Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 15/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

Částka 5/1987
Platnost od 16.03.1987
Účinnost od 12.09.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. listopadu 1986

o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci


Dne 27. června 1985 byla ve Varšavě podepsána Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci. Smluvními stranami Úmluvy jsou Československá socialistická republika, Bulharská lidová republika, Kubánská republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika, Svaz sovětských socialistických republik a Vietnamská socialistická republika.

S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik, depozitáře Úmluvy, dne 27. března 1986.


Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odstavce 3 dnem 12. září 1986 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku. Tímto dnem pozbyla platnosti Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci ze dne 14. prosince 1959, vyhlášená č. 115/1960 Sb.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ÚMLUVA

o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci

Vlády členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, které podepsaly tuto úmluvu,

vycházejíce z ustanovení článku XIV Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci, stanovícího, že právní způsobilost, výsady a imunity Rady určí zvláštní úmluva,

řídíce se články III, XI a XII Statutu Rady, obsahujícími základní ustanovení o právní způsobilosti Rady,

zaznamenávajíce pozitivní význam Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady z r. 1959,

berouce na zřetel rostoucí roli Rady při organizaci ekonomické a vědeckotechnické spolupráce členských států Rady,

přejíce si přispět k vytvoření příznivých podmínek pro výkon působnosti a oprávnění Rady v zájmu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států Rady,

jakož i přihlížejíce k současné úrovni výsad a imunit poskytovaných členskými státy mezinárodním organizacím,

dohodly se takto:

Článek 1

Používané pojmy

1. V této úmluvě:

a) "hostitelský stát Rady vzájemné hospodářské pomoci" (dále "hostitelský stát Rady") značí stát sídla sekretariátu Rady;

b) "místnosti Rady" značí všechny budovy nebo části budov, včetně pozemků přiléhajících k těmto budovám nebo částem budov, užívané pro cíle Rady;

c) "zástupci" značí:

- stálé představitele, jejich náměstky, poradce a experty;

- vedoucí, členy, poradce, experty, sekretáře delegací a jiné zástupce jmenované členským státem Rady, aby se účastnili práce nebo zasedání hlavních zastupitelských orgánů, jiných stálých zastupitelských orgánů Rady a jejich pracovních orgánů, zřízených pro přípravu na jednání zastupitelských orgánů nebo k dohodnutí o jednotlivých otázkách, vztahujících se k působnosti těchto orgánů;

d) "stálý představitel" značí osobu, kterou členský stát Rady jmenoval svým představitelem ve Výkonném výboru Rady a která je současně stálým představitelem tohoto státu v Radě;

e) "náměstek stálého představitele" značí osobu jmenovanou státem do této funkce, která trvale pobývá v hostitelském státě Rady;

f) "pracovníci stálého zastupitelství" značí náměstka stálého představitele, poradce a experty stálého představitele, jakož i osoby administrativně technického a služebního personálu, které trvale pobývají v hostitelském státě Rady;

g) "členové rodiny pracovníka stálého zastupitelství" značí manželku (manžela) a nezletilé děti, kteří s ním žijí v místě, kde pracuje, jakož i rodiče pracovníka, kteří s ním trvale žijí v místě, kde pracuje, a kteří jsou v jeho zaopatření;

h) "funkcionáři Rady" značí pracovníky sekretariátu a jiných zařízení Rady, kteří podle rozhodnutí Výkonného výboru Rady byli zařazeni do kategorie funkcionářů;

ch) "členové rodiny funkcionáře Rady" značí manželku (manžela) a nezletilé děti, kteří s ním žijí v místě, kde pracuje, jakož i rodiče pracovníka, kteří s ním trvale žijí v místě, kde pracuje, a kteří jsou v jeho zaopatření.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku o pojmech používaných v této úmluvě se nedotýká použití těchto pojmů ani významu, který jim může být dán v jiných dokumentech Rady nebo ve vnitrostátním právu kteréhokoli členského státu Rady.

