Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

Částka 17/1986
Platnost od 05.09.1986
Účinnost od 01.10.1986
Zrušeno k 01.02.1991 (43/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 14. srpna 1986,

kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s Federálním cenovým úřadem, federálním ministerstvem dopravy, federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem spojů a federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 22 odst. 3, § 25 odst. 2, § 29 odst. 3, § 36 odst. 2, § 42 odst. 2, § 44 odst. 2, § 47 odst. 6, § 49 odst. 2, § 54 odst. 3, § 60 odst. 2, § 61 odst. 4, § 66 odst. 5, § 67 odst. 4, § 77 odst. 3, § 78 odst. 5, § 81 odst. 7 a § 110 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:


HLAVA PRVNÍ

Celní kontrola

§ 1

Provádění celní kontroly

(1) Příslušník celní správy rozhodne, zda celní kontrolu provede kontrolou dokladů a písemností anebo kontrolou dopravních a průvodních listin anebo celní prohlídkou.

(2) Celní prohlídka se může provádět u všeho zboží podléhajícího celní kontrole, pokud touto vyhláškou nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Československá socialistická republika vázána, není stanoveno jinak.

(3) Výběrová nebo namátková celní prohlídka může být vnější nebo vnitřní, úplná nebo částečná.

(4) Při výběrové celní prohlídce se prohlíží zboží, které je pro takovou prohlídku předem určeno. Při namátkové celní prohlídce se prohlíží zboží, které je pro takovou prohlídku určeno náhodně.

(5) Úplná vnější nebo úplná vnitřní celní prohlídka se provede zejména v případech, kdy jsou pochybnosti o tom, že údaje o zboží jsou v příslušných dokladech správně nebo úplně uvedeny. Částečná vnější nebo částečná vnitřní celní prohlídka se omezí na takové množství zboží, aby bylo možno se s dostatečnou jistotou přesvědčit, že údaje o zboží jsou v příslušných dokladech správně a úplně uvedeny.

(6) Při vnější celní prohlídce se zjišťuje hrubá hmotnost, počet nákladových kusů, jejich značky a čísla a zda přiložená celní závěra není porušena. Při vnitřní celní prohlídce se zjišťuje druh, množství a jakost zboží.

(7) Účastník celního řízení nemá na rozsah celní prohlídky vliv. Účastník celního řízení může však celnici navrhnout provedení úplné vnější nebo úplné vnitřní celní prohlídky, jestliže se jejím provedením usnadní další celní řízení.

(8) Při celní kontrole může být v případech, kdy přepravované zboží bylo zajištěno celní závěrou, uznán jako důkaz o obsahu zásilek nebo zavazadel podrobný seznam zboží potvrzený celními orgány v zemi vývozu.

§ 2

Odebrání vzorků

(1) Celnice nebo účastník celního řízení mohou po zahájení celního řízení odebrat vzorky zboží jen v nutném množství k zajištění jeho totožnosti, určení nomenklaturního a sazebního zařazení zboží a ke zjištění jeho vlastností.

(2) Celnice může odebrat vzorky zboží jen za přítomnosti účastníka celního řízení a s jeho souhlasem. Účastník celního řízení může odebrat vzorky zboží jen se souhlasem celnice.

(3) Celnice vydá účastníkovi celního řízení potvrzení o odebrání vzorků zboží. Odebrané vzorky zboží, které nebyly k danému účelu spotřebovány, vrátí celnice účastníkovi celního řízení.

(4) Celnice může požadovat zaplacení cla ze vzorků zboží odebraných účastníkem celního řízení.

§ 3

Pracovní doba celnic

Pracovní doba celnic se stanoví s přihlédnutím k potřebám osob a organizací, zejména dopravních organizací a pošty. Celnice, u níž není zavedena nepřetržitá pracovní doba, zajistí provedení celního řízení i mimo pracovní dobu u snadno zkazitelného zboží, živých zvířat a spěšného zboží nebo pokud to povaha zboží nebo jiné okolnosti vyžadují.

HLAVA DRUHÁ

Osvobození od celní prohlídky

§ 4

(1) Celní prohlídce nepodléhá zboží, které při cestách do ciziny a z ciziny převáží prezident Československé socialistické republiky, předseda a místopředsedové Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, předseda a místopředsedové Sněmovny lidu, předseda a místopředsedové Sněmovny národů, předseda, místopředsedové a členové vlády Československé socialistické republiky, předseda Federálního statistického úřadu, předseda Správy federálních hmotných rezerv, předseda Státní banky československé, předsedové a místopředsedové České národní rady a Slovenské národní rady, předsedové, místopředsedové a členové vlád České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, předsedové Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu, předsedové Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, generální prokurátoři Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, předsedové nejvyšších soudů Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, hlavní arbitři Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, předseda Federálního úřadu pro tisk a informace, předseda Českého úřadu pro tisk a informace, předseda Slovenského úřadu pro tisk a informace a členové doprovodu těchto osob.

(2) Celní prohlídce nepodléhá dále zboží, které při cestách do ciziny a z ciziny převážejí poslanci Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, České národní rady, Slovenské národní rady, velvyslanci, vyslanci a chargé d'affaires Československé socialistické republiky akreditovaní v cizině, jakož i členové jejich rodiny, cestují-li s nimi společně.

§ 5

Celní prohlídce nepodléhá zboží, které při cestách z ciziny a do ciziny převážejí

a) hlavy cizích států, předsedové vlád cizích států a jejich náměstkové, členové vlád cizích států, předsedové a náměstkové předsedů zákonodárných sborů cizích států a členové jejich doprovodu,

b) předsedové a členové cizích delegací přijíždějících na diplomatické konference svolávané do Československé socialistické republiky,

c) diplomatický personál misí pověřených v Československé socialistické republice,

d) cizí diplomatičtí zástupci působící mimo území Československé socialistické republiky, cestují-li do ní nebo jí projíždějí,

e) konzulární úředníci konzulárních úřadů cizích států působící v Československé socialistické republice, pokud jsou konzulárními úředníky z povolání a nejsou československými státními občany,

f) členové rodin osob uvedených pod písmeny a) až e), g) jiní příslušníci cizích států mající diplomatický statut,

h) diplomatičtí a konzulární kurýři (dále jen "kurýři") cizích států.

§ 6

(1) Osvobození od celní prohlídky se týká též zavazadel osob uvedených v § 4 a 5, která jsou dopravována v časové souvislosti s cestou těchto osob, a to i když jsou dovážena nebo vyvážena jiným dopravním prostředkem, než kterým tyto osoby cestují.

(2) Osvobození od celní prohlídky se nevztahuje na případy, kdy jsou vážné důvody k domněnce, že zavazadlo obsahuje předměty, jejichž dovoz, vývoz nebo průvoz je zakázán nebo omezen. Celní prohlídka musí být provedena v přítomnosti osoby uvedené v § 4 a 5 nebo jejího zmocněnce.

§ 7

(1) Celní prohlídce nepodléhá zapečetěná diplomatická pošta a konzulární zavazadlo (dále jen "diplomatická pošta"), kterou veze kurýr týmž dopravním prostředkem, kterým cestuje. Kurýr se musí vykázat seznamem, jejž vyhotovil a razítkem opatřil úřad, který diplomatickou poštu odesílá. V seznamu musí být uveden počet kusů diplomatické pošty a druh obalu.

(2) Celní prohlídce nepodléhá zapečetěná diplomatická pošta dopravovaná jinak než kurýrem; musí být však doprovázena seznamem, jejž vyhotovil a razítkem opatřil úřad, který diplomatickou poštu odesílá. V seznamu musí být uveden počet kusů diplomatické pošty, druh obalu a adresa úřadu nebo orgánu, jemuž je pošta určena.

(3) Diplomatická pošta může obsahovat pouze diplomatické písemnosti nebo předměty určené k úřední potřebě mise.

HLAVA TŘETÍ

Celní kontrola v železniční, silniční, letecké a vodní dopravě a v poštovním styku

Celní kontrola zboží dopravovaného dopravními organizacemi

§ 8

(1) K provedení celní kontroly je dopravní organizace povinna předat pohraniční celnici seznam nákladu, seznam zavazadel, seznam zásob, seznam inventáře dopravního prostředku a jiné doklady o dopravovaném zboží.

(2) Ve vodní dopravě může být požadováno předložení plánu plavidla.

§ 9

(1) Seznam nákladu obsahuje tyto údaje: zemi imatrikulace dopravního prostředku, druh dopravního prostředku, imatrikulační značku, místo, kde je evidován, a místo, kde bylo zboží naloženo, jména, bydliště a sídla odesílatelů a příjemců zboží, zemi určení, množství a druh dopravovaného zboží podle měr a pojmenování obvyklého v obchodě, a je-li zboží zabaleno, též počet kusů, značky, čísla a druh obalu nákladových kusů. Celnice může stanovit, které údaje nemusí být v seznamu nákladu uvedeny. Pošta seznam nákladu nepředkládá.

(2) Seznam zavazadel obsahuje údaje o množství a druhu dopravovaných zavazadel, jméno a bydliště vlastníka zavazadla. Celnice může stanovit, kdy seznam zavazadel nemusí být předkládán nebo které údaje nemusí být uvedeny.

(3) Seznam zásob dopravního prostředku obsahuje údaje o zásobách potravin, nápojů, tabákových výrobků a jiných zásobách určených na cestu, popřípadě též o zařízení dopravního prostředku, není-li zapsáno v seznamu inventáře.

§ 10

V železniční dopravě nahrazuje seznam nákladu železniční vlakový soupis a přechodový seznam vozů naložených zbožím, seznam zavazadel a spěšnin nahrazuje přechodová soupiska. Vlakový soupis nebo přechodový seznam nemusí být odevzdán, přiveze-li vlak pouze prázdné vozy, jež jsou již zařazeny do vozového parku. Železniční vozy nezařazené do vozového parku železničních správ se zapisují do vlakového soupisu nebo přechodového seznamu tak, jako vozy naložené. U sběrných vozů je dráha povinna dodat celnici seznam zásilek v jednotlivých vozech. Seznam inventáře se v železniční dopravě nevyžaduje.

