Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1986 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Částka 16/1986
Platnost od 15.08.1986
Účinnost od 01.09.1986
Zrušeno k 15.10.1991 (399/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 24. července 1986

o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 2 odst. 2, § 29 odst. 2, po projednání s příslušnými ústředními orgány podle § 19 odst. 5 písm. a), § 32 odst. 5 a po projednání s ministerstvem zdravotnictví ČSR a ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR podle § 28 odst. 6 a § 30 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a podle § 14 odst. 2 písm. a), § 22a odst. 2 a po projednání s ministerstvem zdravotnictví ČSR a ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR podle § 22 odst. 2 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. (úplné znění č. 48/1984 Sb.):


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška upravuje typy a názvy škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zřizování a zrušování škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, počty žáků ve třídě, zvláštnosti organizace škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zařazování žáků do základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zvláštních škol a pomocných škol, závěrečné třídy zvláštních škol, přijímání žáků do středních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, přijímání žáků do zvláštních odborných učilišť, vyučovací dobu, výchovu mimo vyučování, pravidla hodnocení a klasifikace žáků škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, péči o zdraví a bezpečnost žáků a soustavu učebních oborů zvláštních odborných učilišť.

§ 2

Typy a názvy škol pro mládež vyžadující zvláštní péči

(1) Pro žáky smyslově postižené se zřizují tyto školy:

a) Pro žáky sluchově postižené: základní škola pro nedoslýchavé, základní škola pro žáky se zbytky sluchu, základní škola pro neslyšící, střední odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež, gymnázium pro sluchově postiženou mládež a střední průmyslová škola oděvní pro sluchově postiženou mládež.

b) Pro žáky zrakově postižené: základní škola pro slabozraké, základní škola pro žáky se zbytky zraku, základní škola pro nevidomé, střední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, gymnázium pro zrakově postiženou mládež, konzervatoř pro zrakově postiženou mládež, střední odborná ladičská škola pro zrakově postiženou mládež a střední ekonomická škola pro zrakově postiženou mládež.

(2) Pro žáky s vadami řeči se zřizují základní škola pro vadně mluvící a základní škola pro nemluvící.

(3) Pro žáky tělesně postižené se zřizují základní škola pro tělesně postižené, střední odborné učiliště pro tělesně postiženou mládež, gymnázium pro tělesně postiženou mládež a střední ekonomická škola pro tělesně postiženou mládež; tyto školy se zřizují též při ústavech sociální péče.

(4) Pro žáky mentálně postižené se zřizují zvláštní škola, pomocná škola a zvláštní odborné učiliště.

(5) Pro žáky smyslově postižené, tělesně postižené nebo pro žáky s vadami řeči, kteří jsou též mentálně postiženi, se zřizují školy pro mládež s více vadami, kterými jsou: zvláštní škola pro nedoslýchavé, zvláštní škola pro žáky se zbytky sluchu, zvláštní škola pro neslyšící, zvláštní odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež, zvláštní škola pro vadně mluvící, zvláštní škola pro nemluvící, zvláštní škola pro slabozraké, zvláštní škola pro žáky se zbytky zraku, zvláštní škola pro nevidomé, zvláštní odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, zvláštní škola pro tělesně postižené a zvláštní odborné učiliště pro tělesně postiženou mládež.

(6) Pro žáky nemocné nebo zdravotně oslabené se zřizují základní škola při nemocnici, základní škola při dětské léčebně, základní škola při dětské lázeňské léčebně a základní škola při dětské ozdravovně (dále jen "základní škola při zdravotnickém zařízení").

(7) Pokud jsou žáci nemocní nebo zdravotně oslabení též mentálně postiženi, zřizují se pro ně zvláštní škola při nemocnici, zvláštní škola při dětské léčebně, zvláštní škola při dětské lázeňské léčebně a zvláštní škola při dětské ozdravovně (dále jen "zvláštní škola při zdravotnickém zařízení").

(8) Pro žáky obtížně vychovatelné se při dětském výchovném ústavu a při dětském diagnostickém ústavu zřizuje zvláštní škola, při výchovném ústavu pro mládež střední odborné učiliště.

(9) Pro žáky obtížně vychovatelné, kteří jsou též mentálně postiženi, se při dětském výchovném ústavu a při dětském diagnostickém ústavu zřizuje zvláštní škola, při výchovném ústavu pro mládež zvláštní odborné učiliště.

§ 3

Zřizování a zrušování škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, počty žáků ve třídě

(1) Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči se zřizují podle sítě škol stanovené ministerstvem školství ČSR 1) nejméně pro deset žáků. Zruší se, klesne-li počet žáků pod deset. Ve zvlášť odůvodněných případech může národní výbor, který školu odborně vede, ponechat školu přechodně v provozu i při nižším počtu žáků.

(2) V 1. - 3. ročníku zvláštní školy je ve třídě nejvýše dvanáct žáků, ve 4. a 5. ročníku nejvýše čtrnáct žáků, v 6. - 8. ročníku a v závěrečných třídách je nejvýše šestnáct žáků. Jsou-li ve třídě zvláštní školy vyučováni žáci různých ročníků, je ve třídě nejvýše tolik žáků, kolik odpovídá nejvyššímu počtu žáků stanovenému pro žáky nejnižšího ročníku, kteří jsou v této třídě vyučováni.

(3) Ve třídě pomocné školy, základní školy pro nedoslýchavé, základní školy pro žáky se zbytky sluchu, základní školy pro neslyšící, základní školy pro slabozraké, základní školy pro žáky se zbytky zraku, základní školy pro nevidomé, základní školy pro vadně mluvící, základní školy pro nemluvící a ve třídě školy pro žáky s více vadami včetně závěrečných tříd je nejvýše deset žáků.

(4) Ve třídě základní školy pro tělesně postižené a ve třídě základní školy při zdravotnickém zařízení, kterým je dětská psychiatrická léčebna nebo psychiatrické oddělení, je nejvýše třináct žáků.

(5) Ve třídě základní školy při ostatních zdravotnických zařízeních a základní školy pro tělesně postižené při ústavech sociální péče, v nichž jsou ležící pacienti, je nejvýše dvanáct žáků, ve třídě základní školy při ostatních zdravotnických zařízeních, v nichž jsou chodící pacienti, je nejvýše osmnáct žáků.

(6) Ve třídě střední školy zřízené pro smyslově postiženou mládež je nejvýše dvanáct žáků, ve třídě střední školy pro tělesně postiženou mládež je nejvýše šestnáct žáků. Ve třídě zvláštního odborného učiliště pro sluchově postiženou mládež, zvláštního odborného učiliště pro zrakově postiženou mládež a zvláštního odborného učiliště pro tělesně postiženou mládež je nejvýše dvanáct žáků.

(7) Při odborném výcviku ve středním odborném učilišti pro sluchově postiženou mládež, ve středním odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež, ve zvláštním odborném učilišti pro sluchově postiženou mládež, ve zvláštním odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež a ve zvláštním odborném učilišti pro tělesně postiženou mládež je ve skupině nejvýše šest žáků. Ve středním odborném učilišti pro tělesně postiženou mládež je ve skupině nejvýše osm žáků.

Zvláštnosti organizace škol pro mládež vyžadující zvláštní péči

§ 4

(1) Základní školy pro neslyšící, základní školy pro žáky se zbytky sluchu, základní školy pro nedoslýchavé, základní školy pro nevidomé, základní školy pro žáky se zbytky zraku, zvláštní školy pro neslyšící, zvláštní školy pro žáky se zbytky sluchu, zvláštní školy pro nedoslýchavé, zvláštní školy pro nevidomé a zvláštní školy pro žáky se zbytky zraku mají devět ročníků.