Článek 2

Právní způsobilost Rady

1. Rada k výkonu svých funkcí a k dosahování cílů stanovených Statutem Rady:

a) může v souladu se Statutem Rady sjednávat mezinárodní dohody s členskými státy Rady, s jinými státy a s mezinárodními organizacemi, jakož i provádět jiná mezinárodně právní jednání stanovená v článku XI a XII Statutu Rady. Sjednání Radou mezinárodní dohody, dávající vznik právům a povinnostem zainteresovaných členských států Rady, vyžaduje zmocnění (zvláštního a výslovného souhlasu) příslušných států.

b) požívá na území každého členského státu Rady výsad a imunit, stanovených touto úmluvou.

2. Rada jako právnická osoba může:

a) uzavírat občanskoprávní smlouvy;

b) nabývat majetku, majetek najímat, pronajímat a zcizovat;

c) jednat před soudem a arbitráží.

Článek 3

Nedotknutelnost místností. Majetek a aktiva

1. Místnosti Rady jsou nedotknutelné. Zástupci ústředních a místních orgánů nemohou vstoupit do těchto místností bez souhlasu sekretáře Rady.

2. Každý členský stát Rady zabezpečí na svém území ochranu místností Rady.

3. Místnosti Rady, její majetek a aktiva bez ohledu na to, kde se nacházejí, nepodléhají prohlídce, zabavení, rekvizici, ani nucenému vyvlastnění v jiných formách.

Článek 4

Vynětí z jurisdikce

Rada, její majetek a aktiva, bez ohledu na to, kde a v držení koho jsou, požívají imunity vůči soudní jurisdikci a rovněž vůči jakékoli formě správního zásahu s výjimkou případů, kdy se sama Rada imunity vzdá. Přitom platí, že pro výkon rozhodnutí a pro předběžná opatření je třeba vzdát se imunity zvlášť.

Článek 5

Osvobození od daní a poplatků

Rada je osvobozena od všech přímých daní a jiných povinných plateb a poplatků, které mají daňovou povahu, a to jak celostátních, tak i místních. Toto ustanovení se nepoužije ve vztahu k poplatkům za komunální a jiné podobné druhy služeb.

Článek 6

Nedotknutelnost archívů a dokumentů

Archívy, dokumenty a úřední korespondence Rady jsou nedotknutelné bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Článek 7

Osvobození od celních poplatků a omezení

1. Rada je osvobozena od celních poplatků a omezení při dovozu a vývozu předmětů určených pro služební potřebu.

2. Předměty a materiály dovezené Radou na území členského státu Rady může Rada zcizovat (prodávat nebo předávat bezplatně) v souladu s předpisy příslušného státu.

Článek 8

Osvobození od finanční kontroly

Rada nepodléhá finanční kontrole ústředních ani místních orgánů členských států Rady.

Článek 9

Výhody týkající se spojení

Rada pro své cíle požívá na území každého členského státu Rady neméně výhodných podmínek, pokud jde o přednost, tarify a poplatky v poštovním, telegrafním a telefonním styku, jakých v tomto státě požívají diplomatické mise.

Článek 10

Kurýři a zavazadla Rady

1. Rada má právo přijímat a odesílat korespondenci prostřednictvím svých kurýrů nebo v zavazadlech náležitě označených v souladu s požadavky stanovenými pro diplomatická zavazadla.

2. Pro kurýry a zavazadla Rady platí stejné imunity a výsady jako pro diplomatické kurýry a diplomatická zavazadla.

Článek 11

Tiskoviny

Rada má v souladu se svými cíli a funkcemi právo vydávat a při dodržování předpisů platných v členských státech Rady rozšiřovat tiskoviny. Tyto tiskoviny jsou osvobozeny od celních poplatků.

