Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 120/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 27.09.1985
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. října 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci


Dne 11. ledna 1984 byla ve Freetownu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 27. září 1985.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Sierra Leone

vedeny přáním dále zlepšovat vztahy mezi oběma zeměmi a rozšířit kulturní spolupráci v zájmu hlubšího vzájemného porozumění,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci této dohody rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, školství, kultury, umění, zdravotnictví, tisku, filmu, rozhlasu, televize, tělesné výchovy a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi kulturními, vzdělávacími, zdravotnickými a uměleckými organizacemi svých zemí. Za tím účelem budou zejména podporovat:

a) vzájemné návštěvy univerzitních profesorů, učitelů a vědeckých pracovníků na odborných a vědeckých zařízeních;

b) pořádání uměleckých a jiných výstav kulturního a informačního charakteru;

c) pořádání koncertů, divadelních představení a jiných vystoupení umělců;

d) překládání a vydávání literárních a vědeckých děl a jejich zpřístupnění příslušným organizacím a institucím, výměnu knih, časopisů a jiných publikací kulturní a vědecké povahy, jakož i různých audiovizuálních pomůcek;

e) promítání uměleckých, vědeckých a výchovných filmů.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat účast svých státních příslušníků na kongresech, konferencích, seminářích a jiných odborných setkáních s mezinárodní účastí, pořádaných na území jedné ze smluvních stran v oblastech uvedených v článku 1.

Článek 4

Smluvní strany umožní poskytnutím stipendií a jiných výhod státním příslušníkům druhé smluvní strany studium na svých univerzitách a jiných vzdělávacích zařízeních dle svých vnitrostátních předpisů.

Článek 5

Smluvní strany usnadní v souladu se svými vnitrostátními předpisy vědcům, jakož i pracovníkům v oblasti kultury, přístup do svých knihoven, archivů, muzeí, galerií a jiných kulturních a vědeckých institucí.

Článek 6

Smluvní strany budou zkoumat otázku uznání diplomů a vědeckých hodností udělených ve druhé zemi. Shledají-li to nutným, uzavřou k tomuto účelu zvláštní dohodu.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých rozhlasových, televizních a tiskových organizací.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat sportovní soutěže a výměnu sportovců, tělovýchovných odborníků a sportovních družstev.

Článek 9

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat vždy na určitá časová období prováděcí plány, v nichž budou stanoveny konkrétní akce spolupráce včetně finančních podmínek anebo budou jednotlivé akce dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany potvrdí výměnou nót, že byly splněny požadované vnitrostátní předpoklady pro vstup Dohody v platnost.

Článek 11

Tato dohoda bude platit po dobu pěti let ode dne vstupu v platnost. Poté bude vždy mlčky prodlužována o další 1 rok, jestliže ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím doby platnosti.

Dáno ve Freetownu dne 11. ledna 1984 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Zdenko Hrčka v. r.

Za vládu

Republiky Sierra Leone:

Abdoulay Conteh v. r.

Přesunout nahoru