Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1986 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol

Částka 18/1986
Platnost od 15.09.1986
Účinnost od 01.10.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 2. září 1986,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytováni stipendií a příspěvků studentům vysokých škol

Ministerstvo školství Česká socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol, se mění a doplňuje takto:

1. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16

Podmínky pro poskytování stipendií a příspěvků a jejich výše

(1) Ústřední orgány, krajské národní výbory, státní hospodářské organizace, družstevní a společenské organizace (dále jen „organizace") mohou v zájmu získání vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků na místa výkonu práce v okrese Ostí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a Sokolov poskytovat ze svých prostředků resortní, krajská a podniková stipendia (dále jen „stipendia"). Studentům, kteří se písemnou dohodou zaváží, že po skončení studia na vysoké škole setrvají nejméně

a) 5 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje v zásadě od 2, ročníku studia stipendium ve výši 1200 Kčs,

b) 7 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje v zásadě od 2. ročníku studia stipendium ve výši 1400 Kčs.

(2) Organizace mohou v zájmu získání vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků na místa výkonu práce v ostatních územních vybraných oblastech stanovených zainteresovaným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí, pokud jde o krajská stipendia a příslušným krajským národním výborem v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství poskytovat stipendia v zásadě v posledních dvou ročnících studia. Studentům, kteří se písemnou dohodou zaváži, že po skončení studia na vysoké škole setrvají nejméně

a) 5 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje stipendium ve výši 1000 Kčs měsíčně v případě preferovaného studijního oboru,

b) 5 let v místě výkonu práce určeném organizací, se poskytuje stipendium ve výši 800 Kčs měsíčně v případě ostatních studijních oborů.

(3) Organizace mohou poskytovat studentům též tyto příspěvky:

a) příspěvek na učebnice, učební pomůcky a kulturní potřeby ve výši 400 Kčs ročně,

b) náhradu prokázaného jízdného za přepravu veřejným hromadným dopravním prostředkem při nástupu do školy a při ukončení školního roku, jakož i náhradu prokázaného jízdného k návštěvě rodiny během školního roku; ženatým studentům se hradí jízdné jednou za měsíc a svobodným nejvýše jednou za tři měsíce. Při jízdě vlakem se hradí jízdné druhé třídy osobního vlaku a při vzdálenosti nad 100 km i příplatek na rychlík. Náhrada jízdného se poskytuje pouze do výše jízdného se slevou, na kterou má student nárok. Výdaje za jízdné místními dopravními prostředky organizace nehradí,

c) příspěvek na manžela, který nemůže být výdělečně činný, ve výši 500 Kčs měsíčně, popřípadě snížený o částku zaopatřovacího příspěvku nebo sociálního stipendia; pokud je výdělečně činný a pobírá nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo podporu při ošetřování člena rodiny nebo invalidní nebo částečný invalidní důchod, sníží se příspěvek o takto vyplacené částky,

d) příspěvek na každé nezaopatřené dítě ve výši 100 Kčs měsíčně; pokud oba manželé - studenti uzavřeli dohodu o stipendiu, poskytne se zaopatřovací příspěvek na nezaopatřené dítě jen jednomu z nich,

e) jednorázovou sociální výpomoc do výše 1000 Kčs za školní rok v případech zvláštního zřetele hodných.

(4) V písemné dohodě uzavřené podle odstavce 1 nebo 2 se student zaváže, že vrátí stipendium, popřípadě stipendium a příspěvek nebo jejich odpovídající část, pokud závazek zcela nebo zčásti nesplní. Do odpracované doby se nezapočítává doba výkonu základní (náhradní) vojenské služby a doba další mateřské dovolené.

(5) Student je povinen neprodleně předložit dohodu nebo její opis na vědomí děkanátu. ".

2. § 17 včetně nadpisu zní:

㤠17

Doba poskytování stipendii a příspěvků

(1) Stipendia a příspěvky se poskytují po dobu stanovenou v dohodě, a to od prvního dne měsíce, ve kterém byla dohoda uzavřena.

(2) Stipendia, popřípadě stipendia a příspěvky lze poskytovat i studentům, kteří opakují ročník ze zdravotních důvodů, vážných rodinných důvodů nebo z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných.

(3) Stipendia, popřípadě stipendia a příspěvky podle § 16 odst. 1, 2 a odst. 3 písm. c) a d) se poskytují po dobu 12 měsíců ve školním roce; studentům studujícím podle individuálního studijního plánu se poskytují stipendia, popřípadě stipendia a příspěvky po dobu studia určenou individuálním studijním plánem. ".

3. V § 18 se vypouští v 1. větě odkaz na § 16 odst. 2 a nahrazuje se odkazem na § 16 odst. 1 a 2.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1986.


Ministr:

Vondruška v. r.

Přesunout nahoru