Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy

Částka 25/1987
Platnost od 28.12.1987
Účinnost od 17.05.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. října 1987

o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy


Dne 18. června 1985 byla v Alžíru podepsána Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy. Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 17. května 1987.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

mezi

vládou Československé socialistické republiky

a

vládou Alžírské demokratické a lidové republiky

o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy

Vláda Československé socialistické republiky

a

vláda Alžírské demokratické a lidové republiky

přejíce si uzavřít Smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy,

dohodly následující:

Článek 1

Pro účely této smlouvy:

1. Výraz "smluvní stát" označuje podle souvislosti Československou socialistickou republiku nebo Alžírskou demokratickou a lidovou republiku.

2. Výraz "využívání mezinárodní dopravy" označuje leteckou dopravu osob, zvířat, zboží a pošty včetně prodeje letenek a obdobných dokladů uskutečňovanou mezi letišti na území smluvních států v souladu se Smlouvou o letecké dopravě platnou mezi oběma státy.

3. Výraz "letecký podnik" označuje podle souvislosti právnické osoby veřejného i soukromého práva jednoho ze smluvních států, využívající v mezinárodní dopravě letadla jim náležející nebo jimi najatá a mající sídlo skutečného vedení v tomto státě.

4. Pojmem "území" ve vztahu ke smluvnímu státu se rozumí státní území, výsostné vody a ostatní oblasti moře, nad nimiž příslušný stát vykonává svá svrchovaná práva a zákony v souladu s mezinárodním právem.

5. Výraz "příslušný úřad" označuje, pokud se jedná o Alžírskou demokratickou a lidovou republiku, ministra financí nebo jeho pověřeného zástupce, a pokud se jedná o Československou socialistickou republiku, ministra financí Československé socialistické republiky nebo jeho pověřeného zástupce.

6. Pojem "daň" označuje odvod uskutečněný ve prospěch státu a místních správních útvarů, ať je způsob vybírání jakýkoliv.

7. Pro účely výkladu této smlouvy smluvním státem, každý výraz, který není definován, má smysl, který mu přináleží podle práva státu, který upravuje daně, na něž se Smlouva vztahuje, pokud souvislost nevyžaduje výklad odlišný.

Článek 2

Tato smlouva se vztahuje na následující letecké podniky:

v Alžírsku:

La société National de Transport "Air Algérie", nebo jakákoliv jiná společnost ji nahrazující nebo jednající na základě stejného oprávnění jako tato společnost;

v Československu:

Československé aerolinie (la Compagnie Tchécoslovaque Aérienne), nebo jakákoliv jiná společnost ji nahrazující nebo jednající na základě stejného oprávnění jako tato společnost.

Článek 3

1. Na základě zásady vzájemnosti, podnik mající sídlo svého skutečného vedení v jednom smluvním státě, nepodléhá ve druhém smluvním státě zdanění svých příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy následujícími daněmi a poplatky:

v Alžírsku:

- daní ze zisku z průmyslové a obchodní činnosti (ĺimpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux - B. I. C.),

- poplatkem z průmyslové a obchodní činnosti (la taxe sur ľactivité industrielle et commerciale - T.A.I.C.);

v Československu:

- daní ze zisku.

2. Rovněž nepodléhají zdanění mzdy a obdobné platby vyplácené podnikem smluvního státu svým zaměstnancům majícím státní příslušnost tohoto státu, kteří vykonávají své zaměstnání ve druhém státě, kde tento podnik nemá sídlo svého skutečného vedení.

Článek 4

Tato smlouva se bude používat rovněž na daně stejné nebo obdobné povahy, které by mohly v budoucnu nahrazovat nebo doplňovat daně a poplatky uvedené v článku 3.

Příslušné úřady smluvního státu si v případě potřeby sdělí změny provedené v jejich daňovém zákonodárství v okamžiku jejich schválení.

Článek 5

Příslušné úřady obou smluvních států se dohodnou na společném postupu a potřebných opatřeních při stanovení způsobu použití ustanovení této smlouvy.

Článek 6

Tato smlouva vstoupí v platnost jakmile si smluvní státy sdělí diplomatickou cestou, že byly splněny náležitosti předepsané jejich zákonodárstvím.

Bude se používat na daně z příjmů z využívání mezinárodní dopravy dosahovaných podniky uvedenými v článku 2 od 1. ledna 1977.

Článek 7

Smlouva zůstane v platnosti na neomezenou dobu, pokud ji některá z vlád nevypoví diplomatickou cestou prostřednictvím oznámení učiněného 6 měsíců předem.

V tomto případě se smlouva přestane používat na veškeré daně z příjmů z využívání mezinárodní dopravy dosahovaných od 1. ledna roku následujícího bezprostředně po uplynutí uvedené lhůty.

Na důkaz toho podepsaní, řádně zmocněni svojí vládou, podepsali tuto smlouvu.

Dáno v Alžíru dne 18. června 1985 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a francouzském.

Všechny tři texty mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Jan Žižka v . r.

Za vládu

Alžírské demokratické a lidové republiky:

Mohamed Terbeš v. r.

Přesunout nahoru