Článek 12

Zástupci

1. Zástupci požívají na území kteréhokoli členského státu Rady těchto výsad a imunit:

a) imunity vůči zatčení nebo zadržení a vůči trestní jurisdikci, jakož i vůči zabavení osobního zavazadla;

b) vynětí z občanskoprávní a správní jurisdikce ohledně všech jednání, která učiní jako zástupci;

c) nedotknutelnosti veškerých písemností a dokumentů;

d) osvobození od celních poplatků a dávek za předměty určené pro osobní potřebu, jakož i od celní prohlídky osobního zavazadla, pokud nejsou vážné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákony nebo právními předpisy nebo je upraven karanténními předpisy příslušného členského státu Rady; v takových případech se prohlídka provádí za přítomnosti osoby, která osvobození požívá, nebo osoby jí pověřené;

e) osvobození od osobních povinností;

f) osvobození od přímých daní a dávek z platu a jiných odměn, které obdrželi od orgánů nebo organizací státu, který je jmenoval.

2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužijí ve vztazích mezi orgány státu a zástupci jmenovanými tímto státem.

3. Členové rodiny zástupce, kteří jej doprovázejí na zasedání orgánu Rady, pokud nejsou občany státu, kde se koná zasedání orgánu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt, požívají výsad a imunit stanovených v odstavci 1 písmena d) a e) tohoto článku.

Článek 13

Administrativně technický personál

Osoby administrativně technického personálu, které doprovázejí zástupce na zasedání orgánu Rady, pokud nejsou občany státu, kde se koná zasedání orgánu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt, požívají imunity vůči zatčení nebo zadržení a při plnění svých služebních povinností imunity vůči trestní jurisdikci, vůči zabavení osobního zavazadla a výsad a imunit stanovených v odstavci 1 písmena b), c), e) a f) článku 12 této úmluvy. Jsou rovněž osvobozeny od celních poplatků a dávek (s výjimkou skladovacích poplatků, poplatků za přepravu a podobné druhy služeb) za předměty určené pro osobní potřebu.

Článek 14

Statut osob vysokého postavení

Hlavy států, včetně členů kolektivního orgánu vykonávajícího funkci hlavy státu podle ústavy příslušného státu, předsedové vlád, jejich náměstci, ministři zahraničních věcí a jiné osoby jim na roveň postavené, pokud vedou delegaci na zasedání orgánu Rady nebo jsou jejími členy, požívají vedle výsad a imunit stanovených touto úmluvou, výsad a imunit, které jsou jim přiznávány mezinárodním právem.

Článek 15

Stálá zastupitelství

1. Členské státy Rady mají při Radě zastupitelství, která jsou složena z náměstka stálého představitele, poradců a expertů stálého představitele, jakož i osob administrativně technického a služebního personálu, které trvale pobývají v hostitelském státě Rady za účelem udržování styků se zastupitelstvími jiných států, sekretariátem Rady a k plnění jiných funkcí spojených s uskutečňováním spolupráce v rámci Rady, pro účely této úmluvy dále nazývaná stálá zastupitelství.

2. Stálá zastupitelství požívají výsad a imunit, které jsou v hostitelském státě poskytovány diplomatickým misím.

3. Členské státy Rady oficiálně oznamují sekretáři Rady jmenování a odvolání náměstků stálých představitelů, jakož i poradců a expertů stálých představitelů před jejich příjezdem do hostitelského státu Rady nebo odjezdem z něho; sekretář Rady o tom zpraví členské státy Rady.

4. Stálí představitelé, jejich náměstci, poradci a experti stálých představitelů požívají kromě výsad a imunit, stanovených v článku 12 odstavci 1 této úmluvy, výsad a imunit poskytovaných diplomatickým zástupcům odpovídající hodnosti.

5. Osoby administrativně technického personálu stálých zastupitelství, pokud nejsou občany hostitelského státu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt, požívají při plnění svých služebních povinností výsad a imunit, stanovených v článku 12 odstavci 1 písmeno a), b), c), e) a f) této úmluvy a jsou osvobozeny od celních poplatků a dávek (s výjimkou skladovacích poplatků, poplatků za přepravu a podobné druhy služeb) za předměty určené pro osobní potřebu, včetně předmětů určených pro zařízení při prvním příjezdu do hostitelského státu Rady a při odjezdu z něho od opatřování povolení k vývozu předmětů, dovezených jimi při příjezdu do tohoto státu.