§ 11

Seznam nákladu, seznam zavazadel, seznam zásob a seznam inventáře se nevyžadují, přistane-li plavidlo nebo letadlo na krátkou dobu z technických důvodů, např. k doplnění zásob, odstranění závad nebo, aby vystoupili cestující.

§ 12

Nakládá-li se vyvážené zboží na dopravní prostředek ve vodní nebo silniční dopravě u vnitrozemské celnice, odevzdá jí dopravní organizace seznam nákladu dvojmo; jedno vyhotovení je určeno pro vnitrozemskou celnici a druhé pro pohraniční celnici.

Celní kontrola v dopravních prostředcích hromadné osobní dopravy při přestupu státních hranic

§ 13

Cestující, kteří cestují v dopravním prostředku hromadné osobní dopravy, a členové posádek dopravních prostředků osobní a nákladní dopravy jsou povinni předložit svá zavazadla k celní kontrole včas, aby mohla být ukončena v době pro ni určené.

§ 14

Cestující může na celním přechodu při vstupu do tuzemska opustit dopravní prostředek před skončením celního řízení a při výstupu do ciziny po skončení celního řízení jen se souhlasem příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 15

V celním prostoru pohraniční celnice se v době provádění celního řízení mohou kromě cestujících zdržovat jen pracovníci konající službu u dopravních prostředků. Jiné osoby se mohou v celním prostoru zdržovat jen se souhlasem příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 16

Dokud trvá celní prohlídka plavidla ve vodní dopravě, je zakázán jakýkoliv styk s břehem a s jinými plavidly; kromě členů posádky plavidla smějí na plavidlo vstupovat jiné osoby jen při výkonu úřední povinnosti, a to s vědomím příslušníka celní správy provádějícího celní kontrolu.

§ 17

Dojde-li k havárii nebo nouzovému přistání dopravního prostředku na celní cestě, je dopravní organizace povinna sdělit to bez zbytečného odkladu nejbližší celnici.

§ 18

Doprovod dopravních prostředků

(1) Rozhodne-li celnice na žádost dopravní organizace o doprovodu dopravního prostředku k zajištění celní kontroly, dopravní organizace dopraví příslušníky celní správy na stanovené místo a zpět, případně jim poskytne náhradu jízdného.

(2) Plavební organizace dále poskytne doprovázejícím příslušníkům celní správy bezplatné ubytování, otop, světlo a za náhradu i stravu.

§ 19

Dovoz poštovních zásilek

(1) Dovážené poštovní zásilky mohou být dopravovány bez celní závěry.

(2) Pošta předkládá dovážené poštovní zásilky k celnímu řízení vnitrozemské celnici s výjimkou dopisnic, psaní a slepeckého tisku, z jejichž vnější úpravy je patrno, že obsahují pouze písemné sdělení.

(3) Zkazí-li se obsah poštovních zásilek nebo jejich částí při dopravě v tuzemsku před propuštěním do volného oběhu v tuzemsku, projedná pošta tuto okolnost s celnicí, která je příslušná k propuštění zásilky.

(4) Bylo-li poškození nebo zkažení zásilek zpozorováno u pošty, u které se provádí celní řízení, zjistí stav zásilek tato pošta spolu s celnicí.

(5) Pokud pošta vyjme a zničí zkažené zboží, které by mohlo ohrozit lidské zdraví nebo poškodit jiné zásilky, je povinna o tom vyrozumět příslušnou celnici.

(6) Pokud pošta podle zvláštních předpisů prodá poštovní zásilky, které byly celnicí propuštěny do volného oběhu v tuzemsku, uhradí z výtěžku prodeje především náklady prodeje, poštovní poplatky a dále clo a jiné poplatky na zásilkách váznoucí.

(7) Pošta může odmítnout provádět úkony za účastníka celního řízení, jestliže to pokládá z provozních nebo jiných závažných důvodů za nutné anebo jestliže jí účastník celního řízení nedodá potřebné doklady nebo nesdělí potřebné údaje.

(8) Zásilky, u nichž pošta za účastníka celního řízení neprovádí úkony, odevzdá celnici na potvrzení a odevzdání oznámí adresátovi. Celnice propustí takové zásilky jen tehdy, potvrdí-li pošta na poštovním dokladu, že zásilky mohou být adresátovi vydány.

(9) Zásilky, u nichž pošta za účastníka celního řízení úkony neprovádí, může adresát odmítnout, jen dokud je na celnici neotevře.

§ 20

(1) Clo ze zboží dováženého v poštovních zásilkách vybírá pošta od účastníka celního řízení při dodání zásilky. Bez vybrání cla dodá pošta zásilku účastníkovi celního řízení jen tehdy, povolila-li celnice odklad úhrady cla.

(2) Pošta odesílá vybrané clo beze srážky dobírkovými celními poukázkami na účet Ústřední celní správy u Státní banky československé. Pošta odpovídá za to, že vybrané clo uvedené na dobírkové celní poukázce bude v plné výši a včas Ústřední celní správě poukázáno.

§ 21

Vrácení zásilek

(1) Má-li být vrácena do ciziny zásilka, jejíž propuštění do volného oběhu v tuzemsku obstarávala dopravní organizace nebo pošta, je dopravní organizace nebo pošta povinna předložit zásilku se všemi celními a jinými doklady celnici k provedení celního řízení.

(2) Bylo-li ze zboží vyměřeno clo, předloží dopravní organizace nebo pošta zásilku té celnici, která je do volného oběhu v tuzemsku propustila.

§ 22

Vývoz poštovních zásilek

(1) Balíky a cenná psaní může odesílatel podat k poštovní přepravě do ciziny jen tehdy, prokáže-li se potvrzením, že je celnice propustila k vývozu.

(2) Listovní zásilky do ciziny, které kromě písemného sdělení obsahují i zboží, k jehož vývozu je třeba povolení, může odesílatel podat k poštovní přepravě až poté, kdy je předložil celnici a celnice je propustila k vývozu.

(3) Listovní zásilky do ciziny může odesílatel podat k poštovní přepravě, aniž je předtím předložil celnici, pokud obsahují pouze zboží, k jehož vývozu není třeba povolení; taková zásilka musí být doprovázena celní prohláškou 1) o vyváženém zboží.

(4) Listovní zásilky, které nejsou opatřeny potvrzením celnice, že byly propuštěny k vývozu, předkládá pošta k provedení celní kontroly před jejich výstupem do ciziny.

(5) Ostatní listovní zásilky může odesílatel podat k poštovní přepravě do ciziny, aniž je před tím předložil celnici.

Povinnosti dopravních organizací a pošty

§ 23

Úkony pracovníků dopravních organizací a pošty

(1) Při celním řízení, které se provádí na návrh dopravní organizace nebo pošty, vykonávají pomocné práce pracovníci dopravní organizace nebo pošty.

(2) Za pomocné práce se považuje nakládání, skládání nebo překládání zboží, dodání zboží na váhu, přemísťování zboží do revizních místností, otevírání a zavírání ložených i prázdných dopravních prostředků a kontejnerů, nákladových kusů, vybalování a zabalování zboží, přistavování žebříků, můstků, pojízdných schodišť, poskytování dopravy člunem v říčním přístavu apod. Za pomocné práce se nepovažuje otevírání a zavírání listovních zásilek, na něž se vztahuje listovní tajemství.

(3) Nemohou-li pracovníci dopravních organizací a pošty vykonávat pomocné práce při celním řízení sami, jsou dopravní organizace a pošta povinny zařídit jejich provedení na svůj náklad podle pokynů celnice.

(4) O školení pracovníků pověřených dopravní organizací a poštou k obstarávání úkonů, s nimiž je celní řízení spojeno, pečují orgány celní správy v dohodě s dopravními organizacemi a poštou.

§ 24

Místnosti, prostory a pomůcky potřebné k celnímu řízení

(1) Provádí-li se pravidelně celní řízení dováženého, vyváženého nebo prováženého zboží v prostorách dopravních organizací nebo pošty, zajistí dopravní organizace nebo pošta pro celnice potřebné místnosti.

(2) Místnosti a prostory potřebné k celnímu řízení a uskladnění zboží se určí na takovém místě, aby pracovní postup celnice a orgánů s ní spolupracujících byl co nejúčelnější.

(3) O způsobu uzavírání místností sloužících k celnímu řízení a uskladňování zboží se dohodne dopravní organizace nebo pošta s celnicí.

(4) Dopravní organizace nebo pošta udržují v dobrém stavu místnosti, které odevzdaly k užívání celnici, uklízejí je, vytápějí a osvětlují, a to pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, za náhradu skutečných vlastních nákladů dopravních organizací nebo pošty.

(5) Dopravní organizace nebo pošta opatří na svůj náklad v dohodě s celnicí pomůcky a zařízení potřebné k provádění celního řízení, např. váhy, žebříky, pojízdné schody, lampy, bezpečnostní lampy, nástroje a řádné osvětlení celních prostorů pro celní kontrolu.

§ 25

Jízdní řády

(1) Dopravní organizace oznámí pohraničním celnicím jízdní řád všech dopravních prostředků přestupujících státní hranice podle jízdních řádů a každou jeho změnu dříve, než nabude jízdní řád nebo jeho změna účinnosti.

(2) Zavedení mimořádných vlaků, letadel nebo jiných dopravních prostředků, odřeknutí nebo zpoždění dopravních prostředků o více než půl hodiny oznámí dopravní organizace včas pohraniční celnici.

(3) Dojde-li u pohraniční celnice k nahromadění dopravních prostředků v železniční, letecké a vodní dopravě, určí provozovatel dopravy pořadí celní kontroly. Stane-li se tak u pohraniční celnice v silniční dopravě, určí pořadí celnice; propustí přednostně zejména sanitní dopravní prostředky s nemocnými nebo raněnými, dopravní prostředky, zařízení a jiné předměty určené pro poskytnutí pomoci při zdolávání požárů a likvidaci báňských, železničních a jiných podobných havárií, živá zvířata a snadno zkazitelné zboží, dopravní prostředky osob požívajících v Československé socialistické republice diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit a autobusy pravidelné dopravy.

