Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy

Částka 16/1986
Platnost od 15.08.1986
Účinnost od 07.04.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. června 1986

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy


Dne 11. září 1985 byla v Damašku podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem 7. dubna 1986.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky, vedeny společnými zájmy a cílem upevňovat světový mír, přátelství a porozumění mezi národy a přejíce si posílit přátelské vztahy a dále prohloubit vzájemnou spolupráci, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozšiřovat a prohlubovat vzájemnou spolupráci v oblasti státní a místní správy.

Za tím účelem příslušné orgány obou států si budou navzájem vyměňovat a zasílat písemné materiály, publikace, poznatky a zkušenosti z oblastí:

a) řízení a struktury státní a místní správy,

b) rozvoje služeb pro obyvatelstvo ve městech i na venkově,

c) tvorby a ochrany životního prostředí,

d) organizace a zajišťování požární ochrany.

Článek 2

Smluvní strany budou formou vzájemných návštěv odborných pracovníků příslušných orgánů obou států podporovat oboustrannou výměnu zkušeností, konzultace a studium metod práce v oblastech uvedených v článku 1.

Článek 3

Smluvní strany budou usilovat o vzájemné seznamování své veřejnosti s úspěchy národů Československé socialistické republiky a Syrské arabské republiky, dosahovanými v oblastech, tvořících předmět této dohody.

Článek 4

Smluvní strany budou vytvářet podmínky k navazování družebních styků mezi městy svých států.

Článek 5

Smluvní strany poskytnou v rámci svých vnitrostátních předpisů státním občanům druhé smluvní strany, kteří budou vysláni podle této dohody, potřebné podmínky, aby mohli splnit své úkoly.

Státní občané vysílajícího státu musí dodržovat platné vnitrostátní předpisy přijímajícího státu.

Článek 6

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat na určitá období prováděcí protokoly spolupráce, které budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož i finanční podmínky jejich provádění.

Článek 7

Provádění této dohody budou zajišťovat ministerstvo vnitra České socialistické republiky a ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky ve spolupráci s dalšími příslušnými orgány státní správy Československé socialistické republiky a ministerstvo místní správy Syrské arabské republiky.

Článek 8

Smluvní strany mohou na základě vzájemného souhlasu v případě potřeby doplnit nebo pozměnit ustanovení jednotlivých článků této dohody.

Článek 9

Tato dohoda podléhá schválení obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda je sjednávána na neomezenou dobu. Může být písemně vypovězena každou ze smluvních stran; v takovém případě pozbývá platnosti po uplynutí tří měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Damašku dne 11. září 1985 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském, francouzském. V případě rozdílného výkladu bude rozhodující znění ve francouzském jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Jung v. r.

Za vládu Syrské arabské republiky:

Harba v. r.

Přesunout nahoru