Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1986 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci

Částka 24/1986
Platnost od 28.11.1986
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 01.01.1991 (254/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

ČÁST I (§ 1 - § 3)
ČÁST II (§ 4 - § 13)

76

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise

ze dne 22. října 1986

o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj k realizaci ustanovení § 52 písm. l) podle § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a Státní plánovací komise podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, stanoví:


ČÁST I

§ 1

Úvodní ustanovení

Pro zvýšení účinnosti řízení a plánování rozvoje vědy a techniky v celé šíři inovačního cyklu se provádí na všech stupních řízení kontrola plnění státních vědeckotechnických programů a vědeckotechnických programů republik, plánů rozvoje vědy a techniky 1) a kontrola přípravy realizace a vlastní realizace výsledků úkolů těchto plánů ve výrobě a ostatní společenské praxi se zvláštním zřetelem na jejich zabezpečování a realizaci prostřednictvím investiční výstavby. Kontrolní činnost provádějí všechny stupně řízení jako nedílnou součást své řídící práce 2) a přitom spolupracují podle povahy úkolů s příslušnými orgány Revolučního odborového hnutí. 3)

§ 2

Cíl kontroly

(1) Cílem kontroly je zjistit stav plnění státních vědeckotechnických programů, vědeckotechnických programů republik, úkolů plánů rozvoje vědy a techniky včetně těch, kterými se zabezpečuje výzkumně vývojová část státních cílových programů, stav přípravy realizace i vlastní realizace výsledků úkolů těchto plánů ve výrobě a ostatní společenské praxi, zejména v těch případech, kdy zabezpečení řešení úkolů a jejich realizace vyžaduje investiční výstavbu, a dále zjistit příčiny případných odchylek od plánu a podle povahy věci zajistit nebo navrhnout konkrétní termínovaná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(2) Kontrola podle této vyhlášky také napomáhá zjišťování účinnosti působení nástrojů řízení v oblasti rozvoje vědy a techniky.

§ 3

Předmět kontroly

(1) Předmětem kontroly jsou

a) při kontrole státních vědeckotechnických programů a vědeckotechnických programů republik jako celku cíle těchto programů vyjádřené zejména technicko-ekonomickými ukazateli a stupeň dosahování těchto cílů;

b) při kontrole plnění plánů rozvoje vědy a techniky včetně úkolů, kterými se zabezpečuje výzkumně vývojová část státních cílových programů, vybrané úkoly, ukazatele a limity těchto plánů; u úkolů výrobkového charakteru určených pro vývoz též srovnatelnost technicko-ekonomických parametrů těchto výrobků a výrobků zahraničních;

c) při kontrole přípravy realizace výsledků úkolů plánů rozvoje vědy a techniky vybrané ukazatele a limity těchto plánů 4) včetně programů jednání o nákupu a prodeji licencí a na ně navazující ostatní části národohospodářských plánů, zejména plánu projektových prací a plánu reprodukce základních prostředků;

d) při kontrole realizace výsledků úkolů plánu rozvoje vědy a techniky ve výrobě a ostatní společenské praxi ukazatele a limity plánu průmyslové výroby a odbytu, plánu stavebnictví, plánu dopravy, plánu spojů, plánu zemědělství a ostatních výkonových částí národohospodářských plánů;

e) při kontrole realizace licencí ve výrobě a ostatní společenské praxi ukazatele a limity plánu průmyslové výroby a odbytu a ostatních výkonových částí národohospodářských plánů.

(2) Výběr ukazatelů a limitů podle odstavce 1 provádí orgán organizující kontrolu zpravidla tak, aby předmětem kontroly byly údaje nejlépe charakterizující kontrolovanou fázi řešení, přípravy realizace či vlastní realizace; v případě, že postup řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, popřípadě postup realizace jejich výsledků je plánován pomocí síťového grafu, jsou milníky (hlavní uzlové body) tohoto grafu základním podkladem pro kontrolu; obdobně se postupuje u státních vědeckotechnických programů a vědeckotechnických programů republik.