HLAVA ČTVRTÁ

Clo

ODDÍL PRVNÍ

Vyměřování cla z obchodního zboží a neobchodního zboží

§ 26

(1) Z obchodního zboží pocházejícího ze států,

a) s nimiž má Československá socialistická republika sjednanou doložku nejvyšších výhod, se vyměří clo podle smluvních celních sazeb,

b) na které se vztahuje preferenční clo, se clo vyměří ve výši stanovené příslušnými předpisy Československé socialistické republiky,

c) s nimiž byla sjednána dohoda o vzájemném úplném nebo částečném osvobození zboží od cla, se clo nevyměří nebo se vyměří podle snížených celních sazeb.

(2) Za obchodní zboží pocházející z určitého státu se považují jeho přírodní suroviny, přírodní plodiny a výrobky zemědělské a průmyslové. Bylo-li však toto zboží dále podstatně zpracováno nebo upraveno v jiném státě, považuje se za zboží pocházející z tohoto jiného státu.

(3) Obchodní zboží tuzemského původu vracející se z ciziny, u něhož nebylo upuštěno od vybrání cla, se propouští za použití smluvních sazeb.

§ 27

(1) Má-li být z dováženého obchodního zboží vyměřeno smluvní clo podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) nebo clo preferenční podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. b) nebo jestliže účastník celního řízení navrhuje, aby se clo podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. c) nevyměřilo nebo vyměřilo podle nižších celních sazeb, je účastník celního řízení povinen prokázat zemi původu.

(2) Má-li být vyměřeno smluvní clo podle § 26 odst. 1 písm. a), postačí k průkazu doklady doprovázející zboží, faktury nebo korespondence. Nepovažuje-li celnice takový průkaz za postačující, prokáže účastník celního řízení správnost údajů osvědčením o původu zboží vydaným cizozemským orgánem příslušným k jeho vydání v zemi původu zboží, prohlášením o původu zboží nebo osvědčením o místním názvu.

(3) Má-li být vyměřeno preferenční clo podle § 26 odst. 1 písm. b), prokáže účastník celního řízení původ zboží osvědčením o původu zboží, které je ověřeno orgánem příslušným pro jeho vydávání v zemi původu zboží.

(4) Navrhuje-li účastník celního řízení, aby se clo podle § 26 odst. 1 písm. c) nevyměřilo nebo vyměřilo podle nižších celních sazeb, prokáže původ zboží způsobem stanoveným příslušnou mezinárodní dohodou o vzájemném úplném nebo částečném osvobození zboží od cla, osvědčením o původu zboží, které je ověřeno orgánem příslušným pro jeho vydávání v zemi původu zboží nebo prohlášením o původu zboží.

(5) Nemůže-li účastník celního řízení prokázat původ zboží při předložení návrhu na celní řízení, vyměří celnice clo z obchodního zboží podle ustanovení § 26 odst. 1 a stanoví přiměřenou lhůtu k předložení dokladů. Nebudou-li požadované doklady ve stanovené lhůtě předloženy, vyměří celnice doplatek cla podle všeobecné celní sazby.

§ 28 – § 30zrušeno

§ 31

(1) Clo ze zboží téhož sazebního čísla se nevyměří, nečiní-li více než 10 Kčs. Úhrnná částka cla se zaokrouhluje na celé koruny, a to při haléřové částce do 50 haléřů včetně směrem dolů a při haléřové částce nad 50 haléřů směrem nahoru.

(2) Nedoplatek na cle se nevyměří, nečiní-li více než 10 Kčs.

ODDÍL DRUHÝ

§ 32

Odklad úhrady cla

(1) Celnice mohou povolit odklad úhrady cla nejdéle na dobu dvou let. Socialistickým organizacím mohou celnice povolit odklad úhrady cla nejdéle na dobu tří měsíců.

(2) Z odkladu úhrady cla se platí úroky ve výši 2,5 % za rok z částky, jejíž úhrada byla odložena, a to po dobu odkladu úhrady cla, popřípadě bylo-li clo zaplaceno před uplynutím této doby, až do dne jeho zaplacení.

(3) Ze cla, jehož úhrada byla odložena, se úroky neplatí z částky, rovnající se složené celní jistotě nebo byl-li odklad úhrady cla povolen na dobu nepřesahující 14 dní.

(4) Nezaplatí-li účastník celního řízení clo v den splatnosti nebo v poslední den odkladu úhrady cla, je povinen platit úroky z prodlení ve výši 5 % jistiny za rok, a to za dobu od prvního následujícího dne až do dne zaplacení.

(5) Úroky z odkladu úhrady cla a úroky z prodlení úhrady cla jsou součástí cla.

ODDÍL TŘETÍ

§ 33

Prominutí a snížení cla

(1) Clo se promine, jestliže zboží

a) bylo před propuštěním do volného oběhu zcela zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno následkem nehody nebo vyšší moci, nebo

b) propuštěné do volného oběhu bylo před dodáním příjemci při dopravě prováděné dopravní organizací nebo poštou zcela zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno následkem nehody nebo vyšší moci, nebo

c) bylo se souhlasem celnice a pod celním dohledem zcela zničeno.

(2) Clo se sníží, jestliže

a) zboží bylo po podání návrhu na celní řízení před jeho propuštěním do volného oběhu zničeno nebo poškozeno následkem nehody nebo vyšší moci tak, že nemůže být použito k původnímu účelu, nebo

b) se změnila povaha zboží propuštěného do volného oběhu před dodáním příjemci tak, že by podléhalo nižšímu clu, než jaké bylo vyměřeno, nebo

c) se zjistí, že zboží v poštovní zásilce propuštěné do volného oběhu a dodané příjemci je částečně zničeno, poškozeno nebo nenávratně ztraceno.

(3) Na žádost účastníka celního řízení může orgán celní správy zvážit, zda promine nebo sníží clo i v jiných případech, než jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, pokud jsou pro to sociální, zdravotní nebo jiné důvody hodné zřetele, popřípadě jestliže by vzhledem k druhu, množství a jakosti a povaze zboží, účelu dovozu a způsobu nabytí zboží v cizině jeho vybrání vedlo k tvrdosti.

ODDÍL ČTVRTÝ

Osvobození od dovozního cla

§ 34

Zboží pro potřebu hlav cizích států

Od cla je osvobozeno všechno zboží dovážené pro potřebu hlav cizích států a členů jejich doprovodu v souvislosti s jejich pobytem v tuzemsku.

§ 35

Oficiální dary, čestné ceny a vyznamenání

Dary hlav cizích států, cizích vlád a jejich členů, mezinárodních organizací, jejichž členem je Československá socialistická republika, a jiných veřejných činitelů a úřadů jiných států a jejich oficiálních institucí, jakož i čestné ceny a vyznamenání jsou osvobozeny od cla, bude-li darování nebo udělení prokázáno osvědčením na povrchu čestné ceny nebo oficiálního daru nebo potvrzením dárce, československého zastupitelského úřadu v cizině, ústředního orgánu Československé socialistické republiky, České socialistické republiky, Slovenské socialistické republiky nebo jiného československého orgánu, který může takové darování nebo udělení osvědčit.

Zboží pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit

§ 36

Zboží dovážené pro diplomatický personál a konzulární úředníky, pokud nejsou československými státními příslušníky, je osvobozeno od cla s podmínkou, že bude použito pro vlastní potřebu těchto osob nebo pro potřebu členů jejich rodin, bydlících s nimi ve společné domácnosti.

§ 37

(1) Zboží dovážené pro diplomatické a konzulární úřady v Československé socialistické republice je osvobozeno od cla s podmínkou, že bude použito pro úřední potřebu těchto úřadů.

(2) Osvobození od cla se vztahuje též na zboží dovážené pro nově zřizované diplomatické a konzulární úřady v Československé socialistické republice s podmínkou, že bude použito pro úřední potřebu těchto úřadů.

§ 38

Za podmínek uvedených v § 36 a 37 je osvobozeno od cla zboží dovážené pro mezinárodní organizace působící v Československé socialistické republice a jejich členy a pracovníky, požívají-li výsad a imunit podle mezinárodních smluv.

§ 39

Celní řízení se provede na ústní návrh doložený potvrzením adresáta majícího nárok na osvobození od cla, úřadu nebo organizace, že zboží bude použito pro potřebu adresáta nebo pro potřebu členů jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, popřípadě pro úřední potřebu.

§ 40

Neobchodní zboží v cestovním styku a zásilkách

(1) Cestujícím a členům posádek dopravních prostředků s trvalým pobytem v cizině je osvobozeno od cla zboží dovážené k osobní spotřebě (cestovní potřeby), pokud druh a množství tohoto zboží odpovídá osobním poměrům a délce cesty; v tomto rámci jsou osvobozeny od cla nejvýše 2 litry vína, 1 litr lihovin, 250 ks cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků, 1 000 ks loveckých nábojů brokových a 50 ks loveckých nábojů do kulovnice. Cestujícím a členům posádek, jejichž pobyt v tuzemsku netrval déle než dva dny, se osvobození od cla snižuje u vína, lihovin, cigaret nebo tomu odpovídajícího množství tabákových výrobků, loveckých nábojů brokových a kulových na polovinu.

(2) Cestujícím a členům posádek dopravních prostředků s trvalým pobytem v tuzemsku je osvobozeno od cla zboží k osobnímu užívání, např. oděv, obuv a prádlo, které si v cizině opatřili k uspokojování naléhavých osobních potřeb a zboží jim prokazatelně propuštěné do volného oběhu v cizině, dovážené v nezměněném stavu zpět, a dále nejvýše 2 litry vína, 1 litr lihovin, 250 ks cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků. Cestujícím a členům posádek, jejichž dočasný pobyt v cizině netrval déle než dva dny, se osvobození od cla snižuje u vína, lihovin, cigaret nebo tomu odpovídajícího množství jiných tabákových výrobků na polovinu.

(3) Kromě případů uvedených v odstavci 1 se osvobozuje od cla zboží dovážené v cestovním styku s osobami s trvalým pobytem v cizině v ceně až do výše 1 000 Kčs.

(4) Kromě případů uvedených v odstavci 2 je s výjimkou motorových vozidel osvobozeno od cla zboží v ceně až do výše 5 000 Kčs dovážené v cestovním styku osobami s trvalým bydlištěm v tuzemsku, jestliže bylo v cizině získáno darem nebo za devizové prostředky, které mohou podle platných předpisů pro nákup zboží použít. U spolucestujících manželů a jejich nezaopatřených dětí, pokud spolu trvale žijí ve společné domácnosti, se částky stanovené pro osvobození od cla sčítají.