(2) Součástí zvláštního odborného učiliště připravujícího žáky učebních oborů pro zemědělskou výrobu může být pracoviště pro zemědělsko-hospodářskou činnost (pozemek, hospodářské objekty, strojní zařízení apod.).

§ 5

(1) Skupina vyučování volitelným a nepovinným předmětům a základů odborné přípravy se může zřídit, přihlásí-li se do ní alespoň šest žáků, skupinu volitelných předmětů odborného zaměření (základy odborné přípravy) je možné zřídit, přihlásí-li se do ní alespoň šest žáků.

(2) Oddělení zvláštní tělesné výchovy se zřídí při počtu alespoň šesti žáků; nejvyšší počet žáků v oddělení je osm. Klesne-li počet žáků pod šest, oddělení se zruší.

(3) Vyrovnávací třídy a specializované třídy se na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči nezřizují.

(4) Při pracovním vyučování se žáci od 5. ročníku základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních škol vyučují ve skupinách, v nichž je nejvýše deset žáků. Skupiny lze vytvářet i z žáků nejbližších ročníků. Při pracovním vyučování se témata stanovená učebními osnovami tohoto předmětu vyučují odděleně podle pohlaví žáků.

(5) Při tělesné výchově se chlapci a děvčata všech ročníků druhého stupně základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních škol vyučují odděleně ve skupinách podle pohlaví.

§ 6

(1) Doba studia potřebná k získání úplného středního vzdělání trvá na gymnáziu pro sluchově postiženou mládež, střední ekonomické škole pro zrakově postiženou mládež, na střední odborné ladičské škole pro zrakově postiženou mládež a na konzervatoři pro zrakově postiženou mládež pět roků.

(2) Na konzervatoři pro zrakově postiženou mládež se může zřídit přípravná třída pro žáky, kteří při přijímací zkoušce prokázali hudební vlohy a schopnosti, ale kteří zatím nedosáhli ve hře na nástroj potřebného stupně technické vyspělosti. Pro žáky zařazené do přípravné třídy konzervatoře pro zrakově postiženou mládež trvá studium šest roků.

(3) Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež organizuje dvouleté pomaturitní studium, kde žáci prohlubují své znalosti a dovednosti získané středoškolským studiem.

(4) Žáci tělesně postižení, kteří pro své tělesné postižení nemohou po absolvování základní školy pokračovat v přípravě na povolání na některé ze středních škol, a jsou osvobozeni od povinnosti docházet do školy, 2) jsou vzděláváni v rodinách nebo ústavech sociální péče. V tomto případě je možné sdružovat tyto žáky i do studijních skupin. Jejich vyučování zajišťují učitelé určení krajským národním výborem příslušným podle bydliště žáka.

§ 7

(1) Učební obory zvláštních odborných učilišť a délka přípravy v těchto oborech je uvedena v příloze této vyhlášky.

(2) Příprava v učebních oborech trvá ve středních odborných učilištích pro smyslově postiženou mládež u dvouletých učebních oborů tři roky a u tříletých učebních oborů čtyři roky; u čtyřletých studijních oborů ve středních odborných učilištích pro smyslově postiženou mládež pět let. Prodloužení přípravy se započítává do přípravného období.

Zařazování žáků do základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zvláštních škol a pomocných škol

§ 8

(1) O zařazování žáka do základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zvláštních škol a pomocných škol rozhoduje okresní národní výbor příslušný podle místa trvalého bydliště žáka; 3) zařazení žáka je třeba vždy projednat s jeho zákonnými zástupci, pěstouny nebo občanem, popř. ústavem, jemuž byl žák na základě soudního rozhodnutí svěřen do výchovy (dále jen "zástupce žáka"). Zařazení žáka není podmíněno souhlasem zástupce žáka.

(2) Návrh na zařazení žáků do škol uvedených v odstavci 1 mohou okresnímu národnímu výboru podávat zástupci žáka nebo škola, kterou žák navštěvuje, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, orgány péče o dítě.

(3) Mateřské školy a základní školy předkládají průběžně okresnímu národnímu výboru seznam dětí a žáků, které navrhují k zařazení do základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zvláštních škol a pomocných škol.

(4) Okresní národní výbor zabezpečí shromáždění všech podkladů potřebných k rozhodování o zařazení žáků do škol uvedených v odstavci 1 prostřednictvím okresní pedagogicko-psychologické poradny. Příslušný obvodní dětský lékař, popř. školní lékař, se kterým okresní pedagogicko-psychologická poradna bude případ konzultovat, zajistí všechna potřebná vyšetření dítěte v resortu zdravotnictví.

(5) K zařazení žáka do základní školy nebo do zvláštní školy při zdravotnickém zařízení je třeba souhlas ošetřujícího lékaře; rozsah výuky se stanoví v dohodě s ošetřujícím lékařem.

(6) Pokud okresní národní výbor rozhodl o zařazení žáka do zvláštní školy, zařídí současně jeho umístění do této školy. Pokud okresní národní výbor rozhodl o zařazení žáka do školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, kterou odborně vede krajský národní výbor, zašle opis rozhodnutí nadřízenému krajskému národnímu výboru.

(7) Umístění žáka do základní školy pro tělesně postižené nebo zvláštní školy pro tělesně postižené projedná národní výbor, který o zařazení rozhodl, s národním výborem, který ústav pro tělesně postižené řídí.

§ 9

(1) Do základní školy pro nedoslýchavé, do základní školy pro žáky se zbytky sluchu a do základní školy pro neslyšící se zařazují žáci s takovými vadami sluchu, pro které se nemohou ani při využití elektroakustických pomůcek vzdělávat na základní škole.

(2) Do základní školy pro žáky slabozraké, do základní školy pro žáky se zbytky zraku a do základní školy pro nevidomé se zařazují žáci s takovými vadami zraku, pro které se nemohou ani při využití běžných optických pomůcek vzdělávat na základní škole.

(3) Do základní školy pro žáky s vadami řeči a do základní školy pro nemluvící se zařazují žáci s takovými poruchami řeči, u nichž nelze dosáhnout odstranění poruchy řeči ambulantní logopedickou péčí.

(4) Do základní školy pro tělesně postižené se zařazují žáci s takovým tělesným postižením, pro které se nemohou vzdělávat na základní škole.

(5) Do zvláštních škol se zařazují žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat na ostatních školách. Do pomocných škol se zařazují žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat ani na zvláštní škole, ale jsou ještě vzdělavatelní.

(6) Do zvláštních škol pro žáky sluchově postižené, pro žáky s vadami řeči, pro žáky zrakově postižené nebo pro žáky tělesně postižené se zařazují žáci s příslušným postižením a takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat na ostatních školách.

(7) Žáci s více vadami, nejsou-li mentálně postiženi, se zařazují do některé školy uvedené v odstavcích 1 - 4 s přihlédnutím k převažující vadě.

(8) Při zařazení žáka do školy pro mládež vyžadující zvláštní péči pro žáka založí třídní učitel dlouhodobý výchovně vzdělávací plán, který je soustavně veden po celou dobu jeho docházky do školy pro mládež vyžadující zvláštní péči.

