Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zásady č. 22/1987 Sb.Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338

Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.01.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

ZÁSADY

kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338

Cílem kontroly jakosti je prosadit podstatný obrat v jakosti výrobků, upevnění pracovní kázně a přísné dodržování technologických postupů, zvýšení účinnosti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, jakož i účinné řízení a kontrolu výrobního procesu ve všech jeho fázích. Kontrola jakosti se provádí v organizacích, které vyrábějí a dodávají výrobky významné pro vývoz a pro vnitřní trh ve snížené kvalitě.

I. Základní ustanovení

1. V rámci své činnosti provádějí kontrolu jakosti výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR (dále jen "výbory lidové kontroly"). Rozhodují o jejím provádění v příslušných organizacích. O těchto rozhodnutích informují předsednictva vlád a příslušné vedoucí ústředních orgánů.

2. Kontrola jakosti prováděná výbory lidové kontroly se provádí po výstupních technických kontrolách nezávisle na řídících a kontrolních článcích organizace a jejích nadřízených orgánech v souladu s příslušnými technickými normami, projekčně konstrukční a technologickou dokumentací, technickými podmínkami dodávek a dalšími předpisy, které jakost určují (např. bezpečnostní, hygienické a další). Může být prováděna i po vstupní a mezioperační technické kontrole.

3. Výrobky, které jsou způsobilé plnit svoji funkci, avšak jejichž jakost se odchyluje od normované jakosti, mohou být expedovány pouze se souhlasem výborů lidové kontroly, se slevou odpovídající poměrnému znehodnocení výrobku, nejméně však ve výši 10 % ceny a s označením, že jde o výrobky se sníženou kvalitou. Nesmí být expedovány jako dodávky pro vývoz do zahraničí. Hodnota slev se plně započítává do ztrát z nejakostní výroby.

4. Výrobky, které nejsou způsobilé plnit svoji funkci, nesmí být expedovány. Náklady spojené s odstraněním závad v jakosti jsou plně započítávány do ztrát z nejakostní výroby. Nejsou-li závady v jakosti odstranitelné, započítává se do ztrát z nejakostní výroby jejich velkoobchodní cena.

5. Expedice výrobků pozastavených podle bodu I/4 může být provedena jen se souhlasem výborů lidové kontroly.

6. Kontrola jakosti prováděná výbory lidové kontroly se v organizaci, případně jejích nadřízených orgánech provádí tak dlouho, dokud nepominou důvody, které vedly k jejímu zřízení.

7. Kontrola jakosti prováděná výbory lidové kontroly je zvláštním kontrolním režimem, při kterém vedoucí organizace a další vedoucí pracovníci, kteří organizují, řídí a odpovídají za jakost výrobků, ztrácejí nárok na výplatu ročních odměn a podílů na hospodářských výsledcích organizace. K obnovení tohoto nároku dojde jen se souhlasem výborů lidové kontroly.

II. Povinnosti a oprávnění výborů lidové kontroly při kontrole jakosti

1. Pozastavit expedici, případně výrobu výrobků, které neodpovídají určené jakosti, nebo výrobků, jejichž jakost výrobce neprokáže (nekvalitní výrobky).

2. Po projednání s příslušnými vedoucími pracovníky ukládat důtku nebo důtku s pokutou až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací, kteří při výkonu funkce zaviněně poruší povinnost při zajišťování jakosti výrobků nebo nesplní opatření uložená nebo dohodnutá podle výsledků kontroly jakosti či provedou opatření nedostatečná a umožní tak, aby byly k expedici připraveny nekvalitní výrobky; případy opakovaného propouštění nekvalitních výrobků považovat za hrubé porušení státní disciplíny a navrhovat potřebná kádrová opatření.

3. Požadovat na vedoucím kontrolované organizace nebo jejího nadřízeného orgánu (popř. na dalších vedoucích pracovnících), aby neprodleně přijali a realizovali opatření, která zabrání výrobě nekvalitních výrobků, a zavazovat je k uplatnění osobních postihů vůči pracovníkům, kteří porušením pracovních povinností zapříčinili vznik a trvání výroby nekvalitních výrobků.

