Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku

Částka 21/1986
Platnost od 27.10.1986
Účinnost od 01.01.1987
Zrušeno k 01.01.2001 (219/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 15. září 1986

o prozatímní správě národního majetku

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 1 písm. a) č. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. :


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje prozatímní správu národního majetku,

a) u něhož při jeho nabytí státem není patrno, která státní organizace jej má spravovat, nebo

b) o němž se zjistí, že není ve správě žádné státní organizace. 1)

(2) V prozatímní správě podle odstavce 1 písm. a) je národní majetek, jehož stát nabyl

a) výrokem soudu o propadnutí majetku nebo o propadnutí nebo zabrání věci, 2)

b) výrokem národního výboru o propadnutí nebo zabrání věci, 3)

c) výrokem celnice o propadnutí nebo zabrání zboží (věci), připadnutím zbytku výtěžku z prodeje zboží (věci) a vzdáním se zboží (věci), 4)

d) darováním nemovitosti státu. 5)

e) děděním nebo připadnutím dědictví státu, 6)

f) připadnutím věcí nalezených, opuštěných nebo skrytých státu 7) nebo vydáním neoprávněného majetkového prospěchu státu, 8)

g) připadnutím věcí občana státu, 9)

h) vydržením pozemku nebo jeho části občanem ve prospěch státu, 10)

i) výrokem soudu o připadnutí plnění státu, 11)

j) připadnutím předmětu úschovy státu, 12)

k) výrokem státního notářství o připadnutí předmětu úschovy státu, 13)

l) na základě jiných skutečností uvedených v právních předpisech, 14)

m) na základě mezinárodních smluv (dohod).

§ 2

Příslušnost k prozatímní správě

(1) Národní majetek uvedený v § 1 je v prozatímní správě okresního národního výboru nebo národního výboru jemu na roveň postaveného (dále jen "okresní národní výbor"), 1) v jehož obvodu se nachází, nestanoví-li tato vyhláška nebo zvláštní předpis jinak.

(2) Zjistí-li okresní národní výbor, v jehož obvodu bylo poslední bydliště nebo sídlo bývalého vlastníka, že nabytý majetek se nachází v obvodu jiných okresních národních výborů, vyrozumí o tom neprodleně tyto okresní národní výbory, které jsou povinny ihned se ujmout prozatímní správy tohoto národního majetku.

(3) K prozatímní správě národního majetku , který se nachází mimo území Československé socialistické republiky, je příslušný okresní národní výbor, v jehož obvodu měl bývalý vlastník poslední bydliště nebo sídlo.

(4) Národní majetek uvedený v § 1 odst. 2 písm. c) a zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí věci nebo které bylo zabráno v trestním řízení konaném o trestných činech a přečinech spáchaných při dovozu, vývozu a průvozu zboží, je v prozatímní správě celnice. 15)

(5) Majetek nalezený v obvodu dráhy, který připadl státu, 16) je v prozatímní správě drážního podniku. 17)

(6) Dentální drahý kov, který připadl státu, 18) je v prozatímní správě příslušného ústavu národního zdraví.

(7) Pokud nelze příslušnost k prozatímní správě národního majetku určit podle předchozích ustanovení, je příslušný ten okresní národní výbor, popřípadě ta organizace, kterou určí příslušné ministerstvo financí.

§ 3

Péče o národní majetek v prozatímní správě

(1) Okresní národní výbor národní majetek v prozatímní správě

a) zjistí a sepíše neprodleně poté, kdy se o nabytí tohoto majetku státem dozvěděl; zjištění a sepsání majetku se neprovede, pokud tento majetek byl již dříve zajištěn podle zvláštního předpisu; 19)

b) řádně ochraňuje a pečuje o jeho zachování;

c) účelně rozmístí převodem do správy státních organizací nebo do vlastnictví jiných socialistických organizací než státních, popřípadě do vlastnictví občanů, anebo s ním naloží jiným vhodným způsobem.

