Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c12/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 12/1986
Platnost od 06.06.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 31. 3. 1986 č. 2913/1986-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Skalné okno“. Jej účelom je ochrana zaujímavého geomorfologického javu, ktorý vznikol mechanickým zvetrávaním dolomitov, a dokumentuje vzájomný vzťah medzi litologicko-štrukturálnymi vlastnosťami podložia a procesmi zvetrávania, ako aj pôsobivého krajinného obrazu severnej časti Pezinských Karpát, dôležitého z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená v Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, v jeho stredisku v Bratislave a na Správe chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Modre, ďalej v Krajskom ústredí štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Trnave. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do úpravy nazrieť.

Přesunout nahoru