4. Povolovat expedici a výrobu výrobků jen tehdy, prokáže-li výrobce, že odstranil příčiny jejich pozastavení a zabezpečil, že výrobky připravované k expedici odpovídají určené jakosti nebo jsou schopny plnit funkce, ke kterým jsou určeny.

5. Vyžadovat od ostatních orgánů a organizací potřebnou součinnost, zejména uvolnění příslušných odborných pracovníků pro kontrolu jakosti a potřebných kontrolních a měřicích zařízení.

6. Ukládat pracovníkům kontrolovaných organizací a orgánů, kteří při výkonu své funkce nevytvoří předpoklady pro kontrolu jakosti, pořádkovou pokutu do 1 000 Kčs, a to i opakovaně, nesplní-li uložené povinnosti ani v nově stanovené lhůtě.

7. Okamžitě oznámit orgánům prokuratury porušení zákazu expedice pozastavených výrobků, stejně jako jakékoliv pokusy vykonávání nátlaku na pracovníky výborů lidové kontroly provádějící kontrolu jakosti.

III. Povinnosti orgánů a organizací

1. Kontrolované organizace a jejich nadřízené orgány jsou povinny vytvořit podmínky pro výkon kontroly jakosti, zvláště

a) umožnit vstup do všech objektů a zařízení;

b) předkládat ve stanovených lhůtách požadované podklady, materiály a písemnosti a podávat pravdivé a úplné písemné nebo ústní zprávy a informace o jakosti výrobků;

c) předkládat ve stanovených lhůtách k zabezpečení příslušné originální podklady;

d) umožnit v požadovaném rozsahu a místě odběr výrobků, jejich uzlů a součástek;

e) prokazovat, že výrobky odpovídají určené jakosti;

f) poskytnout na nezbytnou dobu potřebná kontrolní, měřicí a jiná zařízení, a to i formou jejich dočasného využívání od jiné organizace, včetně pracovníků organizace k provedení zkoušek a prací spojených s kontrolou výrobků, uzlů nebo součástí;

g) ve stanovených lhůtách odstranit zjištěné nedostatky v kvalitě výrobků a uplatnit důsledky z osobní odpovědnosti za jejich vznik a trvání, včetně vymáhání náhrady škody;

h) poskytnout další požadovanou součinnost nezbytnou k výkonu kontroly jakosti, zejména vybavená pracoviště, nezbytné prostředky spojení a dopravy, kancelářské potřeby, služby pro výkon práce, ubytování a další druhy sociálně bytových a lékařských služeb apod.

2. Ostatní orgány a organizace jsou pro zajištění kontroly jakosti povinny zejména

a) uvolnit požadované pracovníky pro výkon kontroly jakosti a v případě jejich žádostí jim zachovat jejich pracovní zařazení v organizaci v odpovídajících funkcích;

b) podle požadavků výborů lidové kontroly provádět odborné zkoušky, zpracovávat posudky na jakost výrobků a poskytovat další podklady;

c) průběžně oznamovat výborům lidové kontroly nedostatky v jakosti konstrukce, výrobního provedení, výrobku jako zboží a ve funkční jakosti u všech výrobků exportovaných do zahraničí, finálních výrobků rozhodných pro tuzemské výrobní užití a uspokojování hlavních potřeb obyvatelstva (případně u jejich rozhodujících subdodávek) a u výrobků, které výbory lidové kontroly určí; přitom vycházet z nedostatků zjišťovaných při přejímání, prodeji, užití a opravách těchto výrobků, nebo při jejich hodnocení, schvalování, certifikaci a kontrole.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Prováděním kontroly jakosti výbory lidové kontroly není dotčena odpovědnost výrobců za jakost výrobků, poskytovaných služeb a účinné provádění technické kontroly.

2. Neuvolní-li výbory lidové kontroly expedici či výrobu nekvalitních výrobků, jsou k tomu oprávněni vedoucí příslušných ústředních orgánů.

3. Tyto zásady nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1987.

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru