Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků

Částka 27/1986
Platnost od 23.12.1986
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 01.01.1990 (211/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 9. prosince 1986

o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) bod 2 a písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 45/1983 Sb.), stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška stanoví zdroje a jejich použití při financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností z prostředků výrobních hospodářských jednotek a podniků 1) (dále jen "organizace").

§ 2

Všeobecná ustanovení

(1) Provozními náklady pro účely této vyhlášky se rozumí veškeré náklady hrazené z provozních prostředků s výjimkou vybavení neinvestiční povahy, oprav, udržování a rekonstrukcí a modernizací základních prostředků prováděných současně s opravou. 2) Pro tvorbu a používání fondu odměn platí zvláštní předpis 3) a použití jeho prostředků není součástí provozních nákladů podle této vyhlášky.

(2) Pokud organizace tvoří fond oprav, 4) hradí, v souladu s úpravou o jeho používání, opravy, udržování a rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) na zařízeních uvedených v § 3, § 4, § 5 odst. 1 a § 17, z fondu oprav. U zařízení uvedených v § 5 odst. 2, § 6 a § 7 provádí organizace zmíněné úhrady z fondu oprav pouze při dodržení zdroje financování stanoveného pro tato zařízení.

(3) Výjimky a odchylky povolené podle zvláštního předpisu 5) zůstávají touto vyhláškou nedotčeny. Zdroj jejich úhrady se řídí příslušnými ustanoveními této vyhlášky.

(4) Na rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) na zdravotnických zařízeních, předškolních zařízeních, kulturních zařízeních, rekreačních zařízeních a rekreačně tělovýchovných a sportovních zařízeních uvedených v této vyhlášce lze přispívat z fondu kulturních a sociálních potřeb. 6)

(5) Organizace mohou sdružovat 7) své prostředky též k činnostem, k nimž jsou podle této vyhlášky oprávněny.

ČÁST DRUHÁ

Financování některých zařízení společenské spotřeby

§ 3

Výchovná a vzdělávací zařízení

(1) Organizace hradí

a) z investičního fondu pořízení, rekonstrukce, modernizace a vybavení investiční povahy podnikových výchovných a vzdělávacích zařízení,

b) na vrub nákladů vybavení neinvestiční povahy, opravy, udržování, rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) a provozní náklady.

(2) Cestovní náhrady, poskytování pracovního volna a hospodářské zabezpečení pracovníků organizace při školeních pořádaných organizací nebo s jejím souhlasem a v jejím zájmu upravují zvláštní předpisy. 8)

(3) Jako součást příslušného školení lze hradit výdaje nejvýše na dvoudenní tuzemské exkurze, a to pouze v případech jejich zařazení do osnovy školení a za předpokladu, že v rámci této osnovy byly pořadatelem školení schváleny.

§ 4

Střední odborná učiliště

(1) Organizace hradí

a) z investičního fondu pořízení, rekonstrukce, modernizace a vybavení investiční povahy středních odborných učilišť (dále jen "učiliště"),

b) na vrub nákladů

1. vybavení neinvestiční povahy, opravy, udržování, rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) a provozní náklady v uvedených zařízeních s výjimkou výdajů, které hradí přímo národní výbory, 9)

2. náhradu poměrné části nákladů připadající na vlastní žáky (učně) připravované v učilišti jiné organizace 10) (písm. b 1.). Do náhrady poměrné části nákladů nelze zahrnovat náklady na produktivní práci vykonávanou žáky (učni). Náhrada poměrné části mezd, ostatních odměn za práci a náhrady mezd (dále jen "mzdy") není jejich refundací. Výše náhrady poměrné části nákladů může být dohodou organizací stanovena i paušální částkou.