6. Členové rodin stálých představitelů, jejich náměstků, poradců a expertů stálých představitelů, pokud nejsou občany hostitelského státu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt, požívají stejných výsad a imunit, jakých požívají členové rodin diplomatických zástupců odpovídající hodnosti.
Členové rodin administrativně technického personálu stálých zastupitelství, pokud nejsou občany hostitelského státu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt, požívají výsad a imunit stanovených v článku 12 odstavci 1 písmeno e) této úmluvy.

7. Osoby služebního personálu stálých zastupitelství, pokud nejsou občany hostitelského státu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt, požívají imunity ohledně jednání jimi uskutečněných při plnění služebních povinností a jsou osvobozeny od přímých daní a poplatků ze mzdy a jiných odměn, které jim vyplácí stálé zastupitelství.

8. Hostitelský stát Rady vytváří pro stálá zastupitelství podmínky nezbytné pro plnění jejich funkcí. Napomáhá pracovníkům stálých zastupitelství a členům jejich rodin při poskytování lékařské péče a kulturních a sociálních služeb, včetně poskytování obytných prostor a jiných služeb za podmínek stejných jako u personálu diplomatických misí.

9. Předměty dovezené stálými zastupitelstvími mohou být zcizovány v hostitelském státě Rady v souladu s jeho předpisy.

10. Ustanovení odstavců 2, 4 a 8 tohoto článku se nepoužijí ve vztahu mezi orgány státu a stálým zastupitelstvím tohoto státu.

Článek 16

Vzdání se imunity

1. Výsady a imunity, stanovené v článku 12, 13 a 15 Úmluvy se poskytují v nich uvedeným osobám výlučně v zájmu nezávislého výkonu jejich funkcí zástupců a osob administrativně technického a služebního personálu. Přitom se rozumí, že každý z členských států Rady, jehož zástupci, osoby administrativně technického a služebního personálu požívají výsad a imunit na základě této úmluvy, se vzdá imunity osob uvedených v článcích 12, 13 a 15 této úmluvy v těch případech, v nichž podle názoru tohoto státu imunita brání výkonu spravedlnosti a vzdání se imunity nebude na újmu cílům, pro které byla poskytnuta.

2. Vzdání se imunity vůči občanskoprávní a správní jurisdikci neznamená vzdání se imunity vůči výkonu rozhodnutí a předběžným opatřením, u nichž je třeba vzdát se imunity zvlášť.

3. Imunita zástupců států a osob administrativně technického a služebního personálu států vůči jurisdikci hostitelského státu Rady nebo státu, v němž se koná zasedání orgánů Rady, neznamená jejich vynětí z jurisdikce státu, jehož jsou občany.

4. Pokud se stát nevzdá imunity kterékoli osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku v případě občanskoprávní žaloby, vyvine veškeré úsilí pro spravedlivé urovnání věci.

Článek 17

Funkcionáři Rady

1. Funkcionáři Rady požívají na území kteréhokoli členského státu Rady těchto výsad a imunit:

a) vynětí z trestní, občanskoprávní a správní jurisdikce, pokud jde o všechna jednání, jež učiní jako funkcionáři;

b) osvobození od osobních povinností;

c) osvobození od přímých daní a dávek z platu a jiných odměn, které jim vyplácí Rada;

d) nedotknutelnosti všech písemností a dokumentů;

e) osvobození od celních poplatků a dávek (s výjimkou skladovacích poplatků, poplatků za přepravu a podobné druhy služeb) za předměty, které jsou určeny pro osobní potřebu, včetně předmětů určených pro zařízení při prvním příjezdu do hostitelského státu Rady a při odjezdu z něho od opatřování povolení pro vývoz předmětů, dovezených jimi při příjezdu do tohoto státu. Předměty dovezené funkcionářem Rady mohou být v hostitelském státě Rady zcizovány v souladu s jeho předpisy;

f) osvobození od celní prohlídky osobního zavazadla, pokud není vážných důvodů k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákony nebo právními předpisy nebo upraven karanténními předpisy příslušného členského státu Rady; v takových případech se prohlídka provádí za přítomnosti osoby, která osvobození požívá, nebo osoby jí pověřené.