(2) Okresní národní výbor zajistí, aby nabytí nemovitosti státem mohlo být neprodleně, nejpozději d o 60 dnů poté, kdy se o nabytí majetku státem dozvěděl, vyznačeno v evidenci nemovitostí. Listina, na základě které se zápis provádí, musí mít náležitosti stanovené zvláštním předpisem. 20)

(3) Nabytí nemovitosti devizového cizozemce československým státem oznámí okresní národní výbor příslušné správě pro věci majetkové a devizové.

§ 4

Evidence národního majetku v prozatímní správě okresního národního výboru

(1) Každý případ nabytí majetku do prozatímní správy vede okresní národní výbor v operativní evidenci, kterou tvoří

a) rejstřík podstat,

b) jmenný index k rejstříku podstat,

c) seznam a popis majetku,

d) skladní knihy,

e) přehled o pohybu převzatých klíčů.

(2) Příjmy a výdaje spojené s prozatímní správou rozpočtují okresní národní výbory; 21) účtování se řídí zvláštními předpisy. 22)

Nakládání s národním majetkem v prozatímní správě

§ 5

(1) Uplatní-li při realizaci majetku, jehož stát nabyl na základě propadnutí majetku, 23) připadnutí dědictví státu 24) nebo připadnutí věci občana státu, 9) k věcem převzatým státem vlastnická práva třetí osoby, projedná okresní národní výbor jejich žádosti. Dojde-li po posouzení předložených důkazů o vlastnictví k závěru, že uplatněný nárok je oprávněný, vydá věc vlastníku. V opačném případě je odkáže na občanské soudní řízení 25) s výzvou, aby ve lhůtě jeden měsíc od jejího doručení prokázaly, že svůj nárok uplatnily.

(2) Nabude-li stát výrokem soudu o propadnutí majetku 23) věci a prostředky, u nichž mohou vzniknout pochybnosti, zda je jich nezbytně třeba k uspokojení životních potřeb osob, o jejichž výživu nebo výchovu je odsouzený povinen pečovat, 26) a jsou-li předpoklady, že by mohla být podána žádost o jejich vynětí podle zvláštního předpisu, 27) naloží okresní národní výbor s těmito věcmi a prostředky až po uplynutí tří měsíců do právní moci výroku soudu. Byla-li žádost podána, vyčká okresní národní výbor právní moci rozhodnutí o této žádosti.

(3) Požádá-li o vynětí věcí a prostředků z majetku, který připadl státu, 9) osoba, o jejíž výživu je vlastník věci povinen pečovat, projedná okresní národní výbor její žádost. Pokud jsou podmínky a rozsah vynětí nesporné, okresní národní výbor žádosti vyhoví; v opačném případě se postupuje podle poslední věty odstavce 1.

(4) S věcmi a prostředky, k nimž uplatnily vlastnická práva třetí osoby (odstavec 1) nebo o jejichž vynětí z majetku, který připadl státu, požádaly třetí osoby (odstavec 3), se naloží až po projednání jejich žádosti; byla-li podána žaloba, naloží se s nimi až po právní moci rozhodnutí soudu.

§ 6

(1) Okresní národní výbor převede národní majetek, který má v prozatímní správě, neprodleně hospodářskou smlouvou 28) do správy státních organizací nebo do vlastnictví jiných socialistických organizací než státních, jimž může nejlépe sloužit při plnění jejich úkolů, popřípadě do správy nebo vlastnictví socialistických organizací, jejichž předmětem činnosti je nákup a prodej použitých věcí. To neplatí v případě, že si okresní národní výbor ponechá majetek ve své správě, nebo je-li dále stanoveno jinak. Nemovitosti též může okresní národní výbor převést do správy organizací jím řízených nebo do správy místního (městského) národního výboru opatřením. 29)

(2) Rodinné domky, byty v osobním vlastnictví a stavby pro individuální rekreaci může okresní národní výbor prodat občanům za cenu podle cenových předpisů a za podmínek stanovených zvláštním předpisem 30) nebo je může, považuje-li to za vhodnější převést do správy příslušného místního (městského) národního výboru, popřípadě do správy příslušné organizace bytového hospodářství za účelem jejich prodeje občanům.