(2) V rámci provozních nákladů a vybavení neinvestiční povahy organizace hradí

a) finanční a hmotné zabezpečení žáků (učňů) podle zvláštních předpisů 11) včetně osobních a věcných nákladů stravování 12) žáků (učňů) zabezpečovaného učilištěm ve vlastních nebo cizích zařízeních. Při stravování zabezpečovaném učilištěm v restauračních zařízeních lze hradit kalkulační přirážku až do výše stanovené pro III. cenovou skupinu,

b) výdaje na výchovu mimo vyučování, které nesmí přesáhnout v průměru 400 Kčs a v resortu federálního ministerstva paliv a energetiky 500 Kčs na žáka (učně) v kalendářním roce. 13)

(3) Výdaje na výchovu mimo vyučování slouží žákům (učňům) k ideově výchovné a kulturně vzdělávací činnosti, k zájmové tělesné výchově a sportu včetně výcvikových zájezdů, k exkurzím a k pořízení předmětů neinvestiční povahy; jejich opravy a udržování hradí organizace na vrub nákladů a nejsou součástí výdajů na výchovu mimo vyučování. Do výdajů na výchovu mimo vyučování náleží i úhrada za dopravu hromadnými dopravními prostředky a ubytování při ideově výchovných, kulturních, zájmově tělovýchovných a sportovních akcích a exkurzích organizovaných učilištěm. Náklady na stravování žáků (učňů) při uvedených akcích hradí organizace [odstavec 2a)] a nezahrnují se do výdajů na výchovu mimo vyučování.

(4) Na úhradu nákladů při výchově mimo vyučování lze přispívat i z fondu kulturních a sociálních potřeb, 14) a to nad limit stanovený v odstavci 2b).

§ 5

Zdravotnická a předškolní zařízení

(1) Organizace hradí

a) z investičního fondu pořízení, rekonstrukce, modernizace a vybavení investiční povahy závodních zdravotnických 15) a předškolních zařízení (dětské útulky, jesle, mateřské školy, společná zařízení jeslí a mateřské školy) s výjimkou výdajů, které hradí přímo národní výbory, 16)

b) na vrub nákladů jejich vybavení neinvestiční povahy, opravy, udržování, rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) a provozní náklady s výjimkou výdajů, které hradí přímo národní výbory. 16)

(2) U závodních zdravotnických zařízení, u nichž nejsou splněny podmínky pro jejich zřízení podle zvláštního předpisu 15) organizace hradí

a) ze zisku zvýšeného o další zdroje k rozdělení (dále jen "z rozdělení zisku") převedeného do investičního fondu rekonstrukce, modernizace a vybavení investiční povahy uvedených zařízení,

b) z rozdělení zisku vybavení neinvestiční povahy, opravy, udržování, rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) a provozní náklady s výjimkou odpisů základních prostředků a mezd pracovníků zabezpečujících provoz uvedených zařízení. Výdaje na léky a zdravotnický materiál hradí přímo národní výbory. 16) Mzdy poskytované zdravotnickým pracovníkům v těchto zařízeních hradí organizace ústavu národního zdraví z rozdělení zisku a úhrada není refundací mezd,

c) na vrub nákladů odpisy základních prostředků a mzdy pracovníků zabezpečujících provoz uvedených zařízení.

(3) Organizace provozující předškolní zařízení je oprávněna požadovat náhradu poměrné části provozních nákladů, neinvestičního vybavení, oprav a udržování (dále jen "poměrná část nákladů") připadající na děti pracovníků ostatních socialistických organizací. Náhradu lze požadovat od organizace, která je zaměstnavatelem matky nebo otce dítěte. Je též možné, aby se na náhradě podílely obě organizace, v nichž jsou zaměstnáni rodiče dítěte; v takovém případě je však třeba, aby se obě organizace dohodly na způsobu placení s provozovatelem předškolního zařízení.

(4) Organizace, jejíž pracovníci mají umístěny své děti v předškolních zařízeních provozovaných socialistickými organizacemi, hradí na vrub svých nákladů provozovatelům, pokud o úhradu požádají, poměrnou část nákladů připadající na děti jejich pracovníků. Úhradu poměrné části nákladů nelze hradit provozovatelům územních předškolních zařízení (místním a městským národním výborům). Úhrada poměrné části mezd není jejich refundací.

(5) Ustanovení odstavců 3 a 4 platí pouze v případě, že ani jeden z rodičů dítěte není pracovníkem provozovatele předškolního zařízení.