2. Sekretář Rady a jeho náměstkové požívají kromě výsad a imunit uvedených v odstavci 1 tohoto článku výsad a imunit poskytovaných diplomatickým zástupcům.
Členové rodiny sekretáře Rady a jeho náměstků, pokud nejsou občany hostitelského státu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt, požívají stejných výsad a imunit, jakých požívají členové rodin diplomatických zástupců.

3. Výsady a imunity stanovené v tomto článku se poskytují v něm uvedeným osobám výlučně v zájmu Rady a nezávislého výkonu služebních funkcí těmito osobami. Sekretář Rady má právo a povinnost vzdát se imunity poskytované kterémukoli funkcionáři v těch případech, v nichž podle jeho názoru imunita brání výkonu spravedlnosti a je možno se jí vzdát, aniž by to bylo na újmu zájmům Rady. Pokud jde o sekretáře Rady a jeho náměstky, přísluší právo vzdát se imunity Výkonnému výboru Rady.

4. Ustanovení odstavce 1 písmena b), e) a f) tohoto článku se nepoužijí ve vztazích mezi funkcionáři Rady a státem, jehož jsou občany, nebo v němž mají trvalý pobyt a ustanovení odstavce 1 písmeno c) se nepoužijí na občany hostitelského státu Rady.
Příslušné orgány členského státu Rady sestaví na návrh sekretáře Rady seznam funkcionářů Rady, jež jsou občany tohoto státu, kteří budou požívat dočasného osvobození od osobních povinností.

5. Osoby administrativně technického personálu Rady, pokud nejsou občany hostitelského státu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt, požívají při plnění svých služebních povinností výsad a imunit uvedených v odstavci 1 písmena a) a b) tohoto článku a jsou osvobozeny od celních poplatků a dávek (s výjimkou skladovacích poplatků a poplatků za přepravu) za předměty, které jsou určeny pro osobní potřebu, včetně předmětů určených pro zařízení při prvním příjezdu do hostitelského státu Rady a při odjezdu z něho od opatřování povolení pro vývoz předmětů, dovezených jimi při příjezdu do tohoto státu.

6. Ustanovení odstavce 1 písmena b), e) a f) tohoto článku se vztahují na členy rodin funkcionářů Rady, pokud nejsou občany hostitelského státu Rady nebo v něm nemají trvalý pobyt.

7. Výkonný výbor Rady na návrh sekretáře Rady určuje kategorie funkcionářů Rady, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku. Jména těchto funkcionářů Rady oznamuje sekretář Rady členským státům Rady.

8. V případě škody způsobené automobilem nebo jinými dopravními prostředky, které patří funkcionářům Rady nebo byly jimi řízeny, budou tyto osoby bez újmy na výsadách a imunitách, které požívají podle tohoto článku, spolupracovat s příslušnými orgány členského státu Rady, na jehož území došlo k dopravní nehodě, s cílem napomoci zjištění faktických okolností takové nehody.
Funkcionáři Rady splní povinnosti, vyplývající ze zákonů hostitelského státu Rady o pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám, pokud jde o dopravní prostředky, které jim patří.
Otázky spojené s náhradou škody, způsobené automobilem nebo jinými dopravními prostředky, které patří funkcionářům Rady nebo byly jimi řízeny, budou upraveny zvláštním protokolem.

Článek 18

Zástupci nečlenských států Rady

Výsady a imunity stanovené touto úmluvou se poskytují zástupcům nečlenských států Rady, jež se zúčastní na základě pozvání Rady práce jejích orgánů.