(3) Nabyl-li stát spoluvlastnický podíl na nemovitosti, naloží se s ním obdobně podle předchozích ustanovení. Nabyl-li stát spoluvlastnický podíl na movitých věcech, dohodne se okresní národní výbor s ostatními spoluvlastníky o zrušení spoluvlastnictví a o jeho vypořádání; nedojde-li k dohodě, podá okresní národní výbor soudu návrh na zrušení spoluvlastnictví. 31)

(4) O vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví manželů 32) se okresní národní výbor, který vstoupil do práv jednoho z nich, dohodne s druhým z manželů; 33) nedojde-li k dohodě, podá okresní národní výbor soudu návrh na vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví manželů.

(5) Okresní národní výbor může občanům prodat za cenu podle cenových předpisů movité věci, které mohou být předmětem osobního vlastnictví, bylo-li by jiné naložení s nimi nehospodárné. Takto nelze naložit s majetkem zvláštního charakteru (§ 7).

(6) Z věcí nabytých státem v řízení o dědictví může okresní národní výbor občanovi výjimečně prodat movité věci, které pro něho mají význam jako památka na zemřelého, a to do úhrnné odhadní ceny 5 000 Kčs. Prodat však nelze věci uvedené v § 7 odst. 1, 3, 4, 5 a 6.

(7) K převodu majetku podle předchozích ustanovení není třeba schválení národního výboru vyššího stupně.

§ 7

Nakládání s národním majetkem zvláštního charakteru

(1) Movité věci muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě hodnoty dokumentující vývoj společnosti dá okresní národní výbor posoudit příslušnému orgánu na úseku kultury a převede je bezplatně do správy té organizace, kterou mu tento orgán určí. Kulturní památky a věci muzejní a galerijní hodnoty vojenského charakteru převede okresní národní výbor bezplatně do správy Vojenského historického ústavu v Praze. Movité věci archivní hodnoty převede okresní národní výbor bezplatně do správy příslušného Státního oblastního archivu; poštovní známky a jiné poštovní ceniny včetně jejich sbírek, pokud mají muzejní, galerijní nebo archivní hodnotu, převede bezplatně do správy federálního ministerstva spojů.

(2) Okresní národní výbor převede za cenu podle cenových předpisů

b) poštovní známky a jiné poštovní ceniny včetně jejich sbírek a jiného filatelistického materiálu, pokud s nimi nebude naloženo podle odstavce 1, Poštovní filatelistické službě v Praze nebo Poštovní filatelistické službě v Bratislavě;

c) jiné cenné věci, zejména značkový porcelán, vzácné sklo, obrazy, plastiky, koberce, slohový nábytek a starožitnosti všeho druhu, pokud s nimi nebude naloženo podle odstavce 1, do správy, popřípadě vlastnictví socialistické organizace, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej těchto věcí.

(3) S léčivy, léčebnými a ortopedickými potřebami naloží okresní národní výbor podle doporučení okresního (obvodního) ústavu národního zdraví.

(4) S jedy a žíravinami naloží okresní národní výbor v souladu se zvláštními předpisy 35) po předchozím projednání s okresním (obvodním) hygienikem.

(5) Valuty, devizy a zlato 36) a odběrní poukázky podniku zahraničního obchodu Tuzex nabídne okresní národní výbor k odkupu Státní bance československé.

(6) Zbraně a střelivo, na něž se vztahují předpisy o zbraních a střelivu, 37) a výbušniny předá okresní národní výbor příslušné okresní (obvodní) správě Sboru národní bezpečnosti; jí také odevzdá jiné věci, které není přípustné nebo vhodné uvádět do oběhu (např. vysílačky, mapy, závadné tiskoviny, fotografie, filmy).

(7) Pozemek, který je součástí zemědělského půdního fondu, 38) převede okresní národní výbor do správy státní zemědělské organizace nebo si jej ponechá ve své správě a odevzdá jej do trvalého užívání 39) jiné zemědělské socialistické organizaci než státní.

