivců tak skupin, za účelem poznání života, práce a kultury národů obou států.

Článek II.

Věda a technika

1. Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat vzájemně výhodné výměny a spolupráci mezi příslušnými orgány, organizacemi a podniky obou států v oblasti vědy a techniky. Takováto spolupráce a výměny budou předmětem zvláštních dohod, jež mohou zahrnovat mimo jiné tyto styky a činnost:

a) vypracování a provádění projektů spolupráce, včetně společného výzkumu, testování a výměny výsledků výzkumu a zkušeností;

b) studijní návštěvy, stipendia, konzultace a pobyty organizované vědeckými a odbornými institucemi;

c) organizování společných konferencí, sympózií a pracovních porad;

d) výměnu vědeckých a technických informací a dokumentace;

e) jiné formy vědecké a technické spolupráce, jež mohou být vzájemně dohodnuty.

2. Zvláštní dohody, uvedené v odstavci 1 tohoto článku, budou zahrnovat náměty spolupráce, postupy, které mají být uplatňovány, nakládání s duševním vlastnictvím, finanční zajištění a další příslušné otázky. Pokud jde o finanční zajištění, bude úhrada nákladů vzájemně dohodnuta mezi příslušnými organizacemi, stranami zvláštních dohod.

3. Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy. Za tím účelem budou uskutečňovat výměnu vědců a odborníků, knih a publikací z těchto oblastí. Konkrétní náměty a podmínky této spolupráce budou dohodnuty diplomatickou cestou.

4. Vědecké a technické informace, které budou získány v rámci spolupráce na základě této dohody, mohou být zpřístupněny světovému společenství obvyklou cestou a v souladu s postupy uplatňovanými zúčastněnými organizacemi.

5. Vědci a techničtí odborníci a organizace třetích zemí nebo mezinárodní organizace mohou být přizvány, po vzájemném souhlasu obou stran, k účasti na projektech a programech prováděných podle této dohody.

Článek III.

Všeobecná ustanovení

1. Za účelem provádění této dohody bude sjednáván pravidelný program spolupráce a výměn v oblastech kultury, školství, vědy, techniky a dalších oblastech. Výkonnými orgány pro dohodu a výše uvedený program budou za Československou socialistickou republiku federální ministerstvo zahraničních věcí a Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a za Spojené státy Americká informační agentura a ministerstvo zahraničních věcí.

2. S cílem zkvalitnění provádění této dohody budou se zástupci, jmenovaní výkonnými orgány, uvedenými v odstavci 1 tohoto článku, scházet na žádost jedné ze stran nejméně jednou za rok, aby zhodnotili probíhající spolupráci, zvážili budoucí činnost a předložili příslušná doporučení.

3. Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat, jak to každá z nich bude považovat za vhodné, vzájemně přijatelné dodatečné výměny a spolupráci, jež budou v souladu s ustanoveními a cíli této dohody.

4. Tato dohoda, jakož i výměny a spolupráce podle ní, podléhá ústavním předpisům, zákonům a dalším právním předpisům příslušných zemí. V souladu s nimi obě strany vyvinou maximální úsilí na podporu vytváření příznivých podmínek pro splnění ustanovení a cílů této dohody a z ní vyplývajících výměn a spolupráce. Za tím účelem bude přijímající strana poskytovat bezplatná víza, umožňovat neprodlený vstup na své území a jeho opuštění pro představitele a zařízení druhé strany a přístup do příslušných zeměpisných oblastí, institucí, k údajům a materiálům. Postupy pro poskytování bezplatných víz jsou popsány v Příloze k této dohodě.

5. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na platnost zvláštních dohod uzavřených na jejím základě.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu smluvními stranami a bude platit čtyři roky. Zůstane v platnosti pro další období dvou let, pokud některá ze stran písemně neoznámí její skončení nejméně 6 měsíců před uplynutím platnosti Dohody. Změny k této dohodě mohou být dohodnuty písemnou formou diplomatickou cestou.

Na důkaz toho příslušní zástupci smluvních stran, k tomuto účelu řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 15. dubna 1986 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

J. Johanes v. r.

Za vládu

Spojených států amerických:

W. Luers v. r.

Příloha

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, techniky a v dalších oblastech

Při provádění článku III., odst. 4 Dohody budou občanům smluvních států, kteří se zúčastní spolupráce a veškeré výměny prováděné na základě této dohody, udělována bezplatná víza s platností nejméně na dobu nutnou ke splnění jejich úkolů, za těchto podmínek:

1. československým občanům, držitelům platného československého cestovního pasu, požádá-li o ně federální ministerstvo zahraničních věcí Československé socialistické republiky zastupitelský úřad Spojených států amerických v Československé socialistické republice, při dodržení podmínek stanovených vnitrostátními předpisy Spojených států amerických;

2. občanům Spojených států amerických, držitelům platného cestovního pasu Spojených států amerických, požádá-li o ně Americká informační agentura nebo ministerstvo zahraničních věcí zastupitelský úřad Československé socialistické republiky ve Spojených státech amerických, při dodržení podmínek stanovených vnitrostátními předpisy Československé socialistické republiky;

3. je-li ke splnění úkolů předvídaných touto dohodou nezbytný vícerázový vstup občanů jednoho smluvního státu na území druhého smluvního státu, udělí jim na požádání orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 víza umožňující dvourázový vstup, při dodržení podmínek stanovených vnitrostátními předpisy příslušného státu;

4. nepostačí-li doba platnosti víza ke splnění touto dohodou předvídaných úkolů, pro které bylo vízum uděleno, zajistí na požádání zastupitelského úřadu vysílajícího státu příslušné orgány přijímajícího státu bezplatné prodloužení platnosti původního víza na nezbytně nutnou dobu, při dodržení podmínek stanovených vnitrostátními předpisy obou států;

5. touto dohodou není dotčeno právo příslušných orgánů smluvních států odmítnout osobám, které nesplňují potřebné podmínky pro udělení víza, vstup nebo pobyt na jejich výsostném území v souladu s příslušnými zákony obou zemí.

Přesunout nahoru