Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích

Částka 18/1986
Platnost od 15.09.1986
Účinnost od 25.03.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. července 1986

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích


Dne 6. prosince 1985 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem 25. března 1986.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik vedeny přáním dalšího rozvíjení a prohlubování bratrského přátelství a spolupráce mezi oběma státy, s cílem umožnit za zjednodušených podmínek překračování československo-sovětských státních hranic občanům obou států, kteří mají trvalý pobyt v pohraničních obcích nebo se zúčastní společných hromadných družebních akcí na státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, v souladu se Smlouvou mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách ze dne 10. února 1973, se dohodly takto:

Článek 1

(1) Státní občané Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik, kteří mají trvalý pobyt v pohraničních obcích nebo se zúčastní společných hromadných družebních akcí na státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, mohou v souladu s ustanoveními této dohody překračovat státní hranice zjednodušeným způsobem.

(2) Seznam pohraničních obcí je uveden v příloze č. 1.

Článek 2

Zjednodušené překračování státních hranic se uskutečňuje na základě průkazu totožnosti (u státních občanů ČSSR) nebo pasu (u státních občanů SSSR) a jednorázové pohraniční propustky nebo jmenného seznamu, který je její přílohou.

Článek 3

Jednorázovou pohraniční propustku vydávají příslušné orgány smluvních stran. Tyto orgány si vzájemně vymění vzory jednorázové pohraniční propustky.

Článek 4

(1) Jednorázová pohraniční propustka opravňuje k překročení státních hranic a k pobytu v pohraničních obcích v této propustce uvedených. Držitel této propustky může překročit státní hranice do dvou týdnů ode dne jejího vydání. Doba pobytu v pohraničních obcích uvedených v jednorázové pohraniční propustce nesmí přesáhnout sedm dnů; ve zvláštních případech může být tato doba se souhlasem příslušných orgánů smluvních stran prodloužena.

(2) Jména a příjmení dětí státních občanů ČSSR mladších 15 let, a jména a příjmení dětí státních občanů SSSR mladších 16 let, které cestují s rodiči nebo zákonnými zástupci, jsou zapsána do jejich propustky.

Článek 5

(1) Jednorázová pohraniční propustka se vydává státnímu občanu ČSSR nebo SSSR uvedenému v článku 1, jenž hodlá navštívit své příbuzné, kteří mají trvalý pobyt v pohraničních obcích uvedených v příloze č. 1, dojde-li k uzavření sňatku, narození dítěte, úmrtí nebo vážnému onemocnění.

(2) Příbuznými podle odstavce 1 se rozumějí rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, praprarodiče, vnuci, pravnuci, dále manžel, manželka, zeť, snacha, švagr, švagrová, tchýně a tchán.

Článek 6

Jednorázové pohraniční propustky se vydávají na základě písemných žádostí státních občanů ČSSR nebo SSSR. K žádostem se přikládají telegram nebo dopis příbuzných, obsahující důvody návštěvy podle článku 5 odst. 1, ověřené příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 7

(1) Při společných hromadných družebních akcích na státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti se vydává vedoucímu skupiny jednorázová pohraniční propustka, jejíž přílohou je jmenný seznam účastníků akce ověřený příslušnými orgány. Vedoucí skupiny a ostatní účastníci akce musí mít s sebou doklad ověřující jejich totožnost.

(2) Ve jmenném seznamu mohou být zapsáni též státní občané ČSSR nebo SSSR, kteří nemají trvalý pobyt v pohraničních obcích uvedených v příloze č. 1.

Článek 8

(1) Zjednodušené překračování státních hranic se uskutečňuje v místech uvedených v příloze č. 2.

(2) Ve zvláštních případech mohou hraniční zmocněnci smluvních stran ve vzájemné dohodě povolit jednorázové překročení státních hranic i mimo místa uvedená v příloze č. 2.

(3) Zjednodušené překračování státních hranic se uskutečňuje v době od svítání do soumraku.

Článek 9

Delegace a skupiny státních občanů ČSSR nebo SSSR v rámci spolupráce a přátelských styků stranických orgánů v pohraničních okresech mohou překračovat státní hranice v místech uvedených v příloze č. 2 způsobem stanoveným v Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států ze dne 17. prosince 1981.

Článek 10

Jestliže je nezbytné poskytnout rychlou lékařskou pomoc, mohou zdravotničtí pracovníci překračovat státní hranice po vzájemné dohodě hraničních zmocněnců smluvních stran i mimo místa uvedená v příloze č. 2 a v jakoukoli dobu na základě průkazu totožnosti nebo pasu.

