Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost

Částka 18/1986
Platnost od 15.09.1986
Účinnost od 25.06.1986
Zrušeno k 28.02.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 19. srpna 1986

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost


Dne 25. června 1986 byla ve Svetozarevu (SFRJ) podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem podpisu. Tímto dnem pozbyl platnosti Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci v oblasti normalizace, řízení jakosti výrobků a metrologie mezi Úřadem pro normalizaci a měření ČSSR a Státním výborem SSSR pro normy ze dne 28. ledna 1976.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Řehořek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik (dále jen "smluvní strany")

vycházejíce ze zásad Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970,

řídíce se usneseními a rozhodnutími Ekonomického zasedání členských států RVHP na nejvyšší úrovni, Programem dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik na období do roku 2000, Komplexním programem dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické hospodářské integrace členských států RVHP, dlouhodobými cílovými programy spolupráce členských států RVHP a též Úmluvou o uplatňování norem RVHP,

přikládajíce velký význam dalšímu rozšíření a upevňování vzájemně výhodné hospodářské a vědeckotechnické spolupráce na dlouhodobém základě, sjednocení vědeckotechnického potenciálu obou států pro společné řešení velkých hospodářských úkolů, vycházejíce z předpokladu dlouhodobé perspektivy,

usilujíce o rozšíření vzájemně výhodné výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, o prohlubování specializace a kooperace průmyslové výroby obou států, o zvýšení technické úrovně a jakosti výrobků, o společné řešení vědeckotechnických problémů

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti normalizace, metrologie a péče o jakost a zajišťovat především:

unifikaci státních norem a jiných normativně technických dokumentů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik na předměty spolupráce, pro které nejsou zpracovány normy RVHP nebo normy jiných mezinárodních organizací, společným vypracováním nových dokumentů a jejich současným zavedením v obou státech a odsouhlasením existujících uvedených dokumentů na výrobky, které jsou předmětem specializace a kooperace výroby, vědeckotechnické spolupráce a vzájemných dodávek mezi ČSSR a SSSR, a také norem všeobecně technického a meziodvětvového určení;

uplatňování unifikovaných státních norem a jiných normativně technických dokumentů ČSSR a SSSR ve smluvně právních vztazích v oblasti hospodářské a vědeckotechnické spolupráce;

provádění prací v oblasti vzájemného uznávání výsledků zkoušek a certifikace výrobků, které jsou předmětem vzájemné výměny zboží, se zvláštním zřetelem k vytváření podmínek pro unifikaci metod zkoušení a zkušebního zařízení a také pro vzájemné uznávání výsledků státních zkoušek a ověřování měřidel s přihlédnutím k pracím vykonávaným v RVHP;

společnou tvorbu a zdokonalování státních etalonů jednotek fyzikálních veličin a sekundárních etalonů, vývoj a výrobu sekundárních etalonů a referenčních materiálů;

koordinaci a kooperaci při provádění vědeckých výzkumů problémů v oblasti normalizace, metrologie a péče o jakost, které jsou předmětem společného zájmu;

výměnu normativně technické dokumentace a informací v oblasti normalizace, metrologie a péče o jakost.

Při uskutečňování spolupráce v oblasti normalizace a metrologie budou používány normy RVHP, normy jiných mezinárodních organizací, národní normy obou států, bude se přihlížet k normám průmyslově vyspělých států a k jiným normativně technickým dokumentům, které zajišťují výrobu zboží na světové úrovni a její konkurenční schopnost na světovém trhu.

Spolupráce v uvedených směrech se bude uskutečňovat na základě pětiletých a ročních plánů a v nutných případech i formou dohod, smluv a kontraktů.

Článek 2

Provádění prací při uskutečňování spolupráce podle článku 1 této dohody budou zajišťovat Úřad pro normalizaci a měření ČSSR a Státní výbor SSSR pro normy, další ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a SSSR.

Metodické řízení prací řešených ministerstvy a ostatními ústředními orgány států smluvních stran, předvídaných touto dohodou, jejich plánování a koordinaci budou zajišťovat z československé strany Úřad pro normalizaci a měření ČSSR a ze sovětské strany Státní výbor SSSR pro normy.

Článek 3

Úřad pro normalizaci a měření ČSSR a Státní výbor SSSR pro normy budou uskutečňovat zejména:

koordinaci plánů normalizace a metrologie států obou stran a vzájemné konzultace za účelem stanovení základních směrů rozvoje prací v oblasti vědeckotechnických a technicko-ekonomických základů normalizace, metrologie a péče o jakost;

provádění vědeckovýzkumných prací v oblasti normalizace, metrologie a péče o jakost;

provádění prací na unifikaci státních norem a jiných normativně technických dokumentů ČSSR a SSSR všeobecně technického a meziodvětvového určení;

provádění prací na vytváření a zdokonalování státních etalonů jednotek fyzikálních veličin a sekundárních etalonů, jsou-li předmětem společného zájmu pro obě strany;

provádění prací na stanovení a odsouhlasení nomenklatury sekundárních etalonů potřebných pro vybavení metrologických služeb obou států, popřípadě spolupráci na jejich tvorbě;

provádění prací na stanovení a odsouhlasení nomenklatury referenčních materiálů potřebných pro národní hospodářství obou států, popřípadě spolupráci na jejich tvorbě;

provádění prací na vzájemném uznávání výsledků státních zkoušek a ověřování měřidel a atestací referenčních materiálů;

provádění prací na unifikaci metod měření a měřidel používaných při zkoušení výrobků, které jsou předmětem vzájemných dodávek v souladu s platnými obchodními dohodami;