(5) Od cla je dále osvobozeno neobchodní zboží

a) dovážené v zásilkách v ceně až do výše 500 Kčs; zboží dovážené v zásilkách zpět z ciziny v nezměněném stavu bezprostředně po jejich odeslání, bylo-li toto zboží prokazatelně propuštěno do volného oběhu v cizině,

b) které českoslovenští státní příslušníci při dočasném služebním pobytu v mimoevropských státech trvajícím nejméně jeden rok zasílají nejvýše třikrát do roka prostřednictvím pošty, dopravních nebo obchodních organizací pro nezaopatřené děti a manžela žijící s nimi ve společné domácnosti v Československé socialistické republice a pro osoby, k nimž mají vyživovací povinnost, zdržující se též v tuzemsku, v ceně až do výše 2 000 Kčs u jedné zásilky,

c) které českoslovenští státní příslušníci při dočasném služebním pobytu v evropských státech trvajícím nejméně jeden rok, zasílají jednou za rok prostřednictvím pošty, dopravních nebo obchodních organizací pro nezaopatřené děti a manžela žijící s nimi ve společné domácnosti v Československé socialistické republice a pro osoby, k nimž mají vyživovací povinnost, zdržující se též v tuzemsku, v ceně až do výše 2 000 Kčs,

e) dovážené do Československé socialistické republiky československými organizacemi a jejich složkami, které je používaly při výkonu své činnosti v cizině,

f) dovážené ústředními orgány Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

(6) Osvobození od cla na alkoholické nápoje, cigarety a jiné tabákové výrobky se poskytuje pouze osobám starším 18 let.

(7) Dováží-li se zboží, jehož cena převyšuje částku stanovenou pro osvobození od cla, vyměří se clo u takového zboží jen z té částky, která převyšuje cenu stanovenou pro bezcelný dovoz zboží.

Stěhované svršky

§ 41

(1) Stěhovanými svršky se rozumí zboží k osobnímu užívání, jehož stěhující se osoba užívala k vlastní potřebě ve své domácnosti, např. zařízení bytu, motorová a jiná vozidla, zvířata, zboží k osobní spotřebě a zboží k výkonu povolání, např. stroje, přístroje, nástroje včetně nástrojů hudebníků a jiných umělců.

(2) Od cla jsou osvobozeny stěhované svršky cizích státních příslušníků, kteří se po trvalém pobytu v cizině stěhují k trvalému pobytu do tuzemska, za předpokladu, že jejich množství je přiměřené potřebě stěhujících se osob a za podmínek dále uvedených.

(3) Zboží k osobní spotřebě je osvobozeno od cla v množství odpovídajícím průměrné roční spotřebě.

(4) Pro přiznání osvobození od cla není rozhodné, po jakou dobu byly stěhované svršky používány a zda mají známky upotřebení.

(5) Stěhující se osoby předloží celnici dvojmo vyhotovený seznam stěhovaných svršků. Dále jsou povinny prokázat, že byly v cizině hlášeny k trvalému pobytu a že se stěhují k trvalému pobytu nebo k výkonu svého povolání v tuzemsku.

(6) Nárok na osvobození od cla přísluší jen na svršky dovážené nejdříve šest měsíců před přistěhováním a nejpozději do dvou let po přistěhování. Stěhované svršky dovážené postupně se osvobozují od cla za podmínky, že při dovozu jejich první části budou celnici oznámeny další stěhované svršky, pro které bude uplatňován nárok na osvobození od cla.

(7) Členové diplomatického personálu, konzulární úředníci a pracovníci mezinárodních organizací, kteří požívají výsad a imunit, jakož i další osoby, které se na území Československé socialistické republiky dlouhodobě zdržují k výkonu dovolené činnosti podle mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána, mohou dovážet stěhované svršky bez cla postupně po dobu svého přidělení v Československé socialistické republice.

§ 42

(1) Československým státním příslušníkům vracejícím se z trvalého pobytu v cizině k trvalému pobytu v tuzemsku jsou osvobozeny od cla stěhované svršky v rozsahu a za podmínek uvedených v § 41.

(2) Československým státním příslušníkům, kteří se vracejí z ciziny po dočasném pobytu trvajícím nejméně jeden rok, jsou osvobozeny od cla stěhované svršky, které do ciziny vyvezli, a zboží, s výjimkou motorových vozidel, které si za pobytu v cizině opatřili, pokud je dovážejí v množství k přiměřenému uspokojování svých osobních potřeb a osobních potřeb příslušníků své rodiny žijících s nimi ve společné domácnosti nebo osob, k nimž mají vyživovací povinnost.

(3) Osvobození od cla uvedené v odstavci 2 se vztahuje jen na stěhované svršky a zboží dovážené nejpozději šest měsíců po ukončení pobytu v cizině. Stěhované svršky a zboží dovážené postupně, nejdříve však po jednoročním dočasném pobytu v cizině, jsou osvobozeny od cla za podmínky, že všechny stěhované svršky a zboží, pro které bude uplatňován nárok na osvobození od cla, budou s jejich seznamem předloženy téže celnici.

§ 43

Darované zboží

(1) Od cla jsou osvobozeny léky, léčebné, ortopedické a protetické pomůcky darované z ciziny v množství přiměřeném potřebě obdarovaného nebo osob žijících s ním ve společné domácnosti.

(2) Od cla jsou osvobozeny, s výjimkou motorových vozidel, též svatební dary darované osobami s trvalým nebo dočasným pobytem v cizině, trvajícím nejméně jeden rok, osobám s trvalým nebo dočasným pobytem v tuzemsku u příležitosti sňatku, určené k přiměřenému uspokojování jejich osobních potřeb. Osvobození od cla se vztahuje jen na svatební dary dovezené nejdříve tři měsíce před uzavřením sňatku a nejpozději do šesti měsíců po uzavření sňatku.

§ 44

Zděděné zboží

(1) Osvobození od cla se vztahuje na všechno dovážené zboží, které osoby bydlící v tuzemsku nabyly děděním nebo odkazem.

(2) Nabytí zděděného nebo odkázaného zboží se prokazuje potvrzením orgánu, který dědictví projednal nebo seznamem zděděného nebo odkázaného zboží ověřeným tímto orgánem. Nabytí zděděného nebo odkázaného zboží může být též prokázáno potvrzením československého orgánu, který vykonává devizový dohled, nebo potvrzením československého zastupitelského úřadu v cizině.

(3) Nárok na osvobození od cla zanikne, nebude-li zděděné nebo odkázané zboží dovezeno do dvou let poté, kdy dědic nabyl možnosti s tímto zbožím nakládat.

§ 45

Zboží určené k vědeckým, výzkumným, vyučovacím, výchovným, kulturně výchovným, tělovýchovným, výcvikovým, vyšetřovacím, léčebným a služebním účelům

(1) Od cla je osvobozeno zboží dovážené k vědeckým, výzkumným, vyučovacím, výchovným, kulturně výchovným, tělovýchovným, výcvikovým, vyšetřovacím a léčebným účelům pro výzkumné ústavy, školy a výchovná zařízení, kulturní a kulturně výchovné organizace, tělovýchovné a branné organizace, nemocnice a jiná zdravotnická zařízení.

(2) Od cla jsou osvobozeny pomůcky zasílané mezinárodními organizacemi a konferencemi nebo jejich úřady pro služební potřebu orgánů státní správy, jakož i pro organizace poskytující nebo zprostředkující dopravní služby.

§ 45a

Od cla jsou částečně osvobozeny některé druhy obchodního zboží v rozsahu stanoveném v příloze.

§ 46

Literární, vědecká a umělecká díla

(1) Od cla jsou osvobozena literární, vědecká a umělecká díla, jako např. rukopisy díla, opční výtisky publikací, výtvarné návrhy, zvukové záznamy, pokud jsou zasílány k užití těchto děl podle autorsko-právní smlouvy, sjednané příslušnou socialistickou organizací.

(2) Od cla jsou osvobozena umělecká díla vytvořená československými umělci za jejich přechodného pobytu v cizině a jimi dovážená, pokud předloží celnici písemné prohlášení, že dovážené dílo vytvořili za svého pobytu v cizině.

§ 47

Zboží v pohraničním styku

(1) Od cla jsou osvobozeny sklizeň a jiný užitek z pohraničních hospodářství, užitek a přichovaná mláďata domácích zvířat na těchto hospodářstvích, úlovek rybářů v pohraničních vodách, jakož i předměty denní potřeby pohraničních obyvatelů v pohraničním styku.

(2) Pohraničním hospodářstvím se rozumí hospodářství, jehož část leží poblíže hranic v tuzemsku a část poblíže hranic v sousedním státě.

§ 48

Pohonné látky, mazací oleje a tuky k provozu dopravního prostředku

(1) Od cla se osvobozují pohonné látky, mazací oleje a tuky nutné k provozu dopravního prostředku, které se dováží týmž dopravním prostředkem v nádržích pevně zabudovaných v dopravním prostředku.

(2) Pohonné látky, mazací oleje a tuky dopravované v rezervních nádobách se osvobozují od cla v množství přiměřeném délce cesty a spotřebě dopravního prostředku.

(3) Od cla se též osvobozují pohonné látky, mazací oleje a tuky dovážené cizozemskými dopravními organizacemi pro vlastní dopravní prostředky. Toto osvobození se nevztahuje na pohonné látky, mazací oleje a tuky pro silniční dopravní prostředky.

§ 49

Zboží k zásobování cestujících a posádek dopravních prostředků

Zboží k uspokojování osobních potřeb cestujících a členů posádek dopravních prostředků v průběhu dopravy provozované organizacemi oprávněnými k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti mezinárodní dopravy je osvobozeno od cla v rozsahu stanoveném mezinárodními smlouvami, kterými je Československá socialistická republika vázána.

§ 50

Potřeby pro zahraničně hospodářskou činnost

Od cla jsou osvobozeny dokumenty, informativní materiál, vzorky a preparáty, které nelze dokumentací nahradit, propagační a náborový materiál dovážený v přiměřeném množství, pokud jsou nutné k uzavírání nebo plnění smluv v oblasti zahraničně hospodářské činnosti. 2)

§ 51

Zboží pro obchodní zastupitelství

(1) Od cla je osvobozeno dovážené zboží nezbytné k zajištění obvyklého provozu obchodních zastupitelství zahraničních osob při jejich dovolené činnosti v Československé socialistické republice.

