Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 65/1986 Sb.Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Částka 22/1986
Platnost od 03.11.1986
Účinnost od 01.01.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1986,

kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, se doplňuje takto:

1. Za § 17 se vkládají § 17a a 17b, které včetně nadpisů zní:

"§ 17a

Přestupky

(1) Za přestupek na úseku státní ochrany přírody může uložit okresní národní výbor občanovi

a) důtku,

b) pokutu ve výši uvedené v odstavci 2 nebo 3.

(2) Důtku nebo pokutu až do výše 1 000 Kčs lze uložit občanovi, který se dopustí přestupku tím, že

a) poškodí součásti přírody v chráněných územích nebo mění dochovaný stav chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek nebo jinak ohrožuje jejich stav,

b) chová bez povolení chráněné živočichy 1) v zajetí, sbírá, přemisťuje nebo poškozuje jejich vývojová stadia, ruší nebo jinak nepříznivě zasahuje do jejich přirozeného vývoje nebo životního prostředí,

c) nevede předepsané záznamy o chovu a zpracování chráněných živočichů a obchodování s nimi nebo vede tyto záznamy nesprávně,

d) používá při dovoleném chytání nebo usmrcování chráněných živočichů prostředků a zařízení, kterými je nelze chytit neporušené nebo okamžitě usmrtit,

e) ničí chráněné rostliny nebo chráněné části rostlin 2) nebo je ruší ve vývoji,

f) neoznámí příslušnému národnímu výboru nutné skácení stromů rostoucích mimo les, 3) které bezprostředně ohrožovaly životy osob nebo provozování obecně prospěšného zařízení,

g) vykonává činnost, která není dovolena v ochranném pásmu určeném k zabezpečení chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo chráněných přírodních památek.

(3) Pokutu až do výše 5 000 Kčs lze uložit občanovi, který se dopustí přestupku tím, že

a) ničí součásti přírody v chráněných územích nebo zařízení určená k jejich ochraně, ničí chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky,

b) poškodí stromy rostoucí mimo les 3) nebo je skácí bez povolení,

c) bez povolení usmrcuje nebo chytá chráněné živočichy nebo ničí jejich životní prostředí,

d) ohrožuje chráněné živočichy nad nezbytnou míru při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám, plevelu a při hygienických opatřeních,

e) vyváží bez povolení do zahraničí chráněné živočichy nebo jejich vývojová stadia,

f) jinak porušuje podmínky ochrany v chráněných územích, na chráněných přírodních výtvorech nebo na chráněných přírodních památkách.

(4) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a jejich projednávání obecné předpisy. 4)

(5) Pokuta je příjmem národního výboru, který ji uložil.

§ 17b

Pokuty organizacím

(1) Okresní národní výbor může uložit pokutu až do výše 100 000 Kčs organizaci, která

a) poškodí součásti přírody v chráněných územích nebo mění dochovaný stav chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek nebo jinak ohrožuje jejich stav,

b) poškodí stromy rostoucí mimo les nebo je skácí bez povolení, neoznámí příslušnému národnímu výboru nutné skácení stromů rostoucích mimo les, 3) které bezprostředně ohrožovaly životy osob nebo provozování obecně prospěšného zařízení,

c) ničí chráněné rostliny nebo chráněné části rostlin 2) nebo je ruší ve vývoji,

d) chová bez povolení chráněné živočichy 1) v zajetí, sbírá, přemisťuje nebo poškozuje jejich vývojová stadia, ruší nebo jinak nepříznivě zasahuje do jejich přirozeného vývoje nebo životního prostředí,

e) nevede předepsané záznamy o chovu a zpracování chráněných živočichů a obchodování s nimi nebo vede tyto záznamy nesprávně,

f) používá při dovoleném chytání nebo usmrcování chráněných živočichů prostředků a zařízení, kterými je nelze chytit neporušené nebo okamžitě usmrtit,

g) vykonává činnost, která není dovolena v ochranném pásmu určeném k zabezpečení chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo chráněných přírodních památek.

(2) Okresní národní výbor může uložit pokutu až do výše 250 000 Kčs organizaci, která

a) ničí součásti přírody v chráněných územích nebo zařízení určená k jejich ochraně, ničí chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky,

b) bez povolení usmrcuje nebo chytá chráněné živočichy nebo ničí jejich životní prostředí,

c) ohrožuje chráněné živočichy nad nezbytnou míru při zásazích proti škůdcům, rostlinným chorobám, plevelu a při hygienických opatřeních,

d) vyváží bez povolení do zahraničí chráněné živočichy nebo jejich vývojová stadia,

e) jinak porušuje podmínky ochrany v chráněných územích, na chráněných přírodních výtvorech nebo na chráněných přírodních památkách.

(3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti protiprávního jednání a k rozsahu hrozící nebo způsobené škody.

(4) Okresní národní výbor může v rozhodnutí o uložení pokuty podle odstavce 1 nebo 2 současně organizaci uložit, aby v určené lhůtě provedla opatření k nápravě následků jednání, za něž byla pokuta uložena; jestliže tak organizace neučiní, lze jí uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty uložené podle odstavce 1 nebo 2.

(5) Pokutu lze organizaci uložit do jednoho roku ode dne, kdy se okresní národní výbor o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo; další pokutu podle odstavce 4 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy měla být povinnost uložená organizaci splněna.

(6) Pokuta je splatná do třiceti dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena.

(7) Uložením pokuty organizaci zůstává nedotčena odpovědnost organizace, popřípadě jejích pracovníků podle zvláštních předpisů.

(8) Pokuta je příjmem národního výboru, který ji uložil.".

2. § 19 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Ministerstvo kultury České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy může stanovit obecně závazným právním předpisem způsob společenského ohodnocení vybraných částí přírody chráněných tímto zákonem a k němu vydanými prováděcími předpisy. 5)".

Čl. II

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, se mění takto:

1. V § 11 úvodní věta zní: "Přestupku na úseku školství a kultury se dopustí ten, kdo"

2. V § 11 se vypouští ustanovení písmena d).


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů.

2) Vyhláška č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany.

3) Vyhláška č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů.

4) Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

5) Vyhláška č. 80/1965 Sb.
Vyhláška č. 54/1958 Ú. l.

Přesunout nahoru