ČÁST II

§ 4

Kontrolní systém

Ucelený systém pro kontrolu plnění státních vědeckotechnických programů a vědeckotechnických programů republik, státních plánů zabezpečení rozvoje vědy a techniky, úkolů státních plánů technického rozvoje včetně těch, kterými se zabezpečuje výzkumně vývojová část státních cílových programů, pro kontrolu přípravy realizace výsledků úkolů těchto plánů ve výrobě včetně programů jednání o nákupu a prodeji licencí a jejich vlastní realizace ve společenské praxi tvoří:

a) kontrolní dny organizované podle příslušnosti gestory státních vědeckotechnických programů a vědeckotechnických programů republik na úrovni náměstků ministrů,

b) kontrolní dny (porady) organizované podle příslušnosti Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj (dále jen "Státní komise"), Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj nebo Slovenskou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj (dále jen "republikové komise") na úrovni:

1. předsedy Státní komise nebo příslušné republikové komise,

2. místopředsedů Státní komise nebo příslušné republikové komise,

c) kontrolní dny organizované koordinačními ústředními orgány na úrovni náměstků ministrů,

d) účelová kontrola státního plánu rozvoje vědy a techniky,

e) průběžná a závěrečná oponentní řízení (§ 10),

f) údaje státního statistického výkaznictví.

Kontrolní dny

§ 5

(1) Kontrolní den je jednání organizované podle příslušnosti gestory státních vědeckotechnických programů nebo vědeckotechnických programů republik, Státní komisí, republikovými komisemi nebo koordinačními ústředními orgány (dále jen "organizující ústřední orgán"), na němž jsou zpravidla projednávány úkoly, popřípadě ukazatele a limity, u nichž je signalizováno jejich neplnění nebo ohrožení.

(2) Organizující ústřední orgán stanoví program kontrolního dne předem zpravidla na základě signalizace o neplnění, případně ohrožení programu a zejména jednotlivých úkolů státního plánu technického rozvoje a programů jednání o nákupu a prodeji licencí. Za neplnění nebo ohrožení programu nebo úkolu státního plánu technického rozvoje se považuje též ohrožení nebo neplnění plánovaného úkolu projektových prací nebo reprodukce základních prostředků, který podmiňuje řešení příslušného úkolu státního plánu technického rozvoje nebo zajišťuje jeho realizaci; zvláštní pozornost se přitom věnuje budování poloprovozů a ověřovacích provozů jako samostatných etap řešení úkolů plánu technického rozvoje a investiční výstavby organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány. 1)

(3) Organizující ústřední orgán je oprávněn vyžadovat od zúčastněných ústředních orgánů (popřípadě s jejich souhlasem od jimi řízených organizací) potřebné podklady pro přípravu jednání kontrolního dne. V rámci těchto podkladů si vyžaduje i zprávu o realizaci již vyřešených úkolů státního plánu technického rozvoje, případně zdůvodnění odchylek od původního cíle realizace.

§ 6

(1) Pro kontrolu plnění státních vědeckotechnických programů a vědeckotechnických programů republik jako celku organizuje kontrolní dny vždy koncem běžného roku (popřípadě po jeho uplynutí) příslušný gestor.

(2) Tohoto kontrolního dne se zúčastňují vedle náměstka ministra - vedoucího příslušného gestora podle charakteru programu též místopředseda Státní komise, místopředseda příslušné republikové komise, náměstek předsedy Státní plánovací komise, náměstek předsedy České plánovací komise, náměstek předsedy Slovenské plánovací komise a náměstkové ministrů - vedoucích příslušných koordinačních ústředních orgánů, popřípadě podle potřeby zástupci dalších ústředních orgánů, zejména zástupci ústředních orgánů generálního projektanta a investora.

§ 7

(1) Pro kontrolu plnění úkolů státního plánu technického rozvoje Československé socialistické republiky organizuje kontrolní dny do 30 dnů po uplynutí každého čtvrtletí běžného roku Státní komise.