(6) Poměrná část nákladů se stanoví za dny, po které je dítě v předškolním zařízení zapsáno pro pobyt. Výše náhrady poměrné části nákladů může být dohodou organizací stanovena i paušální částkou.

(7) Organizace provozující předškolní zařízení vybírá od rodičů dětí umístěných v tomto zařízení příspěvek na stravování, který odvádí příslušnému národnímu výboru v dohodnutém termínu.

§ 6

Kulturní zařízení

(1) Organizace hradí

a) z investičního fondu pořízení, rekonstrukce, modernizace a základní vybavení investiční povahy 17) podnikových kulturních zařízení,

b) z rozdělení zisku základní vybavení neinvestiční povahy, 17) opravy, udržování, rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) a technický provoz 18) v uvedených zařízeních,

c) na vrub nákladů odpisy základních prostředků, mzdy pracovníků, které je nutné a účelné zaměstnávat k ochraně, a mzdy pracovníků zabezpečujících technický provoz.

(2) Organizace hradí modernizace, opravy, udržování, modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou, 2) technický provoz a mzdy pracovníků zabezpečujících technický provoz i tehdy, jde-li o kulturní zařízení Revolučního odborového hnutí, která jsou ve správě závodního výboru Revolučního odborového hnutí, a to ze zdrojů stanovených pro uvedené účely v odstavci 1.

(3) Financování vybavení investiční a neinvestiční povahy pro zájmovou činnost a financování ideově výchovné a kulturně vzdělávací činnosti upravují zvláštní předpisy. 19)

§ 7

Rekreační zařízení, rekreačně tělovýchovná a sportovní zařízení a sportovní inventář

(1) Organizace hradí

a) z rozdělení zisku opravy a udržování zařízení investiční povahy a rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) podnikových a oborových rekreačních zařízení a podnikových rekreačně tělovýchovných a sportovních zařízení a sportovního inventáře,

b) na vrub nákladů odpisy základních prostředků a mzdy poskytované pracovníkům, které je nutné a účelné zaměstnávat k ochraně uvedených zařízení.

(2) Opravy a udržování zařízení investiční povahy u zařízení, která mají statut rehabilitačně rekreační se stálou léčebnou péčí, se hradí podle § 5.

(3) Organizace hradí opravy a udržování zařízení investiční povahy z rozdělení zisku i tehdy, jde-li o tuzemská rekreační zařízení Revolučního odborového hnutí, která jsou ve správě závodního výboru Revolučního odborového hnutí. Ze stejných zdrojů hradí organizace opravy a udržování ostatního zařízení investiční povahy pořízeného z fondu kulturních a sociálních potřeb.

§ 8

Víceúčelová zařízení

Organizace hradí pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení investiční a neinvestiční povahy, opravy, udržování, rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) a provozní náklady víceúčelových zařízení ze zdrojů stanovených pro jednotlivé účely příslušnými právními předpisy; poměr využití ke stanoveným účelům musí odpovídat poměru investičních zdrojů použitých při pořízení víceúčelového zařízení s výjimkou období, v němž nelze daný účel provozovat. 20) Při změně poměru ve využívání víceúčelového zařízení v rozpětí nad 40 % ze stanoveného účelu, uhradí organizace odpovídající část zůstatkové ceny základních prostředků z příslušných zdrojů. Změny ve využívání nad 40 % mohou být pouze trvalé.

ČÁST TŘETÍ

Financování některých činností

§ 9

Socialistické soutěžení

(1) Účelovou peněžní odměnu pro vyhodnocené organizace v socialistickém soutěžení organizovaném vládou Československé socialistické republiky a Ústřední radou odborů hradí nadřízený ústřední orgán z finančních prostředků, které obdrží ze státního rozpočtu československé federace.