§ 10

(1) Dojde-li v průběhu docházky žáka ke změnám v charakteru postižení žáka, či přestanou-li důvody pro zařazení žáka do školy pro mládež vyžadující zvláštní péči existovat nebo přestane-li zařazení odpovídat postižení, podá ředitel školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, do níž byl žák zařazen, návrh na přeřazení žáka do jiné školy pro mládež vyžadující zvláštní péči nebo do základní školy, popř. návrh na osvobození žáka od povinné školní docházky; tento návrh projedná ředitel školy v pedagogické radě. Návrh se podává národnímu výboru, který školu pro mládež vyžadující zvláštní péči odborně vede; ten zašle návrh se svým stanoviskem tomu národnímu výboru, který bude o návrhu rozhodovat. 4)

(2) Žák, který byl zařazen do základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči nebo do zvláštní školy, po předcházející docházce do základní školy, může být přeřazen ředitelem základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči nebo zvláštní školy na návrh pedagogické rady do vyššího ročníku, než ve kterém plnil povinnou školní docházku na základní škole. V tomto případě se bere v úvahu věk žáka, počet let jeho školní docházky a znalost učiva odpovídající ročníku, do kterého má být žák zařazen.

§ 11

(1) Ve zvláštní škole jsou žáci s ohledem na stupeň rozumové vyspělosti vyučováni od 4. ročníku podle učebních osnov varianty A nebo varianty B. Podle osnov varianty B jsou vyučováni žáci, kteří jsou ve 3. ročníku na konci prvního nebo druhého pololetí klasifikováni nedostatečnou z českého jazyka nebo z matematiky, a u kterých nejsou předpoklady zvládnout ve vyšších ročnících požadavky osnov varianty A. Všichni ostatní žáci jsou vyučováni podle osnov varianty A.

(2) Zařazování žáků do skupin vyučovaných podle osnov varianty A nebo varianty B se provádí v pololetí a ke konci školního roku. Žáka zařazuje ředitel školy na návrh pedagogické rady. Přeřazení žáka ze skupiny A do skupiny B a obráceně je možné v kterémkoliv ročníku. Žáci vyučovaní podle osnov obou variant vytvářejí zpravidla jeden třídní kolektiv.

(3) Samostatné třídy pro žáky vyučované podle varianty B učebních osnov se zřizují pouze tehdy, umožňuje-li to stupeň organizovanosti zvláštní školy.

(4) Vyučování žáka podle varianty B učebních osnov se poznamená do dlouhodobého výchovně vzdělávacího plánu, do třídního výkazu, do třídní knihy a na vysvědčení.

(5) Na zvláštních školách pro žáky s více vadami se vyučuje podle jednotných učebních osnov.

§ 12

Závěrečné třídy zvláštních škol

(1) Žáci zvláštních škol, kteří pro své vážné psychomotorické nebo jiné postižení nemohou být připravováni v učebním oboru na zvláštním odborném učilišti, ukončí povinnou školní docházku v závěrečných třídách zvláštních škol. Příprava v závěrečných třídách je zaměřena na osvojení si a prohloubení základních občanských postojů, hygienických a pracovních návyků. Ve všeobecně vzdělávací části přípravy se pokračuje v upevňování učiva v určitých pro praktický život důležitých předmětech. Závěrečné třídy mohou být zřizovány i jako třídy koedukované.

§ 13

Přijímání žáků do středních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči

(1) Ke studiu do středních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili poslední ročník základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči; do středních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči se mohou přijmout též absolventi základních škol, pokud při přijímacím řízení předloží potvrzení příslušného odborného lékaře o charakteru postižení a rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení okresního národního výboru o změněné pracovní schopnosti.

(2) Charakter postižení žáka musí odpovídat typu školy, do níž se žák hlásí.

§ 14

Přijímání žáků do zvláštních odborných učilišť

(1) Do zvláštních odborných učilišť jsou přijímáni žáci zvláštních škol, kteří úspěšně ukončili 8., výjimečně 7. ročník zvláštní školy varianty A a jsou natolik rozumově vyspělí, že mohou přípravu ve zvláštním odborném učilišti absolvovat.

(2) K přijetí žáka do zvláštního odborného učiliště podávají zástupci žáka přihlášku; přihlášku podávají do konce ledna. Přihlášku se zástupci žáka projedná ředitel zvláštní školy.

(3) Přijetí žáka do zvláštního odborného učiliště navrhuje ředitel zvláštní školy na základě zhodnocení žákových schopností, zdravotního stavu a dovedností tak, aby byl žák připravován v učebním oboru, pro který má nejlepší předpoklady. Přihlášku žáka potvrzenou okresním (obvodním) odborníkem pro obor dorostového lékařství příslušného ústavu národního zdraví dle sídla školy spolu se svým návrhem zašle ředitel zvláštní školy do konce února řediteli zvláštního odborného učiliště, do kterého se žák hlásí.

(4) Žáky přijímá do zvláštního odborného učiliště jeho ředitel na základě komplexního posouzení žákových schopností a dovedností a v souladu s potřebami socialistické společnosti.

(5) Pro přijímání žáků do zvláštního odborného učiliště ustanoví ředitel zvláštního odborného učiliště komisi složenou z pedagogických pracovníků zvláštního odborného učiliště. Komisi předsedá ředitel zvláštního odborného učiliště nebo jím pověřený člen komise. Komise posuzuje žákovy schopnosti a předpoklady a dává řediteli zvláštního odborného učiliště návrh na přijetí žáka.

(6) Není-li žák přijat do toho učebního oboru, do kterého se hlásí, nebo navrhuje-li se jeho přijetí do jiného oboru, je třeba tuto skutečnost vždy projednat se zástupci žáka a přihlédnout k jejich oprávněným požadavkům.

(7) Proti nepřijetí žáka mohou jeho zástupci podat odvolání. Odvolání podávají do osmi dnů ode dne doručení rozhodnutí řediteli zvláštního odborného učiliště.

(8) Ředitel zvláštního odborného učiliště zašle odvolání spolu se svým stanoviskem do čtrnácti dnů krajskému národnímu výboru příslušnému podle trvalého bydliště žáka. Krajský národní výbor zhodnotí žákovy schopnosti a dovednosti a posoudí oprávněnost odvolání. Je-li odvolání vyhověno, žák je do zvláštního odborného učiliště přijat; v opačném případě projedná se zástupci žáka jeho další vzdělávání v souladu s jeho předpoklady.

§ 15

Vyučovací doba

(1) V 1. ročníku základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zvláštních škol a pomocných škol mohou být nejvýše čtyři vyučovací hodiny v jednom sledu, ve 2. - 4. ročníku pět hodin v jednom sledu, v 5. - 6. ročníku šest vyučovacích hodin v jednom sledu a v závěrečných třídách šest vyučovacích hodin v jednom sledu. Ve středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, ve zvláštních odborných učilištích může být v jednom dni včetně nepovinných předmětů nejvýše osm vyučovacích hodin, bez polední přestávky v jednom sledu nejvýše šest vyučovacích hodin.

(2) Ve školách pro mládež vyžadující zvláštní péči trvá vyučovací hodina čtyřicetpět minut. Vyučovací hodina praxe a vyučovací hodina při odborném výcviku trvá šedesát minut.

(3) Při odborném výcviku žáků je vyučovací jednotkou učební den. Rozvržení učebního dne určuje ředitel středního odborného učiliště nebo zvláštního odborného učiliště s ohledem na fyzickou a psychickou náročnost jednotlivých učebních oborů. U žáků do šestnácti let věku se zařazují po dvou hodinách odborného výcviku přestávky v trvání alespoň deseti minut nebo nejdéle po třech hodinách odborného výcviku přestávky v trvání patnácti až třiceti minut. U žáků starších šestnácti let, pokud pracují v provozech, jsou přestávky shodné s přestávkami stanovenými pro ostatní pracovníky provozu. Délka přestávek při odborném výcviku se započítává do délky učebního dne.

(4) Délka přímé individuální práce učitele s žáky ve školách při zdravotnických zařízeních se řídí zdravotním stavem žáků.

