Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 63/1986 Sb.Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci

Částka 22/1986
Platnost od 03.11.1986
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 01.01.2003 (146/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1986

o České zemědělské a potravinářské inspekci

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Česká zemědělská a potravinářská inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu zemědělství; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené krajské inspektoráty.

(2) V čele České zemědělské a potravinářské inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství. V čele krajského inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

(3) Sídla krajských inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

(4) Česká zemědělská a potravinářská inspekce je rozpočtovou organizací.

§ 2

Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje u fyzických a právnických osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu (dále jen "kontrolované osoby") zemědělské, mydlářské, saponátové nebo tabákové výrobky (dále jen "výrobky") a potraviny v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,1)

a) zda tyto výrobky a potraviny odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy,2)

b) zda při výrobě nebo uvádění do oběhu těchto výrobků a potravin jsou dodržovány podmínky stanovené zvláštními předpisy,2)

c) zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními předpisy,2)

d) zda pro potraviny stanovené zvláštním předpisem bylo vydáno písemné prohlášení o shodě,1) zda vlastnosti těchto potravin uvedených do oběhu odpovídají písemnému prohlášení o shodě a zda toto prohlášení bylo vydáno způsobem a v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem,1)

e) zda nedochází ke klamání spotřebitele,2a)

f) zda výrobky a potraviny uváděné na trh jsou bezpečné.2c)

§ 3

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

a) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky vzniklé při výrobě a uvádění výrobků a potravin do oběhu,3)

b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění,

c) provádí kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

d) zajišťuje provedení rozborů výrobků a potravin3) uvedených v § 2 a na jejich základě zejména vydává závazné posudky a osvědčení; pokud byla rozborem zjištěna neodpovídající jakost nebo zdravotní závadnost potravin nebo výrobků nebo jestliže bylo prokázáno klamání spotřebitele, náklady rozboru hradí kontrolovaná osoba,

e) ukládá pokuty a opatření podle tohoto zákona a zvláštních zákonů.2)

§ 4

(1) Zaměstnanci České zemědělské a potravinářské inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen "inspektoři") jsou mimo práv a povinností stanovených zvláštními předpisy4) při kontrole oprávněni:

a) odebírat u kontrolovaných osob vzorky výrobků a potravin k posouzení bezpečnosti a ke zjištění, zda tyto výrobky a potraviny odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy,2)

b) požadovat od kontrolovaných osob, aby odstranily zjištěné nedostatky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření,

c) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob k zastupování,

d) provádět kontroly, zda nedochází ke klamání spotřebitele,2b) na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, dále na základě podnětu spotřebitele nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci; podat podnět ke kontrole může též majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo jeho zástupce (dále jen "majitel práva duševního vlastnictví"),

e) vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné k posouzení, zda nedochází ke klamání spotřebitele.

(2) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek nebo potravinu prodává. Náhrada se neposkytne, jde-li o výrobek nebo potravinu, které nesplňují požadavky stanovené zvláštními předpisy.2)

(3) Při plnění svých povinností se inspektoři prokazují průkazy České zemědělské a potravinářské inspekce bez vyzvání.

§ 5

(1) Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při plnění úkolů podle zákona oprávněni přibírat k účasti na kontrole jiné odborně způsobilé osoby, je-li to odůvodněno zvláštní povahou kontrolované činnosti.

(2) Osoby přibrané podle odstavce 1 k účasti na kontrole mají práva a povinnosti podle tohoto zákona v rozsahu pověření daného jim Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Tímto pověřením se prokazují při plnění svých úkolů. Osoby přibrané k účasti na kontrole nemohou být pověřeny ukládat opatření a sankce podle tohoto nebo jiných zákonů.

§ 6zrušeno

§ 7

(1) Inspektor na základě provedené kontroly

a) zakáže

1. výrobu nebo uvádění do oběhu výrobků, potravin nebo surovin potřebných k jejich výrobě, jestliže tyto výrobky, potraviny nebo suroviny neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy,2)

2. používání obalů a zařízení nepříznivě ovlivňujících zdravotní nezávadnost nebo jakost výrobků a potravin;

b) nařídí přeřazení výrobků a potravin do odpovídající jakostní třídy, pokud tyto byly do jakostní třídy nesprávně zařazeny;

c) může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotně závadných výrobků, potravin nebo surovin na místě provést nebo nařídit jejich likvidaci na náklad kontrolované osoby, která je povinna o způsobu a provedení likvidace kontrolní orgán informovat;

d) navrhne nebo uloží opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

e) je oprávněn při prokázaném zjištění nabídky, prodeje a skladování potravin nebo výrobků, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu,2b) uložit opatření k jejich zajištění.

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně kontrolované osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam. V případě uložení opatření o zajištění uvede v písemném záznamu též důvod zajištění, popis zajištěných potravin nebo výrobků a jejich množství.

(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 2, nebo je může podat písemně nejpozději do tří dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel krajského inspektorátu a pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.

(4) Obnovit výrobu výrobků a potravin nebo uvádění výrobků a potravin do oběhu nebo použití surovin k jejich výrobě anebo používání obalů či vadných přístrojů a zařízení lze jen se souhlasem České zemědělské a potravinářské inspekce, který bude vydán, pokud byl závadný stav odstraněn. Souhlas je vydán nejdéle do 30 dnů od oznámení kontrolované osoby a odstranění závadného stavu.

(5) Zajištění potravin nebo výrobků, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu,2b) se provede do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, popřípadě do doby, kdy bude prokázáno, že se nejedná o takovéto potraviny nebo výrobky.