(8) Pozemek, který je součástí lesního půdního fondu, 40) převede okresní národní výbor do správy státní organizace lesního hospodářství.

Závazky

§ 8

(1) Závazky bývalého vlastníka věci nepřecházejí na stát, pokud tento nebo zvláštní předpis 41) nestanoví jinak.

(2) Při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů okresní národní výbor přihlédne k závazkům, které vznikly za trvání manželství.

(3) Nabyl-li stát majetek z důvodu uvedeného v § 1 odst. 2 písm. e), odpovídá za závazky v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem. 41)

(4) Ručiteli, na kterého přešla povinnost uhradit půjčku poskytnutou socialistickou organizací dlužníkovi, jehož majetek připadl státu z důvodu uvedeného v § 1 odst. 2 písm. g), může okresní národní výbor bezplatně převést do vlastnictví movité věci dlužníkem z této půjčky prokazatelně pořízené. Hodnota takto převáděných věcí nesmí přesáhnout výši zůstatku půjčky s příslušenstvím, který je ručitel povinen uhradit.

§ 9

(1) Připadlo-li dědictví státu 42) a není-li možno uhradit peněžitý dluh penězi z dědictví, může okresní národní výbor nabídnout věřiteli na úhradu dluhu věci z dědictví, které svou hodnotou odpovídají výši dluhu. Odmítne-li věřitel přijetí nabídnutých věcí, postupuje se podle zvláštního předpisu. 43)

(2) Při nabytí dědictví státem uhradí okresní národní výbor přiměřené 44) náklady zůstavitelova pohřbu.

§ 10

Nabyl-li stát majetek darem, 45) přejímá pouze povinnosti (závazky) uvedené v darovací smlouvě. Po přijetí nabídky daru vypořádá okresní národní výbor všechny převzaté závazky kromě pohledávek spořitelny, které se vypořádají podle § 11.

§ 11

(1) Nepromlčené pohledávky spořitelen včetně příslušenství, které souvisí s nemovitým majetkem nabytým státem z důvodů uvedených v § 1 odst. 2, vypořádá příslušná Správa pro věci majetkové a devizové.

(2) Stejně se postupuje při vypořádání pohledávek spořitelen souvisejících s majetkem, jehož stát nabyl při prodeji nemovitosti státním notářstvím při výkonu rozhodnutí. 46)


Ustanovení všeobecná, přechodná a závěrečná

§ 12

(1) Z nabývání věcí podle ustanovení § 6 odst. 5 a z nabývání nemovitostí podle ustanovení § 6 odst. 2 jsou vyloučeni poslanci národních výborů, pracovníci národních výborů, soudů, prokuratur, státních notářství a příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Rovněž jsou vyloučeni pracovníci jiných státních orgánů a soudní znalci, pokud při prozatímní správě národního majetku spolupracovali.

(2) Z nabývání věcí podle ustanovení § 6 odst. 5 a z nabývání nemovitostí podle ustanovení § 6 odst. 2 jsou vyloučeny i osoby blízké 47) osobám uvedeným v odstavci 1.

§ 13

Státní orgány, organizace a občané spolupracují s okresními národními výbory při zjišťování majetku uvedeného v § 1.

§ 14

Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, platí pro prozatímní správu národního majetku předpisy o správě národního majetku 48) s výjimkou ustanovení o sankcích.

§ 15

Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, platí ustanovení této vyhlášky i pro prozatímní správu národního majetku vykonávanou jinými státními orgány a organizacemi. 1)

§ 16

Příslušné ministerstvo financí může v jednotlivých případech ze závažných důvodů povolit výjimku z ustanovení § 2 odst. 1 a 2, § 6 odst. 5, § 7 odst. 1 a 2, § 8 odst. 1 a 4, § 9 odst. 2 a § 11 odst. 1.

§ 17

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí č. 86/1977 Sb. , o prozatímní správě národního majetku.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.


Ministr: Ing. Žák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 65 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. , v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb.

2) § 51 , 52 , 55 , 56 a 73 trestního zákona č . 140/1961 Sb. , ve znění vyhlášeném pod č. 113/1973 Sb. § 2 až 6 , § 10 a 11 zákona č. 150/1969 Sb. , o přečinech.

