Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 16/1987 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb.

Částka 5/1987
Platnost od 16.03.1987
Účinnost od 01.04.1987
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

16

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 2. března 1987,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb.

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví podle § 13 odst. 2 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):


Čl. I

Vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č. 142/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Za vydání mimořádně hodnotných a společensky významných děl krásné prózy nebo poezie [část I sazebníku, s výjimkou položky 1b)] lze odměnu za pátou, šestou, sedmou a osmou normu, popř. za část některé z nich zvýšit u každé této normy nebo její části až do výše odměny za první normu, popř. její poměrné části.".

2. Sazebník odměn, který tvoří přílohu k vyhlášce č. 142/1979 Sb., se nahrazuje novým sazebníkem uvedeným v příloze k této vyhlášce.

Čl. II

Odměny sjednané v nakladatelských smlouvách před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nedotčeny na jedno vydání díla.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987.


Ministr:

Doc. JUDr. Klusák CSc. v. r.


Příloha

Sazebník odměn

ČÁST I

Původní krásná próza, původní poezie a překlady poezie

PoložkaDruh slovesného dílaNorma při vydávání díla v jazyku českém a jiném než slovenskémZákladní sazba za autorský arch nebo verš při 1. normě v Kčs Sazba za autorský arch nebo verš při další normě v procentech ze základní sazby, a to za normu
2. 3. 4. 5. a každou další
1.Původní krásná próza
a) umělecká próza závažného významu5 000 - 2 500600 - 2 40010010010050
b) ostatní umělecká próza20 000 - 10 000600 - 1 80080706050
c) literatura faktu a uměleckonaučná próza10 000 - 5 000600 - 1 80010010010050
Poznámka k pol. 1a):
Za nová díla původní prózy při jejich prvním vydání v nižším počtu výtisků se norma snižuje o 50 %; toto snížení normy se nepoužije, jestliže dílo nevyniká svou ideově uměleckou úrovní nad průměr původní literární tvorby a neřeší naléhavé otázky současnosti.
2.Původní poezie3 000 - 1 5006 - 1910010010050
Poznámka k pol. 2:
Za nová díla původní poezie při jejich prvním vydání v nižším počtu výtisků se norma snižuje o 50 %; toto snížení normy se nepoužije, jestliže dílo nevyniká svou ideově uměleckou úrovní nad průměr původní básnické tvorby.
3.Původní poezie pro děti3 000 - 1 5006 - 1910010010050
4.Překlady poezie (včetně odměny za doslovný překlad)5 000 - 2 5004 - 1610010010050
Poznámka k pol. 4:
Za nové překlady poezie, které významně obohacují národní kulturu, se norma při jejich prvním vydání snižuje o 25 %.

ČÁST II

Původní vědecká a odborná díla včetně učebnic

Položka Druh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v Kčs Sazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1.Vědecká díla základního významu ze všech vědních oborů1 800 - 3 6009080 70 70
Pozn. k pol. 1:
Podle této položky se výjimečně může dohodnout i odměna za vysokoškolské učebnice , které jí podle svého charakteru odpovídají.
2. Ostatní vědecká a kritická díla, vysokoškolské učebnice, naučné slovníky, encyklopedická a populárně vědecká díla 1 000 - 3 000 80 70 60 50
Poznámka k pol. 1 a 2:
Horní hranici základní sazby lze při 1. vydání zvýšit ve zvlášť závažných případech až o 50 %.
3. Odborná díla, příručky, samostatné vědecké a odborné bibliografie, jazykové slovníky a populárně naučná díla 600 - 2 400 70 50 50 50
4. Učebnice a knižní učební pomůcky pro mateřské, základní a střední školy a učební texty pro vysoké školy (skripta) 600 - 2 400 60 60 60 60
5. Učební pomůcky pro všechny druhy škol a vzdělávacích zařízení, s výjimkou děl uvedených pod položkou 4, a ostatní bibliografie 200 - 1 000 50 50 50 50

ODDÍL B

Překlady krásné prózy, vědecké a odborné literatury

PoložkaDruh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4.5. a každé další
1.Překlady
a) umělecké prózy závažného významu350 - 1 44080706050
b) ostatní umělecké prózy350 - 1 20080706050
2.Překlady vědecké, politické a společenskovědné literatury základního významu350 - 1 44080706050
Poznámka k pol. 1a) a 2:
U odměn za překlady, které jsou umělecky anebo jazykově obzvlášť náročné, je možno při 1. vydání zvýšit horní hranici sazby až o 50 %.
3.Překlady odborné literatury, učebnic a ostatní literatury280 - 96070605050

ODDÍL C

Doplňky děl a uspořádání děl souborných

PoložkaDruh slovesného dílaZákladní sazba za autorský arch při 1. vydání v KčsSazba za autorský arch při dalším podstatně nezměněném vydání v procentech ze základní sazby, a to za vydání
2.3.4. 5. a každé další
1.Doplňky díla:
a) kritická studie, předmluva nebo doslov650 - 2 40070605050
b) literární či biografické doplňky, resumé, věcné vysvětlivky nebo poznámky600 - 1 80025252525
c) bibliografické doplňky200 - 1 20025252525
d) rejstřík20 - 24025252525
Poznámky k pol. 1a):
Při rozsahu kritické studie, předmluvy nebo doslovu menším než jeden autorský arch lze vzhledem k hodnotě a společenskému významu díla a s e zřetelem k obtížnosti jeho vytvoření odměnu zvýšit až do výše odpovídající odměně za celý autorský arch.
Horní hranici základní sazby při 1. vydání lze ve zvlášť závažných případech zvýšit až o 50 %.
Poznámka k pol. 1d):
Stanovená sazba se rozumí za autorský arch zpracovaného textu; vytvoří-li však rejstřík autor díla, k němuž rejstřík patří, odměňuje se jako nedílná součást díla.
2.Sestavení a uspořádání:
a) krásné prózy, poezie, vědeckých děl, politických děl základního významu a školních učebnic80 - 96025252525
b) ostatních děl a pramenů vůbec80 - 42025252525
c) textologická úprava starších děl80 - 60025252525
Přesunout nahoru