Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 23/1987
Platnost od 16.12.1987
Účinnost od 29.04.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. října 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 29. dubna 1987 byla v Kábulu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem podpisu. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví ze dne 30. listopadu 1978, vyhlášená č. 136/1980 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Afghánské demokratické republiky

v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, podepsané dne 24. června 1981 v Praze,

vedeny přáním rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi oběma státy a prohloubit spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd,

vycházejíce ze zkušeností získaných při provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané dne 30. listopadu 1978 v Kábulu,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd tak, aby tato spolupráce přispívala k stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou států.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti získané v organizaci a řízení zdravotnictví, zejména zkušenosti na úseku léčebně preventivní péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotní výchovy a zkušenosti s používáním lékařských nástrojů, přístrojů a léků, a budou zkoumat možnost spolupráce v oblasti farmaceutického průmyslu.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kongresech a sympósiích s mezinárodní účastí, týkajících se otázek zdravotnictví a lékařských věd, které se budou konat na jejich území, a na žádost jedné smluvní strany zašle jí druhá smluvní strana příslušné materiály z těchto akcí.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a rozšiřovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými institucemi a zařízeními obou států.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury a filmů o zdravotní péči, jakož i informativní materiály z oblasti zdravotní výchovy.

Článek 6

Příslušné orgány a instituce smluvních stran si budou za účelem společného boje proti přenosným nemocem vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí a zasílat si přehledy o epidemiologické situaci ve svých státech.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti odborné výchovy zdravotnických pracovníků tím, že:

1. na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat své odborníky ke školení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům druhé smluvní strany školení ve svých zařízeních;

2. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků ke studijním pobytům nebo jim umožní postgraduální studium v určitém speciálním oboru a studium určitých druhů nemocí;

3. budou podporovat výměnu pedagogických zkušeností v oblasti zdravotnictví.

Článek 8

Smluvní strany budou spolupracovat při technické pomoci v oblasti zdravotnictví tím, že budou na žádost jedné smluvní strany umožňovat vysílání a přijímání zdravotnických pracovníků druhé smluvní strany. Rozsah a podmínky včetně formy odměňování budou dohodnuty ve zvláštních ujednáních mezi příslušnými organizacemi obou států.

Článek 9

1. Smluvní strany budou umožňovat na žádost druhé smluvní strany ústavní léčení ve svých zdravotnických zařízeních nemocných občanů druhé smluvní strany za podmínek dohodnutých v plánech spolupráce sjednávaných podle čl. 10 této dohody.

2. Každá smluvní strana poskytne v případě akutního onemocnění nebo úrazu bezplatně nezbytnou lékařskou péči občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území.

Článek 10

Smluvní strany sjednají k provádění této dohody na určitá časová období konkrétní plány spolupráce, které budou obsahovat finanční a organizační podmínky této spolupráce, jakož i její rozsah.

Článek 11

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Uvedeným dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsaná dne 30. listopadu 1978 v Kábulu.

Článek 12

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a bude se prodlužovat vždy o další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví ve lhůtě nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Tato dohoda může být doplněna nebo změněna výhradně s písemným souhlasem obou smluvních stran.

Dáno v Kábulu dne 29. dubna 1987 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a darí, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Afghánské demokratické republiky:

Abdal Vakíl v. r.

Přesunout nahoru