(2) Kontrolní den organizovaný podle odstavce 1 řídí místopředseda Státní komise. Kontrolního dne se dále zúčastňují podle charakteru úkolu místopředseda příslušné republikové komise, náměstek předsedy Státní plánovací komise, náměstek předsedy České plánovací komise, náměstek předsedy Slovenské plánovací komise, náměstek ministra - vedoucího příslušného koordinačního ústředního orgánu a v případě potřeby náměstci ministrů - vedoucích dalších ústředních orgánů, zejména ústředních orgánů generálního projektanta a investora.

(3) Mají-li být předmětem jednání kontrolního dne otázky neuzavřené na kontrolních dnech řízených místopředsedy Státní komise, řídí jednání předseda Státní komise, nerozhodne-li jinak. Kontrolního dne se dále zúčastňují podle charakteru úkolu předseda příslušné republikové komise, ministr - vedoucí příslušného koordinačního ústředního orgánu, náměstek předsedy Státní plánovací komise, náměstek předsedy České plánovací komise, náměstek předsedy Slovenské plánovací komise a v případě potřeby ministři - vedoucí dalších ústředních orgánů, zejména ústředních orgánů generálního projektanta a investora.

(4) Organizací kontrolních dnů podle odstavce 1 může Státní komise pověřit příslušný koordinační ústřední orgán [§ 4 písm. c)] této vyhlášky, který je povinen toto pověření přijmout, pokud mu bylo zasláno alespoň 2 měsíce před předpokládaným konáním kontrolního dne.

§ 8

(1) Pro kontrolu plnění úkolů státního plánu technického rozvoje České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky organizuje kontrolní dny zpravidla do 30 dnů po uplynutí každého čtvrtletí běžného roku příslušná republiková komise.

(2) Kontrolní den organizovaný podle odstavce 1 řídí místopředseda příslušné republikové komise. Kontrolního dne se dále zúčastňují náměstek ministra - vedoucího příslušného koordinačního ústředního orgánu, podle příslušnosti náměstek předsedy České plánovací komise nebo náměstek předsedy Slovenské plánovací komise a v případě potřeby náměstci ministrů - vedoucích dalších ústředních orgánů, zejména ústředních orgánů generálního projektanta a investora.

(3) Mají-li být předmětem jednání otázky neuzavřené na kontrolních dnech řízených místopředsedou příslušné republikové komise, řídí kontrolní den předseda příslušné republikové komise, nerozhodne-li jinak. Kontrolního dne se dále zúčastňují ministr - vedoucí příslušného koordinačního ústředního orgánu, podle příslušnosti náměstek předsedy České plánovací komise nebo náměstek předsedy Slovenské plánovací komise a v případě potřeby ministři - vedoucí dalších ústředních orgánů, zejména ústředních orgánů generálního projektanta a investora.

(4) Organizací kontrolních dnů podle odstavce 1 může příslušná republiková komise pověřit příslušný koordinační orgán [§ 4 písm. c) této vyhlášky], který je povinen toto pověření přijmout, pokud mu bylo zasláno alespoň 2 měsíce před předpokládaným konáním kontrolního dne.

§ 9

Účelová kontrola úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky

(1) Kontrola úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky se provádí u vybraných úkolů plánu podle ročního plánu kontroly nebo operativně zpravidla tehdy, když je signalizováno ohrožení, neplnění nebo jiná nepříznivá skutečnost v postupu řešení úkolu nebo v přípravě realizace výsledků úkolu a pokud tato skutečnost není již předmětem jiné formy kontroly organizované podle této vyhlášky.

(2) Do ročního plánu kontrol se zahrnují zpravidla jen ty úkoly, u nichž má být v daném roce zakončena některá z významných etap řešení nebo přípravy realizace jejich výsledků.