§ 16

Výchova mimo vyučování

(1) K rozvíjení zájmové činnosti na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči zřizuje ředitel školy zájmové útvary se zaměřením přírodovědným, technickým a pracovním, společensko-vědním, estetickovýchovným, zdravotněvýchovným, tělovýchovným, turistickým, branným apod. Zájmové útvary může ředitel školy zřizovat ve spolupráci s Pionýrskou organizací Socialistického svazu mládeže, Socialistickým svazem mládeže, Československým červeným křížem, Svazem invalidů, Svazem pro spolupráci s armádou, Svazem invalidních sportovců Československé tělesné výchovy, Svazem neslyšících sportovců Československé tělesné výchovy a jinými.

(2) Pedagogičtí pracovníci škol pro mládež vyžadující zvláštní péči dbají, aby účast žáka na činnosti v době mimo vyučování nebyla na újmu jeho zdraví a plnění školních povinností a podporovala výchovně vzdělávací, zdravotně rehabilitační a reedukační cíle těchto škol.

(3) Školní družinu a školní klub lze zřídit, přihlásí-li se k pravidelné docházce alespoň deset žáků; družina a klub se zruší, klesne-li počet pravidelně docházejících pod deset žáků.

(4) Zájmový útvar je možné zřídit již při počtu šesti žáků.

§ 17

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků škol pro mládež vyžadující zvláštní péči

(1) Při hodnocení chování a prospěchu žáků základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zvláštních škol a pomocných škol se přihlíží k charakteru postižení žáků. Žáci základních škol a středních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči se hodnotí a klasifikují podle pravidel hodnocení a klasifikace na základních a středních školách. Žáci zvláštních škol a pomocných škol se hodnotí podle samostatného klasifikačního řádu.

(2) Žáci zvláštních odborných učilišť jsou klasifikováni podle pravidel platných pro střední školy. 5)

(3) Žák zvláštní školy neprospěje a opakuje ročník, je-li hodnocen z kteréhokoli vyučovacího předmětu nedostatečnou, s výjimkou hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy.

(4) Je-li žák zvláštní školy vyučovaný podle učebních osnov varianty A klasifikován dva roky po sobě jdoucími nedostatečnou (odstavec 3), zařazuje se od následujícího školního roku do kategorie žáků vyučovaných podle osnov varianty B. Je-li žák vyučovaný podle učebních osnov varianty B klasifikován dva roky po sobě jdoucími nedostatečnou (odstavec 3), navrhne zvláštní škola, kterou žák navštěvuje, zařazení žáka do pomocné školy.

(5) Celkový prospěch žáků v 5. - 8. ročníku zvláštních škol a v závěrečných třídách se hodnotí těmito stupni: prospěl s pochvalou prospěl neprospěl.

(6) Pomocná škola má tři stupně; první a druhý stupeň je tříletý, třetí stupeň je dvouletý. Není-li žák pomocné školy způsobilý po třech letech docházky do jednoho stupně pomocné školy postoupit do vyššího stupně, osvobodí okresní národní výbor žáka od povinné školní docházky; 6) v odůvodněných případech lze rozhodnout o osvobození žáka od povinné školní docházky i dříve.

§ 18

Internátní péče

(1) Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči mohou být zřízeny jako školy internátní. 7) Na částečnou úhradu nákladů spojených s pobytem žáků, s výjimkou žáků středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť, přispívají rodiče nebo jiné osoby, které mají k dítěti vyživovací povinnost podle zvláštního předpisu. 8)

(2) Podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací práce internátní školy určuje vnitřní řád internátní školy vydaný ředitelem školy a schválený národním výborem, který školu odborně vede; vnitřní řád internátní školy stanoví též způsob převzetí a předání žáků jejich zástupcům a způsob předání žáků na vyučování a jejich přebírání po vyučování.

(3) Vnitřní řád internátní školy obsahuje též organizační, hygienické, bezpečnostní a jiné pokyny zajišťující řádný provoz internátu. S vnitřním řádem internátní školy seznámí ředitel žáka a jeho zástupce při nástupu do školy. Vnitřní řád internátní školy dále stanoví podmínky, za nichž může vychovatel umožnit žákům volnou vycházku, návštěvu kulturních a sportovních podniků, osobní nákupy apod. Vychovatel těmto žákům určí dobu odchodu a návratu a okruh pobytu v sídle školy.

(4) V internátu jsou zpravidla společně ubytováni žáci různého pohlaví a různého věku. Pro jednotlivé věkové kategorie žáků zřizuje vedoucí vychovatel samostatné výchovné skupiny; mohou však být zřizovány i výchovné skupiny věkově smíšené. Počty žáků ve výchovných skupinách jsou totožné s počty žáků stanovenými pro třídy jednotlivých typů škol pro mládež vyžadující zvláštní péči. V případě, že není vedoucí vychovatel v internátu ustanoven, zřizuje výchovné skupiny ředitel školy.

(5) Pokud v internátu zůstávají žáci i v době školních prázdnin, stanoví národní výbor, který školu odborně vede, způsob zabezpečení péče o tyto žáky v době školních prázdnin.

(6) Internátní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči zajišťují též výkon ústavní výchovy. 9)

§ 19

Péče o zdraví a bezpečnost žáků

V péči o zdraví a bezpečnost žáků škol pro mládež vyžadující zvláštní péči postupují školy podle předpisů platných pro základní školy a střední školy 10) s těmito odchylkami:

a) V jedné skupině žáků při koupání a při plaveckém výcviku je nejvýše šest žáků.

b) Lyžařský výcvik provádí jeden instruktor s nejvýše deseti žáky, s výjimkou žáků nevidomých a se zbytky zraku, kdy připadá na jednoho instruktora jeden žák; u žáků slabozrakých připadá na jednoho instruktora šest žáků.

c) Přesahuje-li při školním výletu počet žáků normu počtu žáků ve třídách nebo ve výchovných skupinách příslušného typu škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zajistí národní výbor, který školu odborně vede, účast další dospělé poučené osoby.


§ 20

Závěrečné ustanovení

Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se na základní školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, na zvláštní školy a pomocné školy předpisy platné pro základní školy a na střední školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštní odborná učiliště se vztahují předpisy platné pro střední školy. 10)

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

- Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči.

- Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 4/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství ČSR č. 95/1978 Sb.

- Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 99/1979 Sb., o soustavě zvláštních učebních oborů.

- Směrnice ministerstva školství ČSR o organizaci škol a výchovných zařízení pro mládež vyžadující zvláštní péči a o zařazování dětí a mládeže do těchto škol čj. 34 070/74-201 ze dne 29. 12. 1974, publikované ve Věstníku MŠ a MK ČSR, sešit 1/1975 a registrované v částce 3/1975 Sb.

- Instrukce ministerstva školství ČSR ze dne 14. července 1980 čj. 20 458/80-201 k organizaci a výchovně vzdělávací činnosti škol pro mládež vyžadující zvláštní péči (Věstník MŠ a MK ČSR 1980, str. 113, Věstník vlády ČSR pro národní výbory č. 12/1980).

§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1986.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 49/1984 Sb.).

2) § 37 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
§ 10 zákona ČNR č. 77/1978 Sb.

3) § 22 odst. 1 zákona ČNR č. 77/1978 Sb.

4) § 22 zákona ČNR č. 77/1978 Sb.

5) Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 124/1984 Sb., o středních školách.

6) § 10 zákona ČNR č. 77/1978 Sb.

7) § 44 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.

8) Vyhláška č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež.

9) § 23 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních (úplné znění č. 49/1984 Sb.).