(2) Účelovou peněžní odměnu podle odstavce 1 rozdělí organizace po projednání s odborovým orgánem, v souladu s příslušnými předpisy, takto:

a) část použije k úhradě nejnutnějších výdajů na slavnostní předání vítězného ocenění [nájem sálu, jednoduchá výzdoba, přiměřené občerstvení nebo pohoštění 21)],

b) část určenou na peněžní odměny přidělí do fondu odměn 3) a vyplatí nejlepším pracovníkům,

c) zbývající část převede do fondu kulturních a sociálních potřeb. 22)

(3) Účelová peněžní odměna pro vyhodnocené organizace v socialistickém soutěžení organizovaném ústředním orgánem (krajským národním výborem) a příslušným odborovým orgánem se hradí z rezervního fondu příslušného ústředního orgánu (krajského národního výboru); při jejím rozdělení se postupuje podle odstavce 2. V socialistickém soutěžení organizovaném odvětvovým ministerstvem v dohodě s příslušným odborovým svazem a krajským národním výborem i v organizacích, které přímo neřídí, se hradí účelová peněžní odměna z rezervního fondu toho ústředního orgánu (krajského národního výboru), v jehož působnosti je vyhodnocená organizace; při jejím rozdělení se postupuje podle odstavce 2.

(4) Účelová peněžní odměna pro podniky vyhodnocené v rámci socialistického soutěžení organizovaného výrobní hospodářskou jednotkou nebo okresním národním výborem a příslušným odborovým orgánem se hradí z rezervního fondu výrobní hospodářské jednotky nebo okresního národního výboru; při jejím rozdělení se postupuje podle odstavce 2. Pokud výrobní hospodářská jednotka vytváří fond odměn, hradí část účelové peněžní odměny, která je určena k výplatě nejlepším pracovníkům [odstavec 2 písm. b)], přímo ze svého fondu odměn bez použití prostředků rezervního fondu.

(5) Část účelové peněžní odměny, která je určena k poskytnutí peněžních odměn nejlepším pracovníkům, se převádí z rezervního fondu do fondu odměn v rámci rozpisové rezervy mzdových prostředků. 3)

(6) Věcné náklady [odstavec 2 písm. a)] spojené s předáváním resortních vyznamenání (vyznamenání krajských národních výborů) nebo oborových vyznamenání (vyznamenání okresních národních výborů) kolektivům a jednotlivcům, kteří jsou pracovníky organizací v jejich působnosti, lze hradit z rezervního fondu toho orgánu, který vyznamenání udělil.

§ 10

Pomoc při ideově výchovné, organizační, kulturní a ostatní činnosti

(1) Organizace poskytuje pro činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí (závodní výbor Revolučního odborového hnutí, podnikový výbor Revolučního odborového hnutí, oborový výbor Revolučního odborového hnutí), Komunistické strany Československa, Socialistického svazu mládeže a Svazu československo-sovětského přátelství bezplatně místnosti a jejich vybavení včetně vytápění, spotřeby elektrického proudu, plynu, vody a úklidu.

(2) Nemá-li organizace vhodné místnosti pro činnost základní organizace Revolučního odborového hnutí, jejích orgánů a zařízení v objektu sídla organizace, zajistí na svůj náklad po dohodě se závodním (podnikovým, oborovým) výborem Revolučního odborového hnutí, místnosti náhradní.

(3) Organizace nehradí výdaje na internátní politická, odborářská, popřípadě další školení pořádaná organizacemi Národní fronty.

(4) Při školeních pořádaných organizacemi Národní fronty pro pracovníky organizace v rekreačních, rekreačně rehabilitačních a výchovných a vzdělávacích zařízení organizace se do úhrady za pobyt pracovníků vlastní organizace nezahrnují odpisy základních prostředků, ochrana, opravy, udržování a rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou, 2) jejichž úhrada je prováděna na vrub nákladů nebo z rozdělení zisku, a to i prostřednictvím fondu oprav.

(5) Organizace hradí na vrub nákladů příspěvek závodnímu (podnikovému) výboru Revolučního odborového hnutí na rozvoj vynálezecké a zlepšovatelské činnosti ve výši 10 % stanovený z úhrnu odměn 23) vyplacených autorům za využívané vynálezy, zlepšovací návrhy a průmyslové vzory. Tento příspěvek se převádí účelově na účet závodního (podnikového) výboru Revolučního odborového hnutí a používá se na účely stanovené Ústřední radou odborů.