(3) Státní komise nebo příslušná republiková komise podle příslušnosti stanoví v souladu s ustanovením odstavce 1 v ročním plánu kontrol vybrané úkoly státního plánu technického rozvoje, u nichž budou kontrolu organizovat, a současně stanoví, které ústřední orgány se kontroly zúčastní, a to v dohodě s nimi. Koordinační ústřední orgány vypracují ve vazbě na tyto plány vlastní roční plán kontrol dalších úkolů státního plánu technického rozvoje.

(4) Operativní kontrolu organizují v případě potřeby všechny orgány uvedené v odstavci 3.

§ 10

Průběžná a závěrečná oponentní řízení

Ke kontrole plnění úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky se využívá též průběžné a závěrečné oponentní řízení, které se provádí podle zvláštních předpisů. 5)

§ 11

Údaje státního statistického výkaznictví

Ke kontrole plnění úkolů státního plánu technického rozvoje se využívá zejména systému státního statistického výkaznictví; podrobnosti upravují zvláštní předpisy. 6)

§ 12

Zvláštní ustanovení o kontrole plnění úkolů státního plánu základního výzkumu a státního plánu aplikovaného ekonomického výzkumu

(1) Kontrolu plnění úkolů státního plánu základního výzkumu organizují podle příslušnosti Československá akademie věd (Slovenská akademie věd), kontrolu plnění úkolů plánu aplikovaného ekonomického výzkumu organizuje Rada ekonomického výzkumu; při kontrole se přiměřeně použijí ustanovení § 4 písm. b), d) a e) této vyhlášky.

(2) Kontrolní činnost podle ustanovení § 9 odst. 2 až 4 této vyhlášky organizují podle příslušnosti Československá akademie věd (Slovenská akademie věd) u úkolů státního plánu základního výzkumu a Rada ekonomického výzkumu u úkolů státního plánu aplikovaného ekonomického výzkumu.

(3) Výsledky své kontrolní činnosti zahrnují Československá akademie věd a Rada ekonomického výzkumu do ročních zpráv o plnění úkolů státního plánu základního výzkumu a úkolů státního plánu aplikovaného ekonomického výzkumu předkládaných Státní komisi. Obdobně postupuje Slovenská akademie věd ve vztahu ke Slovenské komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

§ 13

Kontrola realizace výsledků úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky ve výrobě a ostatní společenské praxi

(1) Kontrola realizace výsledků úkolů státního plánu technického rozvoje hmotné povahy, popřípadě též plánu základního výzkumu, pokud jejich výsledky mají rovněž hmotnou realizovatelnou povahu, je organickou součástí kontroly plánu průmyslové výroby a odbytu, plánu stavebnictví, plánu dopravy, plánu spojů, plánu zemědělství i ostatních výkonových částí národohospodářského plánu, zejména plánu reprodukce základních prostředků; kontrola plnění plánů podle tohoto ustanovení se uplatní po dobu tří let od zahájení realizace výsledků časově posledního hmotného realizačního výstupu úkolu státního plánu technického rozvoje, popřípadě též plánu základního výzkumu hmotné povahy.

(2) Kontrolu provádějí ústřední orgány nadřízené realizátorovi, které jsou odpovědné za realizaci výsledků úkolů státního plánu technického rozvoje, popřípadě též plánu základního výzkumu v příslušných výrobních (výkonových) částech národohospodářských plánů za účasti zástupců Státní plánovací komise, České plánovací komise nebo Slovenské plánovací komise a Státní komise nebo příslušné republikové komise, koordinačních ústředních orgánů a zástupců gestora, jde-li o výsledky úkolů, jimiž se zabezpečují státní vědeckotechnické programy nebo vědeckotechnické programy republik.

(3) Základní formou kontroly realizace výsledků úkolů státního plánu technického rozvoje popřípadě též plánu základního výzkumu podle odstavce 1 jsou kontrolní dny, které se konají zpravidla čtvrtletně, zejména tehdy, je-li signalizováno nezabezpečení plánované realizace. Ke kontrole realizace výsledků úkolů státního plánu technického rozvoje popřípadě též plánu základního výzkumu se využívá i účelové kontroly.