10) Např. vyhláška ministerstva školství ČSR č. 123/1984 Sb., o základní škole, a instrukce ministerstva školství ČSR ze dne 12. 7. čj. 21 106/85-200 o základní škole (Věstník vlády ČSR pro národní výbory, částka 6/1985), vyhláška ministerstva školství ČSR č. 124/1984 Sb., o středních školách, a instrukce ministerstva školství ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR, kterou se stanoví podrobnosti o středních školách, ze dne 18. 7. 1985 čj. 22 221/85-210 (Věstník vlády ČSR pro národní výbory, částka 7/1985).


Příloha k vyhlášce č. 49/1986 Sb.

Soustava učebních oborů zvláštních odborných učilišť

Název a kódUrčeno pro hochy – H dívky – DStručný popis učebního oboruDélka přípravyPočet žáků ve skupině odborného výcviku
abcde
Báňský průmysl se zaměřením pro:
hornické práce 01-55-2/01HJednoduché práce pro dobývání uhlí, lupků a rud, tažení překopů, chodeb a prorážek, dopravování těživa a materiálů, báňské udržování důlních děl stavění individuálních výztuží, zajišťování porubů, posuvnou výztuží. Práce se sbíječkami, důlními vrtačkami, pomocné práce při obsluhování dobývacích a razících kombajnů.36 – 8
hlubinné dobývání 01-55-2/02HJednoduché práce při dobývání uhlí a lupků a při ražení a údržbě děl v hlubinných dolech. Práce spojené s důlní dopravou a důlními mechanismy. Provádění jednoduchých zámečnických a údržbářských prací v dolech.36 - 8
Zpracování dřeva se zaměřením pro:
dřevařskou prvovýrobu 08-90-2HRuční a mechanické opracování materiálů a polotovarů. Uskladňování výrobků a polotovarů ručně nebo s použitím jednoduchých mechanizačních prostředků. Balení a nakládání výrobků a polotovarů včetně jejich zajištění proti poškození. Impregnace polotovarů a výrobků máčením nebo natíráním a jejich uskladňování. Nakládání a skládání řeziva a dopravníků.36 - 8
truhlářskou výrobu 08-91-2HVykonávání základních prací v oboru výroby nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí. Spoluobsluha zařízení při technologické přípravě konstrukčních materiálů vysoušením, plastifikací, tvarováním, přípravě a zpracování dýh po nalisování na nábytkové nebo stavební dílce. Hoblování, frézování, vrtání, broušení na seřízených strojích. Méně náročné práce při montáži a povrchové úpravě mořením, tmelením, nanášením nátěrových hmot.36 - 8
kartáčnickou výrobu 08-92-2H
D
Základní práce ve výrobě kartáčů, štětců, štětek, technických kartáčů a kotoučů a kartáčů drátěných, spočívající zejména v manipulačních pracích při přípravě kartáčnického materiálu roztříděním, řezáním, vázáním, dílčích montážích, ořezávání hlaviček a povrchové úpravě kartáčnických výrobků.2*) 6 - 8
dřevařskou druhovýrobu 08-93-2HNěkteré montážní práce, klížení, sesazování, drobné opravy polotovarů. Pomoc při vkládání výrobků do lisů a při odebírání. Sbíjení dílců, sesazování, bednění, montáž geletek, malých a středních škopků a beden. Ruční broušení výrobků. Povrchová úprava, balení výrobků, skladové a expediční práce.36 – 8
drobnou dřevařskou 08-94-2H
D
Základní práce v oboru výrobků ze dřeva, textilu výrobu a umělých hmot spočívající zejména v: spoluobsluze zařízení při technologické úpravě materiálu vysoušením, manipulaci ve skladech materiálu řeziva, kulatiny a jiných materiálů (drátů, plechu, textilu, umělých hmot a vláken), potřebných k výrobě hraček, pracích při povrchové úpravě tmelením, stříkáním, plnění a vybírání dílců z bubnů, máčení sítotiskem a ručním malováním, polepování obrázky a obtisky, montáži hraček klížením, sbíjením i návlekem, kompletaci sestav výrobků, adjustáží a expedicí.26 – 8
čalounění nábytku 08-96-2H
D
Vykonávání základních prací v oboru čalounické výroby při zhotovování čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků a dekoratérských prací spočívajících v přípravě - cepování čalounických vycpávkových materiálů, stříhání nebo řezání čalounických materiálů a potahových tkanin a koženek strojně nebo ručně. Popruhování, přibíjení lepenkových nebo sololitových podkladů, výlisků na sedadle židlí, pérových pružin, pérového plátna a paspulí. Lemování, šití grádlů na šicím stroji, sváření potahů sedadel, popínání rámečků a rámů jutou nebo plátnem.36 – 8
Elektrotechnická výroba se zaměřením pro:
výrobu elektronických a elektro-mechanických 8 04-94-2/01H
D
Velkosériová výroba elektronických a zařízení se zvládnutím jednoduchých měřících a nastavovacích úkonů s rozpoznáním běžných pasivních a aktivních elektronických zařízení součástek, jejich funkcí a zapojování.36 – 8
elektrotechnickou a strojírenskou montáž 04-94-2/02H
D
Jednoduché rukodělné a montážní práce v hromadné elektrotechnické a strojírenské výrobě. Sestavování jednoduchých strojních součástí a celků, mazání strojů a zařízení.36 – 8
Gumárenská a plastikářská výroba se zaměřením pro:
plastikářskou výrobu 06-87-2/01HRuční a strojně ruční pracovní činnost ve zpracování plastických hmot při přípravě surovin a polotovarů, obsluze běžných zařízení (osévačky chemikálií, dopravní mechanizační prostředky, drtící stroje, lisy, balicí stroje apod.)26 - 8
gumárenskou výrobu 06-87-2/02H
D
Jednoduché pomocné práce v gumárenské a plastikářské výrobě, příprava surovin, obsluha jednoduchého zařízení a výroba jednoduchých výrobků z kaučukových směsí a plastů.26 – 8
Hutní výroba se zaměřením pro:
neželezné kovy 02-53-2HRuční třídění kusového odpadu neželezných kovů, jeho stříhání a vázání, vážení vsádek pro tavicí pece, obsluha dopravních zařízení, mlýnů, převíjení a navíjení drátů a neželezných kovů.25 – 6
válcovny 02-54-2HOdstranění okují z odpadu na válcovacích tratích, rovnání profilů, plechů a trubek, včetně seřízení rovnacího zařízení, třídění válcovaného materiálu v úpravnách, řízení expedice válcovaných výrobků, vybrušování povrchových vad ruční bruskou, vypalování vad válcovaného materiálu plamenem, pomocné práce u ohřívacích pecí, na válcových tratích a úpravnách.35-6
Keramická výroba se zaměřením pro:
keramické výrobky 05-91-2/01H
D
Práce při výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu jako broušení, leštění určených míst ručně na poloautomatech, včetně běžného seřízení strojů, vytáčení podložek na poloautomatech, ruční glazování výrobků máčením, poléváním a stříkáním, zdobení jednoduššími dekoračními technikami, tj. obtisky, stříkáním a razítkováním, prohlížení a třídění, retušování malých výrobků za syrova, zakládání a vybírání výrobků u pecí a příprava pecí k výpalu, odlévání jednoduchých sádrových pracovních forem pro výrobu zátek, táhel, podložek apod.36 – 8
sanitní keramiku 05-91-2/02H
D
Výroba forem, vytváření, vylévání, slučování, retušování, glazování a pálení výrobků užitkové, zdravotní, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu, odlévání sádrových forem. Vytáčení výrobků na mechanických kruzích, obsluhování poloautomatu na vytáčení nebo zatáčení výrobků. Dohotovování výrobků včetně povrchové úpravy. Glazování máčením, stříkáním a obsluha stříkacího zařízení, vypalování výrobků v komorových, tunelových, zažíhacích, tunelových polomuflových a kulatých pecích.38 – 10