§ 11

Činnost pobočky Československé vědeckotechnické společnosti

(1) Organizace poskytuje pobočce Československé vědeckotechnické společnosti (dále jen "pobočka") v souladu s plánem její činnosti bezplatně místnosti a jejich vybavení včetně vytápění, spotřeby elektrického proudu, plynu, vody a úklidu.

(2) Pobočka je oprávněna používat bezplatně zařízení organizace, 24) vyžaduje-li to plnění úkolů, které pro pobočku vyplývají z jejího plánu práce, a jsou-li tyto úkoly v souladu s činností organizace.

(3) Pokud je organizace kolektivním členem Československé vědeckotechnické společnosti, hradí příslušné pobočce stanovený základní členský příspěvek. Základní členský příspěvek je minimální a organizace může poskytnout pobočce příspěvek i ve větší výši, a to za splnění určitého předem stanoveného úkolu, 25) který je nad rámec úkolů stanovených v plánu hospodářské činnosti organizace. Smlouva o provedení určitého úkolu mezi pobočkou a organizací musí být uzavřena písemně. Základní i zvýšený členský příspěvek hradí organizace na vrub nákladů. Částku zvýšeného členského příspěvku lze stanovit ve výši materiálových a mzdových nákladů, které by organizace za určitý úkol byla povinna uhradit. Použití základního a zvýšeného členského příspěvku se řídí zásadami hospodaření, které vydává Ústřední rada Československé vědeckotechnické společnosti.

§ 12

Vědeckotechnická tvořivost mládeže

(1) Účast dětí a mládeže ve vědeckotechnickém rozvoji je zabezpečována činností zájmových kroužků, oddílů, odborných kroužků, klubů vědeckotechnické činnosti a stanic mladých techniků a přírodovědců 26) (dále jen "stanice mladých techniků a přírodovědců").

(2) Organizace, která zřídila stanici mladých techniků a přírodovědců, jejíž úkoly jsou v souladu s činností organizace, financuje, při dodržení zásady hospodárnosti, vybavení a činnost stanice mladých techniků a přírodovědců včetně mezd vedoucích a instruktorů, v rámci nákladů na svoji hospodářskou činnost, a to z investičních a provozních prostředků.

(3) Organizace může pro potřeby stanic mladých techniků a přírodovědců, jejichž zřizovateli jsou ostatní socialistické organizace, poskytovat

a) k bezplatnému užívání zařízení vlastní organizace, 24) vyžaduje-li to plnění úkolů, které vyplývají z plánu práce těchto stanic mladých techniků a přírodovědců, a jsou-li tyto úkoly v souladu s činností organizace,

b) bezplatně, popřípadě za sníženou cenu materiálovou základnu, především výmětový a mimotoleranční nebo již výrobně a provozně nepotřebný materiál, součástky, výpočetní techniku a přístroje zbylé po vyřešení výzkumných úkolů, a to podle zvláštních předpisů. 27)

§ 13

Podnikový a oborový časopis

(1) Pro vydávání podnikového nebo oborového časopisu 28) poskytuje organizace bezplatně místnosti a jejich vybavení včetně vytápění, spotřeby elektrického proudu, plynu, vody, úklidu a hradí na vrub nákladů mzdy redaktorů a pomocných pracovníků redakce.

(2) Časopis je prodáván za ceny podle platných cenových předpisů. Vznikne-li vydáváním časopisu ztráta, hradí organizace 70 % této ztráty z rozdělení zisku a zbývajících 30 % u podnikových časopisů je hrazeno z odborových prostředků, 29) u oborových časopisů z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb výrobní hospodářské jednotky. 14)

§ 14

Vědecká a odborná symposia, kongresy a konference

(1) Organizace mohou hradit výdaje, podle jejich povahy z investičního fondu nebo na vrub nákladů, na vědecká a odborná symposia, kongresy a konference (dále jen "konference"), které pořádají, pokud jejich program souvisí s náplní hospodářské činnosti organizace, jen se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu, který dbá o politickou a odbornou úroveň konferencí. Pořádající organizace je odpovědná za hospodárné provedení konference.