(2) Osvobození od cla uvedené v odstavci 1 může být odepřeno nebo sníženo pro obchodní zastupitelství zahraničních osob, jejichž stát neposkytuje osvobození od cla ve stejném rozsahu pro podobné organizační složky československých právnických osob v zahraničí.

§ 52

Vrácené obaly

(1) Od cla jsou osvobozeny zpět dovážené obaly tuzemského původu, v nichž bylo vyvezeno zboží.

(2) Od cla jsou osvobozeny též obaly, které jsou dováženy náhradou za tuzemské obaly téhož druhu, v nichž bylo vyvezeno zboží.

§ 53

Rakve a urny

Od cla jsou osvobozeny rakve a urny, v nichž se dopravují tělesné pozůstatky, rakve a urny zasílané k převozu tělesných pozůstatků, jakož i květinové ozdoby a drobné ozdobné předměty zasílané u příležitosti pohřbu nebo zasílané na hroby.

§ 54

Zboží důležité pro trestní řízení

Zboží důležité pro trestní řízení je osvobozeno od cla, potvrdí-li tuto okolnost příslušný prokurátor, soud nebo jiný orgán činný v trestním řízení.

§ 55

Společná ustanovení o osvobození od dovozního cla

Nárok na osvobození od cla nutno uplatnit při podání návrhu na propuštění zboží do volného oběhu.

HLAVA PÁTÁ

Celní řízení

Návrh na celní řízení

§ 56

(1) Návrh na celní řízení obsahuje nezbytné údaje k provedení celního řízení, zejména

a) jméno a bydliště (sídlo) účastníka celního řízení,

b) jméno a bydliště (sídlo) zástupce účastníka celního řízení v případě, že účastník celního řízení je zastoupen,

c) jméno a bydliště (sídlo) odesílatele a příjemce zboží,

d) počet, druh, značky a čísla nákladových kusů,

e) počet, druh, čísla dopravních prostředků,

f) množství zboží podle měřítek stanovených celním sazebníkem, jakož i podle měřítek uvedených v dovozním nebo vývozním povolení,

g) označení druhu a povahy zboží podle výslovného pojmenování v celním sazebníku; není-li zboží v celním sazebníku výslovně jmenováno, uvede se pojmenování obvykle používané v obchodě s případným doplněním technického názvu, výrobní značky nebo ochranné známky nebo označení původu výrobku,

h) cenu zboží,

ch) zemi původu při dovozu,

i) zemi určení při vývozu,

j) účel dovozu nebo vývozu,

k) u záznamního oběhu požadovanou lhůtu ke zpětnému dovozu nebo ke zpětnému vývozu,

l) požadované osvobození od cla,

m) seznam připojených dokladů.

(2) Návrh na celní řízení pro obchodní zboží obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 tyto údaje:

a) identifikační číslo organizace,

b) číslo obchodního případu,

c) země obchodní,

d) kupující (vývoz),

e) prodávající (dovoz),

f) položka celního sazebníku obchodního zboží,

g) výše cla,

h) dodavatel zboží na vývoz,

i) odběratel zboží z dovozu,

j) kódové označení údajů v návrhu na celní řízení podle přílohy č. 1.

(3) Nejde-li o případy, kdy může být podán ústní návrh na celní řízení, návrh na celní řízení se podává:

a) na předepsaných tiskopisech 1) a na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2, nebo

b) na tištěném výstupu z počítače při zachování obsahu a formy uvedených tiskopisů, nebo

c) prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací ve formě předem schválené celnicí.

(4) Celnice může přijmout návrh na celní řízení již před předložením zboží k provedení celního řízení.

§ 57

S návrhem na celní řízení musí být předloženy nezbytné doklady k provedení celního řízení, zejména

a) povolení příslušného orgánu, je-li ho třeba podle zvláštních předpisů k dovozu, vývozu nebo průvozu zboží,

b) dopravní a průvodní listiny, je-li zboží na tyto doklady dopravováno,

c) osvědčení o původu zboží, je-li ho třeba podle zvláštních předpisů k dovozu nebo vývozu zboží a k vyměření smluvního cla,

d) osvědčení veterinární, fytokaranténní a jiná obdobná osvědčení, je-li takové osvědčení třeba k dovozu, vývozu nebo průvozu zboží,

e) doklad o ceně zboží.

f) před podáním prvního návrhu na celní řízení 2) dvojmo text smlouvy, a není-li z jejího obsahu zřejmé, ve dvojím vyhotovení údaje o identifikačním čísle organizace, druzích zboží a jejich vyjádření v položkách celního sazebníku obchodního zboží, zemi obchodní, množstevní a hodnotové omezení a předmět podnikání doložený podle požadavku celnice výpisem z podnikového rejstříku.

§ 58

(1) Celnice může přijmout ústní návrh na celní řízení při dovozu, vývozu nebo průvozu neobchodního zboží.

(2) Celnice může přijmout rovněž ústní návrh na celní řízení při dovozu nebo vývozu obchodního zboží, jde-li o obchodní vzorky nepatrné hodnoty, 3) náborový materiál a návody na použití nebo k obsluze.

Provádění celního řízení

§ 59

(1) Celní řízení mimo celní prostor se provádí, je-li to odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li se tím doprava zboží nebo je-li to jinak naléhavé a neruší-li se tím pravidelná činnost celnic.

(2) Požádá-li účastník celního řízení o provedení celního řízení mimo celní prostor, oznámí celnici přibližné množství zboží a jeho druh podle pojmenování obvyklého v obchodě a navrhne dobu, kdy má být celní řízení provedeno, jakož i dodatečné změny v těchto údajích.

(3) Celnice provede celní řízení mimo celní prostor za předpokladu, že v době navržené účastníkem celního řízení budou potřebné doklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit.

§ 60

(1) Celnice rozhodne, zda a za jakých podmínek propustí zboží do vázaného oběhu, jak má být zajištěna jeho totožnost, zda a v jaké výši má být složena celní jistota. Nepředloží-li účastník celního řízení vhodný návrh na způsob složení celní jistoty, stanoví jej celnice.

(2) Totožnost zboží se zajišťuje podle povahy zboží a účelu dovozu nebo vývozu přiložením celní závěry, otiskem úředního razítka, pečetí, přesným popisem, vyobrazením, odebráním vzorků, sepsáním továrních značek a výrobních čísel nebo jiným vhodným způsobem.

(3) Cizozemské celní závěry, značky, čísla nebo jiná označení uvedená na zboží a v průvodních dokladech potvrzených celními orgány jiných států je možno uznat za podmínky, že pro zajištění totožnosti zboží poskytují spolehlivou záruku.

(4) Neobchodní zboží nacházející se ve vázaném oběhu může být zcizeno nebo s ním jinak nakládáno jen se souhlasem celnice.

(5) Při propuštění zboží do vázaného oběhu stanoví celnice lhůtu k jeho opětovnému předložení celnici nebo ke zpětnému vývozu nebo dovozu.

(6) Na návrh účastníka celního řízení může celnice propustit zboží z vázaného oběhu ke zpětnému vývozu nebo dovozu, nebo do volného oběhu. Vázaný oběh je možno rovněž ukončit za podmínky, že se účastník celního řízení vzdá zboží ve prospěch státu nebo celnice vysloví souhlas se zničením zboží nebo jeho znehodnocením na náklad účastníka celního řízení. Celnice může přijmout vzdání se zboží ve prospěch státu, nevzniknou-li tím žádné náklady, kromě nákladů souvisejících s jeho prodejem.

Záznamní oběh v tuzemsku

§ 61

Do záznamního oběhu v tuzemsku lze propustit zejména

a) zboží na nejistý prodej a na ukázku,

b) zboží k pokusům, k napodobení nebo k vyzkoušení,

c) zboží k výkonu povolání,

d) zboží k osobnímu užívání cestujících a členů posádek dopravních prostředků,

e) literární, vědecká a umělecká díla k užití a na ukázku,

f) zboží pro výstavy a veletrhy,

g) zboží k soutěžím a závodům,

h) vzorky zboží,

ch) dopravní prostředky,

i) dobytek na pastvu nebo k vykonávání polních a jiných prací,

j) vratné obaly, palety a kontejnery,

k) zboží k přepracování, úpravě nebo opravě,

l) jiné zboží k dočasnému používání.

§ 62

(1) Za zboží k osobnímu užívání cestujících a členů posádek dopravních prostředků se považuje například oděv, prádlo, obuv, obvyklé osobní šperky, hodinky, a to i z drahých kovů, kufry, aktovky, filmové a fotografické přístroje, lovecké zbraně, cestovní radiopřijímače a televizory, magnetofony, dětské kočárky, vozíky pro nemocné, skládací a jiné sportovní čluny, jiná sportovní výstroj, s výjimkou motorových vozidel.

(2) Pokud zboží uvedené v odstavci 1 odpovídá osobním poměrům cestujícího nebo člena posádky dopravního prostředku, délce a účelu cesty, celnice propustí toto zboží do záznamního oběhu bez celní jistoty nejdéle na dobu jednoho roku.

§ 63

(1) Cizozemské dopravní prostředky a kontejnery, které jsou vlastnictvím cizozemských provozovatelů dopravy a vstupují do tuzemska, se propouštějí do záznamního oběhu na dobu nezbytnou.

(2) Motorová vozidla silniční dopravy určená k dopravě osob a zboží, účelová motorová vozidla nebo kombinovaná, jakož i vozidla silniční dopravy, která nejsou motorovými vozidly a kterých se používá k dopravě osob a zboží, jedoucí po vlastní ose, se propouštějí do záznamního oběhu na dobu jednoho roku.

(3) Celnice může lhůtu stanovenou v odstavci 2 prodloužit v případech, kdy záznamní oběh motorového vozidla silniční dopravy je nutný z důvodu prodloužení pobytu cizího státního příslušníka na území Československé socialistické republiky a československých státních příslušníků v cizině. Celnice tuto lhůtu může rovněž prodloužit v případech, kdy to vyžadují hospodářské a jiné zájmy československých socialistických organizací.