Kožedělná výroba se zaměřením pro:
obuvnickou manipulaci 08-97-2H
D
Práce v opracovacích dílnách v proudové výrobě dílců obuvi spočívající v kosení, natírání dílců lepidly, přibíjení a připevňování, třídění, ukládání a kompletace, vysekávání malých dílců, zaklepávání apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých speciálních strojů, zařízení a pomůcek.28 – 10
obuvnickou montáž 08-98-2H
D
Práce v montáži (konfekční výrobě) obuvi z předem zhotovených dílců (polotovarů) jako apretování, barvení, broušení, čištění, drásání, lepení, natírání, přibíjení, zajišťování, vyzouvání, žehlení apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí speciálních strojů, zařízení a pomůcek. Vykonávání prací v opravárenské dílně.38 – 10
šití obuvi 08-99-2H
D
Vykonávání prací v obuvnické dílně při zhotovování svršků obuvi, hlazení okrajů, kroužkování, kosení, nanášení lepidla a natírání dílců, našívání, sešívání, spojování, závorkování, zakončování apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých kroužkovacích, šicích a dalších strojů, zařízení a pomůcek.28 – 10
výrobu brašnářského zboží 08-63-2/01H
D
Práce ve výrobě rukavic, kufrů, brašnářského zboží a galanterie jako drásání, nýtování, sesazování, zakládání, zasekávání apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých strojů, zařízení a pomůcek.38 – 10.
rukavičkářskou výrobu 08-63-2/02H
D
Práce v konfekční výrobě rukavic jako je zakládání, číslování, ohýbání lemu, žehlení rukavic, šití ochranných prstů, šití pracovních, sportovních a technicky nenáročných typů vycházkových rukavic. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí speciálních strojů, zařízení a pomůcek.28 – 10
Košíkářská výroba 08-95-2H
D
Řezání, vázání, vynášení vrbového proutí, třídění podle délky a síly proutí, ukládání proutí do bazénu k umělému mízování. Řezání vrbových sazenic ve svazcích. Montáž košíkářských výrobků, šití víček a uch na dámské kabelky a ostatní košíkářské výrobky. Vaření vrbového proutí a holí v kotlích. Práce s umělými hmotami a přírodními pletivy.2*)6 – 8
Obchodní provoz se zaměřením pro:
práci při přípravě jídel 64-94-2H
D
Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě jídel, výroba a expedice jídel teplé a studené kuchyně, příloh a teplých nápojů. Mytí nádobí a úklid pracoviště.36 - 8
Výroba konfekce se zaměřením pro:
šití oděvů v oděvní konfekci 07-98-2DPráce v průmyslové i zakázkové výrobě oděvů, obstřihování, obracení a vymnutí součástí, kompletování (párování) různých dílů. Práce jsou vykonávány ručně i strojově. Základní odborná technika i technologie ručního šití na šicích strojích. Konstrukce a postupy hotovení vrchních oděvů, včetně šití a žehlení.38 – 10
šití prádla07-99-2DTechnika a technologie ručního a strojového šití. Konstrukce a postupy hotovení prádla. Skladování a udržování tkanin a hotových výrobků. Kompletování výrobků.28 – 10
Papírenská výroba 06-88-2H
D
Provádění učních a strojně ručních prací spojených s obsluhou strojních zařízení při dopravě a přípravě základních surovin, třídění a balení, obsluha výrobního zařízení. Zpracování surovin, papíroviny, papírů, kartonů a lepenek.26 - 8
Polygrafická výroba se zaměřením pro:
knihárny a kartonáž 64-95-2H
D
Vykonávání pomocných prací v knihárně, klížení, stužkování, svařování, šití, vrtání apod. Ovládání vlastností zpracovaných popisů, úpravy lepidel a znalost formátů a gramových vah papírů. Vykonávání jednoduchých i složitějších prací při ručním zpracování papíru, zhotovování výrobků z papíru i na strojním zařízení. Znalost používaných materiálů, jejich základních vlastností a zásad technologického zpracování.36 – 8
Potravinářská výroba se zaměřením pro:
zpracování masa 06-98-2/01H
D
Zpracování masa a ryb na polotovary, masné výrobky, masové a rybí konzervy, tepelné zpracování vařením, sterilací, pasterizací, uzením a mrazením. Obsluha méně náročných technologických výrobních zařízení v jateční, masné, rybné výrobě a ve výrobě umělých střev.36 – 8
pekárenskou výrobu 06-98-2/02 H
D
Jednoduché pomocné práce při provozu v pekárnách, odebírání hotových výrobků, příprava směsí surovin a manipulace s nimi v pekárenské výrobě.26 – 8
výrobu cukrovinek 06-98-2/03H
D
Vykonávání pracovních činností vyžadujících základní znalosti surovin, polotovarů a obalového materiálu. Technologie výroby a strojního zařízení, práce vyžadující větší tělesnou námahu na různých pracovištích při výrobě a balení cukrovinek.28 - 10
Stavební výroba se zaměřením pro:
zednické práce 09-90-2HBěžné stavební práce jako zdění nosných a výplňových zdí, příček na různých pracovištích stavební výroby spojené s přípravou směsí (malt, betonů, apod.), provádění jednoduchých vnitřních i vnějších omítek, základní betonářské práce, obsluha jednoduchých stavebních strojů a zařízení při komplexních pracích v četách. Práce se dřevem a osazování výrobků PSV (zárubně, konzole, okna atd.).36 - 8
stavební práce 09-91-2HManipulace a skladování stavebního materiálu, výroba maltovin a betonových směsí (ručně, strojně), základní zemní práce ruční (rovnání, mělké výkopy, přikopávky, náhozy, zásypy a humusování a zatravnění). Jednoduché stavební práce jako betonování nízkých základů, provádění oplocení, výpomoc u řemesel, a to jak u HSV tak i PSV, základní figurantské pomocné práce, stavba pomocného nízkého lešení (kozové), různých nájezdů, atd.26 - 8
železobetonářskou výrobu 09-92-2HRuční i strojní výroba betonových směsí, jejich doprava, uložení, hutnění, povrchová úprava, ošetření, základní železářské práce (rovnání, stříhání, ohýbání, vázání a ukládání armatury), jednoduché bednění, betonování, provádění betonových mazanin a potěru. Obsluha základních strojů pro betonářské nebo železářské práce (míchačka, vibrátor, rovnačka, ohýbačka).36 – 8
stavební zámečnictví 09-93-2HDílenská výroba v sériích nebo zhotovení kusových stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechů, páskové a tyčové oceli a jejich osazování podle dílenských a montážních výkresů.36 - 8
stavební klempířství 09-94-2HZhotovení, montáž a opravy stavebních klempířských výrobků s výběrem materiálů, zpracování materiálů na klempířských strojích i ručně, sestavování dílů do montážních celků pájením a nýtováním a osazováním klempířských stavebních výrobků (žlabů, odpadních trub, kolen, potrubí, lemování a oplechování pod krytiny na střechách o různých sklonech a tvarech apod.).36 - 8**)
stavební tesařství 09-95-2HStrojní a ruční opracování dřeva, zhotovení, sestavení a montáž různých druhů tesařských výrobků a konstrukcí, stavby dřevěných lešení, provedení pevných i posuvných bednění stavebních dílců a konstrukcí pro ukládání výztuže a betonování.36 - 8**)