(2) U konferencí s mezinárodní účastí je pořádající organizace povinna předložit návrh rozpočtu příjmů a výdajů spojených s pořádáním konferencí ke schválení nadřízenému ústřednímu orgánu.

(3) Pořádající organizace poskytuje pro konferenci bezplatně místnosti a jejich vybavení a pokud je nemá, opatří na svůj náklad místnosti náhradní.

(4) Rozpočet konference musí být vyrovnán příspěvky od účastníků (organizací, popřípadě jednotlivců). Pořadatel konference je povinen požadovaný příspěvek rozčlenit na

a) organizační náklady konference,

b) náklady na ubytování a stravování, pokud budou pořadatelem zajištěny a jím hromadně hrazeny,

c) vstupenky na kulturní akce, společné obědy a večeře.

(5) Vysílající organizace nehradí výdaje, které nejsou rozčleněny podle odstavce 4 a jejichž výše je v rozporu s platnými předpisy. 30)

§ 15

Nákup knih, brožur a časopisů

(1) Organizace mohou hradit na vrub nákladů odborné knihy, brožury, časopisy, mikrofilmy a obdobné předměty (dále jen "publikace") související s činností organizace. Publikace lze nakupovat jen v množství potřebném k řádnému plnění úkolů organizace.

(2) Publikace, jejichž obsah nesouvisí přímo s činností organizace, musí být omezeny na míru postačující k všeobecné orientaci.

(3) Nákup odborového tisku a literatury pro pracovní kolektivy upravuje zvláštní opatření. 29)

§ 16

Oslavy

(1) Při významných oslavách 31) může organizace hradit na vrub nákladů věcné výdaje těchto oslav 32) jen v nejnutnější míře při zachování nejvyšší hospodárnosti. Výdaje na občerstvení, společný oběd (večeři) a na kulturní pořady u příležitosti těchto oslav lze hradit jen podle zvláštních předpisů a opatření. 33)

(2) Z nákladů nelze pro uvedené účely poskytovat příspěvky jiným orgánům a organizacím.

§ 17

Lidové milice

(1) Organizace hradí

a) z investičního fondu pořízení, rekonstrukce, modernizace a vybavení investiční povahy zařízení potřebných pro činnost vlastní jednotky Lidových milicí, vyplývající z náplně stanovené jí jejím nadřízeným orgánem,

b) na vrub nákladů

1. vybavení neinvestiční povahy, opravy, udržování, rekonstrukce a modernizace základních prostředků prováděné současně s opravou 2) a provozní náklady v uvedených zařízeních,

2. výdaje spojené s dopravou vlastní jednotky Lidových milicí k akcím, které vyplývají z náplně její činnosti,

c) výdaje na zřízení a provoz potřebného počtu telefonních účastnických stanic příslušníků vlastní jednotky Lidových milicí; jejich počet stanoví nadřízený orgán Lidových milicí v dohodě s vedením organizace. Výdaje na zřízení a provoz telefonních účastnických stanic hradí organizace podle jejich povahy z investičního fondu nebo na vrub nákladů.

(2) Organizace nepožaduje na stranických orgánech úhradu mezd poskytovaných příslušníkům vlastní jednotky Lidových milicí za dobu jejich nepřítomnosti v práci z důvodů plnění úkolů v Lidových milicích, a to ani v případě internátního kursu organizovaného příslušným stranickým orgánem, který nepřesahuje v jednom sledu tři měsíce.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení závěrečná

§ 18

Výjimky a odchylky z části druhé a třetí této vyhlášky může v závažných případech povolit na základě žádosti příslušného ústředního orgánu příslušné ministerstvo financí.

§ 19

(1) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

(2) Výjimky a odchylky povolené podle zrušené vyhlášky pozbývají platnosti dnem 1. března 1987.

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Ministr: Ing. Žák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 a 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb. (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 106/1985 Sb.).

2) § 20 odst. 2 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.

3) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků.

4) Fondy oprav lze zřizovat podle nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 100/1985 Sb. (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 106/1985 Sb.).

5) § 26 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 162/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 108/1985 Sb.