§ 64

(1) Přepravní pomůcky a náhradní součástky, které tvoří výstroj dopravních prostředků, se propouštějí do záznamního oběhu s podmínkou, že jich nebude použito k jinému účelu.

(2) Náhradní součástky, jež cizozemská dopravní organizace zasílá k opravě svých dopravních prostředků a kontejnerů zdržujících se dočasně v tuzemsku, se propouštějí do záznamního oběhu v tuzemsku s podmínkou, že jich nebude použito k jinému účelu.

§ 65

Speciální příslušenství dopravních prostředků a kontejnerů s nimi dopravované se propouští do záznamního oběhu jako dopravní prostředky a kontejnery.

§ 66

Jestliže zboží má být propuštěno do záznamního oběhu k přepracování, úpravě nebo opravě, stanoví celnice podmínky, za kterých se práce pro tyto účely provedou. Při stanovení podmínek se může vycházet z výroby na zkoušku nebo z posudku znalce, přičemž se uvede druh, množství a jakost zboží, které má být získáno po provedených pracích.

§ 67

Záznamní oběh v cizině

(1) Celní kontrola nad zbožím v záznamním oběhu v cizině se provádí pomocí dokladů.

(2) K celnímu řízení, v němž se rozhoduje o propuštění zboží ze záznamního oběhu v cizině do volného oběhu v cizině, nepožaduje celnice předložení zboží.

(3) Jinak platí o záznamním oběhu v cizině přiměřeně ustanovení o záznamním oběhu v tuzemsku.

§ 68

Poukazování zboží

(1) Poukázané zboží se zajišťuje zpravidla celní závěrou, pokud povaha zboží nebo způsob dopravy přiložení celní závěry nevylučují. Přiložená celní závěra se může odstranit z poukázaného zboží jen se souhlasem celnice.

(2) Celní závěra může být kusová nebo prostorová; kusová celní závěra se přikládá na zboží nebo obal, prostorová celní závěra na zařízení uzavírající prostor dopravního prostředku. Prostory dopravních prostředků se zajišťují závěsnou závěrou. Obaly, v nichž se nachází zboží, se mohou zajistit pečetí nebo celními známkami.

(3) Přiložení celních závěr na dopravní prostředky, kontejnery a na obaly nebo zboží se vyznačí v celních a jiných dokladech.

(4) V železniční dopravě může být upuštěno od přiložení celní prostorové závěry, je-li prostor dostatečně zajištěn železniční závěrou.

(5) Nelze-li celní závěru bezpečně přiložit, musí být poukázané zboží v průvodních listinách náležitě popsáno.

§ 69

Překládání a přebalování poukázaného zboží

(1) Zboží, zajištěné prostorovou celní závěrou, může být překládáno na jiný dopravní prostředek jen za celního dohledu.

(2) Zboží, zajištěné kusovou celní závěrou, pečetí nebo celními známkami, může být překládáno na jiný dopravní prostředek bez celního dohledu.

(3) Dopravní organizace může, je-li to za dopravy z mimořádných důvodů třeba, přebalit některé poukázané nákladové kusy. Přebalení poznamená v přepravní listině.

§ 70

Výstup zboží do ciziny

(1) Pohraniční celnice, u níž má vystoupit do ciziny zboží propuštěné k vývozu jinou celnicí, zjistí celní prohlídkou, zda zboží odpovídá průvodním a jiným dokladům a zda přiložené prostorové nebo kusové celní závěry jsou neporušeny.

(2) Vnitřní celní prohlídka se provede tehdy, jsou-li celní závěry porušeny, nebo je-li důvodné podezření, že obsah zásilky byl změněn, nebo že bylo se zbožím nakládáno nedovoleným způsobem.

(3) Neshledá-li při celní prohlídce závady, potvrdí pohraniční celnice v přiložených dokladech výstup zboží do ciziny.

(4) Pošta nepředkládá pohraniční celnici poštovní zásilky propuštěné k vývozu vnitrozemskou celnicí; výstup těchto zásilek do ciziny potvrzuje v příslušných dokladech pošta.

§ 71

Pátrání po poukázaném zboží

(1) Zjistí-li poukazovací celnice, že poukázané zboží nebylo přijímací celnici předloženo vůbec, nebo že bylo předloženo jen zčásti, zašle pátrací dopis tomu, kdo byl povinen zboží předložit přijímací celnici k celnímu řízení.

(2) Ten, kdo měl předložit poukázané zboží přijímací celnici k provedení celního řízení, je povinen sdělit poukazovací celnici důvody, pro které tak nemohl učinit.

(3) Dopravní organizace, která měla poukázané zboží předložit přijímací celnici, je povinna opatřit pro poukazovací celnici příslušné doklady, a je-li toho třeba, též vzorky zboží.

(4) Bylo-li zboží podle výsledku pátrání předloženo jiné celnici nebo zničeno nebo spotřebováno nebo uvedeno svévolně do volného oběhu v tuzemsku, učiní poukazovací celnice příslušná opatření.

Uskladňování zboží

§ 72

(1) Zboží dovezené z ciziny a zboží propuštěné celnicí k vývozu může být uskladněno v provozním skladu dopravní organizace nebo pošty, popřípadě v místnostech a prostorách, jež dopravní organizace nebo pošta určí v dohodě s celnicí k uskladňování zboží podléhajícího celní kontrole.

(2) Provozní sklady musí být zařízeny tak, aby se daly bezpečně uzavřít. Uzavírá je dopravní organizace a pošta; celnice může přikládat spoluzávěru.

(3) Ukládá-li se do provozního skladu dopravní organizace zboží, jež má být podrobeno celnímu řízení, zjistí celnice počet nákladových kusů a jejich značky, čísla a druh obalu a hrubou hmotnost.

(4) Účastník celního řízení, dopravní organizace a pošta jsou oprávněny s vědomím celnice se zbožím v provozním skladu účelně nakládat, například zboží prohlížet, přebalovat, nově označovat, dělit, čistit, doplňovat, dolévat, denaturovat a brát z něho vzorky. Při provádění těchto úkonů je nutno dbát celních předpisů.

(5) Nemá-li celnice dostatek prostorů pro zboží uskladňované z vlastního podnětu, umožní jí dopravní organizace a pošta uskladňovat zboží ve svém provozním skladu.

§ 73

Podmínky stanovené pro uskladňování zboží v provozních skladech platí přiměřeně i pro uskladňování zboží v celních skladech, jakož i ve skladech celnic.

§ 74

Sazebník skladného

(1) Za uskladnění zboží ve skladech celnice se za první započatý měsíc platí skladné ve výši

a) 5 % z ceny uskladněného zboží, nejméně však 50 Kčs za prvních pět dnů uskladnění (den uskladnění zboží se nepočítá),

b) 10 % z ceny uskladněného zboží, nejméně však 100 Kčs za dny následující.

(2) Uskladňují-li se ve skladech celnic listiny, doklady, dokumentace a jiné písemnosti, platí se skladné za první započatý měsíc ve výši 20 Kčs za každou skladovou položku.

(3) Za uskladnění zboží ve skladech celnic na dobu delší než jeden měsíc se platí dvojnásobek skladného, uvedeného v odstavci 1 písm. b) a odstavci 2.

(4) Úhrnná částka skladného se zaokrouhluje na celé koruny, a to při haléřové částce do 50 haléřů včetně směrem dolů a při haléřové částce nad 50 haléřů směrem nahoru.

§ 75

Přepravní styk

Účastník celního řízení je povinen předložit k nahlédnutí jak výstupní, tak i vstupní pohraniční celnici doklad, z něhož je patrno, že jde o tuzemské zboží, které se dopravuje přes území jiného státu.

HLAVA ŠESTÁ

Postup při prodeji a jiném nakládání se zbožím

§ 76

(1) Zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v řízení konaném o celních přestupcích, zboží, u něhož bylo vysloveno propadnutí nebo které bylo zabráno v trestním řízení o trestných činech a přečinech spáchaných při dovozu, vývozu a průvozu zboží, jakož i zboží, jehož se účastník celního řízení vzdal ve prospěch státu, je v prozatímní správě celnic.

(2) Prodej, popřípadě jiné nakládání se zbožím uvedeným v odstavci 1 se řídí předpisy o prozatímní správě národního majetku. 3)

(3) Ustanovení uvedená v odstavcích 1 a 2 se vztahují i na věci a jiné hodnoty podle předpisů o devizovém hospodářství, pokud byly celním přestupkem získány.


HLAVA SEDMÁ

Ustanovení zvláštní a závěrečná

§ 77

Zlato pro průmyslové účely

Zlatem pro průmyslové účely se rozumí zlato, které se dováží, vyváží nebo prováží výhradně jako obchodní zboží pro průmyslové přepracování, úpravu nebo zpracování.

§ 78

Rozhodování o nomenklaturním sazebním a tárovém zařazení zboží

(1) Návrh na rozhodnutí o nomenklaturním, sazebním a tárovém zařazení zboží se podává písemně; k němu se připojují potřebné vzorky, nebo není-li to vzhledem k povaze zboží možné, vyobrazení a technický popis zboží.

(2) Každý návrh se může týkat jen jednoho druhu zboží. V návrhu je třeba uvést všechny údaje, jež mohou mít vliv na sazební zařazení zboží nebo na výši táry, zejména údaje o složení, způsobu výroby, způsobu a účelu upotřebení a o původu zboží.

(3) Vyžádá-li si federální ministerstvo zahraničního obchodu k správnému posouzení věci znalecký posudek, hradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku navrhovatel.

§ 79

Pro účely této vyhlášky se cenou neobchodního zboží rozumí i jeho celní hodnota. 4)

§ 80

Zrušují se tyto vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu:

a) vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.,

b) vyhláška č. 83/1980 Sb., jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.,

c) vyhláška č. 54/1984 Sb., jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 83/1980 Sb.

§ 81

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1986.


Ministr: Ing. Urban CSc. v. r.