(4) Ke kontrole realizace výsledků úkolů státního plánu technického rozvoje se využívá statistického výkaznictví; podrobnosti upravují zvláštní předpisy. 7)

(5) Způsobem uvedeným v předchozích odstavcích se provádí též kontrola realizace vybraných licenčních výrob jmenovitě uvedených v plánu průmyslové výroby a odbytu, plánu stavebnictví, plánu dopravy, plánu spojů, plánu zemědělství nebo v ostatních výkonových částech národohospodářských plánů, a to po celou dobu platnosti licencí.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 14

(1) Jsou-li předmětem kontroly podle této vyhlášky úkoly plánu rozvoje vědy a techniky, kterými se zabezpečuje výzkumně vývojová část státních cílových programů, jsou účastníky kontrolních dnů též gestoři příslušných programů. Gestoři státních cílových programů mohou organizovat kontrolní dny pro kontrolu těchto programů jako celku podle ustanovení § 5 této vyhlášky.

(2) Kontrolních dnů u úkolů státního plánu technického rozvoje, kterými se zabezpečují státní vědeckotechnické programy nebo vědeckotechnické programy republik, se zúčastňují též zástupci gestorů příslušných programů.

(3) Výsledky a poznatky z kontrol provedených podle této vyhlášky se využívají také při zpracování souhrnných zpráv o plnění úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky a o plnění plánu realizace jejich výsledků v praxi včetně realizace licenčních výrob.

(4) Zprávy podle odstavce 3 vypracovávají ústřední orgány podle osnovy vydané Státní komisí v dohodě se Státní plánovací komisí, republikovými komisemi, Českou plánovací komisí a Slovenskou plánovací komisí a u státního plánu základního výzkumu podle směrnic vydaných Československou akademií věd.

(5) Odvětvové ústřední orgány a orgány středního článku řízení uplatňují principy kontroly uvedené v této vyhlášce přiměřeně také pro kontrolu úkolů hospodářských plánů technického rozvoje a realizace jejich výsledků v praxi.

(6) Tato vyhláška se nevztahuje na kontrolu úkolů zařazených do zvláštní části plánu.

§ 15

(1) Zrušuje se směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise č. 18 ze dne 30. listopadu 1981 pro kontrolu úkolů plánů technického rozvoje a realizace jejich výsledků v praxi oznámená v částce 6/1982 Sb.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní plánovací komise: Ing. Potáč v. r.

Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Strukturu, rozsah, způsob vypracování a předkládání plánu rozvoje vědy a techniky (a jeho jednotlivých částí) stanoví Jednotné metodické pokyny Státní plánovací komise, federálního ministerstva financí, Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986-1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986, popřípadě jejich úpravy pro následující roky 8. pětiletky.

2) Kontrolní činnost se řídí Zásadami kontroly v národním hospodářství a ve státní správě schválenými usnesením vlády ČSSR ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády ČSR ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády SSR ze dne 28. dubna 1982 č. 129, č. 66/1982 Sb.

3) Zásady vlády ČSSR a ÚRO o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválené usnesením vlády ČSSR ze dne 24. října 1985 č. 270 a uveřejněné pod č. 107/1985 Sb.

4) U ukazatelů a limitů plánů technického rozvoje (jako součástí soustavy plánu rozvoje vědy a techniky) jde zejména o údaje na formuláři
KP-4 koordinačních plánů.

5) Směrnice FMTIR č. 8 ze dne 14. 7. 1978 o oponentním řízení (publikována ve Zpravodaji FMTIR částka 5-6/1978, oznámena v částce 24/1978 Sb.).

6) Směrnice TECH 3 ke státním statistickým výkazům za úsek Rozvoj vědy a techniky vydaná Federálním statistickým úřadem pod čj. 98 061 1 (výkazy TECH).

7) Směrnice TECH 3 ke státním statistickým výkazům za úsek Rozvoj vědy a techniky vydaná Federálním statistickým úřadem pod čj. 98 061 1 (výkazy REAL).

Přesunout nahoru