organizaci prací, metodické řízení, koordinaci a kontrolu prací prováděných na unifikaci metod zkoušení, hodnocení jakosti a certifikaci výrobků, které jsou předmětem vzájemných dodávek mezi oběma státy, v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím států;

provádění prací na přípravě a zvyšování kvalifikace kádrů v oblasti normalizace, metrologie a péče o jakost;

koordinaci činnosti v oblasti normalizace, metrologie a péče o jakost v mezinárodních organizacích na základě výsledků spolupráce v rámci RVHP;

projednání, odsouhlasení a schválení pětiletých a ročních plánů spolupráce v oblasti normalizace a metrologie včetně unifikace státních norem a jiných normativně technických dokumentů ČSSR a SSSR; tyto plány spolupráce budou sjednávány v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím států smluvních stran;

zařazení uvedených prací a opatření do ročních národních plánů práce v oblasti normalizace a metrologie v ČSSR a SSSR;

přípravu a předložení informací o provádění této dohody s návrhy na zdokonalení spolupráce v oblasti normalizace, metrologie a péče o jakost k posouzení Stálé subkomisi pro vědeckotechnickou spolupráci mezivládní československo-sovětské komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.

Článek 4

Ministerstva a ostatní ústřední orgány států smluvních stran budou zajišťovat:

zařazení úkolů na unifikaci státních norem a jiných normativně technických dokumentů ČSSR a SSSR do dohod a smluv o specializaci a kooperaci výroby a vědeckotechnické spolupráci uzavíraných mezi orgány a organizacemi států smluvních stran a rovněž zařazení úkolů metrologického zabezpečení těchto dohod a smluv;

vypracování podkladů k návrhům plánu unifikace státních norem a jiných normativně technických dokumentů ČSSR a SSSR, vycházejíce z dohod a smluv o specializaci a kooperaci výroby a vědeckotechnické spolupráci mezi orgány a organizacemi států smluvních stran, a jejich předložení Úřadu pro normalizaci a měření ČSSR a Státnímu výboru SSSR pro normy;

provádění prací na unifikaci státních norem a jiných normativně technických dokumentů ČSSR a SSSR na výrobky vyráběné v souladu s dohodami a smlouvami o specializaci a kooperaci výroby a vědeckotechnické spolupráci uzavíranými mezi orgány a organizacemi států smluvních stran;

uplatňování unifikovaných státních norem a jiných normativně technických dokumentů ČSSR a SSSR ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci uvedením odvolávek na ně;

přípravu a předložení odsouhlasených návrhů na nomenklaturu sekundárních etalonů a referenčních materiálů a rovněž na pořadí a lhůty vývoje, výroby a vzájemných dodávek stanovených měřidel a referenčních materiálů Úřadu pro normalizaci a měření ČSSR a Státnímu výboru SSSR pro normy;

vývoj a výrobu sekundárních etalonů měřidel a referenčních materiálů podle odsouhlasené nomenklatury a rovněž jejich vzájemné dodávky stanoveným postupem;

spolupráci na unifikaci metod zkoušení, na hodnocení jakosti a na certifikaci výrobků, které jsou předmětem vzájemných dodávek mezi oběma státy, v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím států smluvních stran.

Článek 5

Při provádění konkrétních opatření spolupráce v souladu s touto dohodou se budou orgány a organizace smluvních stran řídit Všeobecnými podmínkami uskutečňování vědeckotechnické spolupráce mezi ČSSR a SSSR.

Orgány a organizace smluvních stran zajistí vysílání specialistů k plnění prací předvídaných touto dohodou na základě vzájemně vyrovnané bezdevizové výměny a v případě potřeby i na základě devizové úhrady na náklady vysílající strany.

Článek 6

Právní ochrana a využívání vynálezů, průmyslových a užitných vzorů a ochranných známek se řídí Smlouvou o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce ze dne 12. dubna 1973, jinými dohodami v této oblasti, které uzavřely státy smluvních stran, a rovněž vnitrostátním právním řádem států, kterého je třeba použít v příslušných případech při řešení otázek neupravených v příslušné dohodě.

Článek 7

Orgány a organizace států smluvních stran zajistí utajení obdržené dokumentace a informací o pracích provedených podle této dohody a o dosažených vědeckotechnických výsledcích, pokud bude předávajícím orgánem sděleno, že mají tajný charakter.

Informace o jednáních a vzájemně získaných výsledcích může být zveřejněna po vzájemné dohodě mezi orgány a organizacemi států smluvních stran po zabezpečení příslušné právní ochrany těchto výsledků.

Článek 8

Tato dohoda se nedotýká práv a povinností vyplývajících pro smluvní strany z jiných jimi uzavřených mezinárodních dohod.

Článek 9

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu a bude platit neomezenou dobu. Každá ze smluvních stran může dohodu vypovědět předáním písemné výpovědi druhé smluvní straně 12 měsíců předem.

Vstupem Dohody v platnost pozbývá platnosti Protokol o přímé vědeckotechnické spolupráci v oblasti normalizace, řízení jakosti výrobků a metrologie mezi Úřadem pro normalizaci a měření ČSSR a Státním výborem SSSR pro normy ze dne 28. ledna 1976.

Dáno v Svetozarevu dne 25. června 1986 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

T. Hill v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

G. D. Kolmogorov v. r.


Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 17/2002 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 2. prosince 1997 na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997 pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací následující dvoustranné mezinárodní smlouvy:

55. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost, podepsaná ve Svetozarevu dne 25. června 1986, vyhlášená pod č. 54/1986 Sb.;

Přesunout nahoru