Příloha č. 1

Kódová označení údajů v návrhu na celní řízení a dovozním-vývozním záznamu

Odst. 1 - uvede se šestimístné identifikační číslo organizace,

Odst. 2 - číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací číselný údaj, pod kterým je vývoz nebo dovoz zásilky evidován účastníkem celního řízení. Údaj nesmí být více než desetimístný; případně volná okénka před ním zleva se doplňují nulami,

Odst. 4 - při vývozu se uvádí kód země určení, při dovozu kód země původu, podle příslušných obecně závazných předpisů, 4)

Odst. 5 - při určení země obchodní se použijí kódy podle seznamu zemí platného pro vyplnění odst. 4,

Jsou-li slovní údaje v odst. 4 a 5 totožné, je možné je vyjádřit v některém z těchto odstavců opakovacími znaménky.

Odst. 9a - použije se kód 1 při vývozu nebo dovozu zboží v rozebraném stavu, jehož jednotlivé části jsou propouštěny v různých zásilkách, které nelze jednotlivě ocenit,

Odst. 9d - uplatňuje-li účastník celního řízení nárok na osvobození od dovozního cla, použije v tomto odstavci kód 3 při dovozech podléhajících všeobecnému preferenčnímu systému nebo na základě mezinárodních smluv o vzájemném odstranění cel, kód 4 při dovozech zboží v souladu s ustanoveními této vyhlášky a při dovozech zásilek v rámci akce UNICEF,

Odst. 11 - uvede se výše cla, které má být uhrazeno,

Odst. 12 - údaj o čisté hmotnosti každé položky zboží deklarované v návrhu na celní řízení může být nejvýše osmimístný; při vyšší hmotnosti je třeba příslušnou položku zboží rozepsat do více řádek. Při deklaraci zboží zařazovaného do kapitoly 97 celního sazebníku obchodního zboží se údaj o čisté hmotnosti v celých kilogramech nahrazuje informací o počtu kusů, u radioaktivních látek se do tohoto odstavce vždy uvádí kód 0, u plynů a kapalin je údaj o čisté hmotnosti nahrazen údajem o vlastní hmotnosti, kromě případů, kdy je zboží baleno v maloobchodních obalech,

Odst. 13 - údaj o celní hodnotě má pro každou položku zboží určen maximální rozsah osmimístného čísla. Při vyšší hodnotě je třeba tento údaj rozepsat do více řádek. Je-li v odst. 9a) uveden kód 1 uvede se celková celní hodnota jen v jednom návrhu na celní řízení, v ostatních návrzích na celní řízení se uvede kód 0. Jestliže celnice uvolní 5) zboží před rozhodnutím o jeho propuštění, protože při podání návrhu na celní řízení není ještě sjednána cena (není známa celní hodnota), odst. 13 se nevyplňuje; k rozhodnutí ve lhůtě stanovené celnicí musí být tento údaj vyplněn,

Odst. 15 - údaj o hrubé hmotnosti má vymezený maximální rozsah osmimístného čísla,

Odst. 16 - kódy účelů dovozu nebo vývozu:

VÝVOZ

odst. 16 návrhu na celní řízení

21

Přímý vývoz za úplatu kromě investičních celků

Použije se v případech, při nichž je zboží propuštěno do volného oběhu v cizině za úplatu, bez ohledu na platební podmínky. Patří sem veškeré výměnné obchody, kooperace, vykazování použitelného odpadu, vzniklého při přepracování nebo úpravě zboží (pasívní zušlechťovací styk) a přídatky ke zboží při přepracování nebo úpravě zboží (aktivní zušlechťovací styk). Tento druh vývozu nezahrnuje vývoz částí investičních celků a realizaci zaznamenaného zboží.

22

Přímý vývoz zboží za úplatu kromě investičních celků v rámci přímých vztahů 6)

23

Vývozní realizace zboží z celního záznamu v rámci přímých vztahů 6)

24

Vývozní realizace zboží z celního záznamu

Použije se při prodeji zboží do ciziny z vývozního celního záznamu v cizině (např. při realizaci zboží ze zahraničních výstav a veletrhů, realizaci konsignačních skladů v cizině).

26

Vývoz zboží - částí investičních celků

Použije se pro dodávky částí investičních celků. V případě, že jde o vývoz částí investičních celků v rámci jiného účelu vývozu než za úplatu (odpovídající kódu 21), např. v rámci bezúplatného vývozu, použije se kód odpovídající účelu vývozu.

27

Vývoz zboží - částí investičních celků v rámci přímých vztahů 6)

42

Bezúplatný vývoz zboží zaslaného tuzemským dodavatelem náhradou za reklamované zboží

Použije se v případě zásilek zboží, které slouží jako náhrada za vyvezené vadné reklamované zboží

43

Bezúplatný vývoz zboží zaslaného tuzemským dodavatelem náhradou za reklamované zboží v rámci přímých vztahů 6)

46

Ostatní bezúplatné vývozy

Použije se jako sběrný kód bezúplatných vývozů zboží, neuvedených jmenovitě pod jinými kódy (např. znehodnocené zaznamenané zboží).

47

Ostatní bezúplatné vývozy v rámci přímých vztahů 6)

48

Obchodní vzorky vyvážené bezúplatně v rámci přímých vztahů 6)

49

Obchodní vzorky vyvážené bezúplatně

Označuje bezúplatně prováděný vývoz obchodních vzorků.

odst. 16 dovozního-vývozního záznamu

60

Vývoz zboží na nejistý prodej (konsignační sklady)

Vývoz zboží do záznamního oběhu na konsignační sklady.

61

Vývoz zboží na ukázku, k pokusům, napodobení nebo k vyzkoušení

Použije se při vývozu zboží na ukázku, k předvedení, k pokusům, k napodobení nebo vyzkoušení.

62

Zboží k výkonu povolání

Použije se při vývozu zboží, nářadí, zařízení apod., potřebného k činnosti čs. organizace na cizím území (stavba investičních celků, servis apod.).

63

Zboží pro výstavní akce (výstavy, veletrhy)

Tohoto kódu se použije v případech vývozu exponátů na výstavní akce.

64

Vývoz zboží k placeným opravám

Použije se při vývozu zboží do záznamního oběhu k placeným opravám mimo území ČSSR.

Při zpětném dovozu tohoto zboží se do odst. 16 návrhu na celní řízení uvede kód 75.

65

Vývoz zboží k neplaceným opravám

Použije se při vývozu zboží k neplaceným opravám, např. garančním.

66

Vývoz zboží k přepracování nebo úpravě (k zušlechtění)

Použije se při pasivním zušlechtění. Při zpětném dovozu tohoto zboží se v odst. 16 návrhu na celní řízení uvede kód 73.

67

Vývoz zboží k dočasnému užívání (bezplatné zapůjčení)

Jde o dočasné užívání bez finanční nebo jiné náhrady, tj. bezplatné zapůjčení.

68

Vývoz zboží k dočasnému užívání (pronájmu)

Použije se při vývozu zboží, převážně strojů a zařízení, k placenému pronájmu.

69

Ostatní vývozy do záznamního oběhu

Použije se jako sběrný kód vývozů do záznamního oběhu, neuvedených jmenovitě pod jinými kódy (např. vývoz zboží ke kompletaci - namontování - do dováženého výrobku).

odst. 16 návrhu na celní řízení

84

Zpětný vývoz zboží po skončení pronájmu

Použije se pro zpětný vývoz zboží, převážně strojů a zařízení, po skončení placeného pronájmu.

85

Zpětný vývoz zboží po skončeném pronájmu v rámci přímých vztahů 6)

86

Zpětný vývoz dovezeného vadného zboží v rámci přímých vztahů 6)

87

Zpětný vývoz dovezeného vadného zboží

Použije se při vývozu vadného zboží (reklamace) vráceného zpět do ciziny.

88

Ostatní zpětné vývozy v rámci přímých vztahů 6)

89

Ostatní zpětné vývozy

Použije se jako sběrný kód zpětných vývozů zboží neuvedených jmenovitě pod jiným kódem (např. vrácení nesprávně propuštěného zboží).

DOVOZ

odst. 16 návrhu na celní řízení

11

Přímý dovoz zboží za úplatu kromě investičních celků

Použije se v případech, při nichž je zboží propuštěno do volného oběhu v tuzemsku za úplatu, bez ohledu na platební podmínky. Patří sem veškeré výměnné obchody, kooperace, vykazování použitelného odpadu vzniklého při přepracování nebo úpravě zboží (aktivní zušlechťovací styk) apod.

Tento druh dovozu nezahrnuje dovoz částí investičních celků a realizaci zaznamenaného zboží.

12

Přímý dovoz zboží za úplatu kromě investičních celků v rámci přímých vztahů 6)

13

Dovozní realizace zboží z celního záznamu v rámci přímých vztahů 6)

14

Dovozní realizace zboží z celního záznamu

Použije se v případech, jestliže se propouští zboží ze záznamního oběhu do volného oběhu a clo se vyměřuje podle stavu zboží a předpisů platných v době podání návrhu na propuštění zboží do záznamního oběhu v tuzemsku.

15

Dovozní realizace zboží uskladněného v tuzemsku

Použije se při prodeji zboží do tuzemska, které je uskladněno v celním skladu a zůstává v době uskladnění majetkem zahraniční osoby (realizace zboží, tj. propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku).

16

Dovoz zboží - částí investičních celků

Použije se pro dodávky částí investičních celků. V případě, že se jedná o dovoz částí investičních celků v rámci jiného účelu dovozu než za úplatu (odpovídající kódu 11), např. bezúplatný dovoz, použije se kód odpovídající účelu dovozu.

17

Dovoz zboží - části investičních celků v rámci přímých vztahů 6)

18

Dovozní realizace zboží uskladněného v tuzemsku v rámci přímých vztahů 6)

32

Bezúplatný dovoz zboží zaslaného zahraničním dodavatelem náhradou za reklamované zboží

Použije se v případě zásilek zboží, které slouží jako náhrada za dovezené vadné reklamované zboží.

33

Bezúplatný dovoz zboží zaslaného zahraničním dodavatelem náhradou za reklamované zboží v rámci přímých vztahů 6)

36

Ostatní bezúplatné dovozy

Použije se jako sběrný kód bezúplatných dovozů zboží, které podléhají clu a nejsou jmenovitě uvedeny pod jinými kódy (např. obchodní vzorky podléhající clu podle celního sazebníku obchodního zboží).