dláždění 09-96-2HKladení a opravy venkovních dlažeb silnic a chodníků prováděné z lomového kamene, kostek různých velikostí nebo dřevěných špalíků do pískového lože, betonu nebo asfaltu, provádění dlažeb svahů nebo říčních koryt lomovým kamenem, spárování dlažeb cementovou maltou, provádění povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí nebo postřiky živicí (asfaltové koberce různých druhů).26 – 8
malířské a natěračské práce 09-97-2HPříprava povrchu pod malty a nátěry, provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech (omítkách, dřevě, kovech, sklu) a v různém provedení podle návrhů. Míchání a tónování barev.36 – 8
stavební truhlářství 09-98-2HSestavování a opravy stavebních truhlářských výrobků (okna, dveře, stěny, vestavěný nábytek) a jejich osazování v objektech s provedením úprav a doplňků na místě montáže, sestavování dílců do montážních celků s přezkoušením funkce po montáži s úpravou (otvírání, těsnost apod.).36 – 8
stavební sklenářství 09-99-2HZasklívání otvorových výplní (okna, dveře, přepážky) a konstrukcí (střechy, fasády) různými druhy skla na stavbách, řezání skla z tabulí podle výpisů na přesné rozměry pro jednotlivé stavby, zasklívání na tmel a beztmelé zasklívání, osazování a dosklívání celozasklených konstrukcí vstupů, výkladů apod.36 – 8
pokrývačské práce 09-89-2HProvedení a opravy měkkých i tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů (tašky hladké a drážkované, azbestocementové desky z vlnovky, prejzy, desky z přírodní břidlice, asfalty a různé izolační vložky) na bednění, laťování nebo na betonových podkladech střech různých tvarů a sklonů s provedením úprav krytin na hřebenech, nárožích, úžlabích a okapech podle druhů krytiny, rozměřování ploch na kladení krytin, úprava krycího materiálu orýsováním, řezáním, dírkováním a štípáním.34 – 6
podlahářské práce 09-88-2HKladení a opravy podlah z podlahových krytin, provedení podložek tlumících zvuk, kladení podlah vlysových z PVC, prováděných na dřevěném nebo betonovém podkladu s přípravou, tříděním a úpravou kladečského materiálu (řezání, stříhání, lepení, broušení ručně i strojně, napouštění a leštění), příprava a míchání xylolitových směsí, kladení směsí a zpracování povrchu utažením, špachtlováním a nátěry s olištováním nebo osazením soklů.36 - 8
Strojírenská výroba se zaměřením pro:
kovářské práce 85-91-2 HJednoduché práce při strojním i ručním kování na lisech a bucharech v zápustkách, obsluha kovářských pecí, výhní a ostřihovacích lisů.35 – 8
strojní formování 85-92-2HJednoduché a středně složité práce při ruční a strojové výrobě forem a jader podle různých druhů modelového zařízení. Výběr vhodného formovacího materiálu na zhotovení forem pro železné a neželezné kovy. Ruční výroba forem pomocí šablon a modelů. Strojová výroba forem lisováním, střásáním a vrháním. Zhotovení forem pro odlévání těžkých odlitků a příprava forem pro speciální druhy odlévání.36 – 8
soustružení kovů 03-86-2/01H
D
Práce na běžných typech soustruhů. Soustružení podle výkresů a náčrtů. Provádění seřizování soustruhů, údržby, kontroly a měření obrobků. Ošetřování běžných pracovních nástrojů.36 - 8
obrábění kovůHZákladní práce na běžných typech strojů. Obrábění dle výkresů a náčrtů. Provádění jednoduchého seřizování strojů, údržby, kontroly a měření výrobků. Ošetřování běžných pracovních nástrojů.36 - 8
stavba ocelových konstrukcí 03-86-2/02 D
H
Dílenská výroba v sériích a zhotovení konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechů, páskové a tyčové oceli a jejich osazování podle dílenských a montážních výkresů. Opravy ocelových konstrukcí, připravování profilových materiálů, plechů, spojovacích součástí a povrchová úprava konstrukcí.36 - 8
ruční zpracování 03-86-2/03HSestavování jednotlivých strojních součástí a kovů celků. Obsluha jednoduchých strojů v sériové a 03-86-2/04 hromadné výrobě. Práce podle výkresů a náčrtů, kontrola měření součástí jednoduchých celků.36 - 8
Sklářská výroba se zaměřením pro:
výrobu lisovaného skla 05-87-2/01HLisování skleněných výrobků na ručních a poloautomatických lisech, příprava a čištění kovových tvárnic, zapalování a rovnání výlisků včetně prvotní rafinace lisovaného, olovnatého skla.36 - 8
dobrušování předlisovaného skla 05-87-2/02H
D
Zušlechťování ozdobných sklářských výrobků, s předlisovaným nebo strojně broušeným základním dekorem ručním dobrušováním hrubé a jemné výplně, odrážení sklářských výrobků od sklářské píšťaly, jejich odnášení a ukládání. Dotvarování výrobků a manipulace se sklářskými formami, prvotní rafinace sklářských výrobků (roztáčení, pukání). Ruční vytváření křišťálových a opálových buněk.36 - 8
výrobu dutého skla 05-87-2/03HNabírání skloviny na sklářskou píšťalu či podávací želízko. Přetvarování skloviny, vyfukování baňky, podávání skloviny na ouška a stonky, obkládání. Dotvarování výrobků.36 - 8
hutní výrobu skla 05-87-2/04H
D
Odrážení skleněných výrobků od sklářské píšťaly, jejich odnášení a ukládání. Dotvarování výrobků a manipulace se sklářskými formami, prvotní rafinace sklářských výrobků (roztáčení, pukání atd.). Ruční vytváření křišťálových a opálových buněk.26 – 8
zušlechťování skla 05-87-2/05H
D
Vymývání sklářských výrobků, ukládání do vypalovacích pecí, čištění po vypalování - manipulace a ukládání výrobků. Obsluha strojů na sítotisk a ráfkovaček. Nanášení obtisků, rantlování skla.26 – 8
strojně broušenéH
D
Strojní broušení skleněných kamenů na výrobky jednoúčelových brousících strojích, příprava 05-87-2/06 suroviny k natmelování, přetmelování, broušení, leštění a provádění mezioperační kontroly kvality broušení a leštění. Provádění prací povrchové úpravy similizováním k docílení zrcadlového lesku výrobků. Základní třídění výrobků a polotovarů podle druhů, velikostí, barev s vytříděním vadných výrobků. Pokládání - příprava hotových skleněných výrobků k pokovení na vakuovém zařízení. 26 - 8
Textilní výroba se zaměřením pro:
přádelny 07-90-2 H
D
Příprava rozvolněné suroviny dle stanovených poměrů druhů textilních surovin, dle délky vláken, jemnosti a barvy suroviny, mnutí suroviny včetně předepsané manipulace, vážení a evidence textilních odpadů a produkce, paření přímo v komorách a kotlích.26 - 8
tkalcovny 07-91-2H
D
Převíjení, navíjení, odřezávání, vybalování, skládání a vážení tkanin, pletenin a netkaných textilií, podávání osnovních nití při navádění do brda a paprsku, zakládání osnov do tkalcovských stavů bez seřízení. Čištění strojů, lamelování, mazání strojů, manipulace s materiálem.26 - 8
pletárny 07-92-2H
D
Pletení jednoduchých polotovarů (lemů, lemovek, hladkých dlaní apod.) na pletacích strojích plochých, okrouhlých a lemových. Obracení punčochových výrobků, přejímání, vážení, evidování hotových výrobků včetně předepsané manipulace. 26 - 8
přádelnictví 07-93-2H
D
Příprava přástkových cívek, příprava dutinek, smekání se zapřádáním. 28
výrobu klobouků 07-94-2H
D