(6) Inspektor je oprávněn uskladnit zajištěné potraviny nebo výrobky, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu,2b) mimo dosah kontrolované osoby. Kontrolovaná osoba je povinna zajištěné potraviny a výrobky inspektorovi vydat. V případě odmítnutí vydání provede inspektor jejich odnětí. O vydání nebo odnětí sepíše inspektor písemný záznam. Náklady na uskladnění hradí kontrolovaná osoba, u které bylo nabízení, prodej nebo skladování takovýchto potravin nebo výrobků zjištěno. Kontrolovaná osoba není povinna hradit náklady na uskladnění takových potravin a výrobků, jestliže se prokáže, že výrobky nebo zboží zvláštnímu právnímu předpisu odpovídají.2b)

(7) Zrušení opatření o zajištění potravin nebo výrobků, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu,2b) provede písemně ředitel krajského inspektorátu a zašle písemnost kontrolované osobě, kterou zároveň vyzve k bezodkladnému převzetí zajištěných potravin nebo výrobků. O vrácení sepíše inspektor úřední záznam.

§ 8, § 9zrušeno

§ 10

(1) Ředitel krajského inspektorátu uloží na základě zjištění České zemědělské a potravinářské inspekce kontrolované osobě, která

a) uvede do oběhu výrobky neodpovídající požadavkům stanoveným zvláštními předpisy,2)

b) nedodrží podmínky stanovené zvláštními předpisy2) pro výrobu nebo uvádění těchto výrobků do oběhu,

c) nesplní opatření uložené podle tohoto zákona,

d) ztěžuje nebo maří výkon kontroly,

pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jde-li o zemědělské, saponátové nebo mydlářské výrobky.

(2) Ředitel krajského inspektorátu uloží na základě zjištění České zemědělské a potravinářské inspekce kontrolované osobě za porušení povinností stanovených pro výrobu nebo uvádění do oběhu výrobků a potravin sankce za podmínek a ve výši stanovené zvláštními zákony.5) V těchto případech nelze uložit pokutu podle odstavce 1.

(3) Ředitel krajského inspektorátu kromě pokuty uloží rozhodnutím propadnutí nebo rozhodne o zabrání potravin nebo výrobků, které neodpovídají zvláštnímu právnímu předpisu.2b) Vlastníkem propadnutých nebo zabraných potravin nebo výrobků se stává stát. Ředitel krajského inspektorátu zároveň rozhodne o zničení nebo jiné likvidaci a způsobu jejich likvidace. Je-li rozhodnutí pravomocné, zničení se provede úředně pod dohledem tříčlenné komise jmenované ředitelem inspektorátu. O zničení sepíše komise protokol. Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která tyto výrobky nebo zboží nabízela, prodávala nebo skladovala.

(4) Pokutu nelze kontrolované osobě uložit, byla-li jí za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních předpisů.

(5) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne, kdy se ředitel inspektorátu o porušení povinnosti podle odstavců 1 až 3 dověděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li od porušení 3 roky.

(6) Pokutu podle odstavce 1 do výše 5 000 Kč může uložit inspektor v blokovém řízení za méně závažné porušení povinnosti, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona.6)

§ 11

(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(2) O odvolání proti uložení pokuty a o odvolání proti rozhodnutí uloženému podle § 10 odst. 3 tohoto zákona rozhoduje ústřední ředitel.

(3) Pokutu vybírá Česká zemědělská a potravinářská inspekce a vymáhá územní finanční orgán7) podle zvláštního předpisu.8)

(4) Výnos pokut je příjmen státního rozpočtu.

§ 12

Česká zemědělská a potravinářská inspekce v rozsahu své působnosti

a) je oprávněna vyžadovat informace související se zajišťováním kontrolní činnosti od ostatních orgánů státní správy, zejména od živnostenských úřadů a celních úřadů,

b) je oprávněna spolupracovat se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon kontroly, s občanskými sdruženími nebo s profesními stavovskými sdruženími, pokud budou zřízena zvláštním právním předpisem. Zjistí-li při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům,

c) obdrží-li sdělení celních orgánů o přerušení řízení o propuštění zboží do volného oběhu z důvodu podezření, že výrobek není bezpečný nebo není označen v souladu s právními předpisy nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, vydá ve lhůtě tří pracovních dnů pro tento orgán závazné stanovisko, zda přerušení řízení považuje za důvodné a jaká byla v konkrétním případě přijata opatření, nebo že výrobek lze uvolnit do oběhu.

§ 13zrušeno

§ 14

Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na ukládání pokuty a vydání rozhodnutí podle § 10 odst. 3 tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení nevztahují.

§ 15

Tento zákon se nevztahuje na

a) kontrolu jakosti

1. osiva, sadby, školkařských výpěstků, krmiv, krmných směsí a surovin k jejich výrobě a násadových vajec,

2. chovných a užitkových zvířat, rybích násad, rybích plůdků a jiker,

3. plemenných zvířat,

4. léčivých rostlin;

b) kontrolu jakosti zemědělských a potravinářských výrobků v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů a v objektech Správy státních hmotných rezerv. Výkon kontroly jakosti výrobků a potravin v objektech spravovaných Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a v dalších určených objektech provádějí orgány v působnosti těchto ministerstev.9)

§ 16, § 17zrušeno


§ 18

Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb. , o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb. , pokud se týkají Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků a Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu, se v České socialistické republice zrušují.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Kempný v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

2) Např. zákon č. 110/1997 Sb., zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

2a) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.

2b) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 145/2000 Sb.

2c) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

3) § 16 zákona č. 110/1997 Sb.

4) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.

5) Např. § 17 zákona č. 110/1997 Sb., § 23 zákona č. 115/1995 Sb., § 24 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona č. 104/1995 Sb., § 7 zákona č. 303/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 80 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

Přesunout nahoru