Článek 11

Občané jednoho státu, kteří překračují státní hranice zjednodušeným způsobem, jsou povinni přihlásit a odhlásit pobyt na území druhého státu. Hraniční zmocněnci smluvních stran se vzájemně informují o stanoveném způsobu přihlašování a odhlašování pobytu těchto občanů.

Článek 12

V případě ztráty jednorázové pohraniční propustky je její držitel povinen neprodleně o tom vyrozumět pohraniční orgány státu, na jehož území ke ztrátě došlo.

Článek 13

(1) Státní občané ČSSR nebo SSSR, kteří překračují státní hranice zjednodušeným způsobem, podléhají pohraniční, celní a devizové kontrole, která se provádí podle příslušných předpisů smluvních stran.

(2) Předměty osobní potřeby, dárky, národní měny, valuty a devizové prostředky vyvážené a dovážené občany ČSSR nebo SSSR, kteří překračují státní hranice zjednodušeným způsobem, se propouštějí na základě celních a devizových předpisů obou států a příslušných dohod.

Článek 14

(1) Občané jednoho státu, kteří se zdržují na základě této dohody na území druhého státu, jsou povinni dodržovat jeho vnitrostátní právní řád.

(2) Hraniční zmocněnci smluvních stran se vzájemně informují o případech porušení ustanovení této dohody a přijímají, jestliže je to nezbytné, potřebná opatření.

Článek 15

(1) V zájmu ochrany zdravotní, veterinární a ochrany rostlin může každá ze smluvních stran dočasně omezit účinnost této dohody.

(2) O opatřeních přijatých podle odstavce 1 se smluvní strany neprodleně vzájemně informují.

Článek 16

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót informujících o tomto schválení.

Článek 17

Tato dohoda se uzavírá na dobu deseti let a bude automaticky prodlužována vždy na období dalších pěti let, pokud ji jedna ze smluvních stran nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušné doby platnosti Dohody nevypoví.

Dáno v Praze dne 6. prosince 1985 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Vajnar v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

Lomakin v. r.

Příloha č. 1

Seznam pohraničních obcí

ČSSR:

1. Nová Sedlica

2. Zboj

3. Ruský Potok

4. Kolbasov

5. Uličské Krivé

6. Ulič

7. Brezovec

8. Ruská Volová

9. Klenová

10. Ubĺa

11. Dúbrava

12. Choňkovce

13. Hrabová Roztoka

14. Ruský Hrabovec

15. Inovce

16. Podhoroď

17. Beňatina

18. Koňuš

19. Priekopa

20. Porúbka

21. Vojnatina

22. Petrovce

23. Koromĺa

24. Kolibabovce

25. Husák

26. Orechová

27. Krčava

28. Sejkov

29. Kristy

30. Močidla

31. Vyšné Nemecké

32. Nižné Nemecké

33. Jenkovce

34. Tašuĺa

35. Záhor

36. Bežovce

37. Pinkovce

38. Lekárovce

39. Bajany

40. Maťovce

41. Čierne Pole

42. Kapušianske Vojkovce

43. Veškovce

44. Veĺké Kapušany

45. Budince

46. Ruská

47. Kapušianske Kĺačany

48. Veĺké Slemence

49. Ptruksa

50. Kapoňa

51. Boťany

52. Bačka

53. Čierna nad Tisou

54. Malé Trakany

55. Veĺké Trakany

56. Čierna

57. Leles

SSSR:

1. Stužica

2. Domašin

3. Knjagiňa

4. Stričava

5. Zabroď

6. Velkyj Bereznyj

7. Malyj Bereznyj

8. Zavosina

9. Mirča

10. Dubrinič

11. Novoselica

12. Zaričevo

13. Perečin

14. Kamenica

15. Nevickoje

16. Guta

17. Onokovcy

18. Domanincy

19. Užgorod

20. Storožnica

21. Tarnovcy

22. Prikordonnoje

23. Šišlovcy

24. Derevcy

25. Palvovo

26. Galoč

27. Komarovcy

28. Soloncy

29. Strumkovka

30. Ceglovka

31. Straž

32. Solomonovo

33. Čop

Příloha č. 2

Místa zjednodušeného překračování státních hranic:

ČSSR

Vyšné Nemecké

Ubĺa

SSSR

Užgorod

Malyj Bereznyj

Přesunout nahoru