Neuvádí se při znehodnocení zaznamenaného zboží, kdy se záznam ruší pouze uvedením rozhodnutí přímo v dovozním záznamu.

37

Ostatní bezúplatné dovozy v rámci přímých vztahů 6)

38

Obchodní vzorky dovážené bezúplatně v rámci přímých vztahů 6)

39

Obchodní vzorky dovážené bezúplatně

Označuje bezúplatně prováděný dovoz obchodních vzorků

odst. 16 dovozního-vývozního záznamu

50

Dovoz zboží na nejistý prodej (celní sklady)

Dovoz zboží k uskladnění v celním skladu.

51

Dovoz zboží na ukázku, k pokusům, k napodobení nebo k vyzkoušení

Použije se při dovozu zboží na ukázku, k předvedení, k pokusům, k napodobení nebo k vyzkoušení.

52 Dovoz zboží k výkonu povolání

Použije se při dovozu zboží potřebného k činnosti zahraniční osoby na čs. území, které bude opět vyvezeno z ČSSR (nářadí, zařízení apod. při stavbě investičních celků).

53

Dovoz zboží pro výstavní akce (výstavy, veletrhy)

Tohoto kódu se použije v případech dovozu exponátů na výstavní akce.

54

Dovoz zboží k placeným opravám

Jde o dovoz zboží do záznamního oběhu k placeným opravám na území ČSSR.

55

Dovoz zboží k neplaceným opravám

Jedná se o dovoz zboží k neplaceným opravám (např. garančním).

56

Dovoz zboží k přepracování nebo úpravě (zušlechtění)

Použije se při aktivním zušlechtění.

57

Dovoz zboží k dočasnému užívání (bezplatné zapůjčení)

Jde o dočasné užívání bez finanční nebo jiné náhrady, tj. bezplatné zapůjčení.

58

Dovoz zboží k dočasnému používání (pronájmu)

Použije se při dovozu zboží, převážně strojů a zařízení, k placenému pronájmu (leasing).

Při zpětném vývozu tohoto zboží se v odst. 16 návrhu na celní řízení uvede kód 84.

59

Ostatní dovozy do záznamního oběhu

Použije se jako sběrný kód dovozů do záznamního oběhu neuvedených jmenovitě pod jinými kódy (např. dovoz zboží ke kompletaci - namontování - vyváženého výrobku).

odst. 16 návrhu na celní řízení

72

Zpětný dovoz zboží po jeho přepracování nebo úpravě (zušlechtění) v rámci přímých vztahů 6)

73

Zpětný dovoz zboží po jeho přepracování nebo úpravě (zušlechtění)

Použije se pro zpětný dovoz zboží při pasívním zušlechťovacím styku.

Při vývozu tohoto zboží se v odst. 16 vývozního záznamu uvede kód 66.

74

Zpětný dovoz zboží po placené opravě v rámci přímých vztahů 6)

75

Zpětný dovoz zboží po placené opravě

Použije se při zpětném dovozu zboží po provedení placené opravy.

76

Zpětný dovoz vyvezeného vadného zboží v rámci přímých vztahů 6)

77

Zpětný dovoz vyvezeného vadného zboží

Použije se při dovozu vadného zboží (reklamace zboží vráceného zpět z ciziny).

78

Ostatní zpětné dovozy v rámci přímých vztahů 6)

79

Ostatní zpětné dovozy

Použije se jako sběrný kód zpětných dovozů zboží, neuvedených jmenovitě pod jiným kódem (vrácení nesprávně propuštěného zboží apod.).

Odst. 20 - k slovnímu údaji o dodavateli zboží na vývoz a odběrateli zboží z dovozu se do pravého horního rohu odstavce uvádí jeho šestimístné identifikační číslo organizace.

Odst. 23 - doklad zde potvrzuje buď účastník celního řízení nebo jeho zástupce, předloží-li celnici jiný doklad potvrzený účastníkem a dokazující, že dovoz nebo vývoz se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy.

Otisk razítka i podpis může být vyhotoven prostředky rozmnožovací techniky, tiskárnou počítače apod. Údaje v dílu "A" návrhu na celní řízení musí být napsány modrou nebo černou barvou a musí být nesmazatelné a čitelné. K vyplňování se nesmí používat inkoustové a obyčejné tužky.

Příloha č. 2

Příloha vyhlášky č. 236/1990 Sb.

Číslo celního sazebníku obchodního zboží1)Název zboží Celní sazba celního sazebníku obchodního zboží %1)Snížená celní sazba %
Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přísadou cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
2008203- ananasy45,-2,-
2008301- citrusové plody45,-2,-
2008408- hrušky45,-8,-
2008505- meruňky45,-5,-
2008602- třešně45,-8,-
2008700- broskve45,-5,-
2008807- jahody45,-8,-
- ostatní, včetně jiných směsí než pol. 2008190
2008921- - směsi45,-6,-
2008998- - ostatní45,-8,-
Glazované keramické dlaždice a dlažební kostky, obkladové desky a obkládačky; glazovaná keramická mozaika a podobné výrobky, též na vhodném podkladu
6908900- ostatní39,-7,-
1901109Přípravky pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej30,-15,-
1901206Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 190530,-20,-
5405009Umělý monofil o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož žádný rozměr v průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (např. umělá sláma) z umělých text. materiálů o zjevné šířce nepřesahující 5 mm47,-5,-
Kabel ze syntetického hedvábí
5501105- z nylonu nebo jiných polyamidů70,-9,-
5501202- z polyesterů50,-9,-
5501300- akrylový nebo modakrylový66,-9,-
5501903- ostatní69,-9,-
5502004Kabel z umělého hedvábí70,-9,-
Syntetická střižová vlákna nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
5503108- z nylonu nebo jiných polyamidů70,-9,-
5503205- z polyesterů45,-9,-
5503302- akrylová nebo modakrylová67,-9,-
5503400- z polypropylenu45,-9,-
5503906- ostatní70,-9,-
Umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
5504104- viskózová70,-9,-
5504902- ostatní70,-9,-
Syntetická střižová vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
5506107- z nylonu nebo jiných polyamidů62,-10,-
5506204- z polyesterů62,-10,-
5506301- akrylová a modakrylová62,-10,-
5506905- ostatní62,-10,-
5507006Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání58,-10,-
5508207Šicí nit z umělých střižových vláken, též upravená pro drobný prodej45,-20,-
Příze (jiné než šicí nit) ze syntetických střižových vláken, neupravená pro drobný prodej
- obsahující nejméně 85 % hmotnosti střižových vláken z nylonu nebo jiných polyamidů
5509114- - jednoduchá příze51,-8,-
5509122- - násobná (skaná) nebo kablová příze51,-8,-
- obsahující nejméně 85 % hmotnosti polyesterových střižových vláken
5509211- - jednoduchá příze51,-8,-
5509220- - násobná (skaná) nebo kablová příze51,-8,-
- obsahující nejméně 85 % hmotnosti akrylových nebo modakrylových střižových vláken
5509319- - jednoduchá příze51,-8,-
5509327- - násobná (skaná) nebo kablová příze51,-8,-
- jiná příze obsahující nejméně 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken
5509416- jednoduchá příze51,-8,-
5509424- - násobná (skaná) nebo kablová příze51,-8,-
- jiná příze z polyesterových střižových vláken
5509513- - ve směsi hlavně nebo výlučně s umělými střižovými vlákny51,-8,-
5509521- - ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy51,-8,-
5509530- - ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou51,-9,-
5509599- - ostatní51,-9,-
- jiná příze z akrylových nebo modakrylových střižových vláken
5509611- - ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy51,-9,-
5509629- - ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou51,-9,-
5509696- - ostatní51,-9,-
- ostatní příze
5509912- - ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy51,-9,-
5509921- - ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou51,-9,-
5509998- - ostatní51,-9,-
Příze (jiná než šicí nit) z umělých střižových vláken, neupravená pro drobný prodej
- obsahující nejméně 85 % hmotnosti umělých střižových vláken
5510112- - jednoduchá příze54,-9,-
5510121- - násobná (skaná) nebo kablová příze54,-9,-
5510201- jiná příze ve směsi hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy54,-9,-
5510309- jiná příze ve směsi hlavně nebo výlučně s bavlnou54,-9,-
5510902- ostatní příze54,-9,-
5511305Příze (jiná než šicí nit) z umělých střižových vláken, upravená pro drobný prodej44,-20,-
Obuv se svrškem z usně
- ostatní s podešví z usně
6403514- - pokrývající kotník12,-10,-
6403590- - ostatní12,-10,-
- ostatní s podešví z kaučuku, plastů, usně nebo kompozitní usně
6403913- - pokrývající kotník12,-10,-
6403999- - ostatní12,-10,-
Obuv se svrškem z textilních materiálů
- s vnější podešví z kaučuku nebo plastů
6404197- - ostatní12,-7,5
6404201- s podešví z usně nebo kompozitní usně12,-10,-
6405207Ostatní obuv se svrškem z textilních materiálů18,-7,5
6911102Kuchyňské a stolní nádobí z porcelánu19,-12,-
6914101Ostatní keramické výrobky z porcelánu31,-15,-
Tvrzené bezpečnostní sklo
7007116- - v rozměrech a tvarech vhodných pro použití v dopravních prostředcích, letadlech, lodích a kosmických lodích32,-15,-
7007191- - ostatní32,-15,-
Rozhlasové přijímače fungující bez připojení k vnějšímu zdroji energie, včetně přístrojů i pro příjem radiotelefonie nebo radiotelegrafie
8527113- kombinované s přístrojem na záznam nebo reprodukci zvuku21,-10,-
Elektrické izolátory
8546207- keramické29,-12,-
1) Příloha 1 nařízení vlády ČSSR č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží.

Poznámky pod čarou

1) SEVT 29 281 0 Návrh na celní řízení.
SEVT 29 282 0 Dovozní - vývozní záznam.

2) § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. (úplné znění č. 184/1988 Sb.).

3) Článek II Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva, 7. listopadu 1952 (zveřejněno: příloha k č. 17/1956 Sb.) a Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzorcích neparné ceny v duchu Mezinárodní úmluvy pro usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu z 5. prosince 1962.

4) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 115/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí.

5) § 70 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.

6) § 5 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., ve znění zákona č. 102/1988 Sb.

Přesunout nahoru