Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c27/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Účinnost od 01.07.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 57 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) po dohode so Slovenským úradom geodézie a kartografie a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy úpravu č. 3800/1986 zo 6. novembra 1986 o banskomeračskej dokumentácii na hlbinných baniach.

Úpravou sa upravuje vyhotovovanie, vedenie, doplňovanie a nakladanie s banskomeračskou dokumentáciou v organizáciách, ktoré hlbinným spôsobom vyhľadávajú, preskúmavajú, otvárajú, pripravujú a dobývajú výhradné ložiská alebo na tieto účely vykonávajú projektové, výstavbové alebo likvidačné činnosti.

Úprava nadobúda účinnosť 1. júlom 1987 a bude uverejnená v Ústrednom vestníku Slovenskej socialistickej republiky; možno do nej nazrieť na Slovenskom banskom úrade a obvodných banských úradoch.

Slovenský banský úrad vydal podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 6 ods. 6 písm. a) a b), § 7 ods. 5 a § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č. 2681/1990, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Slovenského banského úradu, a to úprava Slovenského banského úradu zo 6. novembra 1986 č. 3800/1986 o banskomeračskej dokumentácii na hlbinných baniach (reg. v čiastke 27/1986 Zb. a uverejnená v čiastke 6/1986 Ú. v. SSR). Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.

Přesunout nahoru