Konečná ruční úprava a ruční žehlení klobouků. Čištění králičích a zaječích kožek a kartáčování mořených kožek na kartáčových strojích.26 – 8
výrobu baretů 07-95-2H
D
Postřihování, kartáčování, leštění a sušení baretů, a fezů fezů a čapek ručně nebo pomocí speciálních strojů. Upravování úpletů mokrou nebo suchou úpravou - praním, přepíráním, odsmolňováním; tvarování a formování za vlhka a parou na strojích.36 - 8
úpravu plsti 07-96-2H
D
Konečné upravování plstěných výrobků tužením, sušením, lisováním, broušením na speciálních strojích. Ruční vytrhávání, štěpení a skládání rouna na výrobu plstěných výrobků, strojní řezání plstěného odpadu určeného k rozvolňování.26 - 8
výrobu koberců 07-97-2 DRuční vázání koberců všech druhů podle technologického postupu se čtením předepsané vzornice s rozeznáním odstínu barev vyvazováním materiálu a znalosti odstranění vad vzniklých vázáním. 36 - 8
Výroba stavebních hmot se zaměřením pro:
úpravu surovin 09-33-2 H Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v úpravnách užitkových nerostů, popř. rudných surovin (těžené a drcené kamenivo, jíly, kaolity, bentonity, křemence, lupky, živce, zvláštní písky apod.), jako obsluha strojních zařízení (drtičů, třídičů, dávkovacích a balicích strojů, technologických sestav - uzlů, drtíren, pracích zařízení, mlýnů, sušáren, homogenizačních zařízení apod.). 36 - 8
výrobu cementu 09-34-2HPráce podle pokynů spojené převážně s ručním a vápna přesunem hmot, polotovarů a výrobků, úklidem a čištěním, obsluhou jednotlivých strojů a zařízení (dopravníků, násypek, zásobníků, třídičů apod.) nebo ručním zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě cementu a vápna (ruční třídění, plnění mlýnů, pytlování výrobků).36 - 8
stavební dílce 09-35-2HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě betonových výrobků, pórobetonů a stavebních dílců (obsluha lisů, drtičů, míchacích souprav, části výrobních linek, řezacích a hoblovacích strojů, sušicích a propařovacích soustav, formovacích a odformovacích zařízení, ruční úpravy výrobků, třídění, skladování apod.).26 - 8
stavební keramiku 05-38-2H
D
Práce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích hrubé keramiky (stavební keramika, hospodářská a kanalizační kamenina, žáruvzdorná výroba, výroba pěnošamotu, ultramarinu a perlitu), např. sestavování mozaiky, třídění výrobků, obsluha drtičů, mlýnů a třídičů, části výrobních linek, lisů a formovacích strojů, sušáren různých typů, dopravních, tvářecích a úpravářských zařízení, zakládání a vybírání výrobků (tunelové vozy a pece) apod.36 - 8
výrobu cihel 09-36-2HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě cihlářských výrobků (obsluha cihlářských lisů, drtičů, mlýnů a přípravářských linek, uměle vytápěných sušáren, zakládání a vybírání výrobků na vozíky a z pecí, třídění výrobků, řízení dopravních zařízení apod.).26 - 8
azbestocementářskou výrobu 9-37-2HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, 0polotovarů a výrobků na různých pracovištích v azbestocementářské výrobě (ruční a strojní formování, lisování, příprava směsí, obsluha mlýnů, desintegrátorů, zvlákňovačů, nabalovacích trnů, překladačů apod.).36 - 8
výrobu izolací 09-38-2HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků z různých izolačních hmot na jednotlivých pracovištích ve výrobě izolací (obsluha lepicích a stříhacích zařízení, pil a nůžek, příprava surovin, zhotovení šablon apod.). 36 - 8
kamenickou výrobu 09-43-2HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v kamenické výrobě (rozlom a úprava kamene, obsluha pil různých typů, povrchové úpravy kamenických výrobků, spolupráce při osazování výrobků na stavbách apod.).36 - 8
Zdravotnictví se zaměřením pro:
zdravotnická a sociální zařízení 55-91-2DVe zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče opravování pracovních a ochranných obleků, ložního prádla, příjem prádla a oděvů, třídění podle druhů a tkanin, značkování, sušení, strojní a ruční žehlení prádla a oděvů, volba a dávkování pracích prostředků apod., vykonávání běžného i těžšího úklidu pracovišť i s použitím strojů, příprava a třídění surovin k vaření, umývání a třídění použitého nádobí apod.26 – 8
Zemědělská výroba se zaměřením pro:
chmelařství 45-91-2HProvádění úpravy chmele při uskladnění, sledování jakosti, balení a expedice chmele ve speciálních obalech. Stavba a opravy chmelových konstrukcí běžných a vývojových typů. Rozměření pozemku podle stavebních plánů pro chmelové konstrukce běžných typů.26 - 9
zahradnictví 45-92-2/01 H
D
Květinář - zelinář - ovocnář. Odborné práce při ošetřování základních druhů květin, zelenin a ovocných dřevin. Příprava semen, obsluha secích strojů, výsevy; vysazování, rozmnožování, ošetřování uvedených kultur. Řez ovocných dřevin, hnojení a ochrana proti škůdcům a chorobám, sklizňové práce a třídění.36 - 9
45-92-2/02H
D
Sadovník - květinář. Práce při úpravě terénu pro sadovnické základy, vysazování okrasných dřevin, ošetřování sadovnických základů, výsadba a ošetřování květinových záhonů, zakládání a ošetřování trávníkových ploch. Zazimování okrasných dřevin v sadovnickém základu.26 - 9
rostlinnou a živočišnou výrobuH
D
Základní práce při přípravě osiva, sadby, obsluze secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v 45-93-2 době vegetace a při sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací při obsluze mlátiček, čističek a jiných zemědělských strojů. Odborné ruční práce při pěstování a množení zemědělských plodin včetně technických, léčivých a aromatických rostlin. Provádění posklizňové úpravy a skladování. Základní práce při ošetřování skotu, prasat a ovcí. Obsluha mechanizačních zařízení pro krmení a napájení. Příprava, úprava a dávkování krmiv, podávání krmných doplňků a přípravků veterinární prevence.36 - 9
rostlinnou výrobu 45-94-2H
D
Příprava osiva, sadby, obsluha secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí a jiných jednoduchých zemědělských strojů.26 - 9
opravy zemědělských strojů 45-95-2HProvádění jednoduchých prací při opravách zemědělských strojů. Demontáž zemědělských strojů a agregátů- smyky, válce, brány, pluhy. Obsluha vyvářecích van. Výměna kosy a žací lišty na žacích strojích. Demontáž valníku, výměna pneumatik a olejů. Demontáž jednoduchých nemotorových agregátů. Běžná údržba. 36 - 8
vinohradnictví- ovocnářství 45-96-2H
D
Základní práce při přípravě osiva a sadby, obsluze secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací při obsluze např. čističek a jiných zemědělských strojů (lisů, filtrů apod.). Zpracování hroznů. Pomocné práce při pěstování a rozmnožování vinné révy a ovocných dřevin.36 - 8

Poznámka:

1. Dvouleté učební obory jsou určeny žákům ze 7. ročníku zvláštních škol.

2. V učebních oborech označených *) se pro mentálně a smyslově postižené žáky prodlužuje délka přípravy o jeden rok.

3. V učebních oborech označených **) se počet žáků při montážních pracích snižuje na 4 - 8.

Přesunout nahoru