Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1986 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Účinnost od 23.12.1986
Zrušeno k 01.04.1990 (58/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

91

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu

ze dne 8. října 1986,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj podle § 53 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Vyhláška se vztahuje na

a) stavby stanovené jako závazné úkoly státního plánu (dále jen "závazné stavby"), 2)

b) stavby centralizované a ostatní 2) nad 10 mil. Kčs rozpočtových (propočtových) nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby (dále jen "stavby centralizované a ostatní") s tím, že na stavby komplexní bytové výstavby se nevztahuje část druhá,

c) stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtů staveb 2a) stanovené jako závazné úkoly státního plánu, 2) které vyžadují stavební a (nebo) montážní práce, (dále jen "stavby").".

2. § 1 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) U staveb nad 2 mil. Kčs nepřesahujících 10 mil. Kčs rozpočtových (propočtových) nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby s výjimkou závazných staveb a staveb komplexní bytové výstavby může příslušná plánovací komise nebo příslušný ústřední orgán investora stanovit, že se i na tyto stavby vztahuje část druhá.

(4) Vyhláška se vztahuje na stavby, jejichž investory jsou tuzemské socialistické organizace a které mají být uskutečněny na území Československé socialistické republiky nebo v zahraničí československými socialistickými organizacemi pro Československou socialistickou republiku.".

3. V § 2 odst. 3 se slova "stavby stanovené jako závazné úkoly státního plánu (dále jen "závazné stavby") nahrazují slovy "závazné stavby".

4. V § 4 na konci se připojuje písmeno i), které zní:

"i) investor uplatnil majetkové sankce 12a) a náhradu škody vůči ostatním účastníkům výstavby, má-li ve zpoždění proti termínům dokončení ucelených částí stavby, předání kapacit ke zkušebnímu provozu a dokončení stavby podle časového plánu výstavby závaznou stavbu; splnění této podmínky investor prokazuje u staveb centralizovaných a ostatních s výjimkou staveb zajišťujících státní cílové programy, státní vědeckotechnické programy nebo staveb pro ochranu životního prostředí 12b)".

5. V § 6 písm. b) se vypouštějí slova "a federální ministerstvo financí".

6. V § 6 písm. c) se vypouštějí slova "a federální ministerstvo financí" a slovo "zúčastnily" se nahrazuje slovem "zúčastnila".

7. V § 13 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby".

8. § 19 včetně nadpisu zní:

"§ 19

Změna výše rozpočtových nákladů

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke zvýšení jejích rozpočtových nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby tak, že stavba splňuje podmínky rozsahu platnosti této vyhlášky, vztahují se na ni ustanovení části třetí a čtvrté.".


Čl. II

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Federálního statistického úřadu: Ing. Mička v. r.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

2) Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986-1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámeno v částce 10/1985 Sb.).

2a) Směrnice Federálního statistického úřadu k státním statistickým výkazům za úsek investiční výstavba "5 Iv" ze dne 11. června 1985 (oznámeno v částce 1/1986 Sb.).

12a) § 295 odst. 1 hospodářského zákoníku.

12b) Státní plán rozvoje národního hospodářství ČSSR na léta 1986-1990.

Přesunout nahoru