3) § 26 zákona č. 60/1961 Sb. , o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.

4) § 89 , 90 , § 109 odst. 1 , § 110 odst 1, písm. c) a § 115 odst. 1 celního zákona č. 44/1974 Sb.

5) § 407 a 408 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. , v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb. § 4 a 5 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku.

6) § 462 a 476 a násl. občanského zákoníku.

7) § 453 občanského zákoníku.

8) § 456 věta druhá občanského zákoníku.

9) § 453a občanského zákoníku.

10) § 135a odst. 2 občanského zákoníku.

11) § 457 odst. 2 občanského zákoníku.

12) § 26 odst. 2 zákona č. 142/1970 Sb. , o devizovém hospodářství.

13) § 74 a 75 notářského řádu č. 95/1963 Sb. , v úplném znění vyhlášeném pod č. 72/1983 Sb.

14) Např. § 44 notářského řádu ; § 81 zákona č. 141/1961 Sb. , o trestním řízení soudním (trestní řád), v úplném znění vyhlášeném pod č. 148/1973 Sb.

15) § 110 odst. 1 celního zákona.

16) § 453 odst. 1 občanského zákoníku.

17) § 3a odst. 3 a 4 vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, ve znění vyhlášky č. 122/1974 Sb.

18) § 453 odst. 2 občanského zákoníku.

19) § 347 trestního řádu.

20) § 6 odst . 2 vyhlášky Ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb. , kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona SNR č. 150/1983 Sb. , a ve znění zákona ČNR č. 157/1983 Sb.

21) Rozpočtová skladba pro národní výbory v České socialistické republice - MF ČSR - čj. 121/16.314/85, kapitola 741. Rozpočtová skladba pro národní výbory ve Slovenské socialistické republice - MF SSR - čj. 1/1.495/1985, kapitola 941.

22) Účtová osnova a směrnice k účtové osnově pro rozpočtové organizace - FMF - čj. XV/2-4066/1982 , reg. v částce 35/1982 Sb. (čj. VII/2-22.873/85).

23) § 51 a 52 trestního zákona.

24) § 462 občanského zákoníku.

25) Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. , v úplném znění vyhlášeném pod č. 78/1983 Sb.

26) § 52 trestního zákona.

27) § 346 odst. 1 trestního řádu.

28) § 69 odst. 3 , § 347 a 349 hospodářského zákoníku.

29) § 68 odst. 1 hospodářského zákoníku.

30) § 18 odst. 5 vyhlášky č. 90/1984 Sb.

31) § 142 občanského zákoníku.

32) § 52 trestního zákona . § 148 odst. 1 a 2 , § 453a odst. 2 a § 500 odst. 3 občanského zákoníku.
§ 22 zákona č. 94/1963 Sb. , o rodině, v úplném znění vyhlášeném pod č. 66/1983 Sb.

33) § 149 a 150 občanského zákoníku.

34) § 5 písm. b) zákona č. 142/1970 Sb.

35) Např. vládní nařízení č. 56/1967 Sb. , o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, a vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 57/1967 Sb. , kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

36) § 5 písm. a) a b) zákona č. 142/1970 Sb.

37) Zákon č. 147/1983 Sb. , o zbraních a střelivu. Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb. , kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu.

38) § 1 zákona č. 53/1966 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu, v úplném znění vyhlášeném pod č. 124/1975 Sb.

39) § 14 vyhlášky č. 90/1984 Sb.

40) § 2 zákona č. 61/1977 Sb. , o lesích.

41) § 470 a 472 občanského zákoníku.

42) § 462 občanského zákoníku.

43) § 43 odst. 1 notářského řádu.

44) § 60 odst. 1 a 2 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb. , kterým se provádí zákoník práce.

45) § 4 a 5 vyhlášky č. 90/1984 Sb.

46) § 336 občanského soudního řádu.

47) § 116 občanského zákoníku.

48) Vyhláška č. 90/1984 Sb.

Přesunout nahoru