Článek 19

Pomoc států Radě

Hostitelský stát Rady nebo stát, v němž se koná zasedání orgánu Rady, poskytuje Radě a osobám, požívajícím výsad a imunit podle této úmluvy, nezbytnou pomoc za účelem nerušeného a co nejefektivnějšího plnění jejich funkcí.

Tato pomoc spočívá zejména v zabezpečení potřebných podmínek pro konání zasedání orgánů Rady, v poskytování služebních a obytných místností, lékařské pomoci a jiných sociálních a komunálních služeb zástupcům států a funkcionářům Rady podle předpisů tohoto státu.

Článek 20

Spolupráce Rady s členskými státy Rady

Rada spolupracuje s hostitelským státem Rady, jakož i s jinými členskými státy Rady v otázkách použití ustanovení této úmluvy.

Článek 21

Dodržování zákonů a právních předpisů členských států Rady

Bez újmy na výsadách a imunitách stanovených touto úmluvou jsou Rada, stálá zastupitelství a všechny osoby, které požívají takových výsad a imunit, povinny dodržovat zákony a právní předpisy členského státu Rady, na jehož území se nacházejí.

Článek 22

Způsob řešení otázek, které mohou vzniknout v souvislosti s výkladem a prováděním úmluvy

Všechny otázky, spojené s výkladem a prováděním této úmluvy mezi dvěma nebo několika členskými státy Rady, se budou řešit konzultacemi mezi nimi nebo jiným dohodnutým způsobem na žádost jednoho z těchto států a v případě otázek týkajících se Rady za účasti zástupců všech členských států Rady, jakož i sekretáře Rady.

Článek 23

Závěrečná ustanovení

1. Tato úmluva po schválení Zasedáním Rady bude otevřena k podpisu členským státům Rady do 1. ledna 1986.

2. Tato úmluva vyžaduje ratifikaci státy, které ji podepsaly, v souladu s jejich ústavními předpisy.
Ratifikační listiny budou uloženy u depozitáře této úmluvy.

3. Úmluva nabude platnosti, jakmile všechny státy, které podepsaly tuto úmluvu, uloží ratifikační listiny; o tom uvědomí depozitář tyto státy.

4. Členské státy Rady, které nepodepsaly úmluvu do uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku, mohou k ní kdykoliv přistoupit. Úmluva nabude pro ně platnosti dnem uložení dokumentu o přístupu.

5. Dnem, kdy tato úmluva nabude platnosti, nahradí ve vztazích mezi členskými státy Rady, které ji podepsaly, Úmluvu o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsanou v Sofii dne 14. prosince 1959.

6. Pro každý stát, který podle článku II odstavce 2 Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci bude přijat do Rady a prohlásí, že souhlasí s přístupem k této úmluvě, nabývá tato úmluva platnosti prozatímně dnem, kdy se Zasedání Rady usnese o přijetí tohoto státu za člena Rady, a definitivně dnem, kdy tento stát uloží dokument o ratifikaci úmluvy; o tom uvědomí depozitář členské státy.

7. Každý členský stát Rady, který je stranou této úmluvy, může navrhnout její změnu. Změněný text úmluvy nabude platnosti dnem uložení dokumentů o ratifikaci změn všemi členskými státy Rady, jež jsou stranami této úmluvy, u depozitáře.

8. Úmluva po nabytí platnosti bude zaregistrována depozitářem v souladu s článkem 102 Charty Organizace spojených národů.

9. Tato úmluva je sepsána v jednom vyhotovení v jazyce ruském. Úmluva bude uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik, která ověřené opisy úmluvy rozešle vládám všech ostatních členských států Rady, které jsou stranami úmluvy, a bude uvědomovat tyto vlády a sekretáře Rady o uložení ratifikačních listin u vlády Svazu sovětských socialistických republik.

Dáno ve Varšavě dne 27. června 1985.

Přesunout nahoru