Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 77/1986 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

Částka 25/1986
Platnost od 19.12.1986
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 01.01.1990 (156/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 30. října 1986

o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 3 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

Předmět a subjekty dodatkového odvodu

(1) K zajištění plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky se stanoví dodatkový odvod za překročení na kalendářní rok rozepsaných závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů 1) (dále jen "překročení limitů") automobilového benzínu, nafty motorové a topné a petroleje (dále jen "ropné výrobky").

(2) Dodatkovému odvodu za překročení limitů automobilového benzínu podléhají organizace uvedené v § 9 odst. 1 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

(3) Dodatkovému odvodu za překročení limitů nafty motorové a topné podléhají organizace uvedené v § 9 odst. 1 zákona č. 161/1982 Sb., pokud jejich řídící ústřední orgány jsou držiteli fondů, 1) jakož i tyto ústřední orgány.

(4) Dodatkovému odvodu za překročení limitů petroleje podléhají organizace uvedené v § 9 odst. 1 zákona č. 161/1982 Sb., pokud jsou řízeny federálním ministerstvem národní obrany nebo federálním ministerstvem dopravy.

(5) Podmínky a způsob provádění dodatkového odvodu za překročení limitů ropných výrobků (dále jen "dodatkový odvod") ústředními orgány republik a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi jsou upraveny zvláštními předpisy. 2)

§ 2

Základ a sazba dodatkového odvodu

(1) Základem dodatkového odvodu je výše překročení limitů ropných výrobků vyjádřená v technických jednotkách (u tuny s přesností na tři desetinná místa).

(2) Překročení limitu nafty motorové a topné lze u téže organizace vyrovnat úsporou limitu automobilového benzínu ve stejné hmotnosti a naopak.

(3) Sazba dodatkového odvodu je u

a)automobilového benzínuza litr Kčs       25,50
b)nafty motorové a topnéza litr Kčs         16,50
c)petroleje za tunu Kčs  18 750,00

(4) Organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu nebo k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem, 3) provádějí dodatkový odvod v poloviční sazbě.

§ 3

Zdroj úhrady dodatkového odvodu

(1) Organizace, s výjimkou organizací uvedených v odstavci 3, provádějí dodatkový odvod ze zisku; dodatkový odvod provádějí i organizace vykazující ztrátu.

(2) U organizací, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu nebo k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem, 3) se provádí dodatkový odvod z rozdělení zisku jen pokud tím nedojde ke zhoršení závazného finančního vztahu organizace ke státnímu rozpočtu nebo k rozpočtu národního výboru; 4) jinak se provádí dodatkový odvod ze zdrojů určených na příděly fondu kulturních a sociálních potřeb a fondu odměn.

(3) Rozpočtové organizace hradí dodatkový odvod z rozpočtových výdajů na příslušné ropné výrobky v roce následujícím po roce, v němž překročily limit. Příspěvkové organizace hradí dodatkový odvod na vrub příspěvku roku následujícího po roce, v němž překročily limit, a jestliže provádějí odvod do státního rozpočtu, 5) hradí dodatkový odvod z materiálových nákladů roku následujícího po roce, v němž překročily limit.

§ 4

Výpočet a splatnost dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod podle jednotlivých druhů ropných výrobků vypočte organizace ve statistickém výkazu, 6) který předloží příslušnému orgánu vykonávajícímu správu odvodů 7) nejpozději ve lhůtě splatnosti dodatkového odvodu.

(2) Dodatkový odvod se zaokrouhluje na celé stovky Kčs dolů.

(3) Dodatkový odvod je splatný nejpozději do 15. února po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo k překročení limitů ropných výrobků.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Za překročení limitů lehkých topných olejů, těžkých topných olejů, nízkosirného oleje, petroleje, automobilového benzínu a nafty motorové a topné v kalendářním roce 1986 a v letech předcházejících se vůči organizacím uplatní dodatkový odvod nebo postih podle dosavadních předpisů.

§ 6

Zrušuje se nařízení vlády ČSSR č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 176/1982 Sb.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

2) Nařízení vlády ČSR č. 78/1986 Sb., o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi.
Nařízení vlády SSR č. 79/1986 Sb., o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány Slovenské socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi.

3) § 44 a § 60 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

4) § 45 a § 60 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb.

5) § 6 odst. 2 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

6)  Směrnice Federálního statistického úřadu k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy "13/1 ODV" (registrované v částce 1/1986 Sb.).

7) § 3 odst. 1 a § 4 zákona ČNR č. 33/1970 Sb., o finančních správách.
§ 3 odst. 1 zákona SNR č. 115/1970 Sb., o finančních správách.
§ 3 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 174/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení.
§ 3 odst. 1 zákona SNR č. 169/1982 Sb., o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení.

Přesunout nahoru