Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c2/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 2/1986
Platnost od 17.02.1986
Účinnost od 01.04.1986
Zrušeno k 01.04.1990 (60/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Slovenský štatistický úrad

vydal podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady číslo 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií smernice číslo 287/1986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle.

Smernice sa vzťahujú na výrobné organizácie, ktoré majú výrobné organizačné jednotky so sídlom na území Slovenskej socialistickej republiky, alebo ktoré sa nečlenia na tieto jednotky a majú sídlo na území Slovenskej socialistickej republiky, ak sú povinné zostavovať a predkladať štátny štatistický výkaz Real 13 04 o inovácii a kvalite priemyselných výrobkov. Výrobnou organizačnou jednotkou sa na účely týchto smerníc rozumie závod alebo organizačná jednotka koncernu.

Smernicami sa zrušujú smernice Slovenského štatistického úradu č. 908/1984-05 k republikovému štatistickému výkazu Real S14 04 o inovácii a kvalite výrobkov za závody v priemysle.

Smernice nadobúdajú účinnosť 1. aprílom 1986. Republikový štatistický výkaz Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle sa predloží podľa týchto smerníc prvýkrát za 1. štvrťrok 1986.

Smernice sa uverejňujú v edícii „Smernice a pokyny čs. statistiky“. Možno do nich nahliadnuť na všetkých štatistických orgánoch Slovenskej socialistickej republiky.

Slovenský štatistický úrad vydal podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady číslo 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií výnos z 15. marca 1988 č. 345/1988-05, ktorým sa menia smernice Slovenského štatistického úradu z 12. 2. 1986 č. 287 1986-05 k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle (reg. v čiastke 2/1986 Zb.). Výnosom sa mení obsahové vymedzenie ukazovateľov sledovaných republikovým štatistickým výkazom Real S 14-04, znižuje sa počet týchto ukazovateľov a mení sa spôsob vyplňovania republikového štatistického výkazu Real/S 14-04. Výnos nadobúda účinnosť 1. aprílom 1988. Republikový štatistický výkaz Real/S 14-04 sa predloží podľa tohto výnosu prvýkrát za 1. štvrťrok 1988. Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a možno do neho nazrieť na všetkých štatistických orgánoch Slovenskej socialistickej republiky.

Přesunout nahoru