6) § 9 a § 16 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů č. 21/1986 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

7) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb. a vyhlášky č. 22/1986 Sb.

8) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.
Vyhláška ministerstva financí č. 8/1967 Sb., o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění.

9) § 12 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

10) § 12 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb.

11) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 12 písm. a) a b) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1982 Sb., o závodním stravování.

13) Vychází se ze skutečného průměrného fyzického počtu žáků (učňů) zapsaných v učilišti.

14) Vyhláška č. 21/1986 Sb.

15) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 121/1974 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení.
Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 15/1983 o poskytování obvodních zdravotnických služeb a poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech, registrované v částce 23/1983
Sb
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. 19/1975 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení.
Výnos ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky čj. Z-864/1973-B/1 o poskytování zdravotnických služeb pracujícím v závodech, registrováno v částce 25/1973 Sb., ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-12 081/1975-B/1, registrováno v částce 13/1976 Sb.

16) Směrnice o financování některých výdajů národních výborů a jimi spravovaných rozpočtových a příspěvkových organizací (Finanční zpravodaj č. 1/1974, poř. č. 6), registrované v částce 42/1973 Sb.

17) Rozumí se nábytek, podlahové krytiny, osvětlení, textilie a podobně, televizní a rozhlasové přijímače a mikrofony.

18) Rozumí se otop, elektrický proud, voda, pára, plyn, doprava, popřípadě další obdobné výdaje.

19) Zásady činnosti a hospodaření kulturních zařízení Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 7/1983), registrované v částce 5/1984 Sb.
Hospodaření s odborovými prostředky upravují Zásady hospodaření základních organizací Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 2/1981).

20) Ve školícím zařízení období školních prázdnin, dny pracovního klidu a volna. V rekreačním zařízení období stanovené Zásadami vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů k plánovitému a efektivnímu rozvoji podnikové rekreace (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 3/1981- mimořádné číslo) a podobně.

21) Článek 4 odst. 6 písm. c) směrnic č. 39 federálního ministerstva financí o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích (Finanční zpravodaj č. 10/1976), registrované v částce 24/1976 Sb., ve znění směrnic č. 6 (Finanční zpravodaj č. 1/1980), registrované v částce 13/1980 Sb.

22) § 3 odst. 2 vyhlášky č. 21/1986 Sb.

23) Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 27/1986 Sb., o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.

24) Dílny, laboratoře, rozmnožovny, technické kabinety a podobně.

25) Například z oblasti technického rozvoje, ekonomiky, vědeckého řízení, z vědeckotechnické propagandy, zvyšování kvalifikace pracovníků organizace.

26) Usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky č. 233/1984 o programu rozvíjení účasti dětí a mládeže ve vědeckotechnickém rozvoji.

27) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku.
Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 49/1981 Sb., o hospodaření s nevyužitými zásobami.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

28) Zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích.

29) Zásady hospodaření základních organizací Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 2/1981).

30) Vyhláška č. 33/1984 Sb.
Směrnice federálního ministerstva financí č. 39 o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích (Finanční zpravodaj č. 10/1976), registrované v částce 24/1976 Sb., ve znění směrnic č. 6 (Finanční zpravodaj č. 1/1980), registrované v částce 13/1980 Sb.

31) Například 1. máj, Den znárodnění, Mezinárodní den žen, Den horníků a energetiků, Den stavbařů, Den čs. letectva, předání Řádu práce, 20 a každých dalších 10 let trvání organizace.

32) Výzdoba organizace, transparenty, nájem sálu, květinová výzdoba, popřípadě další obdobné výdaje.

33) Směrnice federálního ministerstva financí č. 39 o hospodaření s prostředky na pohoštění, občerstvení a dary ve státních socialistických organizacích (Finanční zpravodaj č. 10/1976), registrované v částce 24/1976 Sb., ve znění směrnic č. 6 (Finanční zpravodaj č. 1/1980), registrované v částce 13/1980 Sb.
Zásady hospodaření základních organizací Revolučního odborového hnutí (Zpravodaj Revolučního odborového hnutí č. 2/1981).

Přesunout nahoru